-->


၀ယ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။

၀ယ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။ google.com

၁။ေသခ်ာစြာနားေထာင္ေပးပါ။

၀ယ္သူမွစိတ္ေက်နပ္မွဳမရွိ ေဒါသႏွင့္တံု႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ႔လွ်င္ ဂရုတစိုက္နားေထာင္ေပးပါ။ စကားကုိၾကားျဖတ္ မေျပာပါနဲ႕။

မိမိဘက္မွ ဂရုတစိုက္နားေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင္႔ ၄၀ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာ ေဒါသကိုေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ပါသည္။

၂။ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာေပးပါ။

ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားေနေသာ ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ၀ယ္သူအမ်ားစုသည္ စိတ္ေက်နပ္မွဳမရွိလွ်င္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို တိုင္တန္းမေနဘဲ ေနာက္ထပ္မ၀ယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေလ႔ရွိၾကသည္။

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုေနျခင္းမွာ ေနာက္ထပ္၀ယ္ယူရန္ စိတ္ဆႏၵရွိေသးသည့္ အတြက္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မေက်နပ္ခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုလာေသာ ၀ယ္သူမ်ားအား “ယခုလိုေျပာၾကားေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” စသျဖင့္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာေပးပါ။

၃။ ေတာင္းပန္ေပးပါ။

အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၀ယ္သူႏွင့္အေရာင္း၀န္ထမ္း ျငင္းခံုေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ဖူးမွာပါ။ အမွား၊အမွန္ကို ျငင္းေနရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ျပန္လည္ခုခံေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

၀ယ္သူက အေၾကာင္းျပခ်က္ ၊ဆင္ေျခမ်ားကို နားေထာင္လိုျခင္းမဟုတ္ပါ။၀ယ္သူအား “အခုလိုစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးပါ့မယ္” ဆိုတာမ်ိဳးေျပာဆိုေပးရပါမယ္။

၄။အေကာင္းဆံုးအေျဖကုိရွာပါ။

ျပႆနာကို အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အေျဖကိုအခ်ိန္တိုအတြင္း ရွာပါ။ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား တစ္ခုထက္ပိုရွိပါက ၀ယ္သူအားေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါ။

မိမိမေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားရွိလွ်င္ အထက္လူႀကီးထံ တင္ျပၿပီး ေျဖရွင္းပါ။

၅။သေဘာတူညီမွဳရယူပါ။

မိမိေျဖရွင္းေပးနိုင္သည့္အေျဖအား ဝယ္သူသေဘာတူညီမွုရမွသာ ေျဖရွင္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိေျဖရွင္း ေပးသည့္အေျဖႏွင့္ ဝယ္သူ၏ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ မတူညီသည့္အခါ ေၿဖရွင္းမဆုံးျဖစ္တတ္သည္။

ထို႔အတြက္ ဝယ္သူႏွင့္သေဘာတူညီမွုရရွိရန္ အထူးလိုအပ္သည္။

၆။အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ပါ။

အေကာင္းဆုံးအေျဖကို အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျဖရွင္းေပးလိုက္ပါ။ ဝယ္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အား အေလးေပးေဆာင္ရြက္မွုကိုပိုလိုခ်င္ၾကသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အထက္လူႀကီးကို အဆင့္ဆင့္တင္ျပေနရသည့္အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ ၾကာျခင္း မ်ားရွိတတ္သည္။

ထိုအခါတြင္လည္း ဝယ္သူအားမိမိတို႔သည္ ၄င္းကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းအသိေပးထားရန္လိုအပ္သည္။

၇။ျပန္လည္ေမးျမန္းေပးပါ။

ေျဖရွင္းေပးၿပီးသည့္အခါ အဆင္ေျပမွုရွိမရွိေမးျမန္းပါ။ ျပႆနာကို ၿပီးေျဖရွင္းၿပီးသည္ႏွင့္ မိမိတာဝန္ၿပီးသည္မဟုတ္၊ ဝယ္သူစိတ္ေက်နပ္မွုရွိရန္ အေရးႀကီးသည္ကို မွတ္သားထားရမည္။

ေနာက္တစ္ခါထပ္မံအားေပးရန္ႏွင့္ အထူူး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားရန္လိုအပ္သည္။ ယခု ကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္အဆင္ေျပစြာေျဖရွင္းၿပီးသည့္အခါတြင္ ဝယ္သူ၏စိတ္မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး

ဝယ္သူတစ္ ေယာက္ဆုံးရွုံးျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ၿပီး အခက္အခဲမရွိ ေရွ႕သို႔ဆက္လက္ခ်ီတက္နိုင္ပါေစ။

Credit ; Original Writer

Read 532 times
Rate this item
(2 votes)