-->

ငါအသက္ငယ္ေသးလို႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္ေထာင္ဖို႔ မၿဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔မထင္ပါနဲ႔။

Published in How To