-->

လူမွုမီဒီယာႀကီး Facebook ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထိန္းကြပ္ေပးဖို႔အတြက္ တာဝန္ယူရတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားေဒတာသုံးသပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုကို Facebook က တရားစြဲဆိုခဲ့ေၾကာင္းကုိ ေမ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

Published in Global

Account executive ေတြရဲ႕ အဓိက အလုပ္က ေအဂ်င္စီ႐ဲ႕အျခားဌာနက အလားအလာအရွိဆံုး အလုပ္ေတြကုိ ဆြဲထုတ္ဖို႔ပါ။ သူတို႔က အလုပ္အပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ေနရပါတယ္။

Published in Global