-->

အိႏၵိယ နိုင္ငံ မြန္ဘိုင္းျမိဳ႕ရွိ ယာဥ္ထိန္း ရဲ မ်ား မွ အဆို ပါ ေၾကာ္ျငာ Campaign ကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး ျမိဳ ႕ ျပရဲ႕ လမ္းမေပၚ ရွိ ဆူညံတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္း ဖို႕ ရည္ရြယ္ကာ ထုိေၾကာ္ျငာ Campaign ကို စတင္ခဲ့ တယ္သိရပါတယ္။

Published in Global