-->

အေသးစား၊အလတ္စား ခရီးသြားလုပ္ငန္း(MSME) ကုမၸဏီေတြအတြက္ MSMEs development subcommittee မွ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေခ်းေငြေတြ ထုတ္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Published in Local

Shop.com.mm ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ေနတဲ့လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေသးစားေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္မယ္လုိ႔ ႐ုိးမဘဏ္ကထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

Published in Local