-->


ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳမည့္ ဦးစားေပးကုန္ပစၥည္း ၂၄ မ်ဳိး!

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳမည့္ ဦးစားေပးကုန္ပစၥည္း ၂၄ မ်ဳိး! google.com

ႏိုင္ငံျခားသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေစ်း၀ယ္စင္တာအပါအ၀င္ လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳမည့္

ဦးစားေပး ကုန္ပစၥည္း စာရင္းကုိ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အ၀တ္အထည္၊ နာရီ၊ အလွကုန္ ပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားစသည့္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ေပါင္း ၂၄ ခုကုိျပည္တြင္း၌ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳမည္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ႏုိင္ငံျခားသား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၌လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ကုိင္ရာတြင္

ဦးစားေပး ကုန္ပစၥည္းစာရင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္လုိ အပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေသာဦးစားေပး ကုန္ပစၥည္းစာရင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားကုိ တန္ဖုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္၍ ဦးစားေပးေရာင္းခ်ရမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ပမွတင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း၊သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ပါရွိခဲ့ပါတယ္။

ဦးစားေပးခြင့္ျပဳမည့္လုပ္ငန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းက ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုိးရိမ္မႈကုိေလ်ာ့က်ႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ျပည္တြင္း၌ လက္လီ၊လက္ကား ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ၿပီး အစုိးရထံတင္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။

စားသုံးသူမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္ျခင္းမရွိေစရန္ ႏွင့္ ေစ်းကြက္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္အညီ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတုိးလာေစရန္

ျပည္တြင္း လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္း၀ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိ

ေမလ ၉ ရက္တြင္ စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၈ ေမလဒုတိယပတ္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိခဲ့ရပါတယ္။

စားသုံးသူမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးေကာင္း ရရွိေစရန္၊

နည္းပညာ တိုးတက္လာေစရန္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းအေသးစား ႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

ႏုိင္ငံျခားသား ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားေပါင္းစပ္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္း၀ယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိခဲ့ရပါတယ္။

ျပည္တြင္း လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ႏွင့္ ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္

ကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္ကားေရာင္းခ်မႈစတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆုိပါက ေျမငွားရမ္းခမပါ ကန္ေဒၚလာငါးသန္း ႏွင့္ လက္လီလုပ္ငန္းအတြက္

ေဒၚလာသုံးသန္း ကနဦး မတည္ရင္းႏွီးရမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္း ၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားေသာ

လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရဟု ၀န္ႀကီးဌာနအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

Recommended for you-သင့္ ဆိုင္ရဲ႕ ဝင္ေငြရလမ္းကို Online ကတစ္ဆင့္ အဆမ်ားစြာ ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ပါ!

Source : myanmarlogistics guide

Read 468 times
Rate this item
(7 votes)