-->


ဆက္သြယ္ေရးေဈးႏႈန္းျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ဆက္သြယ္ေရးေဈးႏႈန္းျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ google.com

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ (spaceturn) ေဈးႏႈန္းဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားထက္ သံုးဆေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားေနေၾကာင္း သိရပါတယ္...

 

GSMA အဖြဲ႔အစည္းက ထုတ္ျပန္တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ေဈးႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာအရ သိရတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ေဈးႏႈန္း ျမင့္မားမႈဟာ မိုဘိုင္းခ်ိတ္ဆက္ထိုးေဖာက္မႈအတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ေနေၾကာင္း၊

အေျခခံ အေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အႀကီးမားဆံုးရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခက္အခဲျဖစ္ၿပီး

အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံက ရမွတ္ ၃၆ မွတ္၊ ထိုင္းႏုိင္ငံက ရမွတ္ ၆၂ မွတ္ရရွိေနၿပီး ႏွစ္ဆနီးပါး ကြာဟလွ်က္ရွိေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ 2017 ခုႏွစ္ကုန္ထိ ႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၈၅ % ခန္႔(၄၅သန္းခန္႔) အတြက္ 4G ကြန္ရက္ ျဖန္႔က်က္လႊမ္းၿခံဳထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊

4G ကြန္ရက္ျဖန္႔က်က္ႏိုင္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ရမွတ္ ၁၄ မွတ္သာရွိၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံက ရမွတ္ ၉၈ မွတ္အထိ ရရွိထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ...

Recommended for you-ဖြံ႔ၿဖိဳးမွုအနည္းဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာေတာ႔မည္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ

Source; internetjournal

Read 277 times
Rate this item
(1 Vote)