-->

ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြက အနာဂတ္အေၾကာင္းေျပာဆို ေဆြးေႏြးတယ္။

သာမာန္လူေတြက လက္ရွိအေျခအေန အေၾကာင္း အရာ ေတြကိုေျပာဆိုတယ္။

Published in How To

မားကတ္တင္း လို့ဆိုလိုက္တာနဲ့ ေရာင္းခ်ဖို့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ့ ကုန္ပစၥည္း သို့မဟုတ္္ ၀န္ေဆာင္မႈတို့ကို ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္လို့ သတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚၾကတယ္။

ကုန္အမွတ္္တံဆိပ္ဟာ ကုန္ပစၥည္း သို့မဟုတ္္ ၀န္ေဆာင္မႈ တို့ကိုေရာင္္းရုံတစ္ခုတည္းကို အာရုံစိုက္ဖန္တီးတာမဟုတ္ပါဘူး။

Published in Marketing

သင့္မွာ ထက္သန္တဲ့ အိမ္မက္တစ္ခုရွိပါသလား? အိမ္မက္ကို လက္ေတြ႔အျဖစ္ ဘယ္လုိေျပာင္းလဲအသံုးခ်ရမလဲဆုိတာကိုေရာ သိပါသလား?

Published in Tips