-->

ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြက အနာဂတ္အေၾကာင္းေျပာဆို ေဆြးေႏြးတယ္။

သာမာန္လူေတြက လက္ရွိအေျခအေန အေၾကာင္း အရာ ေတြကိုေျပာဆိုတယ္။

Published in How To

မားကတ္တင္း လို့ဆိုလိုက္တာနဲ့ ေရာင္းခ်ဖို့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ့ ကုန္ပစၥည္း သို့မဟုတ္္ ၀န္ေဆာင္မႈတို့ကို ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္လို့ သတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚၾကတယ္။

ကုန္အမွတ္္တံဆိပ္ဟာ ကုန္ပစၥည္း သို့မဟုတ္္ ၀န္ေဆာင္မႈ တို့ကိုေရာင္္းရုံတစ္ခုတည္းကို အာရုံစိုက္ဖန္တီးတာမဟုတ္ပါဘူး။

Published in Marketing