-->

မိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ၀ယ္သူေဖာက္သည္ေတြက အေရးၾကီးပါတယ္။ No Customer, No Business လို႕ဆိုပါတယ္။

Published in Marketing