-->

တကယ္ေတာ့ ကုန္ပစၥည္းေတြမွာမွ Brand ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။

Published in How To

ဒီေန႔ေခတ္စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ေယာက္အတြက္ ရံုးခန္းအပိုင္မရွိဘဲနဲ႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္ဖို႔ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္လာပါၿပီ။

Published in Marketing

Marketing ဆိုတဲ့ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကုိ အရင္တုန္းကေတာ့ အြန္လိုင္းေပၚမွာ လုပ္ေလ့မရွိၾကပါဘူး။

Published in Digital Marketing