-->


အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္အရာမ်ား

အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္အရာမ်ား google.com

အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္အရာမ်ား

သူေဠးတစ္ေယာက္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကိုတန္ဖိုးထားပီး ေလးစားစြာဆက္ဆံေျပာဆိုသည္မွာလည္း

ထို၀န္ထမ္းတြင္ရွိေသာ တန္ဖိုးျဖတ္မရသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဒါဆိုဒီအရည္အခ်င္းေတြကဘာေတြလဲ။

 ၁။ကုမၸဏီ၏ vision & mission မ်ားကိုအေကာင္းဆံုး လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေအာင္ျမင္မွဳ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။

၂။အခိ်န္ကိုအက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်တတ္ၿပီး သူတစ္ပါး၏ အခ်ိန္ကိုလည္းေလးစားတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

၃။ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းဆိုတာ followers အမ်ားႀကီးရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သူနဲ႕အတူလုပ္ကိုင္ေနေသာ organizationမွာရွိတဲ့

  လူေတြရဲ႕ အခြင့္အလမ္းေတြကို ၾကည့္ရွဴ႔ေပးတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ထိုနည္းတူ ၀န္ထမ္းေကာင္းတစ္ဦးတြင္လည္း ထိုသို့ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ိဴးရွိေနတတ္သည္။

၄။မည္သည့္အေျခအေန မ်ိဳးမွာမဆို သူေဌးႏွင့္သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ မွ်တမွဳရွိေအာင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္သည္။

၅။၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားသည္ မိမိပိုင္ဆိုင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္မ်ား အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားကို လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကို မွ်ေ၀ေပးသည့္ အျပင္ ကိုယ္တိုင္တိုးတက္ေအာင္လည္း အၿမဲသင္ယူေလ့လာၾကသည္။

၆။ခက္ခဲေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရသည္ကိုလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

၇။ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ သည္ဆိုသည့္ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားမွွဳလည္းရွိၾကသည္။

၈။မိမိကိုေပးအပ္ထားေသာ ရာထူးအလုပ္တာ၀န္မ်ား ကိုေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္အျပင္ အႀကံျပဳခ်က္ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ေပးႏိုင္သည္။

၉။သာယာအဆင္ေျပေသာကိစၥရပ္မ်ား မဟုတ္ခဲ့လွွ်င္ေတာင္မွ အတက္ၾကြဆံုး ႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားရွိသည္။

၁၀။မည္သူမဆို ဘ၀မွာက်ရွံဳးမွုမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရမွာပါ။ သို့ေသာ္ထိုအမွားမ်ားကို မိမိလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ဆင္ျခင္ျပဳျပင္ႏိုင္ေအာင္ အေကာင္းဆံုးလမ္းညႊန္္ျပသေပးသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

Source; Inc.Southeast Asia

Read 3296 times
Rate this item
(4 votes)