-->


ယေန႔ေခတ္တြင္ အသံုးမ်ားလာေသာ Digital Marketing

ယေန႔ေခတ္တြင္ အသံုးမ်ားလာေသာ Digital Marketing google.com

Digital Marketing ဆိုတာဘာလဲ?

Internet အသံုးမ်ားျပားလာမွဳႏွင့္အတူ ကုမၸဏီတိုင္း၊လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ Websites မ်ားႏွင့္ Social Media Page မ်ားရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္

သမားရိုးက် ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ားအျပင္ Onlineအသံုးျပဳ ေစ်းကြက္ရရွိေအာင္လည္း ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ထိုသို႕ Online အသံုးျပဳေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကို

Digital Marketing ဟုေခၚသည္။ 

Digital Marketing ပညာရပ္တြင္

-Content Marketing

-Social Media Marketing

-E-mail Marketing

-Mobile Marketing

-Affiliate Marketing

-Search Engine Marketing (SEM)

-Search Engine Optimisation(SEO)

-Display Advertising

-Analytics တ႔ိုပါ၀င္သည္။

ဒါ့အျပင္ Digital Marketingတြင္ Planningႏွင့္Web presience မ်ားကိုလည္း ေလ့လာသိရွိထားရမည္ ျဖစ္သည္။

Planning

မည္သည့္အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားတြင္မဆို ႀကိဳတင္အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားမွသာလ်ွင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Digital Marketing ပညာရပ္တြင္လည္း Planningသည္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနသည္။

Planning ပိုင္းတြင္နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းသည္လည္း ပါ၀င္ၿမဲျဖစ္ရာ Digital Marketing Strategy မ်ားအျဖစ္

-Alignment to business goals and marketing objectives

-Identification of target audience

-Analysis of Competitors

-Selection of appropriate platforms

-Planning and creation of content

-Allocation of budgets

-Reporting မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိထားရမည္။

Web Presence

Digital Marketing ပိုင္းတြင္Web Presenece သည္လည္းအေရးပါသည့္က႑ တစ္ခုျဖစ္သည္။

မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား Onlineႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနရာတစ္ခုတြင္ရွိေနရန္ လိုအပ္သည္။

ထိုသို႔တည္ရွိေနရန္  ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

မိမိလုပ္ငန္းသည္

-Online Business Directory တစ္ခုတြင္ စာရင္းရွိေနျခင္း

-Social Medias မ်ားတြင္Page ဖန္တီးထားျခင္း

-Information ေပးသည့္Website မ်ားတြင္ရွိေနျခင္း

-E-commerce Websites အျဖစ္ရွိေနျခင္း

-Mobile Site အျဖစ္ရွိေနျခင္း

-Web(သို႔) Mobile Application တစ္ခုအျဖစ္ရွိေနျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခုျဖစ္ေနရန္    လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

သို့မွသာလွ်င္ မိမိလုပ္ငန္းကို Onlineတြင္အရွိန္ျမွင့္ ေၾကာ္ျငာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 Source; Internet Journal

Read times
Rate this item
(4 votes)