-->


ေရာင္းကုန္ကို အခမဲ့ေပးေ၀ကာေၾကာ္ျငာျခင္း

ေရာင္းကုန္ကို အခမဲ့ေပးေ၀ကာေၾကာ္ျငာျခင္း google.com

ေရာင္းခ်ရသည့္ေရာင္းကုန္ကို အခမဲ့ေပးေ၀ျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္မရွိဟု ထင္ျမင္ရေပသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္တုိ႔တြင္ ေစ်းကြက္အသစ္၌ေနရာယူၿပီး ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ၎နည္းလမ္းတစ္ခုသာ ရွိသည္။

ထုတ္ကုန္သည္ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲထားေသာ အရာမ်ိဳးျဖစ္ေနပါက စမ္းသံုးၾကည့္မည့္သူ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေငြေၾကးျဖင့္ ေရာင္းခ်ပါက စမ္းသံုးၾကည့္ဖို႔ လက္တြန္႔ေနၾကမည္ ျဖစ္သျဖင့္  ေငြေခ်ခိုင္းျခင္း သည္ အဟန့္အတားတစ္ခုျဖစ္ေနမည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ကိစၥရပ္တို႔တြင္ အခမဲ့ေပးေ၀ျခင္းမွာ အဆင္ေျပမည္။ အခမဲ့ေပးေ၀ေသာေရာင္းကုန္သည္ ေနာက္ေနာင္တြင္လညး္ အႀကိမ္ႀကိမ္၀ယ္ယူသံုးစြဲရမည့္ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါအလကားေပးၿပီးေသာအခါ ဆက္လက္သံုးစြဲလုိသျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္၀ယ္ယူ သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားလမ္းေျဖာင့္ျဖဴး ေနေစမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလုိ အခမဲ့ေပးသည့္ က်င့္ထံုးအတြက္ ဥပမာမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ မူလစက္ကိရိယာကုိ ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲေစသည္။ ထိုစက္ကိရိယာအတြက္ အရံပစၥည္းမ်ား၊ အခ်ိန္အခါအေလ်ာက္ အသစ္လဲလွယ္တပ္ဆင္ရသည့္ အပိုပစၥည္းအပိုင္းမ်ားကုိ  ေစ်းေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ကာ အျမတ္ရွာၾကသည္။

စက္ရံုမွထြက္သမွ် ထုတ္ကုန္တုိင္းကို ေရာင္းကုန္ဟုပံုေသ မသတ္မွတ္သင့္ေခ်။ မိတ္ဆက္သည့္အေနျဖင့္ အခမဲ့ေပးသင့္ပါက ေပးရမည္။ အခမဲ့ေပးျခင္ျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္မွဳကုိ ရယူၾကသည္ကုိလည္း သတိမူရမည္ျဖစ္သည္။

Related Articles-တည္ေနရာေပၚမူတည္ျပီး ေၾကာ္ျငာနည္း

 

ဓားမရွေသာ ေဘးကင္းသည့္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္တံကို ဂ်ီးလတ္ တီထြင္ခဲ႔စဥ္က သူသည္ပုလင္းအဖံုး ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုတြင္ အေရာင္သမားအျဖစ္လုပ္ကိုင္လ်ွက္ရွိသည္။ သူသံုးစြဲလက္စျဖစ္သည့္ သင္တံုးဓားသည္ တံုးသြားတုိင္း ျပန္ျပန္ေသြးေနရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တစ္ခါသံုးဓါးကုိ တီထြင္ႏုိင္လွ်င္ ဟန္က်မည္ဟု စိတ္ကူးရရွိပါသည္။ နာရီမွာ ပါရွိသည့္စပရိန္ေခြ သတၱဳသားမ်ားကို ဘလိတ္ဓါးအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ မုတ္ဆိတ္ရိတ္တံဂ်ဳတ္ကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ထုတ္လုပ္သည့္ ပမာဏသည္ အခုေရသန္းခ်ီၿပီး ထုတ္လုပ္မွသာ တြက္ေျခကိုက္မည္။ အျမတ္ထြက္မည္။ ထိုသို႔ေသာ အေရအတြက္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ၀ယ္လုိအားကလညး္ သန္းခ်ီၿပီးရွိဖို႔လုိသည္။ လူအမ်ားအျပားတုိ႔သည္ သံုးေနက်ျဖစ္သည့္ သင္ဓုန္းဓားကို စြန့္ပယ္ၿပီး သူထုတ္လုပ္သည့္မုတ္ဆိတ္ရိတ္တံဂ်ဳတ္ကို ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲဲၾကျခင္းအားျဖင့္ ျမန္ဆန္ဖို႔ လုိအပ္ပါသည္။ သို့ျဖစ္၍ဂ်ီးလတ္က မုတ္ဆိတ္ရိတ္တံမ်ားကို အလကားေပးေ၀သည္။ ဘလိတ္ဓါးမ်ားကုိပါ လက္ေဆာင္အျဖစ္တစ္ပါတည္း ထည့္ေပးလုိက္ေသးသည္။ သူ႔ကိရိယာကို သံုးၿပီးသူတုိင္းသည္ သင္တုန္းဓားကုိ ျပန္သံုးေတာ့မည္မဟုတ္ဟု သူသိေနသည္။ ထုိသို႔ရိတ္ၾကရင္း ရက္အတန္ငယ္ၾကာသည့္အခါ ဘလိတ္ဓါးတံုးသြားသျဖင့္ အသစ္၀ယ္ ၾကရေတာ႔ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ၌ဂ်ီးလတ္သည္  ေစ်းကြက္ကုိ သိမ္းပိုက္လုိက္ေတာ့သည္။ အစမ္းသံုးသူမ်ား မ်ားျပားလြန္းလွသျဖင့္ အခမဲ့ေပးေ၀ရာ၌ ဘလိတ္ဓါးမ်ားကို အလ်ဥ္မီေအာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေခ်။

ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ေရာင္းကုန္အသစ္ကို ထူထူေထာင္ေထာင္ျဖစ္ေသာအခါ အစမ္းသံုးၾကည့္ဖူးထားသူတို႔က သံုးစြဲသည့္အတြက္ အဆင္ေျပသည့္ အေတြ႔အႀကံဳကုိ အသိမိတ္ေဆြတို႔အား ေျပာျပသည္။ ထုိအခါ သံုးစြဲသူဦးေရမ်ားျပားလာသည္။ ထိုအခါ ဘလိတ္ဓါးေရာင္းအားျမင့္တက္လာသည္။ ဂ်ီလတ္က မုတ္ဆိတ္ရိတ္တံမ်ားကို ထုတ္လုပ္မွဳကုန္က်စရိတ္ထက္ သက္သာေသာေစ်းႏွဳန္းျဖင့္ အရွံဳးခံၿပီး ေရာင္းခ်ေပးသည္။ ဘလိတ္ဓါးမ်ားကို အျမတ္တင္ၿပီးေရာင္းခ်သည္။

ယခုအခါ ဂ်ီလတ္ထက္ ေစ်းသက္သာေသာ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ တစ္ခါသံုး မုတ္ဆိတ္ ရိတ္တံမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာငး္ခ်သူမ်ာအေျမာက္အျမား ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေရာင္းခ်ရသည့္ ပမာဏသည္လည္း ဂ်ီးလတ္ထက္ သာလြန္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ီးလတ္ကုမၸဏီသည္ ယေန့အထိ မုတ္ဆိတ္ရိတ္တံကိုု အခမဲ့ေရာင္းခ်ၿပီး ဘလိတ္ဓါးကို အျမတ္တင္ၿပီး ေရာင္းခ်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုို သံုးေနဆဲျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႔က်က်ျဖစ္ေစျခင္း

*ေရရွည္တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္၀ယ္ယူရမည္႔ ေရာင္းကုန္မ်ိဳးကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အပိုပစၥည္း၊ အရံပစၥညး္၊ အသြားတံုးသျဖင့္ အသစ္လဲရမည္႔ အစိတ္အပိုင္းစသျဖင့္ ႀကံဆသတ္မွတ္၇မည္။

*မိမိပစ္မွတ္ထားေသာ ေစ်းကြက္ကုိသတ္မွတ္၇မည္။ ေတြ႔သမွ်လူတုိင္းကုိ ေရာင္းကုန္အားအခမဲ့ေပးျခင္းမျပဳရ။ ပစ္မွတ္ထားသည့္သူမ်ားကိုသာ အခမဲ့ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာေနာက္ေနာင္တြင္ မိမိမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္မံေရာင္းခ်ရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ ေရာင္းကုန္ကုိ အခမဲ့ရရွိထားသူတို႔က ၀ယ္ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။

*ျဖစ္ႏုိင္ပါက မူပိုင္ခြင့္ကို မိမိလက္၀ယ္ရယူ ထားရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိမွအႀကိမ္ႀကိမ္ေရာင္းခ်မည့္ေရာင္းကုန္ကုိ တုပထုတ္လုပ္ကာ မိမိထက္ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းႏွဳန္းထက္ပုိသက္သက္ေသာ ေစ်းႏွုန္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား အလြဲမေသြေပၚလာမည္ျဖစ္သျဖင့္ မူပိုင္ခြင့္ျဖင့္တားဆီးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ထား ေၾကာင္းကိုု လည္းအေစာကတည္းက လူသိရွင္ၾကားေၾကညာေပးထားရမည္။ ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ပိုမုိထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည္။

Credit; ယူရီပိုင္

ရောင်းချရသည့်ရောင်းကုန်ကို အခမဲ့ပေးဝေခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်မရှိဟု ထင်မြင်ရပေသည်။ သို့သော် အချို့သော ကိစ္စရပ်တို့တွင် စျေးကွက်အသစ်၌နေရာယူပြီး ထူထောင်နိုင်ရန် ၎င်းနည်းလမ်းတစ်ခုသာ ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်သည် တော်လှန်ပြောင်းလဲထားသော အရာမျိုးဖြစ်နေပါက စမ်းသုံးကြည့်မည့်သူ အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ငွေကြေးဖြင့် ရောင်းချပါက စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ လက်တွန့်နေကြမည် ဖြစ်သဖြင့် ငွေချေခိုင်းခြင်း သည် အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်နေမည်။ အချို့သော ကိစ္စရပ်တို့တွင် အခမဲ့ပေးဝေခြင်းမှာ အဆင်ပြေမည်။ အခမဲ့ပေးဝေသောရောင်းကုန်သည် နောက်နောင်တွင်လညး် အကြိမ်ကြိမ်ဝယ်ယူသုံးစွဲရမည့် အရာများ ဖြစ်သည်။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါအလကားပေးပြီးသောအခါ ဆက်လက်သုံးစွဲလိုသဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ဝယ်ယူ သုံးစွဲခြင်းကြောင့် စီးပွားလမ်းဖြောင့်ဖြူး နေစေမည်ဖြစ်သည်။
ယခုလို အခမဲ့ပေးသည့် ကျင့်ထုံးအတွက် ဥပမာများ အများအပြားရှိနေသည်။ မူလစက်ကိရိယာကို စျေးသက်သက်သာသာဖြင့် ရောင်းချပေးခြင်းဖြင့် ၀ယ်ယူသုံးစွဲစေသည်။ ထိုစက်ကိရိယာအတွက် အရံပစ္စည်းများ၊ အချိန်အခါအလျောက် အသစ်လဲလှယ်တပ်ဆင်ရသည့် အပိုပစ္စည်းအပိုင်းများကို စျေးကောင်းကောင်းဖြင့် ရောင်းချကာ အမြတ်ရှာကြသည်။
စက်ရုံမှထွက်သမျှ ထုတ်ကုန်တိုင်းကို ရောင်းကုန်ဟုပုံသေ မသတ်မှတ်သင့်ချေ။ မိတ်ဆက်သည့်အနေဖြင့် အခမဲ့ပေးသင့်ပါက ပေးရမည်။ အခမဲ့ပေးခြင်ဖြင့် စျေးကွက်တွင် အောင်မြင်မှုကို ရယူကြသည်ကိုလည်း သတိမူရမည်ဖြစ်သည်။
ဓားမရှသော ဘေးကင်းသည့် မုတ်ဆိတ်ရိတ်တံကို ဂျီးလတ် တီထွင်ခဲ့စဉ်က သူသည်ပုလင်းအဖုံး ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတွင် အရောင်သမားအဖြစ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။ သူသုံးစွဲလက်စဖြစ်သည့် သင်တုံးဓားသည် တုံးသွားတိုင်း ပြန်ပြန်သွေးနေရသည်။ သို့ဖြစ်ရာ တစ်ခါသုံးဓါးကို တီထွင်နိုင်လျှင် ဟန်ကျမည်ဟု စိတ်ကူးရရှိပါသည်။ နာရီမှာ ပါရှိသည့်စပရိန်ခွေ သတ္တုသားများကို ဘလိတ်ဓါးအဖြစ် အသုံးပြုကာ မုတ်ဆိတ်ရိတ်တံဂျုတ်ကို တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထုတ်လုပ်သည့် ပမာဏသည် အခုရေသန်းချီပြီး ထုတ်လုပ်မှသာ တွက်ခြေကိုက်မည်။ အမြတ်ထွက်မည်။ ထိုသို့သော အရေအတွက် ထုတ်လုပ်ရောင်းချရန်အတွက် ၀ယ်လိုအားကလညး် သန်းချီပြီးရှိဖို့လိုသည်။ လူအများအပြားတို့သည် သုံးနေကျဖြစ်သည့် သင်ဓုန်းဓားကို စွန့်ပယ်ပြီး သူထုတ်လုပ်သည့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်တံဂျုတ်ကို ပြောင်းလဲ သုံးစွဲဲကြခြင်းအားဖြင့် မြန်ဆန်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ဂျီးလတ်က မုတ်ဆိတ်ရိတ်တံများကို အလကားပေးဝေသည်။ ဘလိတ်ဓါးများကိုပါ လက်ဆောင်အဖြစ်တစ်ပါတည်း ထည့်ပေးလိုက်သေးသည်။ သူ့ကိရိယာကို သုံးပြီးသူတိုင်းသည် သင်တုန်းဓားကို ပြန်သုံးတော့မည်မဟုတ်ဟု သူသိနေသည်။ ထိုသို့ရိတ်ကြရင်း ရက်အတန်ငယ်ကြာသည့်အခါ ဘလိတ်ဓါးတုံးသွားသဖြင့် အသစ်ဝယ် ကြရတော့ မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ၌ဂျီးလတ်သည် စျေးကွက်ကို သိမ်းပိုက်လိုက်တော့သည်။ အစမ်းသုံးသူများ များပြားလွန်းလှသဖြင့် အခမဲ့ပေးဝေရာ၌ ဘလိတ်ဓါးများကို အလျဉ်မီအောင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း မရှိတော့ချေ။
စျေးကွက်ထဲတွင် ရောင်းကုန်အသစ်ကို ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်သောအခါ အစမ်းသုံးကြည့်ဖူးထားသူတို့က သုံးစွဲသည့်အတွက် အဆင်ပြေသည့် အတွေ့အကြုံကို အသိမိတ်ဆွေတို့အား ပြောပြသည်။ ထိုအခါ သုံးစွဲသူဦးရေများပြားလာသည်။ ထိုအခါ ဘလိတ်ဓါးရောင်းအားမြင့်တက်လာသည်။ ဂျီလတ်က မုတ်ဆိတ်ရိတ်တံများကို ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ထက် သက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့် အရှံုးခံပြီး ရောင်းချပေးသည်။ ဘလိတ်ဓါးများကို အမြတ်တင်ပြီးရောင်းချသည်။
ယခုအခါ ဂျီလတ်ထက် စျေးသက်သာသော ပလတ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် တစ်ခါသုံး မုတ်ဆိတ် ရိတ်တံများကို ထုတ်လုပ်ရောငး်ချသူမျာအမြောက်အမြား ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ရောင်းချရသည့် ပမာဏသည်လည်း ဂျီးလတ်ထက် သာလွန်နေသည်။ သို့သော် ဂျီးလတ်ကုမ္ပဏီသည် ယနေ့အထိ မုတ်ဆိတ်ရိတ်တံကိုု အခမဲ့ရောင်းချပြီး ဘလိတ်ဓါးကို အမြတ်တင်ပြီး ရောင်းချသည့် နည်းလမ်းများကိုု သုံးနေဆဲဖြစ်သည်။
လက်တွေ့ကျကျဖြစ်စေခြင်း
*ရေရှည်တွင် အကြိမ်ကြိမ်ဝယ်ယူရမည့် ရောင်းကုန်မျိုးကို ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အပိုပစ္စည်း၊ အရံပစ္စညး်၊ အသွားတုံးသဖြင့် အသစ်လဲရမည့် အစိတ်အပိုင်းစသဖြင့် ကြံဆသတ်မှတ်ရမည်။
*မိမိပစ်မှတ်ထားသော စျေးကွက်ကိုသတ်မှတ်ရမည်။ တွေ့သမျှလူတိုင်းကို ရောင်းကုန်အားအခမဲ့ပေးခြင်းမပြုရ။ ပစ်မှတ်ထားသည့်သူများကိုသာ အခမဲ့ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာနောက်နောင်တွင် မိမိမှ အကြိမ်ကြိမ် ထပ်မံရောင်းချရန်ရည်ရွယ်ထားသော ရောင်းကုန်ကို အခမဲ့ရရှိထားသူတို့က ၀ယ်ယူကြရမည်ဖြစ်သည်။
*ဖြစ်နိုင်ပါက မူပိုင်ခွင့်ကို မိမိလက်ဝယ်ရယူ ထားရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိမှအကြိမ်ကြိမ်ရောင်းချမည့်ရောင်းကုန်ကို တုပထုတ်လုပ်ကာ မိမိထက်ရောင်းချသော စျေးနှုန်းထက်ပိုသက်သက်သော စျေးနှုန်းဖြင့် လုပ်ကိုင်မည့်သူများ အလွဲမသွေပေါ်လာမည်ဖြစ်သဖြင့် မူပိုင်ခွင့်ဖြင့်တားဆီးရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့တားဆီးရန် ရည်ရွယ်ထား ကြောင်းကိုု လည်းအစောကတည်းက လူသိရှင်ကြားကြေညာပေးထားရမည်။ ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ပိုမိုထိရောက်အကျိုးရှိသည်။
Credit; ယူရီပိုင်

Read times
Rate this item
(2 votes)