-->


၀ယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားပါ

၀ယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားပါ google.com

အေရာင္းျပႆနာမ်ားေက်ာ္လႊားေရးနည္းလမ္းေကာင္းမ်ား(၁၅)

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ေဖာက္သည္မ်ားသည္ သင့္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းကို မဝယ္ယူရန္သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းရင္း တစ္ခုကိုေဖာ္ျပလိမ့္မည္။ ဥပမာအား ျဖင့္"လူႀကီးမင္းရဲ႕ အခ်ိန္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ထံမွ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္း ၿပီးဒီပစၥည္းကိုရႏိုင္ပါတယ္" "ပစၥည္း ပို႔ေဆာင္မႈအတြက္ သံုးလက်ေနာ္ တို႔မေစာင့္ႏိုင္ဘူး။ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္က(၁၀)ရက္အတြင္းပို႔ေပး လိမ့္မယ္" "သင့္ပစၥည္းကိုဝယ္ယူျခင္း ဟာသင္တန္းေပးျခင္းမွာ ထပ္မံရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုလိုအပ္လိမ့္မယ္"

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈသည္ ေဖာက္သည္ အေနနဲ႔မ်ားေသာအားျဖင့္ သင့္ကုန္ပစၥည္းကို ဝယ္ယူမည္မဟုတ္ေသာတစ္ခုတည္း ေသာအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ကႏွစ္ သက္ေက်နပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ မိမိဘက္ကေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ ခဲ့လွ်င္ဝယ္ယူျခင္းကို သင္စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီးအေရာင္းျဖစ္ ေျမာက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ တြင္ႏွစ္သက္ေက်နပ္ေအာင္ျပဳလုပ္မႈ (satisfy)) ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈ (eliminate) ၏ကြာျခားခ်က္ကိုသတိျပဳပါ။

Eliminate ၏ဆိုလိုရင္းမွာ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာကို ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။

Satisfy၏ ဆိုလိုရင္းမွာ သင့္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအေပၚ လက္ခံထားသည့္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ အသြင္အျပင္အား လႊမ္းၿခံဳၾကည့္ရန္ေဖာက္သည္ကိုအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖာက္သည္၏ မဝယ္ယူလိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို တံု႔ျပန္ေသာအခါ ဝယ္ယူျခင္းကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ေအာက္ပါ အခ်က္(၆)ခ်က္ကို အသံုးျပဳပါ။

အဆင့္ (၁)
တိက်ေသာပါဝင္ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္မႈကို စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းပါ။
အဆင့္(၂)
ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈသည္ ေရာင္းခ်မႈအတြက္ အတားအဆီး တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။ အကယ္၍ သူ သို႔မဟုတ္ သူမကသင့္ ကုန္ပစၥည္းကိုဝယ္ယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာက္သည္က မေျပာထားလွ်င္ ေမးၾကည့္ပါ။
"ဒါဟာ လူႀကီးမင္းအတြက္ ျပႆနာ တစ္ခုဟုတ္ပါသလား"
အဆင့္(၃)
ေဖာက္သည္တစ္ဦးက မဝယ္ ယူဖို႔အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္းေဖာ္ျပေသာအခါယင္းသည္ အေရာင္းကိုပိတ္ဆို႔ေနေသာတစ္ခု တည္းေသာအေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္ သလားဆိုတာစံုစမ္းပါ။ အေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာရွိပါလွ်င္အဆင့္(၁)ႏွင့္ (၂)သို႔ ျပန္လုပ္ပါ။
အဆင့္(၄)
အေရာင္းကို ပိတ္ဆို႔ေနေသာ အျခား အေၾကာင္းရင္းမရွိပါလွ်င္ ေဖာက္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ အခ်က္ကိုေျဖဆိုပါ။
အဆင့္(၅)
သင္ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ ၿပီးၿပီလားဆိုတာ စံုစမ္းၾကည့္ပါ။ "သင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥကို ႏွစ္သက္ေက်နပ္ပါသလား"ဟုေမး ၾကည့္ပါ။ "ေက်နပ္သည္" (Yes) ဟုေျဖဆိုလွ်င္ အဆင့္(၆)သို႔ဆက္ သြားပါ။ယင္းသို႔ မဟုတ္ပါလွ်င္အဆင့္ (၁)မွ (၄)သို႔ျပန္သြားပါ။
အဆင့္(၆)
ဝယ္ယူမႈေဆာင္ရြက္ရန္ေဖာက္ သည္ကိုေမးပါ။ သင္သည္လမ္း၏ အျပင္ဘက္သို႔ ေရာက္ေနသည့္ တိုင္ေအာင္ ယခုအခါ အေရာင္းေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ဟု မဆံုးျဖတ္ဖို႔အေရးႀကီးသည္။ သင္၏ေရာင္းခ်မွဳအလုပ္အား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားလံုးတစ္ ေလွ်ာက္သင္၏အေျခခံယူဆခ်က္ သည္ေဖာက္သည္၏ ပါဝင္ပတ္သက္ မႈကိုသင္ႏွစ္သက္ေက်နပ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ယင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ လွ်င္ေဖာက္သည္ကသင့္ကုန္ပစၥည္း ကိုဝယ္ယူလိမ့္မည္ဟူ၍ျဖစ္ရမည္။

Read-ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ Marketing Mix 7ps (2)

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၁) ႀကိဳတင္၍ ထိေရာက္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ မ်ားျဖင့္ ေဖာက္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္မႈမ်ားကို အရင္ျပဳလုပ္ထားပါ
သင့္ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပစ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနက်ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အခ်က္မ်ားပါဝင္ပါေစ။ ယင္းျပစ္ခ်က္ တစ္ခုစီကိုအ ေကာင္းဆံုးတံု႔ျပန္ရန္ ပို႔ေဆာင္ၿပီးပံ့ပိုးေပး ရန္စြမ္းရည္ပါဝင္ ပါေစ။
(၂) ဝယ္ယူမႈ၏ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္ေသာအသြင္အျပင္မ်ားေပၚတြင္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပသေပးပါ
ဤသို႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ေဖာက္သည္၏ ပါဝင္ပတ္ သက္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ သည္။

For Your Business

ဖန္တီးတတ္ပါေစ။ ဥပမာအား ျဖင့္အေရာင္းသမားတစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီငယ္ေလးခုအၾကား ေကာ္ပိုရိတ္ ဝယ္ယူမႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုဖန္တီးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အနည္းဆံုးေအာ္ဒါအေရ အတြက္ကိုရရွိႏိုင္သည္။

(၃) ရရွိခဲ့ေသာ တန္ဖိုးသည္ အႏုတ္ လကၡဏာေဆာင္မႈမ်ားထက္မည္သို႔အ ေလးသာသည္ကို အာ႐ံုစိုက္ပါ
ဤသည္မွာ သင့္ေရာင္းခ်မႈ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အခ်က္အခ်ာက် ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

နာက်င္ခံစားရသည္ထက္ပိုမိုႀကီးမား ေသာဝယ္ယူျခင္းအတြက္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမႈတစ္ခုျပသျခင္းျဖင့္ေဖာက္ သည္ႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာျပႆနာ ကိုႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈရရွိပါေစ။ ဤေဆာင္းပါး၏ နိဂံုးကိုအႏွစ္သာရရွိ ေသာ Bob LeDuc၏အဆိုအမိန္႔ျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါရေစ။
"သင္သတိေပးထားသည့္အတိုင္း ပို႔ေဆာင္ေပးေနသည့္ သင့္မွတ္တမ္းကို သက္ေသျပပါ။ အတိတ္ကာလတြင္ သင္၏ ကတိမ်ားကို ရွင္သန္မွန္ကန္ ေစေသာအေထာက္အထားအေနျဖင့္ ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈရရွိေသာေဖာက္ သည္မ်ားထဲမွ အေထာက္အထား စာရြက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါ"

[Ref; overcome obstacles to buying by Ferdinand Fournies]

Credit; ေမာင္ေမာင္ျမင့္သိန္း(စက္မွဳတကၠသုိလ္)

 

Read 339 times
Rate this item
(1 Vote)