-->

လူႀကီးလူေကာင္းေတြပာာ -

ဘယ္ေသာအခါမွ သူတို႔ရဲ႕ျပႆနာေတြ , လူမႈ့ေရးအခက္အခဲေတြ သို႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာျပႆနာေတြကို ဘယ္သူ႔ကိုမွေျပာျပေလ့မရွိပါဘူး ဘာလို႔ဆိုဘယ္သူနဲ႔မွမဆိုင္လူတိုင္းဘာမွမလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့သူ႔ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမို႔ေတြမို႔ပါ။

Published in Rules & Regulations

ပထမဦးဆုံးအခ်က္က ေကာင္းမြန္တဲ့ Facebook content တစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ဆို
လူျမင္မ်ားတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ပုံကို အဓိက ဂ႐ုစိုက္ေစခ်င္ပါတယ္။

Published in How To

ဝယ္ယူနုိင္ေခ်ရွိတ့ဲ စားသုံးသူေတြထံကို ရဖို႕ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ Text Ads ေတြက တိက်ဖို႕၊ တစ္ခုခုလုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္တုိက္တြန္း ဖို႕နဲ႕

ဆီေလ်ာ္ဖို႕လိုပါတယ္။ ဆရာ့ဆရာမ်ား လုပ္ေလ့ရွိတ့ဲ ဥပမာေလးေတြကို ၾကည့္လုိက္ရေအာင္….

Published in How To

လူမႈကြန္ရက္မ်ားonlineေပၚတြင္ အလြန္ေခတ္စားလာေသာ္လည္း Website တို႔၏အခန္းက႑ကုိ ပစ္ပယ္၍မရေသးပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ကုိင္မည္ဟုဆုိလွ်င္ Website တို႔၏အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။

Published in How To

ေအာင္ျမင္တဲ့ တံဆိပ္တစ္ခုဖန္တီးဖို႔အတြက္ ဆိုရင္အေျခခံအခ်က္အားျဖင့္ ကုမၸဏီက ၀ယ္ယူသူကို ေပးခ်င္တဲ့အခ်က္ေတြ၊ သုေသသနေတြ၊ တန္ဖိုး၊ educated ၊ အျမင္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ ေတြလိုအပ္ပါတယ္။

Published in How To

သင့္ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းအတြက္ ဒီဇိုင္းပေရာဂ်က္ေတြ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ Plan(ျပင္ဆင္ျခင္း) ဆြဲတဲ့အပိုင္းက အေရးအၾကီးဆုံး က႑တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Published in How To