-->


ေၾကာ္ျငာစာသားအဓိက ၈ ခ်က္

ေၾကာ္ျငာစာသား ကုိ advertisement copy ဟု ေခၚၾကသည္။


copy ဟုလည္း အလြယ္ေခၚသည္။ မိတၱဴကုိ မဆုိလုိေပ။
ေကာ္ပီတြင္ ေၾကာ္ျငာ၌ ေဖာ္ျပသည့္ စာသားမ်ား ေခါင္းစဥ္မ်ား အားလုံးအက်ဳံး၀င္သည္။
ေကာ္ပီသည္ ေၾကာ္ျငာ၏ အသည္းႏွလုံး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အထူးတလည္ ဂ႐ုစုိက္ၿပီး ေရးသားၾကသည္။ ေကာ္ပီေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာလႈံ႔ေဆာ္မႈတစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရင္းႏွီးလုိက္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အခ်ိန္၊ ေငြ၊ လူ အစရွိသည္တုိ႔ အလဟႆ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ေၾကာ္ျငာေကာ္ပီ ဖန္တီးဖုိ႔အတြက္ အဓိကက်သည့္ လကၡဏာ
(၈)ခ်က္မွာ
၁။ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔ ႐ုိးရွင္းမႈ ရွိရမည္
၂။ ဖတ္႐ႈသူ စိတ္၀င္စားေအာင္ ဆုပ္ကုိင္ေပးထားႏုိင္စြမ္း ရွိရမည္။
၃။ အႀကံေပးတုိက္တြန္းသည့္သေဘာ ျဖစ္ရမည္။ အထက္စီးမွ ေျပာဆုိေစခုိင္းျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ရ။
၄။ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈတန္ဖုိးကုိ ပုိင္ဆုိင္ရမည္။
၅။ လူအမ်ားကုိ အသိပညာေပးမႈ ပါ၀င္ရမည္။
၆။ မွတ္မိသြားေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ရမည္။
၇။ တကယ့္အမွန္အတုိင္း ေျပာျပရမည္။
၈။ စာလုံးေပါင္း သတ္ပုံ သဒၵါ အသုံးအႏႈန္း မွန္ကန္တည့္မတ္ရမည္။

Read 1417 times
Rate this item
(1 Vote)