-->


ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ေနသူေတြမွာ ၀င္ေငြရလမ္းေၾကာင္း ဘယ္ႏွစ္ခုရွိေနလဲ???

ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ေနသူေတြမွာ ၀င္ေငြရလမ္းေၾကာင္း ဘယ္ႏွစ္ခုရွိေနလဲ??? google.com

ဘဝမွာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာျပည့္ျပည့္စုံစုံေနလုိလွ်င္ သာမန္လခစားဝန္ထမ္းဘဝႏွင့္ ဘယ္လုိမွမျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အျခားဝင္ေငြမ်ားဝင္ႏုိင္မယ္႔ အရင္းအျမစ္ေတြ တစ္ခုထက္မကရွိဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဝင္ေငြရႏိုင္မယ္႔

လမ္းတစ္ခုထက္မက ရွိေနျခင္းသည္ သာမန္ရွင္သန္ရပ္တည္ဖုိ႔ တင္မဟုတ္ဘဲ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေစေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္တယ္။
ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးၿပီး ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေနသူေတြရဲ႕ ဝင္ေငြရေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြ ဘယ္ႏွစ္ခုေလာက္ရွိလဲ ?

ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေနတဲ့သူေတြဟာ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းအေပၚ မမွီခုိပါဘူး။ အျခားေသာ ေငြဝင္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကုိ အၿမဲရွာေဖြႀကံဆေနသူမ်ားျဖစ္တယ္။ “Rich Habits” စာအုပ္ေရးသားခဲ့ေသာ စာေရးဆရာ Tom Corley ရဲ႕ ၅ ႏွစ္ၾကာေလ့လာခ်က္အရ
၆၅ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ သူေဌးေတြက ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း ၃ခု၊ ၄၅ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ သူေဌးေတြက ဝင္ေငြ လမ္းေၾကာင္း ၄ခု၊ ၂၉ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ သူေဌးေတြက ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း ၅ခုနဲ႕အထက္ ရွိၾကလုိ႔ သိရပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းတုိးလာေလ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈတုိးလာေလ၊ ခ်မ္းသာသထက္ ခ်မ္းသာလာေလ ျဖစ္တယ္။

ဒါ့အျပင္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းေတြ တစ္ခုထက္ပုိမိုထားရွိျခင္းသည္ မိမိရဲ႕ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေနရာအႏွ႔ံတြင္ ျဖန္႔က်က္ထားျခင္းႏွင့္ သေဘာတရားဆင္တူပါတယ္။ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုထိခုိက္ခဲ့ရင္ေတာင္ အျခားလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးထိခုိက္မႈကုိ နည္းပါးေစႏုိင္တယ္။

ထိခုိက္မႈလုံးဝမရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ျဖန္႔က်က္ထားတဲ့ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းေတြက ဝင္လာမယ့္အက်ိဳးအျမတ္ေတြကုိ တစ္လုံးတစ္ခဲရရွိမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေစရန္အတြက္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းေတြ စတင္ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္။
အကယ္၍သင့္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွိၿပီးသားဆုိရင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝဖို႔လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ။ မရွိေသးရင္ေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ စတင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ မိမိလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကုိ လိုက္ရွာေဖာ္ထုတ္ပါမယ္။
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေဘာင္တစ္ခုထဲလုပ္ငန္းတစ္ခု အေျခက်တာနဲ႔ ေနာက္တစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ျပင္ဆင္ပါ။

ဒီေနရာမွာေမးစရာရွိတာက လူတစ္ေယာက္က မတူညီတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွစ္ခုကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္းဦးေဆာင္ လုပ္ႏုိင္မွာလားဆုိတာပါပဲ။ လုပ္ငန္းေနာက္တစ္ခုတုိးခ်ဲ႕ရာတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္ႏွစ္ခုစာ ပင္ပန္းဖို႔အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာသူမ်ားသည္ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ စည္းစိမ္တိုးပြားလာတာ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူမ်ားထက္ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ သူမ်ားထက္ႀကိဳးစားရသည္မွာ သဘာဝပင္ Passive ဝင္ေငြရရွိဖုိ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါ။ Passive ဝင္ေငြဆုိတာ အခ်ိန္နဲ႔လူ ရင္းႏွီးစရာမလုိဘဲ ဝင္ေငြရႏုိင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္တည္ေထာင္မယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္ေရာ၊ လူပါရင္းႏွီးရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္မကုန္ လူမပင္ပန္းေစပဲ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ Passive ဝင္ေငြရေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

အစပိုင္း အနည္းငယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပမာဏမ်ားစြာ အက်ိဳးအျမတ္ ရေအာင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတတ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ျပင္ တစ္ႏွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ အက်ိဳးအျမတ္ပမာဏမ်ားမွာလည္း တျဖည္းျဖည္းတုိးတက္လာပါလိမ့္မယ္။ ထုိ႔အတူမိမိရဲ႕ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမွာလည္း တုိးတက္လာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္

ေနာက္ဆုံးတြင္ သာမန္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚကေန ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ကူးေျပာင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေသာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေက်နပ္အားရမွဴ ျဖစ္ေစၿပီးတည္ၿငိမ္လာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ဘဝကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Read-စီးပြားေရးလုပ္ေတာ႔မယ္သူေတြအတြက္ ေမ႔မထားသင္႔တဲ႔ အခ်က္(၃)ခ်က္

Credit: SFJ Strategy First

 

Read 1852 times
Rate this item
(3 votes)