-->


၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္ Forbes က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ကမ႓ာ႔စီးပြားေရး  အင္အားအေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံ ၁၀ခု

၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္ Forbes က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ကမ႓ာ႔စီးပြားေရး  အင္အားအေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံ ၁၀ခု google.com

Forbes အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၃ ႏိုင္ငံကို အခ်က္ ၁၅ ခ်က္ အေပၚမူတည္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာင္းမေကာင္းကို

အကဲျဖတ္ထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတြကို အကဲျဖတ္ရာမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရး၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ လုပ္သားအင္အား၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈ၊ နည္းပညာက႑၊

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ၊ လူေနမႈဘ၀ အဆင့္အတန္း စတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီးအကဲျဖတ္တာျဖစ္ပါတယ္။

GDP=ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး တြက္ခ်က္မႈအရ စီးပြားေရးအင္အားအေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံ(၁၀) ႏိုင္ငံကေတာ့.........

1- United Kingdom

2- New Zealand

3- Netherlands

4- Sweden

5- Canada

6-Hong Kong

7-Denmark

8- Ireland

9- Singapore

10-Switzerland   စတဲ့ႏိုင္ငံေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

Ref: Weforum

Recommended for you-ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ IMFကထုတ္ျပန္တဲ႔ ကမၻာ႔အခ်မ္းသာဆံုး ႏုိင္ငံမ်ား

Myanmar Advertising Directory

ကၽြန္ေတာ္တို႔ MMRD မွ Myanmar Advertising Directory စာအုပ္အျပင္ အျခားေသာစာအုပ္မ်ားလည္းထြက္ရွိလာပါျပီေနာ္...။

Directory Book 1

Read 309 times
Rate this item
(1 Vote)