-->


ေန႔ရက္တိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ C ခုႏွစ္လံုးေဆာင္ပါ!

ေန႔ရက္တိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ C ခုႏွစ္လံုးေဆာင္ပါ! google.com

ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Francis J. Bergin က Seven Cs of Communication ဆိုတဲ့ C ခုနစ္လုံးကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

 

Completeness (ျပည့္စုံမႈ)

ဆက္သြယ္မႈတိုင္းမွာ ျပည့္စုံမႈ လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိဖို႔လိုပါတယ္။

ကိုယ္ေပးတဲ့ Message ဟာ ျပည့္စုံမႈမရွိရင္ လက္ခံရရွိသူေတြ အေနနဲ႔ ခန႔္မွန္းေနရတာေတြ၊ နားလည္မႈလြဲမွားတာေတြ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အလုပ္ေနာက္က်တာေတြ၊ အလုပ္မၿပီးတာေတြ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါတယ္။

 

Conciseness(လိုရင္းတိုရွင္း)

စီးပြားေရးအရ ဆက္သြယ္တဲ့ေနရာမွာ သင္ေျပာခ်င္တဲ့စကားကို တတ္ႏိုင္သမွ် စကားလုံးအနည္းဆုံးအသုံးျပဳၿပီး ေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။

ဒီလိုေျပာတဲ့ေနရာမွာ ေျပာခ်င္တဲ့ ကိစၥမ်ား မက်န္ရစ္ခဲ့ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

ဒီလို လိုရင္းတိုရွင္းေျပာျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာျခင္း၊ အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ား ေပၚလြင္ေစျခင္း၊

မိမိ၏ ေျပာစကားမွာ တစ္ဖက္သားအတြက္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း အစရွိတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ရႏိုင္ပါတယ္။

 

Clarity (ျပတ္ျပတ္သားသား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာျခင္း)

မိမိအေနနဲ႔ ေပးခ်င္တဲ့ Message ဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသားရွိဖို႔ လိုပါတယ္။

အဲ့ဒီလို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ရွိေစရန္အတြက္

-တိုၿပီး ရင္းႏွီးၿပီးသား စကားလုံးမ်ားကိုသာ သုံးပါ။

-အေရးပါေသာ စကားမ်ားသာ သုံးပါ။

-စာျဖင့္ေရးသည္ ဆိုပါကလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ ဖတ္လို႔လြယ္ေအာင္ေရးပါ။

-လိုအပ္ပါက ဥပမာမ်ား၊ သ႐ုပ္ျပျခင္းမ်ား သုံးပါ။

 

Correctness(မွန္မွန္ကန္ကန္)

-သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တိက်ဖို႔နဲ႔ ဘာသာစကားမွန္ကန္ဖို႔ သတိျပဳပါ။

-မိမိေပးလိုက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ဟာ မွားယြင္းေနမယ္ဆိုရင္ တစ္ဖက္သားရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကို ဆုံးရႈံးရပါလိမ့္မယ္။

-သတင္းအခ်က္အလက္မွားယြင္းျခင္းက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တာကိုပါ ထိခိုက္ေစပါလိမ့္မယ္။

-ကာလၾကာရွည္ပါက လုပ္ငန္းရဲ႕ ပုံရိပ္ကိုပါ ထိခိုက္ေစပါလိမ့္မယ္။

-ဆက္သြယ္ရာမွာ စာနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ႏုတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ စာေၾကာင္းတည္ေဆာက္ပုံကို သတိျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ စာေၾကာင္းတည္ေဆာက္ပုံမွားပါက ရႈပ္ေထြးသြားေစႏိုင္လို႔ပါ။

-သင္ပို႔မဲ့ Message မွာ ပါမဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ဟာ မေသခ်ာေသးရင္ မပို႔ေသးတာက ပိုေကာင္းပါတယ္။

 

Consideration (စဥ္းစားျခင္း)

-ဒါကေတာ့ အေျခခံအက်ဆုံးပါပဲ။

-သင္ေပးတဲ့ Message ဟာ တျခားေသာ C မ်ားျဖစ္တဲ့ Complete(ျပည့္စုံျခင္း)၊ Concise(လိုရင္းတိုရွင္းရွိျခင္း)၊ Clarity (ရွင္းလင္းျပတ္သာျခင္း)

၊ Correctness(မွန္ကန္ျခင္း)၊ Courtesy(ယဥ္ေက်းျခင္း)၊ Concreteness(တိက်မွန္ကန္ျခင္း) တို႔နဲ႔ ျပည့္စုံရမွာ ျဖစ္သလို

တစ္ဖက္သားအတြက္လည္း ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ စဥ္းစားေပးျခင္း (Consideration) ကိုလည္း ထည့္သြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ဒီလို ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ကို ေဖာ္ျပဖို႔အတြက္ဆိုရင္ သင့္အတြက္ သင္အာ႐ုံစိုက္သလို တစ္ဖက္သားအတြက္ပါ အာ႐ုံစိုက္ေပးပါ။

-တစ္ဖက္က ရႏိုင္မဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေဇာင္းေပးၿပီး ေဖာ္ျပပါ။

-ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးၿပီး ေဖာ္ျပပါ။

-သင့္ရဲ႕ က်င့္ဝတ္လိုက္နာမႈကို တစ္ဖက္သားသိေအာင္ျပပါ။

 

Courtesy (ယဥ္ေက်းပါ။)

ယဥ္ေက်းေသာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈဟာ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံရာမွာလည္း ရင္းႏွီးမႈကို ခိုင္ၿမဲေစသလို မိတ္ေဆြသစ္ေတြကိုလည္း ရရွိေစပါတယ္။

ယဥ္ေက်းျခင္းဆိုတာဟာ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္တြင္းစိတ္အခံက လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းေသာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈတစ္ခုျဖစ္ဖို႔အတြက္

-ေျပာဆိုဆက္ဆံရာမွာ သံတမန္နည္းက်က် စဥ္းစဥ္းစားစား ဆက္ဆံရမွာ ျဖစ္သလို တစ္ဖက္သားကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔လည္း လိုပါတယ္။

-တစ္ဖက္သား သိမ္ငယ္ေစမဲ့ အျပဳအမူ၊ ထိခိုက္ေစမဲ့ အျပဳအမူဆို ေရွာင္က်ဥ္ဖို႔လိုပါတယ္။

-မိမိအေနနဲ႔ မွားယြင္းခဲ့ၿပီဆိုရင္လည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေတာင္းပန္ဖို႔ လိုပါတယ္။

 

Concreteness(တိက်ခိုင္လုံမႈရွိျခင္း)

တိက်ခိုင္လုံမႈရွိေသာ ဆက္သြယ္မႈတစ္ခုဟာ တိတိက်က် နဲ႔ အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းေသာ ဆက္သြယ္မႈျဖစ္ၿပီး မရွင္းလင္းေသာ စကားလုံးမ်ား ၊ ေယဘူယ်ဆန္ေသာ စကားလုံးမ်ားကို ေရွာင္ရွားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိက်မွန္ကန္ေသာ ဆက္သြယ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ဖို႔အတြက္

-အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳပါ။

-ေျပာဆိုၿပီးပါက အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပပါ။

-ေကာင္းမြန္ေသာ စကားလုံးမ်ားကိုသာ သုံးၿပီး သင့္ရဲ႕ပုံရိပ္ကို ျမႇင့္ပါ။

Recommended for you-သင့္ကို စိတ္အားတက္ေစမယ့္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား!

Credit; htetzanlinn

Read times
Rate this item
(1 Vote)