-->


အသံုးက်ဖို႔ထက္ အသံုးခ်တတ္ဖို႔က ပုိအေရးႀကီးတယ္!

အသံုးက်ဖို႔ထက္ အသံုးခ်တတ္ဖို႔က ပုိအေရးႀကီးတယ္! google.com

သူငယ္ခ်င္း... မင္းပိုင္ဆိုင္တဲ့ မင္းန႔ဲဆိုင္တဲ့ အရာအားလံုးဟာ အသံုးဝင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လိုေနတာတစ္ခု က မင္းအဲဒီအရာေတြကို အသံုးခ်တတ္ဖို႔ပါေနာ္...

 

လက္

"' တြန္းလဲွဖို႔ မဟုတ္ဘူး...

လဲေနသူကို တြဲထူဖို႔ "

 

 ေျခေထာက္

"ကန္ေၾကာက္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး...

လမ္းမွန္ကို ေလ်ွာက္လွမ္းနိုင္ဖို႔ "

 

 ပါးစပ္ 

"အတင္းေျပာဖို႔ မဟုတ္ဘူး...

အခ်င္းခ်င္း နီွးေနွာဖလွယ္ဖို႔ "

 

 ဦးေနွာက္

" ေလွာင္ပိတ္ထားဖို႔မဟုတ္ဘူး...

သံုးသပ္ဖို႔နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ "

 

စိတ္ဓာတ္ 

"ယုတ္ညံဖို႔ မဟုတ္ဘူး...

ၾကည္လင္ေအာင္ ျဖဴ စင္ဖို႔ "

 

မာန 

" ေထာင္လႊားဖို႔ မဟုတ္ဘူး...

မခံခ်င္စိတ္နဲ႔ ရိုးသားစြာ ႀကိဳးစားဖို႔ "

 

 အတၱ 

"တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး...

သူူဖက္ ကိုယ့္ဘက္ ညီမ်ွဖို႔ "

 

 ေဒါသ 

" ေပါက္ကြဲဖို႔ မဟုတ္ဘူး...

ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ ေလ်ွာ႔ခ်ဖို႔ "

 

" မိမိရဲ႕ဆိုး႐ြားတဲ့ အမူ ' အက်င့္ေတြကို အလြန္အမင္း မျဖစ္ေအာင္ မိမိကိုယ္မိမိ ထိန္းသိမ္းျပဳ ျပင္ၾကရေအာင္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ "

Recommended for you-C.O.C ဂိမ္းက ေပးတဲ့ ဘဝေအာင္ျမင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ

Credit ; No-1

Read times
Rate this item
(1 Vote)