-->

သင့္မွာ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးတစ္ခု အစပ်ိဳး လုပ္ကုိင္ေနၿပီး သင့္လုပ္ငန္းကုိ ဘယ္လုိ ေၾကာ္ျငာရမလဲလုိ႔ စဥ္းစားေနၿပီလား။ လူသိလည္း မ်ားရမယ္၊
ထိေရာက္တဲ့ ေၾကာ္ျငာမႈမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ရမယ္၊ ေငြေၾကးလည္း အတုိင္းအတာ တစ္ခုအတြင္းမွာပဲ ကုန္က်ရမယ္၊ အစရွိသျဖင့္ေပါ့။

Published in Outdoor Advertising

သင့္မွာကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးတစ္ခု အစပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ေနၿပီး သင့္လုပ္ငန္းကုိဘယ္လုိေၾကာ္ျငာရမလဲလုိ႔ စဥ္းစားေနၿပီလား။

Published in How To