-->


CCTV

CCTVကုိ ဆုိင္အငယ္စားေတြမွာတပ္ဆင္ အသုံးျပဳေနၾကပါၿပီ။


ဆုိင္ကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေပး သည့္စနစ္အျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိလုပ္ငန္း တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္း အတြက္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ေပသည္။
CCTV မွ မွတ္တမ္းတင္ေပးထားသည့္ ဗီဒီယုိကုိ အက္ပ္(App)ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈဆန္းစစ္ၿပီး ဆုိင္ကုိ လာေရာက္သူတုိ႔ မည္သည့္စင္မ်ားအနီး တြင္ အခ်ိန္ပုိၾကာၾကာေနသည္၊ ဆုိင္ခင္းက်င္း ထားပုံက လူမ်ား ေရြ႕လ်ားမႈကုိ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း ရွိ မရွိ စသည္တုိ႔ကုိ သိႏုိင္သည့္အျပင္ လာေရာက္ ၾကသူတုိ႔၏ အသက္အပုိင္းအျခား၊ လိင္အမ်ဳိး အစား၊ တစ္ဦးတည္း သုိ႔မဟုတ္ အေဖာ္ႏွင့္ လာ သည္ စသည့္အခ်က္မ်ားကုိလည္း သိရွိႏုိင္ေပ သည္။
ထုိသုိ႔ သိရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အရ ဆုိင္ကုိ အက်ဳိးပုိရွိေအာင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေပသည္။ CCTV ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာရင္း မ်ား စနစ္တက် ျပဳစုျခင္းျဖင့္ ဆုိင္ပုိင္ရွင္သည္ ဆုိင္၏ ဖြဲ႕တည္ထားပုံကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခ်ိန္ အပုိင္းအျခားတုိ႔တြင္ ဆုိင္၀န္ထမ္းတုိ႔ အေရးပုိ စုိက္ရမည္ ဆုိသည္ကုိလည္း သိႏုိင္သည္။ ဆုိင္ တြင္ မိမိ မရွိေသာ္လည္း မိမိတစ္ခ်ိန္လုံး ဆုိင္ ထုိင္ေနသည့္အတုိင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆုိင္ပုိင္ရွင္၏ မျမင္ ကြယ္ရာ၌ ဝန္ထမ္းတုိ႔ ျပဳမူၾကပုံမ်ားကုိလည္း သိရွိႏုိင္ေပသည္။ ဆုိခ်င္သည္မွာ မိမိေရွ႕တြင္ တစ္မ်ဳိး၊ မိမိကြယ္ရာတြင္ တစ္မ်ဳိး လုပ္တတ္ သည့္အက်င့္ ရွိမရွိကုိ သိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ယခုလုိ CCTV ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းကုိ အသုံး ခ်ျခင္းသည္ အသစ္အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ထူးျခားသည္မွာ အပ္ပ္ကုိ ေစခုိင္းၿပီး မိမိ အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးခုိင္း ျခင္း ျဖစ္သည္။ Prism ၊ RetailNext ႏွင့္ SceneTapအစရွိသည့္ အက္ပ္တုိ႔သည္လုပ္ငန္း ငယ္မ်ားကုိ အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္ လေပး စနစ္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေရာင္းခ်လ်က္ရွိ သည္။ တိမ္စုိင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္အေျချပဳကာ လုပ္ကုိင္ေပးၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ သုံးစြဲရန္ အတြက္ ဆုိင္၌ ရွိေသာ CCTV ကိရိယာျဖင့္ သုံးစြဲႏုိင္ၿပီး ေနာက္ထပ္ကိရိယာ ထပ္မံတပ္ဆင္ ဖုိ႔ မလုိအပ္ေခ်။
ေကာ္ဖီဆုိင္ပုိင္ရွင္ အုိင္ဗာ ဘရက္ဒလီက
" ဆုိင္မွာ ကင္မရာ ၁၅လုံး တပ္ထား တယ္။ ႐ုိက္ထားသမွ် မွတ္တမ္းတင္ၿပီး သိမ္း ထားလုိက္တာမွာတင္ အဆုံးသတ္တယ္။အေရး အေၾကာင္း ေပၚေပါက္ရင္ ျပန္ၾကည့္ႏုိင္ေအာင္ သိမ္းထား႐ုံသက္သက္ပဲ။ တျခား အသုံးခ်တာ မရွိခဲ့ဘူး "
ဟု ေျပာျပသည္။
ယခုအခါ၌ ေရွးယခင္ကလုိ မဟုတ္ေတာ့ ေခ်။ ဘရက္ဒလီသည္ အပ္ပ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည့္ Prism ကုိ အသုံးျပဳၿပီး သူ႕ဆုိင္ကုိ အေဝးတစ္ေနရာမွ ေစာင့္ၾကည့္သည္။ ဆုိင္သုိ႔ လာေရာက္သူမ်ား ဆုိင္၏ မည္သည့္ေနရာသုိ႔ သြားသည္၊ မည္သည္တုိ႔ကုိ ၀ယ္ယူသည္၊ မည္သည့္ အခ်ိန္အပုိင္းအျခားတြင္ ဆုိင္၌ လူ က်သည္တုိ႔ကုိ စာရင္းဇယားမ်ား ထုတ္ၾကည့္ သည္။ ဆုိင္၌ အခ်ိန္ပုိင္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ၾကသူ တုိ႔ကုိ မည္သည့္အခ်ိန္အပုိင္းအျခားတုိ႔တြင္ ဘယ္ႏွေယာက္ ထားသင့္သည္ကုိလည္း သူ အေျဖထုတ္ၾကည့္သည္။
ထုိ႔အျပင္ အပူေျမပုံကုိလည္း ထုတ္ၾကည့္ သည္။ ဆုိင္သုိ႔ လာ၀ယ္ယူသူ ၾကာၾကာေစာင့္ရ သည္ႏွင့္အမွ် အပူပိုတက္ကာ ျပသေပးသည့္ ေျမပုံျဖစ္သည္။ ထုိေျမပုံအရ မည္သည့္ေနရာတုိ႔ တြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၾကာေနရသည္ ကုိ ဘရက္ဒလီ အေျဖထုတ္သည္။ ဆုိင္သုိ႔ လာဝယ္ယူသူတုိ႔အတြက္ ပ်မ္းမွ်ၾကာခ်ိန္ကုိ တတ္ႏုိင္သေရြ႕ သူ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲ သည္။
ဘရက္ဒလီက
"ဝယ္ဖုိ႔အတြက္ တန္းစီေစာင့္ရတ အၾကာ ဆုံးက ဆုိင္ကုိ လူၿပဳံက်တဲ့ ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္ ျဖစ္ေနတယ္။ တန္းစီေနၾကတာ လူေတြက ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မကုန္ဘူး။ သုံးနာရီၾကာတဲ့အထိ လူတန္းမျပတ္တဲ့ေန႔ေတြ ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္လုိ လုပ္ေပးရင္ ကိစၥ ျမန္ျမန္ျပတ္မလဲ ဆုိတာ ႀကံဆလုပ္ကုိင္ေပးၾကတယ္"
ဟု ရွင္းျပသည္။ သူႏွင့္ ဆုိင္ဝန္ထမ္းတုိ႔ ပူးေပါင္းႀကံဆလုပ္ကုိင္ၾကရာ ပ်မ္းမွ်ေစာင့္ဆုိင္း ရခ်ိန္ကုိ ထက္ဝက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။
"လူေတြ တန္းစီေနတာ ျမန္ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္ေရြ႕ေအာင္ စီမံေပးႏုိင္ခဲ့တယ္"
ဟု သူက ေျပာျပသည္။
ဗီဒီယုိကုိ Prism အကူအညီျဖင့္ ေစ့ေစ့ စပ္စပ္ ၾကည့္ခုိင္းၿပီး ဆုိင္တြင္း၌ လူမ်ား သြား လာမႈလမ္းေၾကာင္းကုိ ၎အက္ပ္က ေဖာ္ထုတ္ ျပသေပးသည္။ ထုိျပသခ်က္အရ လမ္းမလြတ္ ေသာ စားပြဲမ်ားႏွင့္ ကုလားထုိင္မ်ားကုိ လမ္း လြတ္ေအာင္ ေနရာျပန္ခ်ေပးၿပီး သြားလမ္းလာ လမ္း သာေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့ၾကသည္။
ဆုိင္တြင္ ထုိင္ကာ စားေသာက္ျခင္းမျပဳဘဲ ပါဆယ္၀ယ္ယူသူတုိ႔အတြက္ ပုိအဆင္ေျပေစ မည့္ ေနရာကုိ ေရြးခ်ယ္ကာ ပါဆယ္ထုပ္ ေပး သည့္ေနရာကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ေနရာခ်ထား ျခင္း ျပဳခဲ့ၾကသည္။
ေရာင္းခ်သည့္ စားေသာက္စရာတုိ႔ကုိ လည္း အခ်ိန္အပုိင္းအျခားအရ ဦးစားေပးမ်ား သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ နံနက္ခင္း၌ လိေမၼာ္ ေဖ်ာ္ရည္ကုိ ဦးစားေပးၿပီး မြန္းလြဲပုိင္း၌ Diet Cokeကုိ ဦးစားေပးကာ ခင္းက်င္းျပသထားေစ ခဲ့သည္။
ယခုလုိ CCTV ကုိ အသုံးခ်ႏုိင္သျဖင့္ ဆုိင္တြင္ ဘရက္ဒလီ အခ်ိန္ျပည့္ ဆုိင္ထုိင္ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ေခ်။ အိမ္မွာေနရင္း ဆုိင္ကုိ ၾကည့္၍ ရေနၿပီ ျဖစ္သည္။
CCTV မွတ္တမ္းကုိ ဆန္းစစ္ကာ အေျဖ ထုတ္ေပးသည့္ အပ္ပ္တုိ႔သည္ ဆုိင္မ်ားသုိ႔ လာေရာက္ၾကသူတုိ႔၏ တစ္ကုိယ္ေရ လြတ္လပ္ ပုိင္ခြင့္ကုိ မထိပါးေအာင္ အထူးဂ႐ုစုိက္ၾကရ သည္။ Prism ၊ RetailNext ႏွင့္ SceneTap ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတု႔ိသည္ အခ်က္အလက္ တုိ႔ကုိ တိတိက်က်ႀကီး ထုတ္ေပးျခင္း မျပဳၾက ေခ်။
SceneTap ကုိ ပူးတြဲထူေထာင္သူ Cole Harper က
"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစီရင္ခံခ်က္ ထုတ္ေပး တဲ့အခါ လူတစ္ဦးခ်င္းအရ ဘယ္ေတာ့မွ ထုတ္ မေပးပါဘူး။
'၈း၁၅ နံနက္၊
၂၇ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး
ဆုိင္ထဲ၀င္လာ'
ဆုိတာမ်ဳိး ဘယ္ေတာ့မွ ထုတ္မေပးဘူး။ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ဘယ္လုိ ေပးသလဲဆုိ ေတာ့
၈း၀၀ မွ ၈း၃၀ အတြင္း၊
လာေရာက္သည့္သူမ်ားတြင္
အမ်ဳိးသား ၃၀%၊ အမ်ဳိးသမီး ၇၀%၊
ပ်မ္းမွ် အသက္ ၂၆.၁ ႏွစ္
ဆုိၿပီး ေဖာ္ျပေပးပါတယ္"
ဟု ရွင္းျပသည္။ ဆုိင္သုိ႔ လာေရာက္သူမွ သူ႔အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိပါက ဆုိင္အ၀င္ အခ်က္အလက္ေပးစနစ္မွတစ္ဆင့္ ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က် ေပးသြင္းႏုိင္သည္။
ထုိသုိ႔ တစ္ကုိယ္ေရလြတ္လပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ မထိပါးေအာင္ ဂ႐ုစုိက္သည့္ၾကားမွ ဆန္ဖရန္ စစၥကုိၿမိဳ႕ရွိ ယာမကာ ေရာင္းေသာဆုိင္တြင္ SceneTap ကုိ အသုံးျပဳခဲ့ရာ၌ ဆုိင္သုိ႔ အၿမဲ လာေလ့ရွိသည့္ ေဖာက္သည္တုိ႔ႏွင့္ ျပႆနာ တက္ခဲ့သည္။ ဆုိင္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ အက္ပ္သည္ CCTV မွ ႐ုိက္ယူေပးေသာ လူပုံတုိ႔၏ မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ၿပီး ေယာက္်ားမိန္းမ ခြဲျခား ေပးႏုိင္သည္။ အသက္ အပုိင္းအျခား ကုိလည္း ခန္႔မွန္းေပးႏုိင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ၎ အက္ပ္ကုိ အသုံးျပဳသူ ဆုိင္ရွင္က လက္ရွိ အခ်ိန္၌ ဆုိင္တြင္ လူအေရအတြက္ မည္မွ် ေရာက္ရွိေနသည္။ ခန္႔မွန္း အသက္ အပုိင္း အျခားအလုိက္ ဦးေရမည္မွ်စီ ရွိေနၾကသည္။ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမ အေရအတြက္ အခ်ဳိး မည္မွ် ရွိေနသည္ အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ေမာက္စ္ ကလစ္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး အခ်ိန္မေရြး ၾကည့္ႏုိင္ သိႏုိင္သည္။
ထုိသုိ႔ ျပဳျခင္းသည္ ဆုိင္သု႔ိ လာေရာက္သူ တုိ႔ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းရာ ေရာက္ သည္ဟု ဆုိင္၏ ေဖာက္သည္တုိ႔က မေက်နပ္ ၾကေခ်။
ထုိျပႆနာကုိ Cole Harperက ခ်က္ခ်င္း ရင္ဆုိင္လုိက္သည္။ သူ႕ထံသုိ႔ အီးေမးလ္ ေပးပုိ႔ ကာ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဖိတ္ ေခၚလုိက္ သည္။ သူက ဆုိင္သုိ႔ လာေရာက္ၾကသူမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ရွင္းျပေပးသည္။ ရက္ အတန္ၾကာၿပီးခ်ိန္၌ မေက်မနပ္ျဖင့္ ေဒါပြေနၾက သူမ်ား ေျပေျပလည္လည္ ျဖစ္သြားၾကသည္။
CCTV ကုိ လုံၿခဳံေရးအရ တပ္ဆင္ သည္ကုိပင္လွ်င္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကသူမ်ား ရွိၾကေပရာ ယခုလုိ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူျခင္းကုိ ပုိ၍ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖုိ႔သာ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ လုပ္ငန္း တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ စားသုံးသူတုိ႔ အဆင္ေျပေျပ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္တုိ႔အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိး ရွိေစေပရာ CCTV ကုိ အက္ပ္ အကူအညီျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကုိ ႀကိဳဆုိၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။မည္သူမဆုိ လုပ္ငန္းတုိင္းထံမွ မိမိကုိ အေကာင္းဆုံး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည္ကုိ လုိလား ၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

Read 236 times
Rate this item
(1 Vote)