-->


E-Commerce က႑ႏွင့္ စားသုံးသူ အကာအကြယ္မဲ့ေနျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အြန္လုိင္းေဈး၀ယ္ျခင္း အပါအ၀င္ E-Commerce က႑သည္ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တက္လာေနသည္။

သုိ႔ေသည္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ထဲတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား မရွိေသးသျဖင့္ စားသုံးသူမ်ားကုိ လုံေလာက္ေလာက္ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးထားျခင္း မရွိေခ်။ ဥပမာအားျဖင့္ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္႐ုံမွ်မက အလွပါပ်က္ေစႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားေသာ အသားျဖဴ လိမ္းေဆးမ်ဳိးကုိ အြန္လုိင္းတြင္ မတရားအျမတ္ယူ၍ ေရာင္းခ်ဖုိ႔ လြယ္ကူေနဆဲျဖစ္သည္။ စားသုံးသူတုိ႔သည္ အကာအကြယ္ကင္းမဲ့ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း မွ E-Commerce ႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ပတ္သက္ေနေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

E-Commerce လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိန္းကြပ္မႈ မရွိသျဖင့္ ထိခုိက္နစ္နာစရာမ်ား ဆုတ္ယုတ္စရာမ်ား အေၾကာင္းေပၚေပါက္လ်က္ ရွိသည္။

အြန္လုိင္းေဈးဆုိင္မ်ားအတြက္ လုိင္စင္ မရွိ။
ၾကပ္မတ္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း နည္းဥပေဒမ်ား မရွိ။
အာမခံလည္း မရွိ
ယုံၾကည္ရန္ ခုိင္လုံမႈ မရွိ။

ထုိ မရွိေလးပါးေၾကာင့္ ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ တရား၀င္ ရယူကာ အမွန္အကန္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထိခုိက္နစ္နာေနျခင္း၊ အတုအပပစၥည္းမ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ေနျခင္း၊ စားသုံးသူတုိ႔အေနျဖင့္ အတုကုိ အစစ္ဟု အလိမ္ခံေနရျခင္း၊ FDA ထံ အစစ္ေဆးခံၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ မလုိအပ္ျခင္း၊ FDA မွ စစ္ေဆးခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူထားျခင္း မရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ား ေဆး၀ါးမ်ား ေဈးကြက္ထဲ စီး၀င္ျခင္း၊ တရား၀င္ လုပ္ကုိင္ျခင္း မရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြန္မ်ား မရရွိျခင္း၊ အမွန္အကန္ တရား၀င္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ အခြန္ေပးေဆာင္ရသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈတြင္ ေလ်ာ့က်ေနရျခင္း၊ ေရရွည္တြင္ အြန္လုိင္းမွာ ေဈး၀ယ္ရသည့္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ ယုတ္ေလ်ာ့လာမည္ျဖစ္ျခင္း အစရွိသည့္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနသည္။

၀ယ္ယူသူတုိ႔သည္ Gmail သုံးစြဲမႈ အလြန္နည္းပါးသည္။ အြန္လုိင္း ေငြေပးေခ်စနစ္ကုိ သုံးစြဲမႈလည္း အလြန္နည္းပါးသည္။ ပလက္ေဖာင္းႏွင့္ အက္ပ္ တုိ႔ သုံးစြဲမႈလည္း အလြန္နည္းပါးသည္။

အြန္လုိင္းေဈးဆုိင္ အေရာင္းအ၀ယ္တြင္ အလြယ္ကူဆုံးမွာ ဖုန္းဆက္မွာၾကားသည္တုိ႔ကုိ မွတ္သားထားၿပီး လုိက္လံပုိ႔ေဆာင္ေပးသည္။ ေနာက္တစ္နည္းမွာ Facebook ၏ Messanger Chat Box မွာ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ကာ မွာၾကားသည္ကုိ ေပးပုိ႔ကာ အေရာက္ပုိ႔ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
အြန္လုိင္းေဈးေရာင္းၾကရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မွာယူထားေသာ ပစၥည္း လက္၀ယ္ေရာက္ရွိမွသာ ေပးေခ်ၾကသည္။ မွာၾကားစဥ္ကတည္းက ေပးေခ်ရန္ အြန္လုိင္း ေပးေခ်သည့္ ေငြေပးေငြယူစနစ္မ်ား လြယ္ကူတြင္က်ယ္ဖုိ႔ လုိအပ္လ်က္ ရွိသည္။ ထုိအခ်က္ E-Commerce ဖြံ႕ၿဖိဳးရင့္က်က္ရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေပသည္။


၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ E-Commerce ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း မွ E-Commerce ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း နည္းဥပေဒမ်ား သတ္မွတ္ရန္အတြက္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ပါ၀ါပိြဳင့္ကုိ တင္ျပထားပါသည္။


Source MMRA, ZawGyi Mart

1MMRA on e commerce Sept 2018 1

1MMRA on e commerce Sept 2018 2

1MMRA on e commerce Sept 2018 3

1MMRA on e commerce Sept 2018 46

1MMRA on e commerce Sept 2018 56

 

1MMRA on e commerce Sept 2018 6

1MMRA on e commerce Sept 2018 7

 

1MMRA on e commerce Sept 2018 8

1MMRA on e commerce Sept 2018 9

 

Read 305 times
Rate this item
(1 Vote)