-->


အႀကံႀကီးႀကီးႀကံ အရုိးရွင္းဆုံးလုပ္ပါေလ

ဒုတိယကမာၻစစ္လြန္ကာလ၌ စီးပြားရွာလုပ္ ငန္းတုိ႔ လုပ္နည္းကုိင္ဟန္ ထပ္မံေျပာင္းလဲသြားခဲ့ သည္။ စစ္အတြင္း၌ စစ္ေရးအသုံးစရိတ္ျဖင့္

တီထြင္ ဖန္တီးမႈမ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ နည္းပညာ တုိးတက္မႈ သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။ ထုိသုိ႔ ေရွ႕သုိ႔တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကုိ စီးပြား ေရးအရ သုံးစြဲလာၾကသည္။ မန္ေနဂ်ာတုိ႔သည္ အေရအတြက္ပမာဏအရ ဆန္းစစ္ျခင္းကုိ အသုံးခ် လာၾကၿပီး ထုိနည္းလမ္းအရ တုိင္းတာျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴ တာမ်ား ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာကုိလုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္လည္း အသုံး ျပဳႏုိင္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
ထုိသုိ႔ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာေသာ္ လည္း လူ၏ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကုိ ေမ့မထားၾကေခ်။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္းတာျခင္းကုိ ေရွ႕တန္းတင္ထားခဲ့ၾက ေပသည္။
ကမာၻစစ္လြန္ကာလ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားအျပားတုိ႔ကုိ ပူးေပါင္းထားသည့္ ေကာ္ပုိေရး ရွင္းႀကီးမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ႏုိင္ငံတကာပုံစံျဖင့္ လုပ္ကုိင္လာၾကသည္။ ကမာၻတစ္လႊား ျဖန္႔က်က္ ကာ အလုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။
ကမာၻစစ္ႀကီးသည္ ကမာၻကုိ က်ဥ္းသြားေစခဲ့ သည္။ စစ္ေရးအရ သြားလာခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ယခု အခါ ကုန္သြယ္ေရးအရ သြားလာမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္တက္ၿပီး ကမာၻ႕အမည္အမွတ္ တံဆိပ္မ်ား ထူေထာင္ႏုိင္ၾကေစရန္ လမ္းအူေၾကာင္း ေပၚသြားေစခဲ့သည္။
ထုိသုိ႔ရွိစဥ္ မီဒီယာေလာက၌ ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္ ကုိ ျဖတ္သန္းၿပီး ေခတ္သစ္တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရွိသြား သည္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား သည္ စီးပြားရွာလုပ္ငန္းတုိ႔ လူအေျမာက္အျမားတုိ႔ထံ မိမိ အသိေပးလုိသည္ကုိ အခ်ိန္တုိတုိအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕ ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေပးၾကသည္။ ႀကီးမားလွေသာ အေရအတြက္ရွိသည့္ ပရိသတ္တုိ႔ထံ စီးပြားရွာလုပ္ ငန္းမွ အသိေပးလုိသည့္ ‘သတင္း’ကုိ အေရာက္ပုိ႔ ေပးၾကသည္။ ထုိအတြက္ စီးပြားရွာလုပ္ငန္းတုိ႔သည္ နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ကုိ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ လုပ္ကုိင္ၾကရာ၌ ေၾကာ္ျငာသည္လည္း တစ္ခုအပါ အ၀င္ ျဖစ္သည္။
စီးပြားရွာလုပ္ငန္းတုိ႔သည္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ အသုံျပဳၿပီး သုံးစြဲသူတုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား အေၾကာင္း အသိေပးသည္။ ၀ယ္ယူေအာင္ စည္း႐ုံး သည္။ ထုိသုိ႔ အသုံးျပဳစရာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ အျမင္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစခဲ့ သည္။ ဥပမာ ေရာင္္းခ်ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ ကမ္း လွမ္းခ်က္(Unique Selling Proposition) တန္ဖုိး ႀကီးပုံကုိ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္ကာလတြင္ အျမင္သစ္ အျဖစ္ တင္ျပခဲ့သည္။
unique selling proposition (USP) သည္ “မိမိထံ၌သာ ရွိေနၿပီး ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထံတြင္ မရွိသည့္ အရာမ်ား”ကုိ အမ်ားသိေအာင္ တင္ျပကာ ေၾကာ္ျငာ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ မိမိထံ၌ ေစ်းႏႈန္း ပုိသက္သာျခင္း၊ မိမိသည္ အရည္အေသြး အျမင့္မား ဆုံးျဖစ္ေနျခင္း၊ မိမိသည္ ၎ထုတ္ကုန္မ်ဳိးကုိ အဦး ဆုံးထုတ္လုပ္သည့္ မူရင္းမူလ ျဖစ္ျခင္း စသည့္ အကဲသာခ်က္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပျခင္း ျဖစ္သည္။ (၎ကုိ unique selling point ဟုလည္းေခၚေ၀ၚၾက ေပေသးသည္) တစ္နည္းဆုိေသာ္ အ႐ုိးရွင္းဆုံး တစ္ခ်က္ျဖင့္ ထုိးႏွက္ျခင္း ျဖစ္သည္၊
၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ ေဆာင္နည္းမ်ားသည္ ေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသြား သည္။ ထုတ္ကုန္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပအသိေပးၾက ရာ၌ သုံးစြဲသူတုိ႔ ၾကားခ်င္သည့္စကားကုိသာ ေျပာျပ ျခင္း နည္းလမ္းကုိ သုံးစြဲၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုတ္ ကုန္တုိ႔ကုိ သုံးစြဲသူတုိ႔ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ႀကံဆ ထုတ္လုပ္ေပးၾကျခင္းျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္တုိ႔ကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္က႑တြင္ သာမက ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္လည္း အလားတူပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ရွိရာမွ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈတုိ႔ကုိ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ဤသုိ႔ ျဖစ္ရသည္မွာ ေလလုံးထြားသည္မွာ လြန္က်ဴးေနခဲ့ ၾက၍ ျဖစ္သည္။
၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းကုိ သုံးစြဲသူအႀကိဳက္ ေျပာျပ ၾကရာ၌ အရည္အေသြးေကာင္းဖုိ႔ထက္ သည္းေျခ ႀကိဳက္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာႏုိင္ဖုိ႔ကုိ အေလးေပးခဲ့ၾက သည္။ အေျပာေကာင္းလွ်င္ ေစ်းကြက္မွာ အထက္ သုိ႔ တက္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရရွည္မတည္တံ့ေခ်။ သုံးစြဲသူ အမ်ားစုတုိ႔သည္ ေျပာသည့္အတုိင္း တကယ္မဟုတ္သည့္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကုိ မေက်မခ်မ္း ျဖစ္လာၾကသည္။ လိမ္သည္ ညာသည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ား ရွိ္လာစၿမဲ ျဖစ္ေပရာ ဆင္ျခင္အပ္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အႀကံႀကီးႀကီးႀကံၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ကုိင္ၾကရာတြင္ ႐ုိးရုိးရွင္းရွင္း ျဇင့္ အရုိးရွင္းဆုံးျဖစ္သင့္ေပသည္။

Read times
Rate this item
(1 Vote)