-->


ေႀကာ္ျငာျခင္း (Advertising)

ေႀကာ္ျငာျခင္း (Advertising) google.com

တိုက္ရိုက္သံုးစြဲသူ၊ စားသံုးမ်ားထံသို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ား အလြယ္တကူ ေရာက္ရွိသြားရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

 ဒီအခ်ိန္မွာ ေၾကာ္ျငာျခင္း အခန္းက႑မွာ လည္းအဓိက အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ပါ၀င္လာပါၿပီ။

ေၾကာ္ျငာျခင္း(Advertising) ဆိုတာ စားသံုးသူ၊ၾကည့္ရွဴ႕သူ၊ နားေထာင္သူ မ်ားကိုဆြဲေဆာင္စည္းရံုးၿပီး

မိမိလိုခ်င္တဲ့ဘက္ကို ေသြးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အရည္အေသြးတူတဲ့ ကုန္ပစၥည္းႏွစ္ခု ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေၾကာ္ျငာထားတဲ့ brand တစ္ခုကိုလူသိၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀ယ္သူမ်ားကို ဘယ္ပစၥည္းက ပိုမိုဆြဲေဆာင္မွဳ ရွိေစမလဲ။

Social media မ်ားတြင္ မိမိကုန္ပစၥည္းမ်ား အေၾကာင္းကို videoမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ ေဆာင္းပါး၊စာတိုမ်ားေရးသား ျခင္းျဖင္႔လညး္ Brand Awareness ရရွိေအာင္ျပဳလုပ္လာၾကပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ မိမိကုန္ပစၥည္းကို သံုးစြဲမယ့္၀ယ္သူမ်ားထံသို႔ targetထားႏိုင္ၿပီးအထိေရာက္ဆံုး ေၾကာ္ျငာႏိုင္မယ့္ မီဒီယာေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဇြန္လမွာေတာ့ ေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္ေတြ၏ ၇၂%ကိုရုပ္ျမင္သံၾကားေတြမွာ အသံုးျပဳၿပီး၊ ၂၀%ကို ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားတြင္ သံုးစြဲေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားအရေတြ႔ရွိရသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ digital marketing မ်ားေခတ္စားလာသည့္အတြက္ onlineတြင္ေၾကာ္ျငာျခင္းက လူငယ္ႏွင့္လူလတ္ပိုင္း ပရိတ္သတ္မ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္လာတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။

Read-ယေန႔ေခတ္တြင္ အသံုးမ်ားလာေသာ Digital Marketing

ယခုေနာက္ပိုင္းပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေၾကာ္ျငာစရိတ္မ်ား ပိုမိုသံုးစြဲလာၾကပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာျခင္းျဖင့္ ရႏုိင္မယ့္အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ့

v  သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲသူလက္ထဲသို႔ အလွ်င္အျမန္ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ၿပီး ေစ်းကြက္ခိုင္မာမွဳ အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ျခင္း။

v  ေရာင္းအားတက္လာၿပီး ၿပိဳက္ဘက္ကုမၸဏီမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာျခင္း။

v  သံုးစြဲသူcustomer မ်ားလာေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးေကာင္းေၾကာင္းကုိ ပိုမိုသိရွိလာျခင္း။

v  အျခားဆက္စပ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူ သိရွိလာႏိုင္ျခင္း။

v  အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း။ဥပမာ-ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ား၊အျခားတြဲဖက္လုပ္ကိုင္ရတဲ့ အခန္းက႑မ်ား

Read 684 times
Rate this item
(2 votes)