-->


အလုပ္အႀကီးႀကီးေတြကို ငယ္ငယ္ကေလးေတြအျဖစ္ ပုိင္းပစ္လိုက္ပါ

အလုပ္အႀကီးႀကီးေတြကို ငယ္ငယ္ကေလးေတြအျဖစ္ ပုိင္းပစ္လိုက္ပါ google.com

ႀကီးမားတဲ့အလုပ္ေတြဟာ အႀကိမ္မ်ားစြာ လူေတြကိုစီးမိုးပစ္လိုက္ေလ့ရွိတယ္။ျပႆနာကအဲ႔သလို စီးမိုးခံလိုက္ရတဲ့ လူေတြဟာ ကုိယ္ကစၿပီးဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္ဖို႔ ခက္ခဲသြားတတ္ပါတယ္။ကိုယ့္ကို ၿခိမ္းလားေျခာက္လားလုပ္ေနတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို စီမံလြယ္တဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္ေအာင္ ပိုင္းပစ္လိုက္လို႔ရမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ဒီလိုအႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

က႑အလိုက္ခြဲျခားပါ။

ႀကီးမားတဲ့ အရာအမ်ားစုဟာ ရွဳပ္ေထြးနက္နဲပါတယ္။ အလုပ္စတင္ႏိုုင္ဖို႔အတြက္ အဆင့္လိုက္အဆင့္လိုက္ ပိုင္းပစ္လိုက္လို႔ရပါတယ္။အစိတ္အပိုင္းအေသးေလးေတြ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုက်ြန္းက်င္မွဳေတြ  လိုမလဲဆိုတာကေတာ့ ကိုယ္တိုင္တြက္ဆၾကည့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ပါ။

အေရးႀကီးတာေတြနဲ႔ဦးစားေပးအစီအစဥ္ေတြသတ္မွတ္ပါ။

အလ်င္စလုိမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ အလ်င္စလိုလုပ္မွဳေတြက ကိုယ့္ကိုေမာင္းႏွင္ေနၿပီဆိုလွ်င္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ ရမွာေတြ ဆံုးရွံဳးသြားႏုိင္ပါတယ္။ကိုယ့္ရဲ့အစြမ္းအစကို လွဳပ္ႏွိဳးမယ့္အစား အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်ရမယ့္ အခ်ိန္ေတြကို ဆံုးရွံုးသြားပါလိမ့္မယ္။

အစဥ္လိုက္စီပါ။

က႑အလိုက္ခြဲျခားထားျခင္းက ဘယ္လိုၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္မယ္ဆုိတာကို သေဘာေပါက္ေအာင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါတယ္။ဦးစားေပး အစီအစဥ္ေတြခ်မွတ္ျခင္းကေတာ့ သင့္အတြက္ဘယ္အရာက အေရးပါဆံုးလဲဆိုတာ သိသာေစပါတယ္။ အစဥ္လုိက္စီထားျခင္းျဖင့္ သင္ဘယ္အခ်ိန္မွာအၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ရမလဲဆုိတာကို အခ်ိန္ဇယားဆြဲထားသကဲ့သို႔ တိက်ျမန္ဆန္မွဳ ရွိေစမွာပါ။

အရည္အခ်င္းအလိုက္အလုပ္တာ၀န္ေပးအပ္ပါ။

ဘယ္သူလုပ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့အေမးကို တိတိက်က်ေျဖေပးရပါလိမ့္မယ္။ ႀကီးမားတဲ့စီမံကိန္းတစ္ခုၿပီးေျမာက္ ဖုိ႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ့ အဓိကတာ၀န္ကေတာ့ အရည္အခ်င္းအလိုက္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းပါပဲ။ လုပ္ပိုင္ခြင္နဲ႔ တာ၀န္လည္းေပးအပ္ထားပါ။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႔ ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ပါ။

အလုပ္ေတြကို ပိုင္းလိုက္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်က် စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္လိုပါေသးတယ္။ ဒါကေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းပါ။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳဆိုတာ အားလံုးအတူတကြျဖစ္ေအာင္ ကပ္ေပးႏိုင္တဲ့ေကာ္တစ္ခုပါ။

Read-လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေရးပါေသာ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

Source; Democracy Today

Read 1197 times
Rate this item
(3 votes)