-->


ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မွဳရွိေၾကာင္းျပသေနသည့္ ကိုယ္ေနဟန္ထားမ်ား

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မွဳရွိေၾကာင္းျပသေနသည့္ ကိုယ္ေနဟန္ထားမ်ား google.com

ကိုယ္ေနဟန္ထားေခၚ Body Languages ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ဟာဘယ္လုိလူမ်ိဳးလဲဆိုတာကို ပထမဦးဆံုးအကဲျဖတ္ၾကမွာပါ။ သင့္ရဲ့အရည္အခ်င္းေတြကိုပထမဆံုးမျပခင္ အရင္ဆံုးျမင္ရမွာက သင့္ရဲ႕ ျပဳမူလွဳပ္ရွားပံုေတြပါ။ ဒါဆိုဘယ္လုိျပဳမူေျပာဆိုပုံေတြက သင့္ကိုယံုၾကည္မွဳရွိေၾကာင္း ျပသေနတာလဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တိက်ျပတ္သားစြာေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း

ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ယံုၾကည္မွဳရွိသူ(သို႔မဟုတ္)အမ်ားေလးစားအားက်ရတဲ႔သူေတြဟာ ကိုယ္ေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အပိုအလိုမရွိတိက်ျပတ္သားရွင္းလင္းစြာ ညႊန္ျပေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း။ ကိစၥတစ္ခုကို သြယ္၀ိုက္ကာ အခ်ိန္ဆြဲမထားတတ္သူေတြပါ။

မ်က္ႏွာအေနအထား

လူတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ပထမဦဆံုးစတင္ေတြ႔ဆံုၿပီဆိုလွ်င္ မ်က္နွာအမူအရာ First Expressionဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ႔ အခန္းက႑အေနနဲ႔ ပါ၀င္လာပါၿပီ။ လုပ္ငန္းကိစၥေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္၊ အျခားအလုပ္နဲ႔ မသက္ဆုိင္ဘဲ မိတ္ေဆြအသစ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲအခါ တစ္ဖက္သူရဲ႕မ်က္လံုးကို ေသခ်ာၾကည္႔ၿပီး စိတ္ထဲကပါေသာအၿပံဳးနဲ႔ လက္ဆြဲႏွုတ္ဆက္ျခင္းဟာ သင့္ကိုယံုၾကည္မွဳရွိသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေပၚလြင္ေစမွာပါ။

မတ္တပ္ရပ္အေနအထား

ယံုၾကည္မႈရွိသူေတြဟာ လူၾကားသူၾကားထဲေရာက္သည့္အခါတြင္မွာလည္း ပုန္း႐ိႈးကြယ္႐ိႈးမေနတတ္ပါဘူး။ သူတို႔၏ ေျခဟန္လက္ဟန္အေနအထားမ်ားကို အထူးဂ႐ုစိုက္ယံုသာမက သူတို႔ဟာ လူအလယ္မွာ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တတ္ၾကပါတယ္။ေျခေထာက္ကို တည့္မတ္စြာထားကာ ရင္ဘတ္ႏွင့္ ပုခံုးမ်ားကိုလည္း တည့္တည္မတ္မတ္အေနအထားႏွင့္ ေနတတ္ၾကပါတယ္။

လူမွတ္မိေလာက္ေစေသာ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းက စီးပြားေရးေလာကမွာ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ထဲကတစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္တစ္ဖက္ကသူစိမ္းတစ္ေယာက္ကို ႏႈတ္ဆက္ရေသာ္ ၎စီးပြားေရး စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ရာတြင္၎ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမရွိဘဲ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္လိုက္ျခင္းက တစ္ပါးသူ၏ အျမင္မွာ အထင္ေသးရာေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ယံုၾကည္မႈရွိသူေတြဟာ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္တတ္ၾကပါတယ္။

ကိုယ္ေနဟန္ထားေခၚ Body Languages ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ဟာဘယ္လုိလူမ်ိဳးလဲဆိုတာကို ပထမဦးဆံုးအကဲျဖတ္ၾကမွာပါ။ သင့္ရဲ့အရည္အခ်င္းေတြကိုပထမဆံုးမျပခင္ အရင္ဆံုးျမင္ရမွာက သင့္ရဲ႕ ျပဳမူလွဳပ္ရွားပံုေတြပါ။ ဒါဆိုဘယ္လုိျပဳမူေျပာဆိုပုံေတြက သင့္ကိုယံုၾကည္မွဳရွိေၾကာင္း ျပသေနတာလဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တိက်ျပတ္သားစြာေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း

ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ယံုၾကည္မွဳရွိသူ(သို႔မဟုတ္)အမ်ားေလးစားအားက်ရတဲ႔သူေတြဟာ ကိုယ္ေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အပိုအလိုမရွိတိက်ျပတ္သားရွင္းလင္းစြာ ညႊန္ျပေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း။ ကိစၥတစ္ခုကို သြယ္၀ိုက္ကာ အခ်ိန္ဆြဲမထားတတ္သူေတြပါ။

မ်က္ႏွာအေနအထား

လူတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ပထမဦဆံုးစတင္ေတြ႔ဆံုၿပီဆိုလွ်င္ မ်က္နွာအမူအရာ First Expressionဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ႔ အခန္းက႑အေနနဲ႔ ပါ၀င္လာပါၿပီ။ လုပ္ငန္းကိစၥေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္၊ အျခားအလုပ္နဲ႔ မသက္ဆုိင္ဘဲ မိတ္ေဆြအသစ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲအခါ တစ္ဖက္သူရဲ႕မ်က္လံုးကို ေသခ်ာၾကည္႔ၿပီး စိတ္ထဲကပါေသာအၿပံဳးနဲ႔ လက္ဆြဲႏွုတ္ဆက္ျခင္းဟာ သင့္ကိုယံုၾကည္မွဳရွိသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေပၚလြင္ေစမွာပါ။

မတ္တပ္ရပ္အေနအထား

ယံုၾကည္မႈရွိသူေတြဟာ လူၾကားသူၾကားထဲေရာက္သည့္အခါတြင္မွာလည္း ပုန္း႐ိႈးကြယ္႐ိႈးမေနတတ္ပါဘူး။ သူတို႔၏ ေျခဟန္လက္ဟန္အေနအထားမ်ားကို အထူးဂ႐ုစိုက္ယံုသာမက သူတို႔ဟာ လူအလယ္မွာ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တတ္ၾကပါတယ္။ေျခေထာက္ကို တည့္မတ္စြာထားကာ ရင္ဘတ္ႏွင့္ ပုခံုးမ်ားကိုလည္း တည့္တည္မတ္မတ္အေနအထားႏွင့္ ေနတတ္ၾကပါတယ္။

လူမွတ္မိေလာက္ေစေသာ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းက စီးပြားေရးေလာကမွာ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ထဲကတစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္တစ္ဖက္ကသူစိမ္းတစ္ေယာက္ကို ႏႈတ္ဆက္ရေသာ္ ၎စီးပြားေရး စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ရာတြင္၎ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမရွိဘဲ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္လိုက္ျခင္းက တစ္ပါးသူ၏ အျမင္မွာ အထင္ေသးရာေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ယံုၾကည္မႈရွိသူေတြဟာ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္တတ္ၾကပါတယ္။

Unicode Version

ကိုယ်နေဟန်ထားခေါ် Body Languages ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သင်ဟာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကို ပထမဦးဆုံးအကဲဖြတ်ကြမှာပါ။ သင့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေကိုပထမဆုံးမပြခင် အရင်ဆုံးမြင်ရမှာက သင့်ရဲ့ ပြုမူလှုပ်ရှားပုံတွေပါ။ ဒါဆိုဘယ်လိုပြုမူပြောဆိုပုံတွေက သင့်ကိုယုံကြည်မှုရှိကြောင်း ပြသနေတာလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
တိကျပြတ်သားစွာပြောဆိုနိုင်ခြင်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိသူ(သို့မဟုတ်)အများလေးစားအားကျရတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာများကို အပိုအလိုမရှိတိကျပြတ်သားရှင်းလင်းစွာ ညွှန်ပြပြောဆိုနိုင်ခြင်း။ ကိစ္စတစ်ခုကို သွယ်ဝိုက်ကာ အချိန်ဆွဲမထားတတ်သူတွေပါ။
မျက်နှာအနေအထား
လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပထမဦဆုံးစတင်တွေ့ဆုံပြီဆိုလျှင် မျက်နှာအမူအရာ First Expressionဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ ပါ၀င်လာပါပြီ။ လုပ်ငန်းကိစ္စကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားအလုပ်နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘဲ မိတ်ဆွေအသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲအခါ တစ်ဖက်သူရဲ့မျက်လုံးကို သေချာကြည့်ပြီး စိတ်ထဲကပါသောအပြုံးနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းဟာ သင့်ကိုယုံကြည်မှုရှိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပေါ်လွင်စေမှာပါ။
မတ်တပ်ရပ်အနေအထား
ယုံကြည်မှုရှိသူတွေဟာ လူကြားသူကြားထဲရောက်သည့်အခါတွင်မှာလည်း ပုန်းရှိုးကွယ်ရှိုးမနေတတ်ပါဘူး။ သူတို့၏ ခြေဟန်လက်ဟန်အနေအထားများကို အထူးဂရုစိုက်ယုံသာမက သူတို့ဟာ လူအလယ်မှာ ယုံကြည်မှုအပြည့်နှင့် မားမားမတ်မတ်ရပ်တတ်ကြပါတယ်။ခြေထောက်ကို တည့်မတ်စွာထားကာ ရင်ဘတ်နှင့် ပုခုံးများကိုလည်း တည့်တည်မတ်မတ်အနေအထားနှင့် နေတတ်ကြပါတယ်။
လူမှတ်မိလောက်စေသော လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း
လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းက စီးပွားရေးလောကမှာ အရေးကြီးဆုံးအချက်ထဲကတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်တစ်ဖက်ကသူစိမ်းတစ်ယောက်ကို နှုတ်ဆက်ရသော် ၎င်းစီးပွားရေး စာချုပ်ပြုလုပ်ရာတွင်၎င်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိဘဲ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းက တစ်ပါးသူ၏ အမြင်မှာ အထင်သေးရာရောက်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ယုံကြည်မှုရှိသူတွေဟာ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တတ်ကြပါတယ်။

 

Related Article-ဘ၀စာမ်က္ႏွာေတြကို အေတာက္ပဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ ခက္ခဲတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

Source: Inc. Southeast Asia

Read 5127 times
Rate this item
(0 votes)