-->


အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး မည္သူက အရည္အခ်င္းရွိေသာေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ?

အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး မည္သူက အရည္အခ်င္းရွိေသာေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ? google.com

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်ား၊ မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွာ ယေန႔တိုင္ရွိေနေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူႀကီးပိုင္း ေနရာအတြက္ဆိုလွ်င္ ပို၍စကားေျပာစရာ ျဖစ္လာသည္။၂၀၁၅ ခုနွစ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ကမၻာေပၚတြင္အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ ၁၈ ဦးသာရွိရာ ထိုအေရအတြက္သည္ ကမၻာ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တစ္ဆယ္ပံုတစ္ပံုခန္႔သာရွိပါသည္။ ထိုျပႆနာ၏အစမွာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်ား၊ မ ဆိုင္ရာ ေယဘူယ်ခံယူခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ပိုျမင့္မားသည္ဟု လူအမ်ားစုက ယူဆသည့္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရသည့္ရာထူးမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ားစု ေနရာယူထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ဆိုသည္။


ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္၏လကၡဏာမ်ား
Pewသုေတသနဌာနက ျပဳလုပ္ေသာေလ့လာမႈတြင္ ေခါင္းေေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို လူအမ်ားကလက္ခံထားသည့္အတိုင္းေ ဖာ္ျပထားသည္။ ရိုးသားေျဖာင့္မွန္ျခင္း၊ အသိဥာဏ္ျပည့္၀ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားျခင္းတို႔ကို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြး ေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထို႔ျပင္ စုစည္းစီမံတတ္မႈ၊ သာတူညီမွ်စိတ္ထားမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ျပည့္၀မႈတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ထို႔ျပင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ က်ား၊ မ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ပါ၀င္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ အမ်ိဳးသမီး ၆၆ရာခိုင္ႏႈန္းက အေရးႀကီးေၾကာင္းေဖာ္ျပေရြးခ်ယ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကသည္။ ထို႔ျပင္ရည္မွန္းခ်က္ႀကီီးမားမႈကို ၅၇ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အေရးပါေၾကာင္းေလ့လာမႈတြင္ ေျဖၾကားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားအေနျဖင့္ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ထိုသို ့ေျဖၾကားၾကသည္။ အနာဂတ္တြင္ က်ား၊မ ခြဲဲျခားမႈ၏အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ လူငယ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာနိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။


အမ်ိဳးသမီး (သို႔မဟုတ္)အမ်ိုဳးသား-ပိုမိုအရည္အခ်င္းရွိေသာေခါင္းေဆာင္
Pewသုေတသနဌာန၏ အျခားေလ့လာခ်က္တစ္ခုတြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ အမ်ိဳးသားနွင့္ အမ်ိဳးသမီးကြာဟခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ရည္မွန္းခ်က္နွင့္ ရိုးသားေျဖာင့္မွန္မႈ ကဲ့သို႔ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္မေတြ႔ရေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းနွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေန မ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း အရည္အေသြးမ်ားတြင္မူ အမ်ိဳးသားမ်ားကပိုမိုအရည္အခ်င္းရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုမိုပြင့္လင္းစြာဆက္ဆံတတ္ျခင္း၊ အလုပ္နွင့္ပတ္သတ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္းနွင့္ အမွားကို၀န္ခံတတ္ျခင္းတို႔ကအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သာလြန္ေစသည္ဟုဆိုထားပါသည္။

Read-သင္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြက အနာဂါတ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစမွာလား

ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္၌ က်ား၊ မ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား မရွိသင့္ေတာ့ပါ။ အမ်ိဳးသားျဖစ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္းမွလြဲ၍ အျခားေသာအရည္အခ်င္းတစ္ခုခ်င္းစီေပၚ မူတည္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ စြမ္းေဆာင္နိုင္ေပလိမ့္မည္။ ယေန႔အခါတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတာ၀န္မ်ားေပး၍ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အနည္းငယ္ေသာအလုပ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားသီးသန္႔ (သို႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔အျဖစ္ လုပ္ကိုင္နိုင္မႈအျဖစ္ ရွိေနနိုင္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနိုင္ျခင္းနွင့္ ေရွ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လမ္းစဥ္ကိုလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းတို႔ ျဖည့္စြမ္းရမည္ျဖစ္ရာအမ်ိဳးသားျဖစ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္းသည္ အေရးမပါေတာ့ေပ။
Credit: mizzima

ကုမၸဏီမ်ား မွအလုပ္ေခၚစာမ်ားကုိ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ Myanmar Advertising Directory Page တြင္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွူ႔ကာ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Link  -Jobs Board

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့အခါ လစ္လ်ဴရွဴထားလုိ႔မရသည့္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဆိုင္လိပ္စာမ်ား၊ ကုမၸဏီလိပ္စာမ်ားကို က်ြန္ေတာ္တို႔ Myanmar Advertising Directory pageတြင္ အလြယ္တကူ၀င္ေရာက္ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။

Link-Myanmar Advertising Directory

Unicode Version

လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကျား၊ မ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှာ ယနေ့တိုင်ရှိနေသေးသည်။ အထူးသဖြင့် အုပ်ချုပ်သူ လူကြီးပိုင်း နေရာအတွက်ဆိုလျှင် ပို၍စကားပြောစရာ ဖြစ်လာသည်။၂၀၁၅ ခုနှစ်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် ၁၈ ဦးသာရှိရာ ထိုအရေအတွက်သည် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ၏ တစ်ဆယ်ပုံတစ်ပုံခန့်သာရှိပါသည်။ ထိုပြဿနာ၏အစမှာ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကျား၊ မ ဆိုင်ရာ ယေဘူယျခံယူချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် အမျိုးသားများသည် ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်ပိုမြင့်မားသည်ဟု လူအများစုက ယူဆသည့်အတွက် စီမံခန့်ခွဲရသည့်ရာထူးများကို အမျိုးသားများက အများစု နေရာယူထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သုတေသီများက ဆိုသည်။

ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်၏လက္ခဏာများ
Pewသုတေသနဌာနက ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတွင် ခေါင်းေဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်၏ အရည်အချင်းများကို လူအများကလက်ခံထားသည့်အတိုင်းေ ဖာ်ပြထားသည်။ ရိုးသားဖြောင့်မှန်ခြင်း၊ အသိဉာဏ်ပြည့်ဝခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားခြင်းတို့ကို ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေး ကောင်းများအဖြစ် ဖော်ပြကြသည်။ ထို့ပြင် စုစည်းစီမံတတ်မှု၊ သာတူညီမျှစိတ်ထားမှု၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား ပြည့်ဝမှုတို့လည်း ပါ၀င်သည်။ ထို့ပြင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ ကျား၊ မ ဖြစ်ခြင်းသည်လည်း အချက်တစ်ချက်အနေဖြင့် ပါ၀င်နေသည်ဟုဆိုသည်။ ကိုယ်ချင်းစာတရားနှင့်ပတ်သက်၍မူ အမျိုးသမီး ၆၆ရာခိုင်နှုန်းက အရေးကြီးကြောင်းဖော်ပြရွေးချယ်ကြသော်လည်း အမျိုးသားများအနေဖြင့် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းကသာ ရွေးချယ်ပေးကြသည်။ ထို့ပြင်ရည်မှန်းချက်ကြီီးမားမှုကို ၅၇ရာခိုင်နှုန်းသော အမျိုးသမီးများက အရေးပါကြောင်းလေ့လာမှုတွင် ဖြေကြားသော်လည်း အမျိုးသားအနေဖြင့် ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းကသာ ထိုသို ့ဖြေကြားကြသည်။ အနာဂတ်တွင် ကျား၊မ ခွဲဲခြားမှု၏အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ လူငယ်များကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။

အမျိုးသမီး (သို့မဟုတ်)အမျိုုးသား-ပိုမိုအရည်အချင်းရှိသောခေါင်းဆောင်
Pewသုတေသနဌာန၏ အခြားလေ့လာချက်တစ်ခုတွင်လည်း ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အချင်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးကွာဟချက်များကို တွေ့ရှိရသည်။ ရည်မှန်းချက်နှင့် ရိုးသားဖြောင့်မှန်မှု ကဲ့သို့သော အရည်အချင်းများတွင် ကွာဟချက်မတွေ့ရသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် ပဋိပက္ခအခြေအနေ များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း အရည်အသွေးများတွင်မူ အမျိုးသားများကပိုမိုအရည်အချင်းရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုပွင့်လင်းစွာဆက်ဆံတတ်ခြင်း၊ အလုပ်နှင့်ပတ်သတ်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းနှင့် အမှားကိုဝန်ခံတတ်ခြင်းတို့ကအမျိုးသမီးများကို သာလွန်စေသည်ဟုဆိုထားပါသည်။
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ယနေ့အချိန်တွင် လုပ်ငန်းခွင်၌ ကျား၊ မ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများ မရှိသင့်တော့ပါ။ အမျိုးသားဖြစ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းမှလွဲ၍ အခြားသောအရည်အချင်းတစ်ခုချင်းစီပေါ် မူတည်လျှင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများကဲ့သို့ စွမ်းဆောင်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ ယနေ့အခါတွင် ကုမ္ပဏီများက အမျိုးသမီးများကို စီမံအုပ်ချုပ်မှုတာဝန်များပေး၍ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရန် အခွင့်အရေးများ ပေးလျက်ရှိသည်။ သို့သော် အနည်းငယ်သောအလုပ်များသည် အမျိုးသားသီးသန့် (သို့မဟုတ်) အမျိုးသမီးသီးသန့်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအဖြစ် ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ရန် စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့် ရှေ့ခေါင်းဆောင်များ၏ လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းတို့ ဖြည့်စွမ်းရမည်ဖြစ်ရာအမျိုးသားဖြစ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းသည် အရေးမပါတော့ပေ။

Credit: mizzima

Read 1623 times
Rate this item
(0 votes)