-->


လုုပ္ေနက်အလုုပ္ကိုု အေကာင္းဆံုုးလုုပ္ေနရံုုနဲ႔ ျပီးျပီလား?

လုုပ္ေနက်အလုုပ္ကိုု အေကာင္းဆံုုးလုုပ္ေနရံုုနဲ႔ ျပီးျပီလား? google.com

တခ်ိန္က Finland နုုိင္ငံအေျခစိုုက္ျဖစ္သည့္ Nokia ဟာ ကမၻာမွာ ျပိဳင္စံရွား ဖုုန္း Company တစ္ခုု ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္ေဝစုုအရ မည္သည့္ဖုုန္း Company မွ မယွဥ္နုုိင္ခဲ့သလိုု Operation ပိုုင္းမွာလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။

2007 မွာ iPhone 1st Generation ပြဲထုုတ္ခဲ့ၿပီး၊ Google မွ လည္း ထိုုႏွစ္တြင္ပင္ Android ကိုု Open Source Standard နဲ႔အညီပြဲထုုတ္ခဲ့သည္။

ေႀကာ္ျငာျဖင့္ ေငြရွာေနေသာ Google အတြက္ Mobile Phone တြင္ ေႀကာ္ျငာနိုုင္ေရးအင္မတန္အေရးႀကီးသည္။

ထိုု.ေႀကာင့္ဖုုန္း Company မ်ားကိုု Android OS ကိုု အခမဲ့ေပးျပီး UI ကိုု စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ေစသည္။

လက္ရွိတြင္ Android OS မွာ ေစ်းကြက္ေဝစုုအရ အမ်ားဆံုုးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး Nokia Mobile Device အပိုုင္းကိုု Microsoft မွဝယ္ခဲ့သည္။

Singapore နိုုင္ငံသည္ က်ြန္းနိုုင္ငံေလး ျဖစ္ေပမယ့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္Global Economy အတြက္ ေကာင္းဆံုုးျပင္ဆင္နုုိင္ခဲ့သည္။

လူတိုုင္းရဲ႕ပထမ ဘာသာစကားကိုု English စာျဖစ္ေအာင္လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မိခင္ဘာသာစကားကိုု ဒုုတိယ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး

Bilingual Education ကိုု လုုပ္ေဆာင္နုုိင္ခဲ့သည့္အျပင္ တျခားနုုိင္ငံမ်ားမွ ပညာတတ္မ်ားကိုု ေကာင္းစြာအသံုုးခ်နိုုင္ေစရာ

မဟာဗ်ဴဟာက်က် စီမံနုုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြအျမင့္ဆံုုးျဖစ္ေနေပသည္။

Strategy ဆိုုသည္မွာ မဟာ ဗ်ဴဟာျဖစ္ျပီး Company ရဲ. Vision ကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖိုု႔အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ျခင္းသည္ နိုုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရးႏွင့္ နည္းပညာအေျပာင္းအလည္းမ်ားအေပၚ မ်ားစြာမူတည္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္Company ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုုင္ခ်မွတ္ခ်င္းသည္ ေခ်ာင္းသာကိုု အေပ်ာ္ခရီးထြက္ျခင္းနွင့္ ဥပမာေပးသည္ဆိုုပါစိုု႔။

Management သည္ အဝတ္အစား၊ Suncream၊ Hotel booking၊ ကားအစီအစဥ္ အစရွိသည္မ်ားကိုု စီမံခန္႔ခြဲသည္ႏွင့္တူသည္။

Strategic Planning အေနျဖင့္မိုုးေလဝသကိုု ႀကိဳတင္ခန္.မွန္းျပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည္ႏွင့္တူသည္။

ဥပမာ အားျဖင့္ ေခ်ာင္းသာမေရာက္ခင္ စူနာမီနဲ႔မတိုုးေအာင္၊ ရာသီဥတုု အေျခအေနမ်ားကိုႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျပင္ဆင္ျခင္း။

Nokia သည္ လုုပ္ေနက်အလုုပ္ကိုု အေကာင္းဆံုုးလုုပ္ေဆာင္နုုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း Consumer မ်ားနွင့္နည္းပညာအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုု Strategic Planning ထည့္သြင္းရာတြင္အားနည္းခဲ့သည့္အတြက္ ယေန႔လိုု ျဖစ္ပ်က္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆားအုုန္းဆီထုုတ္လုုပ္သည့္ သူသည္ သမရိုုးက် ျပိဳင္ဘက္ေတြကိုုဘဲႀကည့္ေနလိုု႔မရသလိုု၊ ေနႀကာဆီလိုုမ်ိဳး ကိုုယ့္စီးပြားေရးကိုု အစားထိုုးသြားနုုိင္သည့္Alternatives မ်ားကိုု ေလ့လာရသည္။

ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ ကားထုုတ္လုုပ္သည္. Company မ်ားသည္ အီလက္ထေရာနစ္ကား မ်ားရဲ႕ ေျခလွမ္းေတြကိုု ေလ့လာေနရျပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳျပဳလုုပ္ႀကရသည္။

ကုုန္စံုုဆုုိင္မ်ားသည္လည္း တလမ္းတည္းျပိဳင္ဖက္ေတြအျပင္ အသစ္ဝင္လာသည့္Convenience Store မ်ားကိုု ေလ့လာျပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရသည္။

ေနာက္ဆံုုး ကိုုယ္က Cashier လုုပ္ေနသည္ဆိုုပါစိုု႔။

တခ်ိန္ ေငြေပးေခ်မွဳမ်ားသည္ Mobile Payment ျဖစ္လာနုုိင္သည္.အတြက္ မည္သူမဆိုု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။

Recommended for you-အသံုးက်ဖို႔ထက္ အသံုးခ်တတ္ဖို႔က ပုိအေရးႀကီးတယ္!

Credit;Phyopaing

Read 509 times
Rate this item
(1 Vote)