-->


ဂ်ပန္အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ေမးတတ္တဲ့ ေမးခြန္းေတြက ဒါေတြပါ!

ဂ်ပန္အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ေမးတတ္တဲ့ ေမးခြန္းေတြက ဒါေတြပါ! google.com

ဂ်ပန္နိုင္ငံဟာ နည္းပညာအပိုင္းမွာေကာ၊ စီးပြားေရး အပိုင္းမွာပါ တိုးတက္ေခတ္မွီျပီး ေခတ္ေရွ့ေျပးတဲ့ နိုင္ငံတစ္ခုလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အလုပ္လုပ္တဲ့ ေနရာမွာလည္း သိပ္ကို စည္းစနစ္ႀကီးၿပီးေတာ့ လံုးဝအမွားမခံတာလဲ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံပါ။

သင္ဟာ ဒီလို ေနရာမ်ိဳးမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ ေမးတဲ့ အင္တာဗ်ဴးအေၾကာင္းကို သိထားသင့္ပါတယ္ေနာ္...။

သင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုခု၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုခု မွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္ဆိုရင္ေတာ့

အင္တာဗ်ဴးေျဖတဲ့ အခါ အဆင္ေျပေအာင္ မင္မင္ က ေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္...။

 

1-志望動機(しぼうどうき)を教(おし)えください。

ဒီအလုပ္ကို ရည္မွန္းရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ?

 

2-学生時代(がくせいじだい)に最(もっと)も打ち込ん(うちこん)だことは何ですか。

ေက်ာင္းသားဘဝမွာ ပိုၿပီး အခ်ိန္ေတြ၊ ခြန္အားေတြ စိုက္ၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ရတာက ဘာျဖစ္ပါသလဲ?

 

3-自己(じこ)PRを教えてください。

ကိုယ့္ရဲ႕ဆဲြေဆာင္မႈ၊ ေကာင္းတဲ့အခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြက ဘာလဲ?

 

4-入社後(にゅうしゃご)にやりたい仕事(しごと)?

ကုမၸဏီဝင္ၿပီးေနာက္ လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္က ဘာလဲ?

 

5-最後(さいご)に何(なに)か質問(しつもん)はありますか。

ေနာက္ဆံုး ေမးစရာေမးခြန္း ရွိပါသလား?

 

6-あなたの長所(ちょうしょ)は何ですか。

မင္းရဲ႕ အားသာခ်က္က ဘာလဲ?

 

7-あなたの短所(たんしょ)はなんですか。

မင္းရဲ႕ အားနည္း ခ်က္က ဘာလဲ?

 

8-失敗経験(しっぱいけいけん)について教えてください。

ဆံုးရံႈးခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာျပပါ။

 

9-サークル.部活動経験(ぶかつどうけいけん)について教えてください。

Club activities အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ေျပာျပေပးပါ။

 

10-希望職種(きぼうしょくしゅ)は何ですか。

ရည္ရြယ္ထားတဲ့ အလုပ္အမ်ိဳးအစားက ဘာလဲ?

 

11-勤務地(きんむち)について確認(かくにん)

အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့ေနရာကို အတည္ျပဳေပးပါ။

 

12-最近(さいきん)気(き)になるニュースは何ですか。

ခုတေလာ စိတ္ဝင္စားတဲ့ သတင္းက ဘာလဲ။

 

13-アルバイト経験(けいけん)について

အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာျပေပးပါ?

 

14-キャリアプランについて教えてください

မင္းရဲ႕ career plan နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာျပေပးပါ။

 

15-あなたに趣味(しゅみ)は何ですか。

မင္းရဲ႕ ဝါသနာက ဘာလဲ။

 

16-自分を動物(どうぶつ)に例(たと)えると?

မင္းကို တိရိစၧာန္ တစ္ေကာင္နဲ႔ ဥပမာေပးရမယ္ဆို ဘာျဖစ္မလဲ?

 

17-資格(しかく)について?

အရည္အခ်င္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး?

 

18-卒論(そつろん)のテーマ?

Graduation thesis title ကဘာလဲ?

 

19-業界(ぎょうかい)の志望理由(しぼうりゆう)は?

ဒီလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကို ေလွ်ာက္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က?

 

20-10年後(ねんご)の自分(じぶん)はどうなっていたい?

ေနာက္၁၀ႏွစ္ၾကာရင္ မင္းက ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္လဲ?

 

21-今の学部(がくぶ)を選ん(えらん)だ理由(りゆう)?

အခု ေမဂ်ာကို ေရြးရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္က ဘာလဲ?

 

22-尊敬(そんけい)する人はいますか?

ေလးစားရတဲ့လူရွိပါသလား။

 

23-あなたにとって仕事(しごと)とは何ですか。

မင္းအတြက္ အလုပ္ဆိုတာ ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္လဲ?

 

24-将来(しょうらい)の夢(ゆめ)は何ですか。

အနာဂတ္အိပ္မက္က ဘာလဲ?

 

25-5年後(ねんご)の自分(じぶん)はどうなっていたい?

ေနာက္၅ႏွစ္ၾကာရင္ မင္းက ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္လဲ?

 

26-他者(たしゃ)と弊社(へいしゃ)の違(ちが)いはどんなところだと思いますか。

အျခားကုမၸဏီမဟုတ္နဲ႔ ငါတို႔ကုမၸဏီရဲ႕ ကြာျခားခ်က္က ဘာလို႔ထင္သလဲ?

 

27-あなたの特技(とくぎ)は何ですか。

မင္းရဲ႕ ကြ်မ္းက်င္မႈက ဘာျဖစ္မလဲ?

 

28-最近読んだ本を教えてください。

အခုတေလာ ဖတ္ေနတဲ့ စာအုပ္ကို ေျပာျပေပးပါ။

 

29-語学力(ごがくりょく)について?

ဘာသာစကားစြမ္းရည္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး?

 

30-ボランティア経験(けいけん)について?

ပရဟိတအေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး?

 

31-働(はたら)く以上(いじょう)で大切(たいせつ)なことは?

အလုပ္လုပ္ျခင္း အျပင္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္က ဘာလဲ?

 

32-学業(がくぎょう)以外(いがい)で力(ちから)を入れたこと?

ပညာေရးအျပင္ အားစိုက္ၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ရတာက ဘာလဲ?

 

33-苦手(にがて)なことは?

မင္းရဲ႕ ညံ့တဲ့အခ်က္က ဘာလဲ?

 

34-前の仕事をやめた理由は?

ေရွ႕က အလုပ္ကို ထြက္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကဘာလဲ?

 

35-入社可能時期(にゅうしゃかのうじき)はいつですか。

အလုပ္ဘယ္အခ်ိန္ကစၿပီး ဝင္ႏိုင္ပါသလဲ?

 

36-内定(ないてい)を出したらご入社(にゅうしゃ)いただけますか。

အလုပ္ခန္႔လိုက္တာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသလား?

 

37-同業他社(どうぎょうたしゃ)ではなくどうして当社(とうしゃ)なのですか。

အမ်ိဳးအစားတူတဲ့ အျခားကုမၸဏီမဟုတ္ပဲ ဘာလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီမွာ လာေလွ်ာက္တာလဲ?

 

38-この事業(じぎょう)を将来(しょうらい)どのように成長(せいちょう)させていきたいですか。

အနာဂတ္မွာ ဒီအလုပ္ကေန ဘယ္လို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ခ်င္ပါသလဲ?

 

39-最後(さいご)に何か伝(つた)えておきたいことがありますか?

ေနာက္ဆံုးမွာ တစံုတခု ေျပာထားခ်င္တာမ်ိဳးရွိလဲ?

 

40-自己紹介(じこしょうかい)をお願(ねが)します。

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မိတ္ဆက္ပါ။

 

41-今までの職務(しょくむ)経歴(けいれき)を教えてください。

အခုခ်ိန္ထိ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ history ကို ေျပာျပေပးပါ။

 

42-今までの仕事にどんな不満(ふまん)を持っていましたか。

အခုခ်ိန္ထိလုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြထဲမွာ စိတ္မခ်မ္းမေျမ႕ ျဖစ္ခဲ့ရတာမ်ိဴး ရွိလား။

 

43-当社(とうしゃ)があなたを採用(さいよう)するメリットは何ですか。

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီက မင္းကို အလုပ္ခန္႔မယ္ဆိုရင္ ရရွိမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးက ဘာလဲ?

 

44-周(まわ)りの同僚(どうりょう)や友人(ゆうじん)はあなたのことをどのように評価(ひょうか)していますか。

ပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြ၊ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအေဖာ္ေတြက မင္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဘယ္လို တန္ဖိုးျဖတ္သတ္မွတ္ပါသလဲ။

 

45-当社(とうしゃ)以外(いがい)に受けている業界(ぎょうかい).企業(きぎょう)はありますか。

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီအျပင္ အင္တာဗ်ဴး ေျဖထားတဲ့ ကုမၸဏီရွိလား။

 

46-志望企業(しぼうきぎょう)を選(えら)ぶ基準(きじゅん)は何ですか。

မင္းအခုရည္မွန္းထားတဲ့ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းကို ေရြးခ်ယ္ရတဲ့ အေျခခံအခ်က္က ဘာလဲ?

 

47-仕事での誇(ほこ)れる実績(じっせき)や成功体験(せいこうたいけん)はありますか。

အလုပ္မွာဂုဏ္ယူရေလာက္တဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ေတြ၊ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳေတြ ရွိလား။

 

48-これまでで、最も厳(きび)しかった仕事は何ですか。

အခုခ်ိန္ထိ လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ထဲမွာ ပိုၿပီးေတာ့ တင္းက်ပ္ရတဲ့ အလုပ္ကဘာလဲ ?

 

49-この職種(しょくしゅ)の仕事をしてあなたは将来(しょうらい)どうなりたいのですか。

ဒီအလုပ္ကို လုပ္ၿပီးေတာ့ မင္းဟာ အနာဂတ္မွာ ဘယ္လိုျဖစ္ခ်င္သလဲ?

 

50-突然(とつぜん)の残業(ざんぎょう)や休日出勤(きゅうじつしゅっきん)は大丈夫(だいじょうぶ)ですか。

႐ုတ္တရက္ အခ်ိန္ပိုဆင္းရတာမ်ိဳး၊ ပိတ္ရက္မွာအလုပ္ဆင္းရတာမ်ိဳးဆို အဆင္ေျပလား?

ကဲ ဒီေလာက္ဆို လံုေလာက္ၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္ေနာ္...။

Recommended for you-ဂ်ပန္ေတြလို သင္ ၾကိဳးစားၾကည့္ဖူးလား

Source; Social Media

Read times
Rate this item
(1 Vote)