-->
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 29

လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ coronavirus အက်ပ္အတည္းသည္ကမာၻအႏွံ႔တြင္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုျမင့္တက္ေစခဲ့ၿပီးမၾကာေသးမီရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း APAC ၊ယခုအေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပရွိအဓိကေစ်းကြက္ဆိုင္ရာညီလာခံမ်ားႏွင့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။

The Drumသည္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာအဓိကအျဖစ္အပ်က္မ်ား သတင္းအားလုံး တင္ဆက္ေပးေနသည္။

MIP တီဗီ

MIP တီဗီသည္ျပင္သစ္တြင္ပိုမိုဆိုး႐ြားလာသည့္ Covid-19 ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ယခုႏွစ္တြင္ဖ်က္သိမ္းရန္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးျခင္းေၾကာင့္ၿပိဳလဲမည့္ေနာက္ဆုံးျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၃၀ မွ ဧၿပီ ၂ ရက္အၾကားက်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို႐ုတ္တရက္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းသည္ေမလကုန္တြင္က်င္းပမည့္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ကိန္း႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၏ကံၾကမၼာကိုေမးခြန္းထုတ္ေစခဲ့သည္။

 

ေဒသတြင္းေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕မ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္ ႁမွင့္တင္ရန္လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ Abercrombie ႏွင့္ Fitch

 

Advertising Week Europe ႏွင့္ SxSW ရွိ Drum Pubဟာ
ပ်ံႏွံ့ coronavirus အေျခအေနေၾကာင့္ Drum သည္ယခုလေၾကာ္ျငာတင္သည့္ရက္သတၱပတ္ႏွင့္ SXSW တြင္ေရွ႕ဆက္မသြားရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

thedrum.com သည္မတ္လ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိကမာၻလုံးဆိုင္ရာအြန္လိုင္းပြဲေတာ္တြင္အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပသည့္အခါတြင္အဆင့္ျမင့္အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ အဓိကစာတန္းမ်ားႏွင့္အေၾကာင္းအရာအစီအစဥ္မ်ားအျပည့္အစုံပါ၀င္ေန ဦး မည္ျဖစ္သည္။

ဒီဂ်စ္တယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအပတ္ကကမာၻအ၀န္းရွိTheDrum၏ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာဖိတ္ၾကားထားသည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားတြင္လက္လြတ္မသြားေစရန္ေသခ်ာတိုက္တြန္းၾကသည္။ Live ႏွင့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈသည္ေဝးလံေသာေဒသမွတက္ေရာက္သူမ်ားအားထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္သမွ်လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ားကိုကူညီရန္အခြင့္အေရးေပးပါလိမ့္မည္။

ဒီဂ်စ္တယ္ေျပာင္းလဲမႈရက္သတၱပတ္၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလာမည့္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။ သင္၏စိတ္ဝင္စားမႈကိုဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္မွတ္ပုံတင္ႏိုင္သည္။

ေရွ႕ဆက္ Fox News IAB

Fox News သည္ Covid-19 ျဖစ္ပြားမႈ၏အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္္ေၾကာ္ျငာအသိုင္းအဝိုင္းမွ 'ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ' တစ္ခုအေနျဖင့္ႏွစ္စဥ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ေရွ႕ေျပးတင္ဆက္မႈကိုမတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း Fox News သည္အစီအစဥ္မ်ားကိုေျပာင္းလဲရန္ တစ္ခုတည္းေသာမီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ CNN၊ IAB ႏွင့္ Comcast တို႔မွာမူဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိေနေသးေသာ္လည္း အေျခအေနနီးကပ္စြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွစ္ခုလုံးျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Adobe ထိပ္သီးအစည္းအေဝး

Covid-19 သည္ Adobe Summit သို႔ေျပာင္းလဲျခင္းခံရသည့္အစီအစဥ္ကို online event တစ္ခုတည္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ စီစဥ္သူမ်ားအေနျဖင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကားကူးစက္ေရာဂါ ကူးစက္မႈကိုတားဆီးရန္သတိႀကီးစြာ ထား၍ဆံုးျဖတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မတ္လ ၂၉ ရက္မွဧၿပီလ ၂ ရက္အၾကား Las Vegas တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းတက္ေရာက္သူမ်ားအားအေဝးမွတက္ေရာက္အားေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

Google Cloud Next

Googleသည္Google Cloud Next'20 အျဖစ္ 'reimagined' ျဖစ္ေသာ၎၏ကိုယ္ပိုင္ Cloud Next အျဖစ္အပ်က္အတြက္အလားတူဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျဖရွင္းနည္းကိုက်င့္သုံးေနၾကသည္။ Digital Connect၊ ထုတ္လႊင့္သည့္မိန႔္ခြန္းမ်ား၊အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚမွလႊင့္ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပုံစံသစ္ကိုဧၿပီ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အၾကားမိတ္ဆက္ေပးမည္။

Facebook F8

Facebook ၏ F8 တီထြင္သူကြန္ဖရင့္သည္ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က San Jose တြင္က်င္းပမည့္ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္သူ ၅၀၀၀ အားႀကိဳဆိုရန္အစီအစဥ္မ်ားကိုဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ၎ျပည္နယ္တြင္ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ပထမဆုံးေသဆုံးမႈ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

၎သည္ျပည္နယ္အတြင္းပထမဆုံးေသာ Coronavirus ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေဒသတြင္းကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။

WFA Global Marketer အပတ္

မူလကစင္ကာပူတြင္မတ္လ ၃၁ ရက္မွဧၿပီ ၃ ရက္အထိက်င္းပမည္ဟု WFA ကေၾကျငာခဲ့သည္။ စင္ကာပူတြင္ဧျပီ ၂၀ မွ ၂၃ ရက္အထိက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

The Drum ၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ား

ထုတ္လုပ္မွဳစီးပြားေရး, ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္နည္းပညာတစ္ေလွ်ာက္လုံးျပတ္ေတာက္ဖို႔ရွိရာေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ မနက္တြင္The Drum၏ပထမဦးဆုံး APAC ေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရသည္။

Google မွ APAC ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးမန္ေနဂ်ာ Ishmit Bedi၊ Leela Nair၊ Ebiquity SEA မွမန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ၊ Ryan Murray၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊ White Ops မွမိတ္ဖက္မ်ား၊ Sorcha John၊ Iris တြင္မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ Sonal Patel တို႔၊ စကားေျပာရန္စီစဥ္ထားၾကသည္။

စင္ကာပူအမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (WEDP)

Wctonnect International ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Procter & Gamble (P&G) မွစီစဥ္ေသာပြဲကိုေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုသူမွာစင္ကာပူရွိအေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၏ပထမဆုံးအမ်ိဳးသမီးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေဒါက္တာလဲ့ဆီယန္ျဖစ္သည္။ Procter & Gamble ရွိ အာရွပစိဖိတ္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္အာဖရိကမွဒုတိယဥကၭဌဆမ္ဂါစီယာလည္းအတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

Splice Beta

ခ်င္းမိုင္တြင္က်င္းပေသာအဆိုပါကြန္ဖရင့္သည္အာရွရွိမီဒီယာအသစ္မ်ားကိုပစ္မွတ္ထားၿပီးမီဒီယာအသြင္ေျပာင္းမႈကိုၾကည့္ရႈရန္ျဖစ္သည္။ မူလကေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္က်င္းပမည္ဟုယူဆရၿပီး၎သည္ ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရသည္။

Overthrow II ကိုပြဲေတာ္

PHD Singapore မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာစိန္ေခၚမႈမဟာဗ်ဴဟာ (၁၀) ခ်က္ကိုေလ့လာသည့္ Overthrow II Festival ပြဲကို ေနာက္သို႔ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

အိုင္တီျပပြဲ

စကၤာပူတြင္အႀကီးမားဆုံးစားသုံးသူအီလက္ထ႐ြန္းနစ္ျပပြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာႏွစ္ပတ္လည္ပြဲကိုမတ္လ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ Suntec Convention Center တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ မိတ္ဖက္မ်ား၊ျပည္သူလူထု၏လုံၿခဳံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာစိုးရိမ္မႈမ်ားကို စဥ္းစားၿပီးေနာက္ ပြဲစီစဥ္သူ Sphere Exhibits ကေနာက္သို႔ေရႊ႕ရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Art Basel ေဟာင္ေကာင္

မတ္လ ၁၇ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိက်င္းပမည့္ေဟာင္ေကာင္ပြဲေတာ္ကိုဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ မိုင္ယာမီႏွင့္ေဘဆယ္လ္ၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ Art Basel လုပ္ငန္းကိုေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။

၎သည္အာရွ၏အျမင့္ဆုံးေသာအႏုပညာျပပြဲတစ္ခု၏အဌမေျမာက္ထုတ္ေဝမႈျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွလာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအပါအဝင္လူေပါင္း ၈၈၀၀၀ ခန႔္ကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

(ဤသတင္းမ်ားကိုမတ္လ ၅ ရက္ၾကာသပေတးေန႔ ၃ နာရီတြင္ေနာက္ဆုံးေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္)

ဤေဆာင္းပါးသည္ စကၤာပူ၊Coronavirus၊ဒီဂ်စ္တယ္၊ဒီဂ်စ္တယ္ေၾကာ္ျငာျခင္း၊Entertainment၊အစီအစဥ္မ်ား၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး၊မီဒီယာ၊ပြင့္လင္းစြာဆက္ႏြယ္မွဳ၊လူမွဳမီဒီယာႏွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

Coronavirus ကြောင့် ကြီးမားသော ဘယ်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးပွဲများကို ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခဲ့ ရသလဲ

လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော coronavirus အကျပ်အတည်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးမကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်း APAC ၊ယခုအမေရိကန်နှင့်ဥရောပရှိအဓိကဈေးကွက်ဆိုင်ရာညီလာခံများနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သည်။

The Drumသည်ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများပြုလုပ်သောအဓိကအဖြစ်အပျက်များ သတင်းအားလုံး တင်ဆက်ပေးနေသည်။

MIP တီဗီ

MIP တီဗီသည်ပြင်သစ်တွင်ပိုမိုဆိုးရွားလာသည့် Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ယခုနှစ်တွင်ဖျက်သိမ်းရန် အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခြင်းကြောင့်ပြိုလဲမည့်နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

မတ်လ ၃၀ မှ ဧပြီ ၂ ရက်အကြားကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသောရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုရုတ်တရက်ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းသည်မေလကုန်တွင်ကျင်းပမည့်မျှော်လင့်ထားသည့်ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏ကံကြမ္မာကိုမေးခွန်းထုတ်စေခဲ့သည်။

Advertising Week Europe နှင့် SxSW ရှိ Drum Pubဟာ
ပျံနှံ့ coronavirus အခြေအနေကြောင့် Drum သည်ယခုလကြော်ငြာတင်သည့်ရက်သတ္တပတ်နှင့် SXSW တွင်ရှေ့ဆက်မသွားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။

 

သန်းခေါင်စာရင်းကို ရှုပ်ထွေးစေသည့် အမေရိကန် Trump၏ကြော်ငြာကို ပယ်ချလိုက်တဲ့ Facebookကွန်ရက်

 

thedrum.com သည်မတ်လ ၁၆ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းပွဲတော်တွင်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်အခါတွင်အဆင့်မြင့်အင်တာဗျူးများ၊ အဓိကစာတန်းများနှင့်အကြောင်းအရာအစီအစဉ်များအပြည့်အစုံပါဝင်နေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။

ဒီဂျစ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပတ်ကကမ္ဘာအဝန်းရှိTheDrum၏ပရိသတ်များအနေဖြင့် ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသောဖိတ်ကြားထားသည့်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများတွင်လက်လွတ်မသွားစေရန်သေချာတိုက်တွန်းကြသည်။ Live နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်ဝေးလံသောဒေသမှတက်ရောက်သူများအားထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း၊ မေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလုံခြုံစိတ်ချရသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုကူညီရန်အခွင့်အရေးပေးပါလိမ့်မည်။

ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲမှုရက်သတ္တပတ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလာမည့်နေ့ရက်များတွင်ထုတ်ပြန်ပါမည်။ သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။

ရှေ့ဆက် Fox News IAB

Fox News သည် Covid-19 ဖြစ်ပွားမှု၏အဖြစ်အပျက်ကြောင့်ကြော်ငြာအသိုင်းအဝိုင်းမှ 'ကြိုတင်ကာကွယ်မှု' တစ်ခုအနေဖြင့်နှစ်စဉ်လျှော့ချရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းခံခဲ့ရသည်။

ရှေ့ပြေးတင်ဆက်မှုကိုမတ်လ ၂၄ ရက်တွင်ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသော်လည်း Fox News သည်အစီအစဉ်များကိုပြောင်းလဲရန် တစ်ခုတည်းသောမီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ CNN၊ IAB နှင့် Comcast တို့မှာမူဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ရှိနေသေးသော်လည်း အခြေအနေနီးကပ်စွာစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

Adobe ထိပ်သီးအစည်းအဝေး

Covid-19 သည် Adobe Summit သို့ပြောင်းလဲခြင်းခံရသည့်အစီအစဉ်ကို online event တစ်ခုတည်းအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ စီစဉ်သူများအနေဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်များအကြားကူးစက်ရောဂါ ကူးစက်မှုကိုတားဆီးရန်သတိကြီးစွာ ထား၍ဆုံးဖြတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။

မတ်လ ၂၉ ရက်မှဧပြီလ ၂ ရက်အကြား Las Vegas တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော်လည်းတက်ရောက်သူများအားအဝေးမှတက်ရောက်အားပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

Google Cloud Next

Googleသည်Google Cloud Next'20 အဖြစ် 'reimagined' ဖြစ်သော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Cloud Next အဖြစ်အပျက်အတွက်အလားတူဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြေရှင်းနည်းကိုကျင့်သုံးနေကြသည်။ Digital Connect၊ ထုတ်လွှင့်သည့်မိန့်ခွန်းများ၊အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို အွန်လိုင်းပေါ်မှလွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ပုံစံသစ်ကိုဧပြီ ၆ ရက်မှ ၈ ရက်အကြားမိတ်ဆက်ပေးမည်။

Facebook F8

Facebook ၏ F8 တီထွင်သူကွန်ဖရင့်သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က San Jose တွင်ကျင်းပမည့်နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံသို့တက်ရောက်သူ ၅၀၀၀ အားကြိုဆိုရန်အစီအစဉ်များကိုဖျက်သိမ်းပြီးနောက် ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က ၎င်းပြည်နယ်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပထမဆုံးသေဆုံးမှု တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။

၎င်းသည်ပြည်နယ်အတွင်းပထမဆုံးသော Coronavirus ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဒေသတွင်းကူးစက်ရောဂါများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများမြင့်တက်စေခဲ့သည်။

WFA Global Marketer အပတ်

မူလကစင်ကာပူတွင်မတ်လ ၃၁ ရက်မှဧပြီ ၃ ရက်အထိကျင်းပမည်ဟု WFA ကကြေငြာခဲ့သည်။ စင်ကာပူတွင်ဧပြီ ၂၀ မှ ၂၃ ရက်အထိကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။

The Drum ၏ပြောကြားချက်များ

ထုတ်လုပ်မှုစီးပွားရေး, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နည်းပညာတစ်လျှောက်လုံးပြတ်တောက်ဖို့ရှိရာဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ မနက်တွင်The Drum၏ပထမဦးဆုံး APAC ပြောကြားချက်ကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရသည်။

Google မှ APAC ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးမန်နေဂျာ Ishmit Bedi၊ Leela Nair၊ Ebiquity SEA မှမန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ Ryan Murray၊ ဒါရိုက်တာ၊ White Ops မှမိတ်ဖက်များ၊ Sorcha John၊ Iris တွင်မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့် Sonal Patel တို့၊ စကားပြောရန်စီစဉ်ထားကြသည်။

စင်ကာပူအမျိုးသမီးစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (WEDP)

Wctonnect International နှင့် ပူးပေါင်း၍ Procter & Gamble (P&G) မှစီစဉ်သောပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။

ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသူမှာစင်ကာပူရှိအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ပထမဆုံးအမျိုးသမီးအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဒေါက်တာလဲ့ဆီယန်ဖြစ်သည်။ Procter & Gamble ရှိ အာရှပစိဖိတ်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိကမှဒုတိယဥက္ဌဌဆမ်ဂါစီယာလည်းအတည်ပြုမည်ဖြစ်သည်။

Splice Beta

ချင်းမိုင်တွင်ကျင်းပသောအဆိုပါကွန်ဖရင့်သည်အာရှရှိမီဒီယာအသစ်များကိုပစ်မှတ်ထားပြီးမီဒီယာအသွင်ပြောင်းမှုကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ မူလကဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကျင်းပမည်ဟုယူဆရပြီး၎င်းသည် ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။

Overthrow II ကိုပွဲတော်

PHD Singapore မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်တွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသောစိန်ခေါ်မှုမဟာဗျူဟာ (၁၀) ချက်ကိုလေ့လာသည့် Overthrow II Festival ပွဲကို နောက်သို့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။

အိုင်တီပြပွဲ

စင်္ကာပူတွင်အကြီးမားဆုံးစားသုံးသူအီလက်ထရွန်းနစ်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သောနှစ်ပတ်လည်ပွဲကိုမတ်လ ၁၂ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ Suntec Convention Center တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်များ၊ပြည်သူလူထု၏လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကို စဉ်းစားပြီးနောက် ပွဲစီစဉ်သူ Sphere Exhibits ကနောက်သို့ရွှေ့ရန်ပြောကြားခဲ့သည်။

Art Basel ဟောင်ကောင်

မတ်လ ၁၇ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိကျင်းပမည့်ဟောင်ကောင်ပွဲတော်ကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ မိုင်ယာမီနှင့်ဘေဆယ်လ်မြို့၌ကျင်းပသည့် Art Basel လုပ်ငန်းကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။

၎င်းသည်အာရှ၏အမြင့်ဆုံးသောအနုပညာပြပွဲတစ်ခု၏အဌမမြောက်ထုတ်ဝေမှုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်တရုတ်ပြည်မကြီးမှလာရောက်လည်ပတ်သူများအပါအဝင်လူပေါင်း ၈၈၀၀၀ ခန့်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

(ဤသတင်းများကိုမတ်လ ၅ ရက်ကြာသပတေးနေ့ ၃ နာရီတွင်နောက်ဆုံးကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်)

ဤဆောင်းပါးသည် စင်္ကာပူ၊Coronavirus၊ဒီဂျစ်တယ်၊ဒီဂျစ်တယ်ကြော်ငြာခြင်း၊Entertainment၊အစီအစဉ်များ၊ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး၊မီဒီယာ၊ပွင့်လင်းစွာဆက်နွယ်မှု၊လူမှုမီဒီယာနှင့် ကြော်ငြာခြင်းများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

 

Reference Source: The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

Facebook သည္လာမည့္ယူအက္စ္သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုံးစြဲသူမ်ားကို လွည့္ျဖားၿပီးရႈပ္ေထြးမႈအခ်ိဳ႕ကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္“ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာခ႐ိုင္သန္းေခါင္စာရင္း” (Congressional District Census)ေၾကာ္ျငာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးသည့္၊ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုပိတ္ပင္ထားသည့္ မူဝါဒကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သမၼတ Trump ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ Mike Penceတို႔၏ ေၾကာ္ျငာမ်ားအျဖစ္ေပၚလြင္ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကTRUMPဆိုသည့္စာကိုပို႔ရန္ သုံးစြဲသူမ်ားအား တိုက္တြန္းလွံဳေဆာ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္သူတို႔က "ဒီသန္းေခါင္စာရင္းကိုတုံ႔ျပန္ဖို႔ငါတို႔လိုမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိတဲ့အေမရိကန္လူမ်ိဳးေတြလိုတယ္။ ဒါမွငါတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ေအာင္ျမင္တဲ့မဟာဗ်ဴဟာကိုတီထြင္ႏိုင္မယ္။ " ထို႔ေနာက္စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားမွာ "နန္စီပါလိုစီ(Nancy Pelosi)ႏွင့္အစြန္းေရာက္လက္ဝဲအဖြဲ႕မ်ားကသူတို႔၏အေမရိကန္ဆန႔္က်င္ေရးအစီအစဥ္ကိုအေမရိကန္လူမ်ိဳးအတြက္အေကာင္းဆုံးအရာမ်ားထက္ေရွ႕တြင္ထားေနသည္ဟုမင္းေတြးမိသလား။ "ထို႔အျပင္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ လူမ်ား၏အမည္မ်ား၊ အသက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္းခဲ့ၾကသည္။

 

Coronavirus ကိုတုန္႕ျပန္မႈအရ Pubပြဲမ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္ပြဲေတာ္မ်ားသဖြယ္ ျပဳလုပ္မည့္ The Drum

 

အမွန္တကယ္ အေမရိကန္သန္းေခါင္စာရင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္သူ/သား အားလုံးကိုစာပို႔သူမ်ားႏွင့္ ယခုလေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္မွာျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ကသတင္းစာဆရာ Judd Legum မွလူသိမ်ားေသာ သတင္းဌာနတြင္လူသိရွင္ၾကားထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ေနာက္ပိုင္းတြင္ House Speaker Nancy Pelosi ၏အပတ္စဥ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

CNN စီးပြားေရးသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ Pelosi က "ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရဲ႕လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ဒီကိစၥကိုအထူးသျဖင့္မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတာပါ" ဟုေၾကာ္ျငာတြင္ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကလုံးဝလိမ္ညာခဲ့သည္ဟုဆိုခဲ့သည္။

ၾကာသပေတးေန႔တြင္ Facebook ကေၾကာ္ျငာမ်ားကိုတုန႔္ျပန္ခဲ့သည္။ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Andy Stone က CNN သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ "တရားဝင္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမွာရႈပ္ေထြးမႈကိုတားဆီးရန္မူဝါဒမ်ားရွိသည္။

နည္းပညာဂ်ာနယ္လစ္ Charlie Warzel ကတြစ္တာတြင္ေရးသားခဲ့သည္ႏွင့္အမွ်ဤအမႈက Facebook သည္ Judd ကဲ့သို႔လြတ္လပ္ေသာသတင္းေထာက္မ်ားအေပၚမွီခိုအားထားမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ၎အေၾကာင္းအရာကိုသုံးသပ္သူမ်ားအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္သူတို႔ကမိမိတို႔၏အရင္းအျမစ္မ်ားကိုအသုံးခ်သည္ကိုသတိျပဳရမွာသာျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ျပဳသင့္သည္မွာ၎သည္ႏိုင္ငံေရးေၾကာ္ျငာတစ္ခုကမွားယြင္းစြာေဖာ္ျပျခင္းခံရသည့္ဥပမာတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ၎သည္ေဖ့စ္ဘြတ္အားခြင့္လႊတ္ရန္ခိုင္မာသည့္ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mark Zuckerberg သည္ကုမၸဏီအားရဲမ်ားႏွင့္မုသားပါသည့္ႏိုင္ငံေရးေၾကာ္ျငာမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းလိမ့္မည္မဟုတ္ဟုထပ္ခါတလဲလဲေျပာၾကားၿပီးေနာက္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အေမရိကန္မ်ား၏ယံုၾကည္မွဳရခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကရက္မ်ားသည္ဤမူဝါဒကသမၼတအားေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကိုႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသားျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ထို႔ေနာက္ သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ Zuckerberg၊
Mr.Trump ၊Mrs. Trump တို႔ႏွင့္အတူ လွ်ိဳ႕၀ွက္ညစာစားခဲ့ၾကသည္။ ရီပတ္ဘလီကန္(Republican)အလႉရွင္ႏွင့္ Facebook ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္ Peter Thiel တို႔က Zuckerberg သည္္ ဤအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုအရွိန္ျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ကို သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေဝဖန္ေရးသမား George Sorosက Davos ရွိကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္၌မၾကာေသးမီကေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ "Trump ႏွင့္ Facebook အၾကားအလြတ္သေဘာအျပန္အလွန္အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔မဟုတ္သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္" ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ Trump ကFacebook ကို 2016 ကစ၍ ထပ္မံစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားေပးေနၿပီး Facebookသည္ Trumpကို ယခုႏွစ္ျပန္လည္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္တင္ေျမႇာက္ရန္ကူညီေပးေနသည္ ဟု ခန္႕မွန္းသြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ေဖ့စ္ဘြတ္၏အမ်ားစုက Trump ၏စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးဘက္ေတာသားမ်ားျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္သူတို႔၏ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေၾကာ္ျငာနည္းဗ်ဴဟာေၾကာင့္ ၂၀၁၆ တြင္သူ႔ကိုအႏိုင္ရေစၿပီး ၎ကိုအေပၚတြင္တင္ျပထားေသာေၾကာ္ျငာမ်ားကဲ့သို႔ေနာက္တဖန္သူ႔ကိုကူညီႏိုင္သည္ဟုေစာဒကတက္ၾကသည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

သန်းခေါင်စာရင်းကို ရှုပ်ထွေးစေသည့် အမေရိကန် Trump၏ကြော်ငြာကို ပယ်ချလိုက်တဲ့ Facebookကွန်ရက်

Facebook သည်လာမည့်ယူအက်စ်သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးစွဲသူများကို လှည့်ဖြားပြီးရှုပ်ထွေးမှုအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်“ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာခရိုင်သန်းခေါင်စာရင်း” (Congressional District Census)ကြော်ငြာစည်းမျဉ်းများကိုဖယ်ရှားပေးသည့်၊ကြော်ငြာများကိုပိတ်ပင်ထားသည့် မူဝါဒကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။

သမ္မတ Trump နှင့် ဒုတိယသမ္မတ Mike Penceတို့၏ ကြော်ငြာများအဖြစ်ပေါ်လွင်သော ကြော်ငြာများကTRUMPဆိုသည့်စာကိုပို့ရန် သုံးစွဲသူများအား တိုက်တွန်းလှုံဆော်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူတို့က "ဒီသန်းခေါင်စာရင်းကိုတုံ့ပြန်ဖို့ငါတို့လိုမျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့အမေရိကန်လူမျိုးတွေလိုတယ်။ ဒါမှငါတို့နိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်တဲ့မဟာဗျူဟာကိုတီထွင်နိုင်မယ်။ " ထို့နောက်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမှာ "နန်စီပါလိုစီ(Nancy Pelosi)နှင့်အစွန်းရောက်လက်ဝဲအဖွဲ့များကသူတို့၏အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေးအစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်လူမျိုးအတွက်အကောင်းဆုံးအရာများထက်ရှေ့တွင်ထားနေသည်ဟုမင်းတွေးမိသလား။ "ထို့အပြင်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုတွင် လူများ၏အမည်များ၊ အသက်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။

အမှန်တကယ် အမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းသည် အမေရိကန်ပြည်သူ/သား အားလုံးကိုစာပို့သူများနှင့် ယခုလနှောင်းပိုင်းမှစတင်မှာဖြစ်သည်။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသတင်းစာဆရာ Judd Legum မှလူသိများသော သတင်းဌာနတွင်လူသိရှင်ကြားထုတ်လွှင့်ခဲ့သောကြော်ငြာများသည်နောက်ပိုင်းတွင် House Speaker Nancy Pelosi ၏အပတ်စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။

CNN စီးပွားရေးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ Pelosi က "ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့်ဒီကိစ္စကိုအထူးသဖြင့်မကျေမနပ်ဖြစ်နေတာပါ" ဟုကြော်ငြာတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကလုံးဝလိမ်ညာခဲ့သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။

ကြာသပတေးနေ့တွင် Facebook ကကြော်ငြာများကိုတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Andy Stone က CNN သို့ပြောကြားခဲ့သည်မှာ "တရားဝင်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုမှာရှုပ်ထွေးမှုကိုတားဆီးရန်မူဝါဒများရှိသည်။

နည်းပညာဂျာနယ်လစ် Charlie Warzel ကတွစ်တာတွင်ရေးသားခဲ့သည်နှင့်အမျှဤအမှုက Facebook သည် Judd ကဲ့သို့လွတ်လပ်သောသတင်းထောက်များအပေါ်မှီခိုအားထားမှုမရှိသောကြောင့် ၎င်းအကြောင်းအရာကိုသုံးသပ်သူများအဖြစ်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့်သူတို့ကမိမိတို့၏အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးချသည်ကိုသတိပြုရမှာသာဖြစ်သည်။

 

ကမ္ဘာ့တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနေ့ကို တိရိစ္ဆာန်ပုံများ ထီထွင်ဖယ်ရှား၍ဂုဏ်ပြုကြသည့် အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အားကစားအသင်းများ

 

မှတ်ချက်ပြုသင့်သည်မှာ၎င်းသည်နိုင်ငံရေးကြော်ငြာတစ်ခုကမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းခံရသည့်ဥပမာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖေ့စ်ဘွတ်အားခွင့်လွှတ်ရန်ခိုင်မာသည့်ရပ်တည်ချက်ဖြစ်သည်။ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mark Zuckerberg သည်ကုမ္ပဏီအားရဲများနှင့်မုသားပါသည့်နိုင်ငံရေးကြော်ငြာများကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုထပ်ခါတလဲလဲပြောကြားပြီးနောက်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အမေရိကန်များ၏ယုံကြည်မှုရခဲ့ပါသည်။ ဒီမိုကရက်များသည်ဤမူဝါဒကသမ္မတအားရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း၊မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုနှစ်သက်ကြမည် မဟုတ်ကြောင်း ပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းဆန်ခဲ့ကြသည်။ထို့နောက် သမ္မတအိမ်ဖြူတော်တွင် Zuckerberg၊
Mr.Trump ၊Mrs. Trump တို့နှင့်အတူ လျှို့ဝှက်ညစာစားခဲ့ကြသည်။ ရီပတ်ဘလီကန်(Republican)အလှူရှင်နှင့် Facebook ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် Peter Thiel တို့က Zuckerberg သည် ဤအုပ်ချုပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန် ကြိုးစားနေသည်ကို သက်သေပြနိုင်ခဲ့ကြသည်။

သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဝေဖန်ရေးသမား George Sorosက Davos ရှိကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်၌မကြာသေးမီကပြောကြားခဲ့သည်မှာ "Trump နှင့် Facebook အကြားအလွတ်သဘောအပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ်သဘောတူညီမှုများဖြစ်ပေါ်နေသည်" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Trump ကFacebook ကို 2016 ကစ၍ ထပ်မံစွမ်းဆောင်ရည်များပေးနေပြီး Facebookသည် Trumpကို ယခုနှစ်ပြန်လည်ရွေးကောက်ပွဲတွင်တင်မြှောက်ရန်ကူညီပေးနေသည် ဟု ခန့်မှန်းသွားခဲ့သည်။

သို့သော်ဖေ့စ်ဘွတ်၏အများစုက Trump ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဘက်တောသားများဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့်သူတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာနည်းဗျူဟာကြောင့် ၂၀၁၆ တွင်သူ့ကိုအနိုင်ရစေပြီး ၎င်းကိုအပေါ်တွင်တင်ပြထားသောကြော်ငြာများကဲ့သို့နောက်တဖန်သူ့ကိုကူညီနိုင်သည်ဟုစောဒကတက်ကြသည်။

 

Reference Source: Sfist

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

World Wildlife Day တြင္ One Minute Briefs သည္လူသိမ်ားေသာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္အားကစားအသင္းတံဆိပ္မ်ားမွတိရိစၧာန္ပံုမ်ားကိုထုတ္ယူေသာအခါ မည္သည့္တီထြင္ဖန္တီးမႈစိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ကိုၾကည့္ရႈရန္လွံဳ႕ေဆာ္၍ ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ က်င္းပခဲ့သည္။

တီထြင္ဖန္တီးသူမ်ားအား၎တို႔၏တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ Drum Chip Shop ဆုအတြက္အထူးေ႐ြးခ်ယ္ခံရရန္အခြင့္အလမ္းႏွင့္အတူ @OneMinuteBriefs, @TheDrum ႏွင့္ @WildlifeDay သို႔ #WorldWildlifeDay သို႔ tweets မွေပးပို႔ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

တင္သြင္းမႈ ၃၅၀ ေက်ာ္တင္သြင္းၿပီး အေကာင္းဆံုးေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။ အႏိုင္ရသူေ႐ြးခ်ယ္စာရင္းကိုမၾကာမီေၾကညာပါမည္။

 

Zed@ZedTrafficker
 

'Imagine a World without Nature' imagine your identity without the animal in the logo on @WildlifeDay @TheDrum @OneMinuteBriefs @GaryLineker

Do you @Cannes_Lions pledge to remove the animal on the 22nd of May, day?

Info: https://www.thedrum.com/news/2020/03/03/it-s-time-brands-take-stance-and-imagine-world-without-nature 

Embedded video

 

 

Louise Chorley@Chorles
 
 

How about it @CaterpillarInc? Change your logo for @WildlifeDay . @OneMinuteBriefs@TheDrum

View image on Twitter

 

 

Tiziano@summotiziano
 
 

"Sorry Rhino not found".
Searching for the answer? Support World Wildlife Day to protect the future of our rhinos.@GoogleUK, @googlecrome, @OneMinuteBriefs, @TheDrum, @WildlifeDay, , , ,

View image on Twitter

 

 

Louise Chorley@Chorles
 
 

How about it @Ferrari? Remove your horse for @WildlifeDay . @OneMinuteBriefs@TheDrum

 View image on Twitter
 
 
 
Brad Dowling@CopyCharisma
 

'Imagine a World without Nature' on @WorldWildlifeDay @Disney 1 Dalmatian @TheDrum @OneMinuteBriefs

View image on Twitter
 
 
 
 
Louise Chorley@Chorles

How about it @swarovski? Remove your swan and for @WildlifeDay . @OneMinuteBriefs @TheDrum

View image on Twitter
 
 
The Copy Shepherd@TheCopyShepherd
 
'Imagine a World without Nature'... what is childhood without Tony?@TheDrum @OneMinuteBriefs @WildlifeDay

Join the campaign and ‘Imagine a World Without Nature'. Have your say at https://voicefortheplanet.org
View image on Twitter
 
Sean Antonioli@SeanAntonioli
 
What would i do for a @Klondikebar ? Lots. Even offer up an alternate profile pic for use on May 22nd for to spread the message about the importance of wildlife. Whaddya say? Up for it? @WildlifeDay @OneMinuteBriefs @TheDrum
Info here: https://bankofcreativity.co.uk/blog/omb-worldwildlifeday 
View image on Twitter
 
 
 
James G@jggemmill
 
 
Hey @Disney Join our campaign to ‘Imagine a World Without Nature’ & share your voice at https://voicefortheplanet.org@OneMinuteBriefs @TheDrum @WildlifeDay
View image on Twitter
 
 
 
Craig.@CraigB_Ideas
 
Lionsgate - Help us fight a battle of epic proportions.@OneMinuteBriefs @WildlifeDay @TheDrum @LionsgateUK @Lionsgate
View image on Twitter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sporring@AndersSporring

Top story: @LancashireSpock: 'Imagining a world without nature for featuring worldwide brands @OneMinuteBriefs @evernote @TheDrum @WildlifeDay ' pic.twitter.com/nGXZonpcRI, see more http://tweetedtimes.com/v/9084?s=tnp

Embedded video

 

Zed@ZedTrafficker
 

'Imagine a World without Nature' imagine your identity without the animal in the logo on @WildlifeDay @GaryLineker @FA

Do you @LFC & @ChelseaFC pledge to remove the animal on the 22nd of May, day?

Info: https://www.thedrum.com/news/2020/03/03/it-s-time-brands-take-stance-and-imagine-world-without-nature 

View image on Twitter

 

 

Lee Bullett@LeeBullett
 

Promoting
with @OneMinuteBriefs@TheDrum@WildlifeDay

Imagine a World Without Wildlife/Jaws!

 View image on Twitter
 
 
 
Amy Kilner@amykilnerdesign
 
 
?@Mailchimp what would you do without your ambassador? ?

Here’s my entry to today’s @OneMinuteBriefs, @TheDrum @WildlifeDay (on my phone as well ?)
Join the campaign to ‘Imagine a World Without Nature’ & share your voice @ http://voicefortheplanet.org
View image on TwitterView image on Twitter
 
 
 
Aleenah Alam@Aleenah_14
 
 Thought I'd do one for one of the best accounts on Twitter @dog_rates @OneMinuteBriefs @WildlifeDay @TheDrum @OneMinuteBriefs
View image on Twitter
 
 
 

Julie Tanner@julie_tanner71
Ok, now the deadline has been extended, I get a chance to work up my @OneMinuteBriefs and @TheDrum @WildlifeDay idea.

Don't be a villain, join the campaign to ‘Imagine a World Without Nature’ to share your voice and be a hero at https://voicefortheplanet.org

View image on Twitter

 

Ash Patil@ashirwad25
 
 Firefox @OneMinuteBriefs Create posters to 'Imagine a World without Nature' on @WildlifeDay @TheDrum @OneMinuteBriefs @MOZILLAFIREFOXB @mozillafirefox do you pledge to remove the animal on the 22nd of May, day?

Info: https://thedrum.com/news/2020/03/03/it-s-time-brands-take-stance-and-imagine-world-without-nature 

View image on Twitter

 

Ash Patil@ashirwad25
Jack Wolfskin @OneMinuteBriefs Create posters to 'Imagine a World without Nature' on @WildlifeDay @TheDrum @OneMinuteBriefs @jackwolfskin @JackWolfskinUK do you pledge to remove the animal on the 22nd of May, day?

Info: https://thedrum.com/news/2020/03/03/it-s-time-brands-take-stance-and-imagine-world-without-nature 

View image on Twitter

 

Ash Patil@ashirwad25
Penguin @OneMinuteBriefs Create posters to 'Imagine a World without Nature' on @WildlifeDay @TheDrum @OneMinuteBriefs @PenguinUKBooks do you pledge to remove the animal on the 22nd of May, day?

Info: https://thedrum.com/news/2020/03/03/it-s-time-brands-take-stance-and-imagine-world-without-nature 

View image on Twitter

 

Black Tea@blacktea_design
 

'Imagine a World without Nature' for @WildlifeDay, @OneMinuteBriefs, @TheDrum

View image on Twitter

 

Shaun Loynds@ShaunLoynds

Lost. @OneMinuteBriefs @TheDrum @WildlifeDay
Join our campaign to ‘Imagine a World Without Nature’ & share your voice at https://voicefortheplanet.org

 View image on Twitter
 
 
Rich Bayley@richbayley80
 
Steve BULL, playing for WOLVES in a PUMA kit - 'Imagine a World without Nature' @WildlifeDay @TheDrum @OneMinuteBriefs @RealSteveBull @Wolves @PUMA
View image on Twitter
 

ထို႔အျပင္ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ Bio-Diversity Day အတြက္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္အားကစားအသင္းမ်ားသည္၎တို႔၏အမွတ္တံဆိပ္မ်ားမွတိရိစၧာန္ပံုမ်ားကိုေဖ်ာက္ထားရန္ကတိျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။

 

ေဒတာသိပၸံကုမၸဏီမွ Sandtable၏ ‘deepen’နည္းပညာကို ရရွိသည့္ WPP

 

The Running Bee Foundation@TheRunningBee

We’re delighted to support this great initiative to ‘Imagine a World Without Nature’ and hope brands/teams across the world will get involved May the 22nd!@WildlifeDay @OneMinuteBriefs

 View image on Twitter
Salford Red Devils
@SalfordDevils
 
? Imagine a world without wildlife...

We have removed the wildlife from our badge and will be joining this great initiative to ‘Imagine a World Without Nature' on May the 22nd.@WildlifeDay @OneMinuteBriefs

?
?
View image on Twitter
 

 

Exeter City FC
@OfficialECFC

? Imagine a world without nature...

The Grecians will be supporting this great initiative to ‘Imagine a World Without Nature’ for on May 22 ?@WildlifeDay @OneMinuteBriefs

View image on Twitter
 
 
Wolves
@Wolves
 
Imagine a world without wolves...
 
 
 
Soil Association@SoilAssociation
 
 

"Imagine a World Without Nature"

We'd need a rebrand... @OneMinuteBriefs

View image on Twitter

 

Shrewsbury Town FC
@shrewsweb
 
 

We’re pleased to announce we’ll be joining the ‘Imagine a World Without Nature' initiative on

22nd May 2020

We hope all our fellow teams will join us!@WildlifeDay @OneMinuteBriefs

View image on Twitter

 

၎ထီထြင္မႈမ်ားမွ အႏိုင္ရရွိသူကိုမၾကာခင္ေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ၅ရက္ေန႔ The Chip Shop Awardsပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။ဒီဆုေပးရန္ သတ္မွတ္မည့္ရက္သည္ ဧၿပီလ၁ရက္ေန့ျဖစ္ၿပီး ပါ၀င္ဖို႔တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ဤ ေဆာင္းပါးသည္ ကမ႓ာ၊One Minute Briefs ၊WWF ၊The Drum Chip Shop Awards ၊The Drum Awards ၊အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ထီထြင္မႉမ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

ကမ္ဘာ့တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနေ့ကို တိရိစ္ဆာန်ပုံများ ထီထွင်ဖယ်ရှား၍ဂုဏ်ပြုကြသည့် အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အားကစားအသင်းများ

World Wildlife Day တွင် One Minute Briefs သည်လူသိများသောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အားကစားအသင်းတံဆိပ်များမှတိရိစ္ဆာန်ပုံများကိုထုတ်ယူသောအခါ မည်သည့်တီထွင်ဖန်တီးမှုစိတ်များ ပေါ်ပေါက်လာမည်ကိုကြည့်ရှုရန်လှုံ့ဆော်၍ ပြိုင်ပွဲအဖြစ် ကျင်းပခဲ့သည်။

တီထွင်ဖန်တီးသူများအား၎င်းတို့၏တင်ပြချက်များကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Drum Chip Shop ဆုအတွက်အထူးရွေးချယ်ခံရရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူ @OneMinuteBriefs, @TheDrum နှင့် @WildlifeDay သို့ #WorldWildlifeDay သို့ tweets မှပေးပို့ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။

တင်သွင်းမှု ၃၅၀ ကျော်တင်သွင်းပြီး အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။ အနိုင်ရသူရွေးချယ်စာရင်းကိုမကြာမီကြေညာပါမည်။

Zed@ZedTrafficker
 

'Imagine a World without Nature' imagine your identity without the animal in the logo on @WildlifeDay @TheDrum @OneMinuteBriefs @GaryLineker

Do you @Cannes_Lions pledge to remove the animal on the 22nd of May, day?

Info: https://www.thedrum.com/news/2020/03/03/it-s-time-brands-take-stance-and-imagine-world-without-nature 

Embedded video

Louise Chorley@Chorles
 
 

How about it @CaterpillarInc? Change your logo for @WildlifeDay . @OneMinuteBriefs@TheDrum

View image on Twitter

Tiziano@summotiziano
 
 

"Sorry Rhino not found".
Searching for the answer? Support World Wildlife Day to protect the future of our rhinos.@GoogleUK, @googlecrome, @OneMinuteBriefs, @TheDrum, @WildlifeDay, , , ,

View image on Twitter

Louise Chorley@Chorles
 
 

How about it @Ferrari? Remove your horse for @WildlifeDay . @OneMinuteBriefs@TheDrum

 View image on Twitter
 
 
 
Brad Dowling@CopyCharisma
 

'Imagine a World without Nature' on @WorldWildlifeDay @Disney 1 Dalmatian @TheDrum @OneMinuteBriefs

View image on Twitter
 
 
 
 
Louise Chorley@Chorles

How about it @swarovski? Remove your swan and for @WildlifeDay . @OneMinuteBriefs @TheDrum

View image on Twitter
 
 
The Copy Shepherd@TheCopyShepherd
 
'Imagine a World without Nature'... what is childhood without Tony?@TheDrum @OneMinuteBriefs @WildlifeDay

Join the campaign and ‘Imagine a World Without Nature'. Have your say at https://voicefortheplanet.org
View image on Twitter
 
Sean Antonioli@SeanAntonioli
 
What would i do for a @Klondikebar ? Lots. Even offer up an alternate profile pic for use on May 22nd for to spread the message about the importance of wildlife. Whaddya say? Up for it? @WildlifeDay @OneMinuteBriefs @TheDrum
Info here: https://bankofcreativity.co.uk/blog/omb-worldwildlifeday 
View image on Twitter
 
 
 
James G@jggemmill
 
 
Hey @Disney Join our campaign to ‘Imagine a World Without Nature’ & share your voice at https://voicefortheplanet.org@OneMinuteBriefs @TheDrum @WildlifeDay
View image on Twitter
 
 
 
Craig.@CraigB_Ideas
 
Lionsgate - Help us fight a battle of epic proportions.@OneMinuteBriefs @WildlifeDay @TheDrum @LionsgateUK @Lionsgate
View image on Twitter
 

Anders Sporring@AndersSporring

Top story: @LancashireSpock: 'Imagining a world without nature for featuring worldwide brands @OneMinuteBriefs @evernote @TheDrum @WildlifeDay ' pic.twitter.com/nGXZonpcRI, see more http://tweetedtimes.com/v/9084?s=tnp

Embedded video

Zed@ZedTrafficker
 

'Imagine a World without Nature' imagine your identity without the animal in the logo on @WildlifeDay @GaryLineker @FA

Do you @LFC & @ChelseaFC pledge to remove the animal on the 22nd of May, day?

Info: https://www.thedrum.com/news/2020/03/03/it-s-time-brands-take-stance-and-imagine-world-without-nature 

View image on Twitter

Lee Bullett@LeeBullett
 

Promoting
with @OneMinuteBriefs@TheDrum@WildlifeDay

Imagine a World Without Wildlife/Jaws!

 View image on Twitter
 
 
 
Amy Kilner@amykilnerdesign
 
 
?@Mailchimp what would you do without your ambassador? ?

Here’s my entry to today’s @OneMinuteBriefs, @TheDrum @WildlifeDay (on my phone as well ?)
Join the campaign to ‘Imagine a World Without Nature’ & share your voice @ http://voicefortheplanet.org
View image on TwitterView image on Twitter
 
 
 
Aleenah Alam@Aleenah_14
 
 Thought I'd do one for one of the best accounts on Twitter @dog_rates @OneMinuteBriefs @WildlifeDay @TheDrum @OneMinuteBriefs
View image on Twitter
 
 
 

Julie Tanner@julie_tanner71
Ok, now the deadline has been extended, I get a chance to work up my @OneMinuteBriefs and @TheDrum @WildlifeDay idea. 

Don't be a villain, join the campaign to ‘Imagine a World Without Nature’ to share your voice and be a hero at https://voicefortheplanet.org

View image on Twitter

 

Ash Patil@ashirwad25
 
 Firefox @OneMinuteBriefs Create posters to 'Imagine a World without Nature' on @WildlifeDay @TheDrum @OneMinuteBriefs @MOZILLAFIREFOXB @mozillafirefox do you pledge to remove the animal on the 22nd of May, day?

Info: https://thedrum.com/news/2020/03/03/it-s-time-brands-take-stance-and-imagine-world-without-nature 

View image on Twitter

 

Ash Patil@ashirwad25
Jack Wolfskin @OneMinuteBriefs Create posters to 'Imagine a World without Nature' on @WildlifeDay @TheDrum @OneMinuteBriefs @jackwolfskin @JackWolfskinUK do you pledge to remove the animal on the 22nd of May, day?

Info: https://thedrum.com/news/2020/03/03/it-s-time-brands-take-stance-and-imagine-world-without-nature 

View image on Twitter

 

Ash Patil@ashirwad25
Penguin @OneMinuteBriefs Create posters to 'Imagine a World without Nature' on @WildlifeDay @TheDrum @OneMinuteBriefs @PenguinUKBooks do you pledge to remove the animal on the 22nd of May, day?

Info: https://thedrum.com/news/2020/03/03/it-s-time-brands-take-stance-and-imagine-world-without-nature 

View image on Twitter

 

Black Tea@blacktea_design
 

'Imagine a World without Nature' for @WildlifeDay, @OneMinuteBriefs, @TheDrum

View image on Twitter

 

Shaun Loynds@ShaunLoynds

Lost. @OneMinuteBriefs @TheDrum @WildlifeDay
Join our campaign to ‘Imagine a World Without Nature’ & share your voice at https://voicefortheplanet.org

 View image on Twitter
 
 
Rich Bayley@richbayley80
 
Steve BULL, playing for WOLVES in a PUMA kit - 'Imagine a World without Nature' @WildlifeDay @TheDrum @OneMinuteBriefs @RealSteveBull @Wolves @PUMA
View image on Twitter
 

ထို့အပြင်မေလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် Bio-Diversity Day အတွက်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အားကစားအသင်းများသည်၎င်းတို့၏အမှတ်တံဆိပ်များမှတိရိစ္ဆာန်ပုံများကိုဖျောက်ထားရန်ကတိပြုထားပြီးဖြစ်သည်။

 

BMW သည် ၎င်း၏ အထင်ကရဖြစ်သော တံဆိပ်(Logo)ကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲ

 

The Running Bee Foundation@TheRunningBee

We’re delighted to support this great initiative to ‘Imagine a World Without Nature’ and hope brands/teams across the world will get involved May the 22nd!@WildlifeDay @OneMinuteBriefs

 View image on Twitter
Salford Red Devils
@SalfordDevils
 
? Imagine a world without wildlife...

We have removed the wildlife from our badge and will be joining this great initiative to ‘Imagine a World Without Nature' on May the 22nd.@WildlifeDay @OneMinuteBriefs

?
?
View image on Twitter
 

Exeter City FC
@OfficialECFC

? Imagine a world without nature...

The Grecians will be supporting this great initiative to ‘Imagine a World Without Nature’ for  on May 22 ?@WildlifeDay @OneMinuteBriefs   

View image on Twitter
 
 
Wolves
@Wolves
 
Imagine a world without wolves...
 
 
 
Soil Association@SoilAssociation
 
 

"Imagine a World Without Nature"

We'd need a rebrand... @OneMinuteBriefs 

View image on Twitter

 

Shrewsbury Town FC
@shrewsweb
 
 

We’re pleased to announce we’ll be joining the ‘Imagine a World Without Nature' initiative on

22nd May 2020

We hope all our fellow teams will join us!@WildlifeDay @OneMinuteBriefs 

View image on Twitter

၎င်းထီထွင်မှုများမှ အနိုင်ရရှိသူကိုမကြာခင်ကြေညာမည်ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ၅ရက်နေ့ The Chip Shop Awardsပွဲတွင် ထုတ်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။ဒီဆုပေးရန် သတ်မှတ်မည့်ရက်သည် ဧပြီလ၁ရက်နေ့ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။

ဤ ဆောင်းပါးသည် ကမ္ဘာ၊One Minute Briefs ၊WWF ၊The Drum Chip Shop Awards ၊The Drum Awards ၊အမှတ်တံဆိပ်များ၊ထီထွင်မှူများနှင့် ကြော်ငြာခြင်းများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

 

Reference Source: The Drum

Myanmar Advertising Directory

 
Published in Global

နယူးေယာက္New York (CNN Business)- BMW၏ အမွတ္တံဆိပ္ အမွတ္အသားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေက်ာ္အတြင္း ၎၏ပထမဆုံးဒီဇိုင္းကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ာမန္ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္သူ၏ ဆန္းသစ္ထားေသာ အမွတ္တံဆိပ္သည္ အနက္ေရာင္ လက္စြပ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာေသာစက္ဝိုင္းတစ္ခု အျဖစ္သို႔တြန္းပို႔သည္။ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြ၊ typefaceအပါအ၀င္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ပိုၿပီး ေခတ္မွီတဲ့ အသြင္အျပင္ရွိတယ္။ အဝိုင္းအတြင္းရွိ အျပာႏွင့္အျဖဴ သည္အထိမ္းအမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။
၎၏ လူမႈမီဒီယာပလက္ေဖာင္းမ်ား ႏွင့္ဝက္ဘ္ဆိုက္အပါအ၀င္ BMW ၏ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္အသုံးျပဳမည့္အမွတ္တံဆိပ္သစ္သည္ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ရည္႐ြယ္သည္ဟု BMW ၏၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ားႏွင့္အမွတ္တံဆိပ္ ဒုတိယဥကၠဌ Jans Thiemer ကေျပာၾကားခဲ့သည္။သူ၏ အျမင္သစ္သည္ BMW ၏အနာဂတ္ႏွင့္အနာဂတ္တြင္ ကားေမာင္းျခင္း၊ကားေမာင္းျခင္းအတြက္ အေရးပါမႈ ႏွင့္ဆက္စပ္မႈ ကိုျပသေနသည္။

 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို 'Behind the Mac' အမည္ျဖင့္Alicia Keys၊ Malala Yousafzai အျပင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ဂုဏ္ျပဳသည့္ Apple

 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦး ကေျပာၾကားရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား အမွတ္တံဆိပ္အသစ္သည္ ထုတ္လုပ္မႈယာဥ္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာေစရန္အစီအစဥ္မရွိပါဘူး၊သို႔ေသာ္လည္း BMW သည္၎၏ Concept i4 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏မ်က္ႏွာဖုံး၌ အဂၤါေန႔တြင္ ပြဲဦးထြက္ ထြက္ေပၚလာသည့္ Tesla (TSLA) ကိုရည္႐ြယ္၍ လွ်ပ္စစ္ကားတစ္စီးတြင္ထည့္သြင္းထားသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဒီဇိုင္းသည္ ကား၏အျပင္အေရာင္ကို ပိုမိုေပၚလြင္ေစသည္ ဟုကုမၸဏီကေျပာၾကားခဲ့သည္။
BMW ၏ ယခင္တံဆိပ္သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ ၁၀၃ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ သမိုင္းတြင္ အမွတ္တံဆိပ္ေျခာက္ခု ရွိသည္။
ပရိသတ္မ်ားသည္မၾကာေသးမီက လိုဂို၏အတြင္းပိုင္းသည္ ပန္ကာတစ္ခုျဖစ္သည္ ဟုၾကာျမင့္စြာထင္မွတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း BMW ကအျဖဴႏွင့္အျပာပုံစံသည္ဂ်ာမန္၏ Bavaria ကိုကိုယ္စားျပဳသည္ဟုရွင္းျပခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း“ propeller myth” သည္ ၎၏ေလယာဥ္အင္ဂ်င္မ်ားကို ေၾကာ္ျငာသည့္ကုမၸဏီ၏ေၾကာ္ျငာေဟာင္း မွဆင္းသက္လာသည္။
ဒီဇိုင္းကုမၸဏီ Siegel + Gale ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဖန္တီးမႈဒါ႐ိုက္တာ Doug Sellers က CNN Business ကိုေျပာၾကားရာတြင္ logo အသစ္သည္တိုးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူအားေပးသူလူငယ္မ်ားအတြက္ ပိုမို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည္ဟုခံစားရသည္။
BMW သည္ ဒုတိယဂ်ာမန္ကားထုတ္လုပ္သူျဖစ္ၿပီး ေျခာက္လအတြင္း ပုံစံအသစ္တစ္ခုကိုျပသရန္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Volkswagen (VLKAF) သည္ Frankfurt Auto Showတြင္ အမွတ္တံဆိပ္ျပားတစ္ခ်ပ္ကိုျပသခဲ့သည္မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အမွတ္တံဆိပ္ သေဘာထားကိုျပင္ပ ကမာၻတြင္ျမင္သာေစရန္ ျပဳလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

BMW သည် ၎င်း၏ အထင်ကရဖြစ်သော တံဆိပ်(Logo)ကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲ

နယူးယောက်New York (CNN Business)- BMW၏ အမှတ်တံဆိပ် အမှတ်အသားသည် ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော်အတွင်း ၎င်း၏ပထမဆုံးဒီဇိုင်းကို ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဂျာမန်မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်သူ၏ ဆန်းသစ်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်သည် အနက်ရောင် လက်စွပ်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာသောစက်ဝိုင်းတစ်ခု အဖြစ်သို့တွန်းပို့သည်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေ၊ typefaceအပါအဝင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ပိုပြီး ခေတ်မှီတဲ့ အသွင်အပြင်ရှိတယ်။ အဝိုင်းအတွင်းရှိ အပြာနှင့်အဖြူ သည်အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေသည်။
၎င်း၏ လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများ နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အပါအဝင် BMW ၏ဆက်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများတွင်အသုံးပြုမည့်အမှတ်တံဆိပ်သစ်သည်ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်ရည်ရွယ်သည်ဟု BMW ၏ဝယ်ယူအားပေးသူများနှင့်အမှတ်တံဆိပ် ဒုတိယဥက္ကဌ Jans Thiemer ကပြောကြားခဲ့သည်။သူ၏ အမြင်သစ်သည် BMW ၏အနာဂတ်နှင့်အနာဂတ်တွင် ကားမောင်းခြင်း၊ကားမောင်းခြင်းအတွက် အရေးပါမှု နှင့်ဆက်စပ်မှု ကိုပြသနေသည်။

 

Global သည် BT ၏ပြင်ပကွန်ယက်ကိုလုံခြုံစေပြီး Dax သို့မျက်နှာပြင် ၅၀၀ ပေါင်းထည့်ခြင်း

 

ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦး ကပြောကြားရာတွင် မော်တော်ကား အမှတ်တံဆိပ်အသစ်သည် ထုတ်လုပ်မှုယာဉ်များတွင် ပေါ်ပေါက်လာစေရန်အစီအစဉ်မရှိပါဘူး၊သို့သော်လည်း BMW သည်၎င်း၏ Concept i4 မော်တော်ယာဉ်၏မျက်နှာဖုံး၌ အင်္ဂါနေ့တွင် ပွဲဦးထွက် ထွက်ပေါ်လာသည့် Tesla (TSLA) ကိုရည်ရွယ်၍ လျှပ်စစ်ကားတစ်စီးတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ဒီဇိုင်းသည် ကား၏အပြင်အရောင်ကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေသည် ဟုကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့သည်။
BMW ၏ ယခင်တံဆိပ်သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ၁၀၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော သမိုင်းတွင် အမှတ်တံဆိပ်ခြောက်ခု ရှိသည်။
ပရိသတ်များသည်မကြာသေးမီက လိုဂို၏အတွင်းပိုင်းသည် ပန်ကာတစ်ခုဖြစ်သည် ဟုကြာမြင့်စွာထင်မှတ်ခဲ့ကြသော်လည်း BMW ကအဖြူနှင့်အပြာပုံစံသည်ဂျာမန်၏ Bavaria ကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း“ propeller myth” သည် ၎င်း၏လေယာဉ်အင်ဂျင်များကို ကြော်ငြာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ကြော်ငြာဟောင်း မှဆင်းသက်လာသည်။
ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ Siegel + Gale ၏အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ Doug Sellers က CNN Business ကိုပြောကြားရာတွင် logo အသစ်သည်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူအားပေးသူလူငယ်များအတွက် ပိုမို၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်ဟုခံစားရသည်။
BMW သည် ဒုတိယဂျာမန်ကားထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ခြောက်လအတွင်း ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုပြသရန်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ Volkswagen (VLKAF) သည် Frankfurt Auto Showတွင် အမှတ်တံဆိပ်ပြားတစ်ချပ်ကိုပြသခဲ့သည်မှာ ယခုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ် သဘောထားကိုပြင်ပ ကမ္ဘာတွင်မြင်သာစေရန် ပြုလုပ်ဖို့ အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။

 

Reference Source: CNN Business

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔သည္တနဂၤေႏြေန႔ (မတ္လ ၈ ရက္) ျဖစ္ၿပီး၊ Apple သည္၎၏ 'Behind the Mac' ဇာတ္လမ္းတိုမ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီး ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုမီးေမာင္းထိုးျပၿပီး Macသံုးရင္းအေရာက္သြားသည္ကိုရည္ၫႊန္းသည္။

Beyonce ၏ *** Flawless အေနျဖင့္ Chimamanda Ngozi Adichie ၏သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံမ်ားျဖစ္ေသာေတးဂီတႏွင့္႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးသူမ်ားမွသည္စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအထိ၊ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူမ်ားထံမွအစြမ္းထက္ၿပီးၾသဇာရွိေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အနက္ေရာင္ႏွင့္အျဖဴေရာင္ပုံမ်ား(Black and White)ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

 

‘alarmist’ ႏွာေခါင္းစီး mask ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ေၾကာ္ျငာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မွ ပိတ္ပင္ျခင္

 

၎သည္အငယ္ဆုံးေသာႏိုဘယ္ဆုရွင္ႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားပညာေရး၏ခ်န္ပီယံ Malala Yousafzai ၏ဓာတ္ပုံႏွင့္စတင္သည္။Ava Duvernay၊ Marie Kondo၊ Greta Gerwig၊ Diane von Furstenberg, Lady Gaga၊ Gloria Steinem၊ Megan Rapinoe ႏွင့္ Shannon Boxx၊ Olivia Wilde၊ Alicia Keys၊ Elizabeth Banks၊ Tarana Burke၊ Lilly Singh၊ Monet၊ DJ Switch ႏွင့္ Black Mamba တို႔လည္းပါ၀င္ထားသည္။

ဓာတ္ပုံတစ္ခုခ်င္းစီတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္သူတို႔၏အေတြးအေခၚမ်ားကိုသူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ Mac မ်ားေနာက္ကြယ္မွရွင္သန္လာေစသည့္ပံုစံကိုျပသခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕မွာအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕မွာမိသားစုႏွင့္အတူအိမ္တြင္၊ အခ်ိဳ႕သည္အိပ္ရာမ်ားႏွင့္အိပ္ရာမ်ားေပၚတြင္အိပ္ေနၾကသည္။

ဤလႈပ္ရွားမႈသည္လူမႈေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ Parasite ထုတ္လုပ္သူ၊ Kwak Sin Ae၊ Vogue ႐ုရွားအယ္ဒီတာေဟာင္း Aliona Doletskaya ႏွင့္ေရရွည္တည္တံ့သည့္ဖက္ရွင္ေရွ႕ေဆာင္ Huang Ningning တို႔ပါ ၀ င္သည္။

ဒီအစီအစဥ္ဟာ Apple ႏွင့္အတူျဖတ္သန္းၿပီးတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ႀကိဳးပမ္းမႈ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု၏အေနအထားႏွင့္အက္ေဆးစီးရီးတြင္ 'She Creates' အပါအ၀င္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဇာတ္ေၾကာင္းကိုေျပာင္းလဲရန္ကူညီသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ထားၾကသည္။

ဤေဆာင္းပါးသည္ေျမာက္အေမရိကား၊Apple၊ထီထြင္မႉ၊ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ကို 'Behind the Mac' အမည်ဖြင့်Alicia Keys၊ Malala Yousafzai အပြင် အခြားသူများနှင့်အတူ ဂုဏ်ပြုသည့် Apple

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့သည်တနင်္ဂနွေနေ့ (မတ်လ ၈ ရက်) ဖြစ်ပြီး၊ Apple သည်၎င်း၏ 'Behind the Mac' ဇာတ်လမ်းတိုများကိုတိုးချဲ့ပြီး ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်နေသော အမျိုးသမီးများကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီး Macသုံးရင်းအရောက်သွားသည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။

Beyonce ၏ *** Flawless အနေဖြင့် Chimamanda Ngozi Adichie ၏သရုပ်ဖော်ပုံများဖြစ်သောတေးဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများမှသည်စာရေးဆရာများနှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအထိ၊ အကြီးအကဲများနှင့်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူများထံမှအစွမ်းထက်ပြီးသြဇာရှိသောအမျိုးသမီးများ၏အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပုံများ(Black and White)ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။

 

Corona Virus ဟာ Corona ဘီယာအား မချေပ နိုင်ခဲ့

 

၎င်းသည်အငယ်ဆုံးသောနိုဘယ်ဆုရှင်နှင့်မိန်းကလေးများပညာရေး၏ချန်ပီယံ Malala Yousafzai ၏ဓာတ်ပုံနှင့်စတင်သည်။Ava Duvernay၊ Marie Kondo၊ Greta Gerwig၊ Diane von Furstenberg, Lady Gaga၊ Gloria Steinem၊ Megan Rapinoe နှင့် Shannon Boxx၊ Olivia Wilde၊ Alicia Keys၊ Elizabeth Banks၊ Tarana Burke၊ Lilly Singh၊ Monet၊ DJ Switch နှင့် Black Mamba တို့လည်းပါဝင်ထားသည်။

ဓာတ်ပုံတစ်ခုချင်းစီတွင်အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏အတွေးအခေါ်များကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင် Mac များနောက်ကွယ်မှရှင်သန်လာစေသည့်ပုံစံကိုပြသခဲ့သည်။ အချို့မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီး အချို့မှာမိသားစုနှင့်အတူအိမ်တွင်၊ အချို့သည်အိပ်ရာများနှင့်အိပ်ရာများပေါ်တွင်အိပ်နေကြသည်။

ဤလှုပ်ရှားမှုသည်လူမှုရေးအကြောင်းအရာများတွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ Parasite ထုတ်လုပ်သူ၊ Kwak Sin Ae၊ Vogue ရုရှားအယ်ဒီတာဟောင်း Aliona Doletskaya နှင့်ရေရှည်တည်တံ့သည့်ဖက်ရှင်ရှေ့ဆောင် Huang Ningning တို့ပါ ၀ င်သည်။

ဒီအစီအစဉ်ဟာ Apple နှင့်အတူဖြတ်သန်းပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်အမျိုးသမီးများသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြိုးပမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏အနေအထားနှင့်အက်ဆေးစီးရီးတွင် 'She Creates' အပါအဝင်၊ အမျိုးသမီးများ၏ဇာတ်ကြောင်းကိုပြောင်းလဲရန်ကူညီသည့်အမျိုးသမီးများပါဝင်ထားကြသည်။

ဤဆောင်းပါးသည်မြောက်အမေရိကား၊Apple၊ထီထွင်မှူ၊ကြော်ငြာခြင်းနှင့် အမှတ်တံဆိပ်များကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။

 

Reference Source: The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

Global သည္ BT ၏အျပင္ဘက္ သိုေလွာင္မႈစာရင္းကို သုံးႏွစ္ၾကာေအာင္ျပဳလုပ္ထားၿပီး
၄င္း၏ အေရာင္းအစီအစဥ္ကို Dax တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေၾကာ္ျငာသိုေလွာင္မႈ မ်က္ႏွာျပင္ေပါင္း ၅၀၀ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။

 

အားကစားထုတ္ကုန္တိုးႁမွင့္ရန္အတြက္Little Dot Studios ႏွင့္ Wing တို႔ ပူးေပါင္း

 

Dax သည္ယခင္က Digital Audio Exchange ဟုအမည္ေပးထားေသာ္လည္း Digital Advertising Exchange ဟုအမည္ေျပာင္းထားသည္။ သို႔မွသာပိုင္ရွင္ Global ၏တိုးပြားလာေသာစေတာ့ရွယ္ယာကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ၿပီး ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားအတြက္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္လည္းဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

BT ၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ Global သည္ ၁၇,၅၀၀BT kiosk (ပုံႏွိပ္)၊ ဖုန္း ၅၀၀ ႏွင့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္လမ္းယူနစ္ ၅၀၀ (ယခင္ InLinkUK ဟုလူသိမ်ား) ကိုရရွိခဲ့သည္။ လာမည့္သုံးႏွစ္အတြင္း BTရရွိႏိုင္ေသာ မည္သည့္ ထပ္မံစာရင္းကိုမဆို ထိုေရာေႏွာမႈတြင္လည္းထည့္သြင္းႏိုင္သည္။

Aprilလတြင္ Dax ႏွင့္ပူးေပါင္းသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ ၅၀၀ သည္ LBC ကြန္ယက္မွအေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္သတင္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္သည္။

BT မွ Ventures ၏မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာKatherine Ainleyက“ ဒီ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အနာဂတ္လမ္းမဟာဗ်ဴဟာ၏ဆင့္ကဲတိုးတက္မႈအတြက္ေနာက္ထပ္မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္သည္။Globalသည္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လက္ရွိအိမ္ၿခံေျမ အတြက္႐ိုးရာႏွင့္ဒီဂ်စ္တယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းတြင္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာရွိၿပီး အနာဂတ္တြင္အတူတကြမည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဒစ္ဂ်စ္တယ္လမ္းေပၚတြင္တည္ရွိမႈကိုတိုးတက္ေစရန္ခိုင္မာေသာအျမင္ကိုျပသခဲ့သည္။"ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

BT သည္ဒီဇင္ဘာလတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာယခင္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ InLink မွမ်က္ႏွာျပင္ ၅၀၀ ကိုလုံၿခဳံေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ဒီဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ တစ္ဦးကrebrand အျဖစ္တည္ရွိ၏။

Global ၏အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Stephen Miron က“ BT ႏွင့္သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း BT ၏အမ်ိဳးသားလမ္းေပၚရွိပရိေဘာဂအိမ္ၿခံေျမမ်ားကိုယူေက၏အႏွံ႔အျပားရွိအဓိကလမ္းမႀကီးမ်ား၊ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားႏွင့္နီးကပ္စြာသြားလာႏိုင္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာေပးလိမ့္မည္။"ဟုေျပာၾကားသြားပါသည္။

Bauer Media ႏွင့္ Wireless Radio တို႔၏ Dax ၿပိဳင္ဘက္ Octave အားေၾကျငာၿပီးေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဒီသတင္းၾကားရျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေဆာင္းပါးသည္ ကမ႓ာ၊Global၊BT၊ျပင္ပေၾကာ္ျငာမ်ား၊ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တို႔ကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

Global သည် BT ၏ပြင်ပကွန်ယက်ကိုလုံခြုံစေပြီး Dax သို့မျက်နှာပြင် ၅၀၀ ပေါင်းထည့်ခြင်း

Global သည် BT ၏အပြင်ဘက် သိုလှောင်မှုစာရင်းကို သုံးနှစ်ကြာအောင်ပြုလုပ်ထားပြီး
၎င်း၏ အရောင်းအစီအစဉ်ကို Dax တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာသိုလှောင်မှု မျက်နှာပြင်ပေါင်း ၅၀၀ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။

Dax သည်ယခင်က Digital Audio Exchange ဟုအမည်ပေးထားသော်လည်း Digital Advertising Exchange ဟုအမည်ပြောင်းထားသည်။ သို့မှသာပိုင်ရှင် Global ၏တိုးပွားလာသောစတော့ရှယ်ယာကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနိုင်ပြီး ကြော်ငြာရှင်များအတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် ဆိုင်တစ်ဆိုင်လည်းဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

BT ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် Global သည် ၁၇,၅၀၀BT kiosk (ပုံနှိပ်)၊ ဖုန်း ၅၀၀ နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းယူနစ် ၅၀၀ (ယခင် InLinkUK ဟုလူသိများ) ကိုရရှိခဲ့သည်။ လာမည့်သုံးနှစ်အတွင်း BTရရှိနိုင်သော မည်သည့် ထပ်မံစာရင်းကိုမဆို ထိုရောနှောမှုတွင်လည်းထည့်သွင်းနိုင်သည်။

Aprilလတွင် Dax နှင့်ပူးပေါင်းသည့် မျက်နှာပြင် ၅၀၀ သည် LBC ကွန်ယက်မှအကြောင်းအရာများ နှင့်သတင်းများကိုလည်း ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်။

BT မှ Ventures ၏မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာKatherine Ainleyက“ ဒီ သဘောတူညီချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်လမ်းမဟာဗျူဟာ၏ဆင့်ကဲတိုးတက်မှုအတွက်နောက်ထပ်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။Globalသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိအိမ်ခြံမြေ အတွက်ရိုးရာနှင့်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာများတွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းတွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီး အနာဂတ်တွင်အတူတကွမည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိမှုကိုတိုးတက်စေရန်ခိုင်မာသောအမြင်ကိုပြသခဲ့သည်။"ဟုပြောကြားခဲ့သည်။

BT သည်ဒီဇင်ဘာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေး အတွင်းဝင်ရောက်ခဲ့သောယခင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် InLink မှမျက်နှာပြင် ၅၀၀ ကိုလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ဒီဝန်ဆောင်မှုအတွက် တစ်ဦးကrebrand အဖြစ်တည်ရှိ၏။

Global ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Stephen Miron က“ BT နှင့်သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း BT ၏အမျိုးသားလမ်းပေါ်ရှိပရိဘောဂအိမ်ခြံမြေများကိုယူကေ၏အနှံ့အပြားရှိအဓိကလမ်းမကြီးများ၊ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့်နီးကပ်စွာသွားလာနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးလိမ့်မည်။"ဟုပြောကြားသွားပါသည်။

Bauer Media နှင့် Wireless Radio တို့၏ Dax ပြိုင်ဘက် Octave အားကြေငြာပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် ဒီသတင်းကြားရခြင်းဖြစ်သည်။

 

ပြိုင်ဘက် Daxကိုယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် Octave ဒီဂျစ်တယ်အသံကို ပြသခဲ့သည့် Wireless နှင့်Bauer Media

 

ဤဆောင်းပါးသည် ကမ္ဘာ၊Global၊BT၊ပြင်ပကြော်ငြာများ၊ကြော်ငြာခြင်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တို့ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

 

Reference Source: The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

Little Dot Studios ၊ဒီဂ်စ္တယ္ အေၾကာင္းအရာ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ Fleabagထုတ္လုပ္သူျဖစ္ေသာ All3Media တို႔သည္ လန္ဒန္အေျခစိုက္ထုတ္လုပ္ေရး စတူဒီယို Wingတြင္ ပထမဆံုး အေနျဖင့္ ၀ယ္ယူမႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Wing ၊၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီး ျဖစ္သူ Will ႏွင့္Tessa Inghamတို႔သည္ စတူဒီယိုႏွင့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တို႔ကို ဒီဂ်စ္တယ္အေၾကာင္းအရာ ထီထြင္ဖန္တီးရာတြင္ကူညီခဲ့ၾကသည္။အထူးသျဖင့္ အားကစား၌ပိုမိုကူညီခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ Little Dot သည္ ၂၀၁၃တြင္တည္ေထာင္ခဲ့၍ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ YouTube ႐ုပ္သံလိုင္းတြင္Daily Mix ၊Tonic ၊Crumbs ၊ Dead Parrot တို႔ကိုျပသခဲ့ၾကသည္။

 

ေရႊေရာင္လက္မွတ္ :McDonald's သည္ သူ၏မိုႏိုပိုလီကစားသမားမ်ားအတြက္ ဆုအသစ္အေနျဖင့္ VIPကတ္အျဖစ္ ေရႊေရာင္လက္မွတ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီး ၎လက္မွတ္ သည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အပတ္စဥ္တိုင္း အစားအစာမ်ား အလကားရရွိမည့္ အစီအစဥ္ကို ယခုလတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္

 

ကုမၸဏီအေနျဖင့္၎သည္“ႀကီးထြားမႈ”“growth”အတြက္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းေၾကျငာျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္းထပ္မံဝယ္ယူမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္ေၾကညာခဲ့သည္။Formula E၊ England ႏွင့္ Wales Cricket Board၊ FA၊ Eurosport, Red Bull ႏွင့္ ICCစသည့္ ေဖာက္သည္မ်ားအားလုံးကို ယေန႔အထိ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ေစသည္။

လန္ဒန္၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ႏွင့္ျမဴးနစ္တို႔တြင္႐ုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Little Dot မွ ယခုသေဘာတူညီခ်က္သည္ အားျဖည့္အားကစားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ၀ ယ္လိုအားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္မ်ားေပးသည္ဟုဆိုသည္။ Wing ၏ေဖာက္သည္မ်ားမွာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိုလံပစ္ေကာ္မတီ၊ အေမရိကားဖလား၊ ေဖာ္ျမဴလာ ၀မ္း၊ ကိုကာကိုလာ၊ Hugo Boss၊ McLaren၊ Vodafone ႏွင့္ Land Rover တို႔ပါဝင္သည္။

Little Dot စတူဒီယို၏တြဲဖက္တည္ေထာင္သူႏွင့္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္Andy Taylorက“ အားကစားဟာLittle Dotစတူဒီယိုအတြက္ အဓိကက်တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အာ႐ုံစိုက္မႈတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒီဟာကသိသာထင္ရွားတဲ့တိုးတက္မႈအတြက္ေစ်းကြက္တစ္ခုဖန္တီးေပးတာကိုငါတို႔ျမင္ၾကရမွာပါ။ Tessa ႏွင့္ Will သည္ဆုမ်ားစြာရရွိထားသည့္ထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အလြန္အားေကာင္းေသာစက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းမ်ား၊အားကစားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္အရည္အေသြးျမင့္မားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပို႔ေဆာင္ေပးသည့္နာမည္ေကာင္းႏွင့္အတူလိုက္ေရာညီေထြျဖစ္သည္။ Acquiring Wing သည္ကုမၸဏီႏွစ္ခုအတြင္းရွိၿပီးသားေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုအရွိန္ျမႇင့္ရန္ႏွင့္မိတ္ဖက္အသစ္မ်ားယူေဆာင္လာရန္ကူညီလိမ့္မည္။ Wing ၏တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ Little Dotစတူဒီယိုမ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ား algorithmsမ်ားကို နားလည္မႈသည္ အားကစားလုပ္ငန္းအတြက္ အမွန္တကယ္ထူးျခားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကိုေပးလိမ့္မည္။ ”ဟုေျပာၾကားၿပီး၊

Tessa ႏွင့္ Will Ingham ကထပ္မံျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “ Wing စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ မွစ၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အေတြးအျမင္တစ္ခုလုံးသည္အၿမဲတမ္းႏွစ္ဆရွိခဲ့သည္။ အလြန္လိုက္ဖက္မႈမ်ားႏွင့္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုဖန္တီးသည္။ ဒီေခတ္သစ္ကႏွစ္မ်ိဳးလုံးကိုတိုးတက္ေစသည္။ Little Dot Studios သည္မ်ိဳးဆက္သစ္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ထုတ္လႊင့္သူျဖစ္ၿပီး YouTube အထူးေကာ္မရွင္အတြက္ ပထမဆုံးေသာ Bafta ကိုအႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဒီလိုေျပာတာက - သူတို႔ရဲ႕အျမင္၊ ဖန္တီးမႈ၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာလ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာေသာ စတူဒီယိုႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ dual-offerအတြက္အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းၿပီးလ်င္ျမန္စြာေ႐ြ႕လ်ားေနေသာဒီဂ်စ္တယ္အေၾကာင္းအရာအားအမွန္တကယ္အစြမ္းထက္ေစသည္။"ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးသည္ ကမ႓ာ၊ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္မႈ၊Mergers And Acquisitions (M&A)၊မီဒီယာႏွင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တို႔ကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

အားကစားထုတ်ကုန်တိုးမြှင့်ရန်အတွက်Little Dot Studios နှင့် Wing တို့ ပူးပေါင်း

Little Dot Studios ၊ဒီဂျစ်တယ် အကြောင်းအရာ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်သော Fleabagထုတ်လုပ်သူဖြစ်သော All3Media တို့သည် လန်ဒန်အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်ရေး စတူဒီယို Wingတွင် ပထမဆုံး အနေဖြင့် ဝယ်ယူမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။

Wing ၊၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီး ဖြစ်သူ Will နှင့်Tessa Inghamတို့သည် စတူဒီယိုနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တို့ကို ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာ ထီထွင်ဖန်တီးရာတွင်ကူညီခဲ့ကြသည်။အထူးသဖြင့် အားကစား၌ပိုမိုကူညီခဲ့ကြသည်။

ထို့နောက် Little Dot သည် ၂၀၁၃တွင်တည်ထောင်ခဲ့၍ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် YouTube ရုပ်သံလိုင်းတွင်Daily Mix ၊Tonic ၊Crumbs ၊ Dead Parrot တို့ကိုပြသခဲ့ကြသည်။

ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းသည်“ကြီးထွားမှု”“growth”အတွက်ပြင်ဆင်နေကြောင်းကြေငြာခြင်းမရှိသေးသော်လည်းထပ်မံဝယ်ယူမှုများကိုပြုလုပ်ရန်ကြေညာခဲ့သည်။Formula E၊ England နှင့် Wales Cricket Board၊ FA၊ Eurosport, Red Bull နှင့် ICCစသည့် ဖောက်သည်များအားလုံးကို ယနေ့အထိ လုံခြုံစိတ်ချစေသည်။

လန်ဒန်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်နှင့်မြူးနစ်တို့တွင်ရုံးများဖွင့်လှစ်ထားသည့် Little Dot မှ ယခုသဘောတူညီချက်သည် အားဖြည့်အားကစားထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ၀ ယ်လိုအားကို ဖြည့်ဆည်းရန် ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်များပေးသည်ဟုဆိုသည်။ Wing ၏ဖောက်သည်များမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ကော်မတီ၊ အမေရိကားဖလား၊ ဖော်မြူလာ ဝမ်း၊ ကိုကာကိုလာ၊ Hugo Boss၊ McLaren၊ Vodafone နှင့် Land Rover တို့ပါဝင်သည်။

 

‘alarmist’ နှာခေါင်းစီး mask ကြော်ငြာများအား ကြော်ငြာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှ ပိတ်ပင်ခြင်း

 

Little Dot စတူဒီယို၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်Andy Taylorက“ အားကစားဟာLittle Dotစတူဒီယိုအတွက် အဓိကကျတဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် အာရုံစိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီဟာကသိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ဈေးကွက်တစ်ခုဖန်တီးပေးတာကိုငါတို့မြင်ကြရမှာပါ။ Tessa နှင့် Will သည်ဆုများစွာရရှိထားသည့်ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည်။ အလွန်အားကောင်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းများ၊အားကစားအဖွဲ့များနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအကြောင်းအရာများကိုပို့ဆောင်ပေးသည့်နာမည်ကောင်းနှင့်အတူလိုက်ရောညီထွေဖြစ်သည်။ Acquiring Wing သည်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုအတွင်းရှိပြီးသားဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်နှင့်မိတ်ဖက်အသစ်များယူဆောင်လာရန်ကူညီလိမ့်မည်။ Wing ၏တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် Little Dotစတူဒီယိုများ၏အချက်အလက်များ algorithmsများကို နားလည်မှုသည် အားကစားလုပ်ငန်းအတွက် အမှန်တကယ်ထူးခြားသည့် ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။ ”ဟုပြောကြားပြီး၊

Tessa နှင့် Will Ingham ကထပ်မံဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ Wing စတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအမြင်တစ်ခုလုံးသည်အမြဲတမ်းနှစ်ဆရှိခဲ့သည်။ အလွန်လိုက်ဖက်မှုများနှင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးသည်။ ဒီခေတ်သစ်ကနှစ်မျိုးလုံးကိုတိုးတက်စေသည်။ Little Dot Studios သည်မျိုးဆက်သစ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လွှင့်သူဖြစ်ပြီး YouTube အထူးကော်မရှင်အတွက် ပထမဆုံးသော Bafta ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။

“ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဒီလိုပြောတာက - သူတို့ရဲ့အမြင်၊ ဖန်တီးမှု၊ ထိုကဲ့သို့သောလျင်မြန်စွာတိုးတက်လာသော စတူဒီယိုနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ dual-offerအတွက်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးလျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသောဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာအားအမှန်တကယ်အစွမ်းထက်စေသည်။"ဟု ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။

ဤဆောင်းပါးသည် ကမ္ဘာ၊ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု၊Mergers And Acquisitions (M&A)၊မီဒီယာနှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တို့ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

 

Reference Source: The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

Corona Virusေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္ရန္ရွာေဖြေနသည့္ မ႐ိုးသားေသာမ်က္ႏွာဖုံးေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ လူမ်ား၏ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာက္စိတ္ကို ဖမ္းစားေသာ "alarmist" ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းအတြက္ Advertising Standards Authority (ASA)မွ ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္းကိုခံၾကရသည္။

အက္စ္တိုးနီးယားကုမၸဏီ Novads OU သည္ ၎၏အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာမ်ား အတြက္ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္CNN တြင္ေပၚလာသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္သည္အလင္း၏ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္ဟု ဆို၍ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ား မကုန္ခင္၀ယ္ရန္ စာဖတ္သူမ်ားအားတိုက္တြန္းခဲ့သည္။

Outbrain ကြန္ယက္မွျဖန႔္ေဝသည့္အျခားေၾကာ္ျငာတစ္ခုသည္ အဆိုပါ'' nano-tech '' မ်က္ႏွာဖုံးက 'အျမန္ေရာင္းထြက္ျခင္း' ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးသည့္ သတင္းဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကို The Scot Sun ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ့လာခဲ့သည္။

အလားတူစြာ၊ Easy Shopping 4 Home သည္ ၿဗိတိသွ်အေျခစိုက္အေမဇုံ ေဈးေရာင္းသူျဖစ္သည့္ 'coronavirus' respirator ကို ေၾကာ္ျငာျခင္းျဖင့္ ဗိုင္းရပ္စ္စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုအျမတ္ထုတ္ခဲ့သည္။

 

Corona ဘီယာက Corona Virusအား အႏိုင္ပိုင္း

 

ဒီcampaignမ်ားကေတာ့ "လွည့္ျဖားျခင္း၊တာ၀န္မဲ့ျခင္း၊ေျခာက္လွန္႕ျခင္းမ်ား"ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္မေၾကာ္ျငာႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ASA မွ Matt Wilson က“ သူတို႔ေၾကာ္ျငာေတြကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအဂၤလန္ (PHE) ကေပးတဲ့အႀကံဥာဏ္ေတြနဲ႔ဆန႔္က်င္ေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားအတြက္ ဒီေၾကာ္ျငာေတြကိုပိတ္ပင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ”

သူတို႔ဟာ လူေတြကိုစိုးရိမ္စိတ္ဝင္ေစၿပီး လူေတြရဲ႕ေၾကာက္႐ြံ႕မႈေတြကိုကစား၍
coronavirus မွကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းအျဖစ္ ၎မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားအသုံးမျပဳရန္ PHE ကအႀကံျပဳသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္မမွန္ကန္ေၾကာင္း၊ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ား၏ထိေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ေရာင္းခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ လူမ်ား၏ ၀ တ္စားဆင္ယင္ႏိုင္ခြင့္အေပၚ ပိုမိုေယဘုယ်အားျဖင့္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရွာေဖြေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ”ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Adobe Summit, Google Cloud Next ႏွင့္ Facebook F8 ညီလာခံ အားလုံးဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာေၾကာင့္ ကမာၻအႏွံ႔အျပားျဖစ္ပြားေနေသာ coronavirus ျဖစ္ပြားမႈ၏ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားထက္ ကမာၻတစ္၀န္းေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး အျဖစ္အပ်က္မ်ားက ပိုမိုဆိုး႐ြားေစခဲ့ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးသည္ ကမ႓ာ၊ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္၊ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားကိုရည္ၫႊန္းပါသည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

‘alarmist’ နှာခေါင်းစီး mask ကြော်ငြာများအား ကြော်ငြာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှ ပိတ်ပင်ခြင်း

Corona Virusကြောက်ရွံ့မှုများအပေါ် အမြတ်ထုတ်ရန်ရှာဖွေနေသည့် မရိုးသားသောမျက်နှာဖုံးရောင်းချသူများသည် လူများ၏ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောက်စိတ်ကို ဖမ်းစားသော "alarmist" ကြော်ငြာများကို ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက် Advertising Standards Authority (ASA)မှ ဆင်ဆာဖြတ်ခြင်းကိုခံကြရသည်။

အက်စ်တိုးနီးယားကုမ္ပဏီ Novads OU သည် ၎င်း၏အွန်လိုင်းကြော်ငြာများ အတွက်ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်CNN တွင်ပေါ်လာသည့် ဗိုင်းရပ်စ်သည်အလင်း၏ အမြန်နှုန်းဖြင့်ပျံ့နှံ့နေသည်ဟု ဆို၍ မျက်နှာဖုံးများ မကုန်ခင်ဝယ်ရန် စာဖတ်သူများအားတိုက်တွန်းခဲ့သည်။

Outbrain ကွန်ယက်မှဖြန့်ဝေသည့်အခြားကြော်ငြာတစ်ခုသည် အဆိုပါ'' nano-tech '' မျက်နှာဖုံးက 'အမြန်ရောင်းထွက်ခြင်း' ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးသည့် သတင်းဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို The Scot Sun ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့လာစေခဲ့သည်။

အလားတူစွာ၊ Easy Shopping 4 Home သည် ဗြိတိသျှအခြေစိုက်အမေဇုံ ဈေးရောင်းသူဖြစ်သည့် 'Coronavirus' respirator ကို ကြော်ငြာခြင်းဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်စိုးရိမ်မှုများကိုအမြတ်ထုတ်ခဲ့သည်။

ဒီcampaignများကတော့ "လှည့်ဖြားခြင်း၊တာဝန်မဲ့ခြင်း၊ခြောက်လှန့်ခြင်းများ"ကြောင့် နောက်ထပ်မကြော်ငြာနိုင်အောင် ပိတ်ပင်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။

 

ရွှေရောင်လက်မှတ် :McDonald's သည် သူ၏မိုနိုပိုလီကစားသမားများအတွက် ဆုအသစ်အနေဖြင့် VIPကတ်အဖြစ် ရွှေရောင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး ၎င်းလက်မှတ် သည် နှစ်တစ်နှစ်၏ အပတ်စဉ်တိုင်း အစားအစာများ အလကားရရှိမည့် အစီအစဉ်ကို ယခုလတွင် စတင်ခဲ့ခြင်း

 

ASA မှ Matt Wilson က“ သူတို့ကြော်ငြာတွေကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအင်္ဂလန် (PHE) ကပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်သော မျက်နှာဖုံးများအတွက်ကြောင့် ဒီကြော်ငြာတွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ”

သူတို့ဟာ လူတွေကိုစိုးရိမ်စိတ်ဝင်စေပြီး လူတွေရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုကစားသောကြောင့်
coronavirus မှကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းအဖြစ် ၎င်းမျက်နှာဖုံးများအသုံးမပြုရန် PHE ကအကြံပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်မမှန်ကန်ကြောင်း၊ မျက်နှာဖုံးများ၏ထိရောက်မှု သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများသို့ရောင်းချရန် သို့မဟုတ် လူများ၏ ၀ တ်စားဆင်ယင်နိုင်ခွင့်အပေါ် ပိုမိုယေဘုယျအားဖြင့် မှတ်ချက်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ”ပြောကြားခဲ့သည်။

Adobe Summit, Google Cloud Next နှင့် Facebook F8 ညီလာခံ အားလုံးဖျက်သိမ်းလိုက်သောကြောင့် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေသော coronavirus ဖြစ်ပွားမှု၏နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများထက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဈေးကွက်ရှာဖွေရေး အဖြစ်အပျက်များက ပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့ပါသည်။

ဤဆောင်းပါးသည် ကမ္ဘာ၊ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်၊ကြော်ငြာခြင်းများကိုရည်ညွှန်းပါသည်။

 

Reference Source: Guardian

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

တိုင္းျပည္အသီးသီးမွ ကို႐ိုနာေရာဂါျဖစ္ေနေပမဲ့လည္း ကို႐ိုနာ ဘီယာရဲ႕ အေရာင္း ပိုင္း ဆိုင္ရာမွာ ယခင္က ထက္ေရာင္းအား တက္ေနပါတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေျပာရရင္ ဟိုးတေလာက သတင္းတစ္ခု တက္ခဲ့ပါတယ္ အရက္ ဘီယာ ေသာက္ျခင္းက ကို႐ိုနာ ေရာဂါပိုးကို မကူးစက္ေစႏိုင္ပါဘူး ဆိုတဲ့ သတင္းေပါ့ ။

 

ေရႊေရာင္လက္မွတ္ :McDonald's သည္ သူ၏မိုႏိုပိုလီကစားသမားမ်ားအတြက္ ဆုအသစ္အေနျဖင့္ VIPကတ္အျဖစ္ ေရႊေရာင္လက္မွတ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီး ၎လက္မွတ္ သည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အပတ္စဥ္တိုင္း အစားအစာမ်ား အလကားရရွိမည့္ အစီအစဥ္ကို ယခုလတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္

 

ထိုသတင္းက ယာမကာ လုလင္တို႔ရဲ႕ ႏွလုံးခိုင္ကို လုပ္ခက္ေစကာ အရက္ ဘီယာေတြ ထိုစဥ္ကတည္းက ေရာင္းအားတက္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါေရာဂါ မွာ ဘီယာနဲ႔ နာမည္ခ်င္းတူညီမူ႔ေၾကာင္း Corona ဘီယာအေနနဲ႔ Brand Awareness မ်ားစြာ ရရွိလာပါတယ္။

ထို႔အျပင္ လူငယ္တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ၎တို႔ရဲ႕ Social Media မ်ား ေပၚတြင္ meme လုပ္တင္မႈ႕ကလည္း Corona ဘီယာကို Promote လုပ္ေပးသလိုပါပဲ။

ယခု လတ္တေလာမွာေတာ့ Corona ဘီယာ ဘက္မွ Marketing အရာရွိ က Corona ေရာဂါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘီယာက ခ်ိတ္ဆက္မူ႔ေတာ့မရွိပါဘူး ဒါေပမဲ့ Corona virus နဲ႔ Corona Beer ေၾကာ္ျငာ Campaign တစ္ခု စတင္ဖို႔ စိတ္ရွိေနပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မက္ဆီကန္ ဘီယာ ျဖစ္တဲ့ Corona ဘီယာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၃၀ ကတည္းက ၎တို႔ လုပ္ငန္းစုရဲ႕ ေၾကာ္ျငာေရးရာ ေတြကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္သိရၿပီး နာမည္တည္ေဆာက္ထားႏိုင္တဲ့ Brand တစ္ခုပါ။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

Corona Virus ဟာ Corona ဘီယာအား မချေပ နိုင်ခဲ့

တိုင်းပြည်အသီးသီးမှ ကိုရိုနာရောဂါဖြစ်နေပေမဲ့လည်း ကိုရိုနာ ဘီယာရဲ့ အရောင်း ပိုင်း ဆိုင်ရာမှာ ယခင်က ထက်ရောင်းအား တက်နေပါတယ်လို့သိရပါတယ်။

ပြောရရင် ဟိုးတလောက သတင်းတစ်ခု တက်ခဲ့ပါတယ် အရက် ဘီယာ သောက်ခြင်းက ကိုရိုနာ ရောဂါပိုးကို မကူးစက်စေနိုင်ပါဘူး ဆိုတဲ့ သတင်းပေါ့ ။

ထိုသတင်းက ယာမကာ လုလင်တို့ရဲ့ နှလုံးခိုင်ကို လုပ်ခက်စေကာ အရက် ဘီယာတွေ ထိုစဉ်ကတည်းက ရောင်းအားတက်ခဲ့ပါတယ်။

 

ပြိုင်ဘက် Daxကိုယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် Octave ဒီဂျစ်တယ်အသံကို ပြသခဲ့သည့် Wireless နှင့်Bauer Media

 

အဆိုပါရောဂါ မှာ ဘီယာနဲ့ နာမည်ချင်းတူညီမူ့ကြောင်း Corona ဘီယာအနေနဲ့ Brand Awareness များစွာ ရရှိလာပါတယ်။

ထို့အပြင် လူငယ်တစ်ချို့မှာ ၎င်းတို့ရဲ့ Social Media များ ပေါ်တွင် meme လုပ်တင်မှု့ကလည်း Corona ဘီယာကို Promote လုပ်ပေးသလိုပါပဲ။

ယခု လတ်တလောမှာတော့ Corona ဘီယာ ဘက်မှ Marketing အရာရှိ က Corona ရောဂါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘီယာက ချိတ်ဆက်မူ့တော့မရှိပါဘူး ဒါပေမဲ့ Corona virus နဲ့ Corona Beer ကြော်ငြာ Campaign တစ်ခု စတင်ဖို့ စိတ်ရှိနေပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။

မက်ဆီကန် ဘီယာ ဖြစ်တဲ့ Corona ဘီယာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃၀ ကတည်းက ၎င်းတို့ လုပ်ငန်းစုရဲ့ ကြော်ငြာရေးရာ တွေကို ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်သိရပြီး နာမည်တည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့ Brand တစ်ခုပါ။

 

Reference Source: Internet

Myanmar Advertising Directory

 
 
 

 

Published in Global

>McDonald's ၏VIPကတ္သည္ ဒီႏွစ္ရဲ႕ မိုႏိုပိုလီအႏိုင္ရသူမ်ား အတြက္သာျဖစ္သည္။
>ယခုလတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ ကတ္မ်ားစြာရွိသည္။
>McDonald's ၏မိုႏိုပိုလီဂိမ္းသည္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ မတ္လ၂၅ရက္ေန႔မွ ေမလ၅ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္လွ်င္အပတ္တိုင္းအခမဲ့မုန့္တစ္ပြဲေပးမည္ဟုကတိေပးေသာMcDonald's၏ VIP ေ႐ႊကတ္သည္ ္မိုႏိုပိုလီပ႐ိုမိုးရွင္းကာလတစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္ကုန္လွ်င္ သိမ္းဆည္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္စတင္မည့္ဒီႏွစ္ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ကဒ္ ၁၀၀၀ ဝယ္ယူမည္ဟုfast food giantကုမၸဏီႀကီးမွကတိေပးခဲ့သည္။

 

ၿပိဳင္ဘက္ Daxကိုယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ Octave ဒီဂ်စ္တယ္အသံကို ျပသခဲ့သည့္ Wireless ႏွင့္Bauer Media

 

တနလၤာေန႔တြင္McDonald's၏တြစ္တာတြင္ေ႐ႊႏွင့္ခရမ္းေရာင္ေနာက္ခံရွိမိုႏိုပိုလီထဲမွေယာက္်ား၏ႏႈတ္ခမ္းမ်ားပုံသဏၭာန္ႏွင့္အတူ ထူးျခားေသာအရာတစ္ခုလာမည္ဟ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

 

Underneath the caption was a picture of a horizontal rectangular gold card on a purple background. It featured a purple moustache, and underneath read: '25th March'

 

အဆိုပါလွ်ိဳ႕ဝွက္စာတန္း:ကေတာ့ 'ဘာအေၾကာင္းအရာေတြလာမယ္ဆိုတာ သင္သိပါသလား။ၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္ကပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အရာေတြျဖစ္ေပၚလာေတာ့မွာပါ။ဤေနရာကိုၾကည့္ပါ #McDonaldsVIP 'ျဖစ္ပါတယ္။

 

McDonald's announced the return of its Monopoly promotion with this cryptic social media post on Monday

 

McDonald's မွႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ Monopoly ဂိမ္းသည္ စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ အခမဲ့ ဟမ္ဘာဂါမွသည္£ 100,000 အထိေငြသားမ်ားရႏိုင္သည့္ဆုမ်ားကို ယခုလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ၁၅ႀကိမ္အထိျပန္လည္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄၁ရက္က်င္းပမည့္ ၎အစီအစဥ္သည္ ေမလ ၅ ရက္အထိအသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ VIP ေ႐ႊကဒ္သည္ ကမ္းလွမ္းေသာဆုမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည္။

McDonald ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက“ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေတာင္းဆိုမႈမ်ားအၿပီး McDonald's သည္ VIP Gold Card ကိုစတင္သုံးစြဲလိုက္သည္။တျခားBRIT Award မလိုအပ္ပါ။McDonald's Gold Cardကသင္ကိုယ္တိုင္သင့္လက္ႏွင့္ရႏိုင္သည့္တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္ၿပီးကစားဖို႔တိုက္တြန္းပါသည္။ Stormzy (သို႔) Ed Sheeran တို႔လိုျဖစ္ခ်င္ရင္ Monopoly ကစားရလိမ့္မယ္။ 'ေျပာသြားပါသည္။

ဤမွတ္ခ်က္သည္ Stormzy အား Greggs အနက္ေရာင္ကဒ္ျပားေပးအပ္ျခင္းကိုရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္၊ ဆိုလိုသည္မွာသူသည္ယခုႏွစ္ BRIT Awardsတြင္အႏိုင္ရရွိၿပီး သူသည္ကိတ္မုန႔္ဆိုင္မွ ပစၥည္းမ်ားကို သူအလိုရွိတိုင္းမွာယူႏိုင္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္္။

McDonald's စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ၂၄နာရီ တစ္ပတ္လံုးတြင္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ေ႐ႊကဒ္မ်ားကို McDonald's ကပထမဆုံးအေနျဖင့္ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္မဟုတ္ပါ။

 

An example of what the new McDonald's gold cards could look like (pictured). Holders will be allowed a free meal every week for an entire year

 

Bill Gates ႏွင့္မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေဟာင္း Mitt Romney ၏ဖခင္သည္ ကမာၻေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ကန႔္သတ္ခ်က္မရွိ McDonald's အားလြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဂိမ္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာပစၥည္းမ်ားကိုစုေဆာင္းမိလွ်င္ ဆုတစ္ခုရႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ့အသုံးမ်ားေသာစတစ္ကာမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းအႏိုင္ရရွိသည္။၎အႏိုင္မွ အစားအစာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။

 

The fast-food giant revealed 'something special' is coming on March 25, and a spokesman told Femail it was the McDonald's Monopoly promotion (pictured)

 

မက္ေဒၚနယ္၏ပရိသတ္မ်ားသည္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ ဂိမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔၏စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ တြစ္တာတြင္ ေရသားခဲ့ၾကသည္။

တစ္ေယာက္ကသူသည္ဘဏ္ေငြလက္က်န္အတြက္စိတ္လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း၀န္ခံခဲ့သည္။

အျခားတစ္ ဦး က“ ဒီMcDonald'sရဲ႕ ဂိမ္းအစီအစဥ္ကေန ငါဟာ hash brownsနဲ႔ေရခဲမုန႔္ မဟုတ္တဲ့ တျခားအရာတစ္ခုခုကို အႏိုင္ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ငါဟာတကယ့္ကို ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆုံးနဲ႕ေကာင္မေလးပါ။ ”

တစ္ေယာက္ကထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “ ဒါေၾကာင့္McDonald'sရဲ႕ဂိမ္းအစီအစဥ္ ဟာရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပဲ ျပန္လာၿပီး အခမဲ့ ပန္းသီးပိုင္မုန္႕ကိုရွာဖို႔ Maccies ရွိေက်ာင္းသားေခ်းေငြအားလုံးကိုသုံးဖို႔အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီ”

ၿပီးေတာ့တစ္ေယာက္က 'ဒီေန႔မနက္မွာ ငါ့ကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေစမယ့္ အရာက ၿပီးေတာ့ မက္ေဒၚနယ္ရဲ႕ဂိမ္းအစီအစဥ္က မတ္လမွာျပန္လာၿပီဆိုတာသိလိုက္ရတာကို ခ်စ္တာပါ'

အျခားတစ္ ဦး က'မက္ေဒၚနယ္၏ ဂိမ္းအစီအစဥ္ကို ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္စတင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ မတ္လႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆုံးအခ်က္ျဖစ္တယ္။ '

ဒါဟာ McDonald's ဂိမ္းအစီအစဥ္ ပ႐ိုမိုးရွင္းေၾကာင့္ စားသံုးသူ ပရိသတ္မ်ား၏ ရင္တြင္းစကားမ်ား ႏွင့္ ၎၏ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရး နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

ရွှေရောင်လက်မှတ် :McDonald's သည် သူ၏မိုနိုပိုလီကစားသမားများအတွက် ဆုအသစ်အနေဖြင့် VIPကတ်အဖြစ် ရွှေရောင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး ၎င်းလက်မှတ် သည် နှစ်တစ်နှစ်၏ အပတ်စဉ်တိုင်း အစားအစာများ အလကားရရှိမည့် အစီအစဉ်ကို ယခုလတွင် စတင်ခဲ့ခြင်း

>McDonald's ၏VIPကတ်သည် ဒီနှစ်ရဲ့ မိုနိုပိုလီအနိုင်ရသူများ အတွက်သာဖြစ်သည်။
>ယခုလတွင် ပါဝင်သူများအတွက် ကတ်များစွာရှိသည်။
>McDonald's ၏မိုနိုပိုလီဂိမ်းသည် စားသောက်ဆိုင်များတွင် မတ်လ၂၅ရက်နေ့မှ မေလ၅ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။

တစ်နှစ်လျှင်အပတ်တိုင်းအခမဲ့မုန့်တစ်ပွဲပေးမည်ဟုကတိပေးသောMcDonald's၏ VIP ရွှေကတ်သည် ်မိုနိုပိုလီပရိုမိုးရှင်းကာလတစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်ကုန်လျှင် သိမ်းဆည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။

မတ်လ ၂၅ ရက်တွင်စတင်မည့်ဒီနှစ်ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်သူများအတွက်ကဒ် ၁၀၀၀ ဝယ်ယူမည်ဟုfast food giantကုမ္ပဏီကြီးမှကတိပေးခဲ့သည်။

တနင်္လာနေ့တွင်McDonald's၏တွစ်တာတွင်ရွှေနှင့်ခရမ်းရောင်နောက်ခံရှိမိုနိုပိုလီထဲမှယောက်ျား၏နှုတ်ခမ်းများပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အတူ ထူးခြားသောအရာတစ်ခုလာမည်ဟ ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်

 

Underneath the caption was a picture of a horizontal rectangular gold card on a purple background. It featured a purple moustache, and underneath read: '25th March'

 

အဆိုပါလျှို့ဝှက်စာတန်း:ကတော့ 'ဘာအကြောင်းအရာတွေလာမယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ပြီးတော့ ဒီနှစ်ကပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာပါ။ဤနေရာကိုကြည့်ပါ #McDonaldsVIP 'ဖြစ်ပါတယ်။

 

McDonald's announced the return of its Monopoly promotion with this cryptic social media post on Monday

 

McDonald's မှနှစ်စဉ်ကျင်းပသည့် Monopoly ဂိမ်းသည် စားသုံးသူများအနေဖြင့် အခမဲ့ ဟမ်ဘာဂါမှသည်£ 100,000 အထိငွေသားများရနိုင်သည့်ဆုများကို ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင် ၁၅ကြိမ်အထိပြန်လည်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။

၄၁ရက်ကျင်းပမည့် ၎င်းအစီအစဉ်သည် မေလ ၅ ရက်အထိအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် VIP ရွှေကဒ်သည် ကမ်းလှမ်းသောဆုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။

McDonald ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက“ နှစ်ပေါင်းများစွာတောင်းဆိုမှုများအပြီး McDonald's သည် VIP Gold Card ကိုစတင်သုံးစွဲလိုက်သည်။တခြားBRIT Award မလိုအပ်ပါ။McDonald's Gold Cardကသင်ကိုယ်တိုင်သင့်လက်နှင့်ရနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးကစားဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။ Stormzy (သို့) Ed Sheeran တို့လိုဖြစ်ချင်ရင် Monopoly ကစားရလိမ့်မယ်။ 'ပြောသွားပါသည်။

ဤမှတ်ချက်သည် Stormzy အား Greggs အနက်ရောင်ကဒ်ပြားပေးအပ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသူသည်ယခုနှစ် BRIT Awardsတွင်အနိုင်ရရှိပြီး သူသည်ကိတ်မုန့်ဆိုင်မှ ပစ္စည်းများကို သူအလိုရှိတိုင်းမှာယူနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

McDonald's စားသောက်ဆိုင်များတွင် ၂၄နာရီ တစ်ပတ်လုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ရွှေကဒ်များကို McDonald's ကပထမဆုံးအနေဖြင့်ထုတ်ပြန်ခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။

 

An example of what the new McDonald's gold cards could look like (pictured). Holders will be allowed a free meal every week for an entire year

 

Bill Gates နှင့်မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Mitt Romney ၏ဖခင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ကန့်သတ်ချက်မရှိ McDonald's အားလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဂိမ်းတွင် အချို့သောပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းမိလျှင် ဆုတစ်ခုရနိုင်ပြီး အချို့အသုံးများသောစတစ်ကာများသည် ချက်ချင်းအနိုင်ရရှိသည်။၎င်းအနိုင်မှ အစားအစာများဖြစ်လာနိုင်သည်။

 

The fast-food giant revealed 'something special' is coming on March 25, and a spokesman told Femail it was the McDonald's Monopoly promotion (pictured)

 

မက်ဒေါ်နယ်၏ပရိသတ်များသည် စားသောက်ဆိုင်များတွင် ကျင်းပမည့် ဂိမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကို ဖော်ပြရန် တွစ်တာတွင် ရေသားခဲ့ကြသည်။

တစ်ယောက်ကသူသည်ဘဏ်ငွေလက်ကျန်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။

 

Ads We Like:AT&T TV ၏အသံစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့် LeBron James နှင့်အခြားကျော်ကြားသော နှုတ်ခမ်း(အသံ)ပိုင်ရှင်များ

 

အခြားတစ် ဦး က“ ဒီMcDonald'sရဲ့ ဂိမ်းအစီအစဉ်ကနေ ငါဟာ hash brownsနဲ့ရေခဲမုန့် မဟုတ်တဲ့ တခြားအရာတစ်ခုခုကို အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဟာတကယ့်ကို ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ကောင်မလေးပါ။ ”

တစ်ယောက်ကထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ ဒါကြောင့်McDonald'sရဲ့ဂိမ်းအစီအစဉ် ဟာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ ပြန်လာပြီး အခမဲ့ ပန်းသီးပိုင်မုန့်ကိုရှာဖို့ Maccies ရှိကျောင်းသားချေးငွေအားလုံးကိုသုံးဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ”

ပြီးတော့တစ်ယောက်က 'ဒီနေ့မနက်မှာ ငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေမယ့် အရာက ပြီးတော့ မက်ဒေါ်နယ်ရဲ့ဂိမ်းအစီအစဉ်က မတ်လမှာပြန်လာပြီဆိုတာသိလိုက်ရတာကို ချစ်တာပါ'

အခြားတစ် ဦး က'မက်ဒေါ်နယ်၏ ဂိမ်းအစီအစဉ်ကို ယခုလ ၂၅ ရက်နေ့တွင်စတင်မှာဖြစ်ပြီး၊ မတ်လနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်။ '

ဒါဟာ McDonald's ဂိမ်းအစီအစဉ် ပရိုမိုးရှင်းကြောင့် စားသုံးသူ ပရိသတ်များ၏ ရင်တွင်းစကားများ နှင့် ၎င်း၏ ဈေးကွက် ရှာဖွေရေး နည်းစနစ်ဖြစ်သည်။

 

Reference Source: Internet

Myanmar Advertising Directory

Published in Global
Page 11 of 45