-->


တစ္စကၠန္႔အတြင္း အျမတ္ေငြ အမ်ားဆံုး ရေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား

တစ္စကၠန္႔အတြင္း အျမတ္ေငြ အမ်ားဆံုး ရေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား google

Apple ဟာ ကမာၻ႕ တန္ဖိုုးအႀကီးဆံုး ဘရန္း အျဖစ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္စလံုး ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အခုလည္း Fortune Global 500 ရဲ႕ စာရင္းမွာ Apple ဟာ ကမာၻမွာ အျမတ္ေငြ အမ်ားဆံုး ရတဲ့ ထိပ္ဆံုး ကုမၸဏီ ျဖစ္ေနပါတယ္။ မၾကာခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းအရ Apple , Google , Facebook, Microsoft တို႔ရဲ႕ တစ္စကၠန္႔မွာ ရရွိတဲ့ အျမတ္ေငြကို သိရွိခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီ စစ္တမ္းအရလည္း Apple ဟာ တစ္စကၠန္႔အတြင္း အျမတ္ေငြ အမ်ားဆံုး ရရွိတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွာ ကမာၻ႕ နံပါတ္တစ္ျဖစ္လာပါတယ္။ ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ ရလဒ္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ Fortune 500 က စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တမ္းအရ Apple ဟာ တစ္စကၠန္႔မွာ ၁၄၄၄.၇၆ ေဒၚလာ အျမတ္ေငြ ရရွိေနပါတယ္။ ဒီပမာဏဟာ ဒုတိယေနရာကေန ရပ္တည္ေနတဲ့ JP Morgan Chase ရဲ႕ အျမတ္ေငြ ၇၈၂.၁၄ ေဒၚလာထက္ ႏွစ္ဆေတာင္မ်ားျပားေနပါတယ္။ Google ရဲ႕ မိခင္ကုမၸဏီ Alphabet က နံပါတ္ ၂၇ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနၿပီး ၆၁၅.၉၆ ေဒၚလာ၊ Microsoft က ၅၃၁.၂၁ ေဒၚလာ နဲ႔ Facebook က ၃၂၃.၀၉ ေဒၚလာ ရရွိၾကပါတယ္။

Walmart က တစ္စကၠန္႔မွာ ၄၃၁.၄၃ ေဒၚလာ၊ Intel က ၃၂၆.၂၂ ေဒၚလာ အျမတ္ေငြ ရရွိေနၾကပါတယ္။ ေလ့လာသူမ်ားက ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ Microsoft က Apple ကို အမီလိုက္လာႏုိင္မယ္လို႔ တြက္ခ်က္ထားၾကပါတယ္။

Read 305 times
Rate this item
(1 Vote)