-->

အြန္လုိင္းေၾကာ္ျငာက႑တြင္ ဂူဂဲၾကီးစုိးထားသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေၾကာ္ျငာေဈးကြက္သည္ ကန္ေဒၚလာ ၁၃၀ ဘီလီယံၿပီး ေဈးကြက္ေ၀စု ၃၇% ကုိ ဂူဂဲက ရရွိထားသည္။

Published in Digital Marketing