-->


သင္မေအာင္ျမင္ေသးေၾကာင္းသိရွိႏုိင္မည့္ အခ်က္ငါးခ်က္

သင္မေအာင္ျမင္ေသးေၾကာင္းသိရွိႏုိင္မည့္ အခ်က္ငါးခ်က္ Google

သာမာန္လူအမ်ားစုဟာ ေအာင္ျမင္မႈကို ေငြ၊ ဂုဏ္ျဒပ္၊ အာဏာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ တုိင္းတာၾကပါသည္။

ဒါေပမဲ့ ေအာင္ျမင္မႈကို တုိင္းတာသည့္အခါမွာ ထိုအခ်က္ေတြအျပင္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ အေသးစိတ္တိုင္းတာႏုိင္မည့္ အျခားအခ်က္မ်ားလည္းရွိပါသည္။

ထုိအခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ႏီုင္ပါသည္။

(၁)သင္ဟာ သင့္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္သက္တမ္းမွာ ယခုထက္အေျခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္ခန္႕အပ္ေပးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

အဲ့လုိၾကဳံေတြ႕ေသာအခါမ်ိဳးတြင္ သင္ယခုလက္ရွိအလုပ္ရွင္က သင့္အားအျမင္ေစာင္းမွာစိုး၍ မေျပာရဲဘူးဆုိပါက သင္ေအာင္ျမင္ၿပီဟူ၍ မဆိုႏိုင္ပါ။

(၂)သင္ဟာသင့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကုိလည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္တြန္းအားေပးႏို္္င္ပါက သင္လည္းေအာင္ျမင္ေနၿပီဟု ဆုိႏို္င္ပါသည္။

ဒါမွမဟုတ္ သင္ဟာသင့္၏ လုပ္ငန္းအတြက္ မည္သုိ႕ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို တစ္ပါးသူထံမွ အၾကံဥာဏ္ဆက္လက္ေတာင္းခံေနရပါက သင့္ကိုယ္သင္ေအာင္ျမင္ၿပီဟူ၍ မေျပာႏို္င္ပါ။

(၃) သင့္အလုပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ အခ်ိန္အခါႏွင့္အညီလုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေျပာဆုိႏီုင္ျခင္းမရွိပါက သင္မေအာင္ျမင္ေသးပါ။

သို႕မဟုတ္ သင္ဟာသင့္အလုပ္မွာ မည့္သည့္အရာကိုမွ်မေျပာပဲ ပါးစပ္ပိတ္ေနမည္ဆိုပါကလည္း သင္မေအာင္ျမင္ေသးပါ။

စကားကိုအခ်ိန္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာေျပာဆုိတတ္ျခင္းက ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၄)သင္ဟာသင့္ရဲ႕အိမ္မက္ေတြကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေနၿပီဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။

သင့္္ဘ၀အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းကို တစ္ဆင့္ခ်င္းစီေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး အခက္အခဲမ်ား မည္မွ်ပင္ၾကီးမားေနေစကာမူ သည္းခံျခင္းတရားျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏို္င္ပါက သင္ေအာင္ျမင္ေနၿပီဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။

(၅)ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနနဲ့ကေတာ့ သင္ဟာသင္ကုိတန္ဖုိးထားခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာသူမ်ားရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေပ်ာ္ရြင္စြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရပါက သင္ေအာင္ျမင္ေနၿပီဟု ဆုိႏို္င္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူေတြဟာ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းအားျဖင့္ ေတာ္ေသာ္လည္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအားနည္းေသာေၾကာင့္ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္ပါသည္။

သင္ဟာသင့္ပတ္၀န္းက်င္က လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေနၿပီဆုိပါက သင္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ တက္လွမ္းေနေၾကာင္းသိရွိႏုိင္ပါသည္။

Source:Forbes

Read times
Rate this item
(5 votes)