-->


သင္အလုပ္ထြက္သင့္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည့္အခ်က္ ၅ ခ်က္

သင္အလုပ္ထြက္သင့္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည့္အခ်က္ ၅ ခ်က္ google

လူတိုင္းဟာ မိမိမလုပ္ခ်င္ေသာ အလုပ္မ်ား၊ မိမိ၀ါသနာႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္တတ္ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထိုအလုပ္ကို ဆက္လုပ္ျဖစ္ေနတာမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သင့္အလုပ္မွာ ေတြ႕ႀကံဳေနရတာေတြက ေအာက္ပါအခ်က္ေတြႏွင့္ ကိုက္ညီေနပါက သင့္လက္ရွိအလုပ္ကို စြန္႔ခြာရန္ အခ်ိန္က်ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ အခ်က္ ငါးခ်က္ရွိပါတယ္။

၁။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းလိုလို အလုပ္တြင္ မေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း

လူတိုင္းဟာ အလုပ္မွာတစ္ခါတစ္ရံအဆင္မေျပတာမ်ဳိး၊ မေပ်ာ္ရႊင္တာမ်ဳိးေတြ႔ရွိရတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သင္ဟာ သင့္အလုပ္မွာ ေန႔စဥ္လုိလို အဆင္မေျပမႈ၊ မေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေတြႀကံဳေတြ႕ေနရရင္ေတာ့ သင္အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ အနည္းငယ္စတင္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ သင့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပျခင္း၊ နားလည္မႈလြဲျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္း အစရွိေသာ အခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါက သင့္ကို တစ္စထက္တစ္စ ပိုမိုစိတ္ပင္ပန္းေစကာ က်န္းမာေရးကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

၂။ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမရွိျခင္း

အလုပ္မွာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးစိတ္အေထြေထြႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ သင္က မည္မွ် ပင္ေကာင္းေစကာမူ အခ်ဳိ႕လူမ်ားက သင့္အေပၚအၿမဲတေစမေကာင္းျမင္၊ မနာလို ေလာဘစိတ္ႏွင့္ ၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သင့္အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ စိတ္ဓာတ္ရွိေသာ လူမ်ား အလြန္မ်ားျပားေနပါက သင့္အလုပ္ကို ေျပာင္းလဲသင့္သည့္အခ်ိန္က်ေရာက္ေနျခင္းဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

၃။ သင္၏ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ အလုပ္တာ၀န္မကိုက္ညီျခင္း

ထိုသို႔မကိုက္ညီတာမ်ဳိးေတြ႕ေတာ့ မၾကာခဏႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆရာ၀န္တစ္ဦးကို အင္ဂ်င္နီယာတာ၀န္ ေပးအပ္ထားရင္ေတာ့ မည္သူမွ ထိုအလုပ္မွာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထို႔အတူပါပဲ IT သမားတစ္ဦးကိုလည္း HR တာ၀န္ေပးအပ္လုိ႔မရပါဘူး။ အကယ္၍ သင္ဟာ သင့္အလုပ္မွာ လြဲမွားတယ့္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းမ်ဳိးႀကံဳရပါက ထိုအလုပ္ကို ဆက္လက္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုသင့္ပါတယ္။

၄။ ေနရာမေပးျခင္း

နိမ့္ခ်ထားျခင္း၊ ေနရာမေပးျခင္းအစရွိတယ့္ကိစၥရပ္မ်ားကေတာ့ အလုပ္တြင္ အၿမဲလိုလို ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ႀကံဳေတြ႕ရ လွ်င္ ပထမဦးစြာ သင္သည္ ယခုလက္ရွိ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာထက္ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ကို အထိုက္အေလွ်ာက္ ရာထူးတိုးေပးရန္ စဥ္းစားေပး လိုေၾကာင္းကို သင္၏ အထက္အရာရွိ (သို႔) တာ၀န္ရွိသူအားေျပာၾကားပါ။ ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ရာထူးတိုးေပးျခင္းမရွိပါက သင့္အရည္အခ်င္းအမွန္ကို နစ္ျမွဳပ္ေစမည့္အစား အျခားေနရာေပးေသာ ကုမၸဏဳဳဳဳဳဳဳီ (သုိ႔) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား မရရွိျခင္း

မည္သည့္အလုပ္တြင္မဆို ရလဒ္ေကာင္းရသည့္အခ်ိန္အခါလည္းရွိသလို ရလဒ္ေကာင္းမရသည့္ အခ်ိန္အခါလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သင္မည္မွ်ပင္ ႀကိဳးစားေစကာမူ ရလဒ္မေကာင္းမ်ား မၿမဲတေစရရွိေနပါက သင္၏အလုပ္အတြက္ ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ လိုအပ္လာပါတယ္။ သင္၏အထက္လူႀကီးက သင္လုပ္သမွ်အေပၚ ရလဒ္ေကာင္းဟု မသတ္မွတ္ျခင္း (သို႔) သင့္အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ အေျခအေနအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ရလဒ္ေကာင္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ မရပါက သင္၏အလုပ္လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလဲရန္ စဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်ိန္ က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

စာဖတ္သူမ်ား ေအာင္ျမင္မႈဆြတ္ခူးရရွိႏိုင္ၾကပါေစ ….

Read times
Rate this item
(2 votes)