-->


ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ရန္ သိသင့္သည့္အေျခခံ အခ်က္မ်ား

ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ရန္ သိသင့္သည့္အေျခခံ အခ်က္မ်ား GOOGLE

သင္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သင့္ပတ္၀န္းက်င္ သင့္အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ မ်ားျပားလွေသာ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ၾကားရပါလိိမ့္မယ္။

ထုိ႔ျပင္ စာအုပ္ေတြ ေဆာင္းပါးေတြမွတစ္ဆင့္လည္း အႀကံဥာဏ္ေပးခ်က္ေတြကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ေတာ့ ထိုသို႔အႀကံဥာဏ္ေပးတဲ့သူေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္လည္ပတ္ဖို႔ တစ္ခါမွ မလုပ္ဖူးသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

မ်ားျပားလွေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားၾကားမွာ သင့္အေတြးမ်ား စတင္႐ႈပ္ေထြးၿပီး အမွားမ်ားျပဳလုပ္မိႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကိုတည္ေထာင္ဖုိ႔ ႐ိုးရွင္းလွပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေအာက္ပါအေျခခံအခ်က္မ်ားကိုေတာ့ သင္သိထားဖုိ႔လိုပါလိမ့္မယ္။

(၁) အေသးစိတ္အစီအစဥ္ျဖင့္စတင္ပါ။

Plan မရွိတဲ့ Business တစ္ခုဟာ က်႐ႈံးဖုိ႔ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္သင္ဟာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္တည္ေထာင္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ Business Plan တစ္ခုကို ေသခ်ာဆြဲထားဖုိ႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ Vision, Mission, Objective ေတြကို ေသခ်ာခ်မွတ္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ Opportunities မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္တတ္ရပါမယ္။

ထု႔ိျပင္ သင့္လုပ္ငန္း၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို တိုင္းတာရန္အတြက္ measurable goals မ်ားကို ခ်မွတ္ထားၿပီး Project Deadline မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ထားရန္ လိုပါလိမ့္မယ္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သူဟာ တိုက္ပြဲတစ္၀က္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူဟူေသာ စကားႏွင့္အညီ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ဆြဲထားတဲ့သူဟာလည္း စီးပြားေရးကို တစ္၀က္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ တစ္ေယာက္ဟု ယူဆ၍ ရပါတယ္။

(၂) စီးပြားေရးကြန္ယက္ခ်ဲ႕ထြင္ပါ

စီးပြားေရးတစ္ခုမွာ Professional Networking ဟာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုမွပဲ စီးပြားေရးတစ္ခုဟာ ကိုယ့္ကုမဏီအတြင္းခ်ည္းပဲေကာင္းေန၍မရပါဘူး။ လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရွိေသာ stakeholders မ်ား၊ Customers မ်ား၊ Suppliers မ်ားႏွင့္ ခိုင္မာတဲ့ Relationship တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ထားဖုိ႔ လိုပါမယ္။

ထုိသုိ႔တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ ကုမဏီကို တိုးတက္ရန္ အေထာက္အကူေပး႐ံုသာမကလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈကိုပါ ၾကာရွည္တည္တံ့ေစရန္ အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မယ္။

(၃) ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ပါ

ကုမဏီတစ္ခုမွာ အေရးအႀကီးဆံုးက Customer မဟုတ္ပါဘူး။ အဓိကအေရးအႀကီးဆံုးက Employee ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကိစၥရပ္က ႐ိုးရွင္းပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ၀န္ထမ္းေကာင္းမရွိဘဲ ဘာမွ လုပ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ၀န္ထမ္းမ်ားအလုပ္အတြင္း စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မွ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျမွင့္တင္ႏိုင္ၿပီး ၀ယ္သူ customer မ်ားလည္း စိတ္ခ်မ္းသာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ လိုအပ္သလို ၀န္ထမ္းမ်ားကို Capacity Building လုပ္ေပးျခင္း၊ Trainee ေပးျခင္း၊ Happy Hours ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သလို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(၄) ေစ်းကြက္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာပါ

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္သည္ဆိုတာႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ မိမိလုပ္ငန္းအတြင္း တစ္ေန႔တာျဖစ္ပ်က္ေနတာမ်ားကိုပဲ ၾကည့္ေန၍ မရပါဘူး။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားကို အၿမဲတေစ ဂ႐ုစိုက္ေလ့လာရပါမယ္။

ထုိသုိ႔ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ မိမိစီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ႀကိဳတင္ဖယ္ရွားၿပီး အျမတ္အစြန္းပိုမိုက်န္ေစႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲ မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ နားလည္သေဘာေပါက္ကာ ဖမ္းယူဆုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

Read times
Rate this item
(4 votes)