-->


အလုပ္ Interview မွာ အလုပ္ရွင္ကိုေမးသင့့္သည့္ေမးခြန္းမ်ား

အလုပ္ Interview မွာ အလုပ္ရွင္ကိုေမးသင့့္သည့္ေမးခြန္းမ်ား GOOGLE

လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ အလုပ္မ်ားစြာရွိေပမယ့္ အလုပ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဟာ တူညီမႈမရွိၾကပါဘူး။

အဲဒီလိုပါပဲ အလုပ္ Interview မ်ားစြာကို ေျဖဆိုတဲ့အခါမွာလည္း Interview တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဟာ တူညီမႈမရွိတတ္ပါဘူး။

သို႔ေသာ္လည္း Interview ေျဖဆိုသူအေနႏွင့္ မည္သည့္လုပ္ငန္း၏ Interview ကိုမဆို ေမးျမန္းစံုစမ္းသင့္သည့္ အေျခခံေမးခြန္း ၅ ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲေမးခြန္း ၅ ခ်က္ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

၁။ မိမိ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရမည့္လုပ္္ငန္းသဘာ၀အေၾကာင္းကိုေမးပါ။

၂။ မိမိတာ၀န္ယူရမည့္ေနရာမွ ဌာနႏွင့္ ကုမဏီ၏ အဓိက Goals မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုေမးပါ။

၃။ ယခု Interview ၀င္ေနေသာ လုပ္ငန္းတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သင့္သည့္ အဓိကအက်ဆံုးႏွင့္ အခ်က္ကိုေမးပါ။

၄။ မိမိအား Interview ေခၚဆုိရန္ CV မွ မည္သည့္အခ်က္က အလုပ္ရွင္ကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္ကိုေမးပါ။

၅။ မိမိအား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးၿပီး ရက္ ၁၈၀ အၾကာတြင္ မည္သည့္ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည့္အေၾကာင္းကိုေမးပါ။

ဤေမးခြန္းမ်ားကို Interview တြင္ ေမးျမန္းျခင္းအားျဖင့္ မိမိအလုပ္လုပ္ရမည့္ ေနရာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ သေဘာေပါက္ေစရန္ အေထာက္အကူေပးသည့္အျပင္ အလုပ္ရွင္ကိုလည္း မိမိမွာ အလုပ္အတြက္ စိတ္၀င္စားမႈ အျပည့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသလို သက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Read times
Rate this item
(4 votes)