-->


၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ကမၻာ့လစာေပးအေကာင္းဆံုး ကုမၸဏီ ၁၀ ခု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ကမၻာ့လစာေပးအေကာင္းဆံုး ကုမၸဏီ ၁၀ ခု GOOGLE

ကမၻာေပၚတြင္ ထိပ္တန္း ကုမဏီမ်ားစြာရွိၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ

စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိၾကၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာလည္း ရရွိၾကပါတယ္။

ကုမဏီအမ်ားစုဟာ အျမတ္အစြန္းရရာလမ္းကိုပဲ ဦးတည္ခ်က္ျပဳၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ကုမဏီ မ်ားက အျမတ္အစြန္းကိုလည္းဦးတည္သလို ၀န္ထမ္းေပၚကိုလည္း ဂ႐ုတစိုက္ရွိပါတယ္။

ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားလုပ္ေပးျခင္း၊ ေဘာနပ္မ်ားေပးျခင္း၊ ခရီးသြားရန္စရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့မႈေပးျခင္း၊ ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈေပးျခင္း အစရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ခံစားရရွိေစပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ CNN သတင္းဂ်ာနယ္မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူကာ ကမၻာ့လုပ္ခလစာအေပးဆံုး ကုမဏီ ၁၀ ခုစာရင္းကို ျပဳစုခဲ့ပါတယ္။

ယေန႔ Myanmar Advertising Directory မွ တင္ျပေပးမွာကေတာ့ ၎ ကုမဏီ ၁၀ ခု၏ စာရင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

1. A.T. Kearney

Median total compensation: $167,534

Median base salary: $143,620

2. Strategy& (formerly Booz & Company)

Median total compensation: $160,000

Median base salary: $147,000

3. Juniper Networks

Median total compensation: $157,000

Median base salary: $135,000

4. McKinsey & Company

Median total compensation: $155,000

Median base salary: $135,000

5. Google

Median total compensation: $153,750

Median base salary: $123,331

6. VMware

Median total compensation: $152,133

Median base salary: $130,000

7. Amazon Lab126

Median total compensation: $150,100

Median base salary: $138,700

8. Boston Consulting Group

Median total compensation: $150,020

Median base salary: $147,000

9. Guidewire

Median total compensation: $150,020

Median base salary: $135,000

10. Cadence Design Systems

Median total compensation: $150,010

Median base salary: $140,000

Source: CNN Money

Read times
Rate this item
(3 votes)