-->


သင့္အလုပ္ရွင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းေၾကာင္း သိႏိုင္သည့္အခ်က္ ၅ ခ်က္

သင့္အလုပ္ရွင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းေၾကာင္း သိႏိုင္သည့္အခ်က္ ၅ ခ်က္ GOOGLE

Organization Chart ထဲမွာ ရာထူးရွိေန႐ံုႏွင့္ လူတကာကို လိုက္၍ အေပၚစီးဆန္စြာ

ေျပာဆိုဆက္ဆံေန၍ မရပါဘူး။ ထုိ႔ျပင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဟာ အေၾကာင္းမဲ့လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ အထက္စီးဆန္စြာ ေျပာဆိုမေနပါ။

စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းသည့္ အထက္လူႀကီးမ်ားဟာ မိမိ၏အားနည္းခ်က္ကို ဖံုးကြယ္ရန္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေျပာဆိုတတ္ပါတယ္။ ယေန႔မွာေတာ့ Myanmar Advertising Directory မွ စီမံမႈအားနည္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္သည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကို တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈမေကာင္းသည့္ Myanmar ဟာ ကိစၥတစ္ခုျပႆနာတက္ၿပီဆိုပါက ျပႆနာျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုမရွာဘဲ အရင္မည္သူကို အျပစ္ေျပာဆိုရမည္ကို ရွာတတ္ပါတယ္။

၂။ လက္ေအာက္ငယ္သား၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေကာင္းမြန္ေစရန္ အႀကံဥာဏ္ေပးပါက အၿမဲတေစ ျငင္းဆိုတတ္ပါတယ္။ (သို႔) ဒါဟာ သင့္အလုပ္မဟုတ္ပါ။ ၀င္မပါႏွင့္ဟုမ်ဳိးလည္း ေျပာဆိုတတ္ပါတယ္။

၃။ Weak Manager တစ္ေယာက္ဟာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို Policies ေဘာင္အတြင္းကပဲ ဆက္ဆံတတ္ ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းအတြက္ ထပ္မံတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ကိုလည္း မစဥ္းစားသလို သင္ၾကားေပးျခင္းလည္းမရွိဘဲ ၿပီးစလြယ္လႊတ္ထားတတ္ပါတယ္။

၄။ စတုတၳအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ စီမံမႈ အားနည္းတဲ့ Manager ေတြဟာ မည္သူ႔အားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ျပတယ့္ ၀န္ထမ္းေတြကို မလိုခ်င္ပါဘူး။ ၎တို႔စ၍ အစီအစဥ္မက် လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ခ်ီးက်ဴးေျမွာက္ပင့္ေျပာဆိုေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို သိလိုရွိၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ ေျပာဆိုေသာ သူမ်ားကိုလည္း ပိုမို၍ ရာထူးတိုး အခြင့္အေရးေပးတတ္ၾကပါတယ္။

၅။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနႏွင့္ကေတာ့ အားနည္းတဲ့ Manager ေတြက တိုးတက္ရန္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္လည္း တြန္႔ဆုတ္တတ္ၾကပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ဟာ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ဘဲ ရာထူးေနရာတြင္သာ ရပ္တန္႔၍ အခ်ိန္မ်ားကုန္ဆံုးသြားတတ္ၾကပါတယ္။

၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္အဆင္ေျပေအာင္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါေစ။

Read times
Rate this item
(4 votes)