-->

ေႀကာ္ျငာအကူအညီနဲ႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ျပီး မိမိကုန္ပစၥည္းကို မ်ားမ်ားေရာင္းႏုိင္ျခင္း၊ ေငြျမန္ျမန္ေပၚျခင္း စတာေတြေၾကာင္႔

Published in Print Advertising

Advertising agencies ေတြမွာ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြျဖစ္တဲ့ client contact (account management), buying (media), and ideas (creative) စသည္ေတြျဖင့္ခြဲျခားၿပီး တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။

Published in Rules & Regulations
Page 2 of 2