-->

လူေတြဟာ ဟိုး ေရွးေခတ္ Babylonia လူမ်ိဳးလက္ထက္ ကတည္းက ေနာက္လာမဲ့ ႏွစ္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ ခ်မွတ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်မည့္အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ေငြစုျခင္း တို႔ပါဝင္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၂၀ တြင္သင္၏ တိုင္းတာျခင္း မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုခ်မွတ္ပါ။ ုစတင္ရန္အခ်က္သုံးခုရွိပါတယ္။ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္စုံျခင္းက သင့္အား ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္႐ႊင္ ေစၿပီး သင့္ကုမၸဏီ၏ ေအာက္ေျခအဆင့္ကိုျမႇင့္တင္ေပးလိမ့္ပါမည္။

ပထမအခ်က္ – သင္၏မက္ထရစ္အတြက္အေျခအေနကိုေဖာ္ျပပါ

ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ ဦး ထံမွ မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေသာအီးေမးလ္တစ္ေစာင္လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။အဲ့ Email စာစဥ္မွာ သူတို႔၏ေနာက္ဆုံးေၾကာ္ျငာစည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးတြင္ ပစ္မွတ္ ၁၀,၀၀၀ ရွိေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ ္သူတို႔႐ိုက္ခဲ့တဲ့ ေျခာက္စကၠန႔္သာ ၾကာတဲ့ ဗီဒီယိုေလးက ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာင္ျမင္ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေရးသားထားသည္။

ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားဟာ ဘာ ကိုဆိုလိုတာလဲ???

သူတို႔ဟာ အေကာင္းလား အဆိုးလား၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေနာက္ေက်ာကိုတည့္တည့္ထားျခင္းသို႔မဟုတ္မွားယြင္းေနေသာအရာကိုရွာေဖြရန္ႀကိဳးစားသင့္သလား။ ထို႔ေၾကာင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ပထမဆုံးျပဳလုပ္ေသာတိုင္းတာျခင္း လုပ္သင့္တဲ့အခ်က္ မွာဤအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

သင္၏မက္ထရစ္ကို စကားစပ္နဲ႔ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဖာ္ျပပါ။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ရန္ သင္ဆြဲယူေလ့လာ ႏိုင္သည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားစြာရွိပါတယ္။အ႐ိုးရွင္းဆုံးကေတာ့ စက္မႈလုပ္ငန္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသုံးရန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၎သည္ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားမ်ားစြာမေျပာႏိုင္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေျခာက္စကၠန႔္ေၾကာ္ျငာတြင္ ၆၀% ၿပီးစီးမႈႏႈန္းရွိသည္။

ဒီအခ်က္အရ သိလိုက္ရတာက ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေျခာက္စကၠန႔္ေၾကာ္ျငာတြင္ ၆၀% ေအာင္ျမင္ ၿပီးစီးမႈႏႈန္းရွိသည္။ အဆိုပါ စက္မႈလုပ္ငန္းစံသတ္မွတ္ခ်က္အရဆို 81% ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္အဲဒါေကာင္းပါတယ္။ အခုေတာ့ သင့္ရဲ႕တီထြင္ဖန္တီးမႈထဲကို ဝင္ၿပီးဘာေတြတိုးတက္ေအာင္လုပ္ရမယ္ဆိုတာကိုၾကည့္ဖို႔၊ အမွားအယြင္းကိုရွာေဖြဖို႔နဲ႔ သင္ရဲ႕ပစ္မွတ္ထားတဲ့နည္းဗ်ဴဟာကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဖို႔ လိုပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့သူတို႔မွာရွိတာေတြကို ၾကည့္ဖို႔ေကာင္းမြန္တဲ့ဗြီဒီယိုေၾကာ္ျငာေတြကို စေလ့လာရေတာ့မယ္ဆိုတာကို သင္သိလာပါလိမ့္မယ္။ ထိုအရာသည္ အနာဂတ္စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုတိုးတက္ေစရန္သင့္အားကူညီေပးပါ လိမ့္မယ္။

အေတြ႕အႀကဳံပိုမ်ားလာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ သင္၏ပန္းတိုင္မ်ားကိုစတင္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

သင္၏ေနာက္ဆုံးအီးေမးလ္လႈံ႕ေဆာ္မႈသည္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂၀% ဖြင့္ထားလွ်င္ရည္မွန္းခ်က္ကို ၂၃% သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုတင္ျပသည့္အခါယခုသင္ေျပာမည့္အရာမွာ-“ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၏ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ ၂၃% ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၅% ရွိသည္။ ” အေျခအေနႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဒီအခ်က္ေတြက သင့္ကိုရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးပါလိမ့္မယ္။

ဒါကေတာ့ တြၽႏ္ုပ္၏ ေနာက္ဆုံးအႀကိဳက္ဆုံး အပိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါ က ကုန္က်စရိတ္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏ ဆက္ႏႊယ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ စက္သင္ယူမႈကိုအေျခခံေလ့လာၿပီး ျပဳလုပ္ထားေသာစာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ သင္၏ယခင္ စာမ်က္ႏွာမ်ား နဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေတာ္ေတာ္ေလး တိုးတက္ေကာင္းမြန္တာကို ေတြ႕ရလိမ့္ပါမယ္။

အေျခအေနကိုထပ္ထည့္ၾကပါစို႔။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစရိတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးေနာက္ သင့္ရဲ႕ေျပာင္းလဲထားတဲ့ စာမ်က္ႏွာအသစ္မ်ားသည္ ေစ့စပ္ၾကည့္ရႈမႈ အား အေတာ္ အဆ ေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္သြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေမွာ္ဆန္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္း ေတြခ်ဖို႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုကူညီေပးေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

James Bond မင္းသား ဇာတ္ကားထဲႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝ ကြာျခားမႈေတြကို ထုတ္ေဖာ္လိုက္တဲ့ Heineken ေၾကာ္ျငာအသစ္

ဒုတိယအခ်က္ - အခ်က္အလက္ အမွားမ်ားကို ေရွာင္ရွားပါ။

ထိပ္ဆုံး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့ အမွားႏွစ္ခုကိုအရင္ဆုံးေျပာျပပါရေစ။ သူတို႔ႏွစ္ခုစလုံး ကိုသိရွိလွ်င္ အလြယ္တကူေရွာင္ရွားႏိုင္မွာ ျဖစ္တာမို႔ သင္၏ 2020 အရည္အေသြးတိုင္းတာတည္ေဆာက္ ၿပီးစီးမႈႏႈန္း ကို 100% ထားႏိုင္ပါတယ္။

ပထမ ဦးစြာ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္သာ အစီရင္ခံျခင္းကိုရပ္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တိုးတက္လာေသာဒစ္ဂ်စ္တယ္မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအသစ္ သည္စာရင္းသြင္းသူမ်ား ၁၀၀% တိုးပြားေစခဲ့သည္။ စာရင္းသြင္းသူ ဦး ေရသည္ ၁၀၀ မွ ၂၀၀ အထိတိုးလာသလား။ ဒါမွမဟုတ္ ၁၀,၀၀၀ ကေန ၂၀,၀၀၀ အထိလား။ အနည္းငယ္ကြဲျပားျခားနားေသာအေျခအေနမ်ားပင္ျဖစ္ေလသည္။ေရေရရာရာ သိရမည္မဟုတ္။

မိမိကိုယ္ကို အစီရင္ခံျခင္း၊ အေျခခံမ်ားမရွိဘဲအစီရင္ခံျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈပင္ျဖစ္ေခ်သည္။

ကြၽႏ္ုပ္၏ဒုတိယအႀကံျပဳခ်က္မွာ သင္၏အခ်က္အလက္အစီရင္ခံမႈသည္ ေရွ႕ေနာက္ မညီၫြတ္ေသာသေဘာမ်ား မပါဝင္ ေစရန္ျဖစ္သည္။ ဒါက ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ???


ဥပမာတစ္ခုနဲ႔ေျပာရမယ္ဆို အခ်က္အလက္ ကို မတူညီေသာအျမင္ ကို အသုံးျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားပါက အစီရင္ခံစာဖတ္သူသည္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို အနက္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ရန္ အပိုအလုပ္ကိုလုပ္ရပါမယ္။ အရာအားလုံးသည္ တူညီတဲ့သေဘာထားမွာရွိတယ္ဆို ႏႈိင္းယွဥ္မႈနဲ႔ ေလ်ာ့ခ်မႈ တို႔ကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုက ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ YouTube ဗီဒီယိုမ်ားၾကည့္ရႈၾကသည္။ ဒီVideo ကိုဘယ္ႏွစ္ေယာက္ႀကိဳက္ခဲ့သလဲ၊ မႏွစ္သက္ခဲ့သလဲ။ ၎သည္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကို ပို၍ အေလးေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားႏွင့္မႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားအား 14K ႏွင့္ 0.7K အတူတူ ေဖာ္ျပလွ်င္ ၎သည္အျဖစ္မွန္ကို ပိုမိုတိက်မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္လိမ့္မွာပါ။

အခ်က္အလက္မ်ားကိုတင္ျပရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေ႐ြးခ်ယ္ပုံသည္ ႀကီးမားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အာ႐ုံပိုစိုက္ေစပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္သင္၏ CMO ႏွင့္စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွ်ေဝေသာအခါ သင္တင္ျပေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိစစ္ေဆးပါ။

တတိယအခ်က္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပဳမူပါ

အကယ္၍ သင္သည္ကြၽႏ္ုပ္အသင္းမွလူမ်ားႏွင့္တူပါက သင္၏ေဈးကြက္ရွာေဖြေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္အခ်ိန္မ်ားစြာကုန္ဆုံးလိမ့္ပါမည္။ သင့္ရဲ႕ KPIs, target နဲ႔ segments ေတြကို အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားတဲ့ စမတ္တိုင္းတာမႈအစီအစဥ္ကိုလည္းသင့္မွာထားရွိမွာပါ။

အစဥ္အလာအရ၊ သင္၏ေနာက္ လွမ္းမဲ့ေျခလွမ္းဟာ အဘယ္အရာ ျဖစ္ပ်က္မည္ကို အဆုံးသတ္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းမျပဳဘဲ လႈပ္ရွားမႈ ကိုစတင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ႀကီးမားတဲ့ အမွား။

ဒီဂ်စ္တယ္ေဈးကြက္ရွာေဖြေရးလႈပ္ရွားမႈ (Digital Marketing campaigns) မ်ားသည္ အလြန္မ်ားျပားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုအစကတည္းကစြန႔္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ပုံႏွိပ္သူမ်ားသည္လည္း တိုးမ်ားလာတယ္။ ဆိုလိုတာက ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔စတင္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အေျပာင္းအလဲေတြကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ၂၀၂၀ မွာမေစာင့္ဖို႔ကတိေပးပါ။ သင့္အသုံးစရိတ္၏ပထမ ၃၀% မွသင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သင္၏ေၾကာ္ျငာဖန္တီးမႈ၊ ပစ္မွတ္ႏွင့္ဘတ္ဂ်က္၏ ၆၀% ကိုမေျပာင္းလဲပါကသင္ေလွာ္တက္ေပ်ာက္ေနတဲ့ ေလွ လို ျဖစ္ေနမွာပါ၊တကယ္ေတာ့သင္ဟာ သမုဒၵရာတစ္ခုလုံးကိုေပ်ာက္ဆုံးေနတာပါပဲ။

သြားလာရင္းေလ့လာသင္ယူရန္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ္ေခတ္မီသြက္လက္ေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းဟာ ခက္ခဲပါတယ္။ သို႔ေသာ္သင္၏ေဈးကြက္မဟာဗ်ဴဟာမွရရွိေသာ အျမတ္အစြန္းအေပၚ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါလိမ့္မည္။

၂၀၂၀ တြင္ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ရန္

အကယ္၍ သင္တို႔သည္ ၂၀၂၀ တြင္ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားျဖစ္လိုပါက သင္တို႔ အလုပ္၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္လိုအပ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္တို႔ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ သင္တို႔၏စီးပြားေရးကိုေရွ႕သို႔တိုးေစျခင္း (သို႔) သင္တို႔၏စီးပြားေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္နည္းလမ္းမ်ား တိုင္းတာပုံကို တိုးတက္ေစပါတယ္။ အေပၚက ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ သုံးခ်က္ကို လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္သင့္ကုမၸဏီအတြက ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားသာခ်က္ကိုဖန္တီးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

အခ်ိန္ေပးဖတ္ရႈေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

<<< Unicode >>>

 

အောင်မြင်ချင်တဲ့ စီးပွားရေး သမားများလုပ်သင့်တဲ့ အရည်အသွေးတိုင်းတာချက်များ

လူတွေဟာ ဟိုး ရှေးခေတ် Babylonia လူမျိုးလက်ထက် ကတည်းက နောက်လာမဲ့ နှစ် လုပ်ဆောင်မည့် အစီအစဉ်များ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ကြိုတင် ချမှတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။များသောအားဖြင့် ထိုဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချမည့်အစီအစဉ်များ နှင့် ငွေစုခြင်း တို့ပါဝင်ပါတယ်။

သို့သော် ၂၀၂၀ တွင်သင်၏ တိုင်းတာခြင်း မဟာဗျူဟာအတွက် ရရှိနိုင်သော ရည်မှန်းချက်အချို့ကိုချမှတ်ပါ။ ုစတင်ရန်အချက်သုံးခုရှိပါတယ်။ ဤရည်မှန်းချက်များ ပြည့်စုံခြင်းက သင့်အား ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင် စေပြီး သင့်ကုမ္ပဏီ၏ အောက်ခြေအဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်ပါမည်။

ပထမအချက် – သင်၏မက်ထရစ်အတွက်အခြေအနေကိုဖော်ပြပါ

ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ထံမှ မိမိကိုယ်ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသောအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ Email စာစဉ်မှာ သူတို့၏နောက်ဆုံးကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင် ပစ်မှတ် ၁၀,၀၀၀ ရှိကြောင်း၊ သို့မဟုတ ်သူတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ ခြောက်စက္ကန့်သာ ကြာတဲ့ ဗီဒီယိုလေးက ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင် ပြီးစီးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြရေးသားထားသည်။

ဤကိန်းဂဏန်းများဟာ ဘာ ကိုဆိုလိုတာလဲ???

သူတို့ဟာ အကောင်းလား အဆိုးလား၊ ကျွနု်ပ်တို့နောက်ကျောကိုတည့်တည့်ထားခြင်းသို့မဟုတ်မှားယွင်းနေသောအရာကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသင့်သလား။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးပြုလုပ်သောတိုင်းတာခြင်း လုပ်သင့်တဲ့အချက် မှာဤအချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

သင်၏မက်ထရစ်ကို စကားစပ်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြပါ။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန် သင်ဆွဲယူလေ့လာ နိုင်သည့်နည်းဗျူဟာများစွာရှိပါတယ်။အရိုးရှင်းဆုံးကတော့ စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်များကိုသုံးရန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားများစွာမပြောနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခြောက်စက္ကန့်ကြော်ငြာတွင် ၆၀% ပြီးစီးမှုနှုန်းရှိသည်။

ဒီအချက်အရ သိလိုက်ရတာက ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခြောက်စက္ကန့်ကြော်ငြာတွင် ၆၀% အောင်မြင် ပြီးစီးမှုနှုန်းရှိသည်။ အဆိုပါ စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်အရဆို 81% ဖြစ်ပါတယ်။

ဒါပေမယ့်အဲဒါကောင်းပါတယ်။ အခုတော့ သင့်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုထဲကို ဝင်ပြီးဘာတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့၊ အမှားအယွင်းကိုရှာဖွေဖို့နဲ့ သင်ရဲ့ပစ်မှတ်ထားတဲ့နည်းဗျူဟာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ လိုပါတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့မှာရှိတာတွေကို ကြည့်ဖို့ကောင်းမွန်တဲ့ဗွီဒီယိုကြော်ငြာတွေကို စလေ့လာရတော့မယ်ဆိုတာကို သင်သိလာပါလိမ့်မယ်။ ထိုအရာသည် အနာဂတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်သင့်အားကူညီပေးပါ လိမ့်မယ်။

အတွေ့အကြုံပိုများလာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် သင်၏ပန်းတိုင်များကိုစတင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

သင်၏နောက်ဆုံးအီးမေးလ်လှုံ့ဆော်မှုသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂၀% ဖွင့်ထားလျှင်ရည်မှန်းချက်ကို ၂၃% သတ်မှတ်နိုင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတင်ပြသည့်အခါယခုသင်ပြောမည့်အရာမှာ-“ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလ၏ပျမ်းမျှနှုန်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် ၂၃% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၅% ရှိသည်။ ” အခြေအနေနှင့်အချက်အလက်များအရ ဒီအချက်တွေက သင့်ကိုရာထူးတိုးမြှင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။

ဒါကတော့ တျွန်ုပ်၏ နောက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံး အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ က ကုန်ကျစရိတ်ပါ။

ထို့ကြောင့် သင်၏ ဆက်နွှယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသော စက်သင်ယူမှုကိုအခြေခံလေ့လာပြီး ပြုလုပ်ထားသောစာမျက်နှာများသည် သင်၏ယခင် စာမျက်နှာများ နဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင် တော်တော်လေး တိုးတက်ကောင်းမွန်တာကို တွေ့ရလိမ့်ပါမယ်။

အခြေအနေကိုထပ်ထည့်ကြပါစို့။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစရိတ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက် သင့်ရဲ့ပြောင်းလဲထားတဲ့ စာမျက်နှာအသစ်များသည် စေ့စပ်ကြည့်ရှုမှု အား အတော် အဆ ပေါင်းများစွာ သာလွန်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကမှော်ဆန်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်း တွေချဖို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။

James Bond မင်းသား ဇာတ်ကားထဲနှင့် လက်တွေ့ဘဝ ကွာခြားမှုတွေကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ Heineken ကြော်ငြာအသစ်

ဒုတိယအချက် - အချက်အလက် အမှားများကို ရှောင်ရှားပါ။

ထိပ်ဆုံး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အမှားနှစ်ခုကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါရစေ။ သူတို့နှစ်ခုစလုံး ကိုသိရှိလျှင် အလွယ်တကူရှောင်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်တာမို့ သင်၏ 2020 အရည်အသွေးတိုင်းတာတည်ဆောက် ပြီးစီးမှုနှုန်း ကို 100% ထားနိုင်ပါတယ်။

ပထမ ဦးစွာ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်သာ အစီရင်ခံခြင်းကိုရပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုးတက်လာသောဒစ်ဂျစ်တယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအသစ် သည်စာရင်းသွင်းသူများ ၁၀၀% တိုးပွားစေခဲ့သည်။ စာရင်းသွင်းသူ ဦး ရေသည် ၁၀၀ မှ ၂၀၀ အထိတိုးလာသလား။ ဒါမှမဟုတ် ၁၀,၀၀၀ ကနေ ၂၀,၀၀၀ အထိလား။ အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများပင်ဖြစ်လေသည်။ရေရေရာရာ သိရမည်မဟုတ်။

မိမိကိုယ်ကို အစီရင်ခံခြင်း၊ အခြေခံများမရှိဘဲအစီရင်ခံခြင်းသည် မှားယွင်းမှုပင်ဖြစ်ချေသည်။

ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယအကြံပြုချက်မှာ သင်၏အချက်အလက်အစီရင်ခံမှုသည် ရှေ့နောက် မညီညွတ်သောသဘောများ မပါဝင် စေရန်ဖြစ်သည်။ ဒါက ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ???


ဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောရမယ်ဆို အချက်အလက် ကို မတူညီသောအမြင် ကို အသုံးပြု၍ ဖော်ပြထားပါက အစီရင်ခံစာဖတ်သူသည် ထိုအချက်အလက်များကို အနက် အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ရန် အပိုအလုပ်ကိုလုပ်ရပါမယ်။ အရာအားလုံးသည် တူညီတဲ့သဘောထားမှာရှိတယ်ဆို နှိုင်းယှဉ်မှုနဲ့ လျော့ချမှု တို့ကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုက ကျွနု်ပ်တို့သည် YouTube ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုကြသည်။ ဒီVideo ကိုဘယ်နှစ်ယောက်ကြိုက်ခဲ့သလဲ၊ မနှစ်သက်ခဲ့သလဲ။ ၎င်းသည် အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သည့် တုံ့ပြန်ချက်ကို ပို၍ အလေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကြိုက်နှစ်သက်မှုများနှင့်မကြိုက်နှစ်သက်မှုများအား 14K နှင့် 0.7K အတူတူ ဖော်ပြလျှင် ၎င်းသည်အဖြစ်မှန်ကို ပိုမိုတိကျမှန်ကန်စွာ ဖော်ပြနိုင်လိမ့်မှာပါ။

အချက်အလက်များကိုတင်ပြရန် ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ပုံသည် ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အာရုံပိုစိုက်စေပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ CMO နှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအကျဉ်းချုပ်ကို နောက်တစ်ကြိမ်မျှဝေသောအခါ သင်တင်ပြသောအချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။

တတိယအချက်။ လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြုမူပါ

အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်အသင်းမှလူများနှင့်တူပါက သင်၏ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးလိမ့်ပါမည်။ သင့်ရဲ့ KPIs, target နဲ့ segments တွေကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြထားတဲ့ စမတ်တိုင်းတာမှုအစီအစဉ်ကိုလည်းသင့်မှာထားရှိမှာပါ။

အစဉ်အလာအရ၊ သင်၏နောက် လှမ်းမဲ့ခြေလှမ်းဟာ အဘယ်အရာ ဖြစ်ပျက်မည်ကို အဆုံးသတ်ရန် စောင့်ဆိုင်းခြင်းမပြုဘဲ လှုပ်ရှားမှု ကိုစတင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။

ကြီးမားတဲ့ အမှား။

ဒီဂျစ်တယ်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှု (Digital Marketing campaigns) များသည် အလွန်များပြားသောအချက်အလက်များကိုအစကတည်းကစွန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ပုံနှိပ်သူများသည်လည်း တိုးများလာတယ်။ ဆိုလိုတာက ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့စတင်လေ့လာနိုင်ပြီး အပြောင်းအလဲတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

ဒီတော့ ၂၀၂၀ မှာမစောင့်ဖို့ကတိပေးပါ။ သင့်အသုံးစရိတ်၏ပထမ ၃၀% မှသင်ခန်းစာများအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ကြော်ငြာဖန်တီးမှု၊ ပစ်မှတ်နှင့်ဘတ်ဂျက်၏ ၆၀% ကိုမပြောင်းလဲပါကသင်လှော်တက်ပျောက်နေတဲ့ လှေ လို ဖြစ်နေမှာပါ၊တကယ်တော့သင်ဟာ သမုဒ္ဒရာတစ်ခုလုံးကိုပျောက်ဆုံးနေတာပါပဲ။

သွားလာရင်းလေ့လာသင်ယူရန်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ်ခေတ်မီသွက်လက်သောအဖွဲ့များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတည်ဆောက်ခြင်းဟာ ခက်ခဲပါတယ်။ သို့သော်သင်၏ဈေးကွက်မဟာဗျူဟာမှရရှိသော အမြတ်အစွန်းအပေါ် ကြီးမားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မည်။

၂၀၂၀ တွင် ပိုမိုထိရောက်သည့်ကြော်ငြာရှင်များဖြစ်လာနိုင်ရန်

အကယ်၍ သင်တို့သည် ၂၀၂၀ တွင်ပိုမိုထိရောက်သော ကြော်ငြာရှင်များဖြစ်လိုပါက သင်တို့ အလုပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်တို့ဈေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းသည် သင်တို့၏စီးပွားရေးကိုရှေ့သို့တိုးစေခြင်း (သို့) သင်တို့၏စီးပွားရေးကို ထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းများ တိုင်းတာပုံကို တိုးတက်စေပါတယ်။ အပေါ်က ဖော်ပြထားတဲ့ အချက် သုံးချက်ကို လိုက်နာခြင်းအားဖြင့်သင့်ကုမ္ပဏီအတွက ယှဉ်ပြိုင်မှုအားသာချက်ကိုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

အချိန်ပေးဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

 

Myanmar Advertising Directory 

Published in Tips

Digital marketing ရဲ႕ အဓိက ေသာ့ခ်က္တစ္ခုက content marketing သာ ျဖစ္တယ္ အကယ္၍ မ်ား သင့္ content နဲ႔ စားသုံးသူေတြဆီကို အေရာက္ပို႔တယ္ဆိုပါေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ 3 ခ်က္ရွိတယ္။

Published in Digital Marketing

Digital Marketing ကို ေသခ်ာေတ ြးၾကည့္ မယ္ဆို ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ လူတိုင္းလိုလိုက Social Media ေတြထဲမွာေတာင္ Facebook ကို ပိုၿပီးသုံးစြဲၾကတဲ့ လူဦးေရက ပိုမ်ား ပါတယ္။

Published in Tips

ယခုႏွစ္ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားအရ ၂၀၂၀ ရဲ႕အႀကီးမားဆံုးေသာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအျဖစ္ လက္သန႔္ရွင္းေဆးက ဦးေဆာင္ေနတယ္လို႔ေျပာရမလိုပဲ။ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုရဲ႕သုံးလၾကာၿပီးေနာက္ ေဖာက္သည္ေတြက ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ရွာေဖြျခင္းေတြကို ရပ္တန႔္လိုက္ၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အဖိုးအဖြားေတြ လူႀကီးမိဘေတြ က်ိန္းေသအသိအမွတ္ျပဳမယ့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္နဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြကိုသာ အားကိုးေနၾကရပါတယ္။

၂၀၂၀က မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းခ်တဲ့ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဓိကအားျဖင့္ ဆိုင္ခြဲေတြမွာ ခက္ခဲေနပါတယ္။သို႔ေသာ္ အျဖစ္က ပစ္မွတ္မ်ားထိမွန္ရန္နဲ႕ စီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနေသးပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးရႈေထာင့္မွ သင္ ဒီဗိုင္းရပ္စ္အားလုံးၿပီးဆုံးသြားတဲ့အခါ သင္ေျမျပင္ေပၚကို ေရာက္ဖို႔ေသခ်ာေအာင္ ဘာေတြမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလဲ။

 

Coronavirusျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ "Social Distancing"ေဆာင္ပုဒ္နဲ႕ ေၾကာ္ျငာေတြေႂကြးေၾကာ္လာတဲ့ Coke၊ Nike ႏွင့္ McDonald's

 

Keep talking to your customer

ဖြင့္ခ်ိန္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားကမ္းလွမ္းျခင္း၊ အစိုးရအႀကံဥာဏ္မ်ားျဖန႔္ေဝျခင္း၊ သတင္းအတုမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊လူေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္းစတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေျပာၾကားရန္ ႀကိဳးစားျခင္းက သင္ရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြနဲ႕အဆက္အသြယ္ရွိေနဖို႔က
အေရးႀကီးပါတယ္။မိုဘိုင္းေၾကာ္ျငာက ပိုက်ယ္ျပန္တဲ့ ပရိသတ္ေတြဆီကို ေရာက္ရွိဖို႔ ကူညီေပးေနခ်ိန္မွာ အီးေမးလ္ comms မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းက ေ႐ြးခ်ယ္ သူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။ အကယ္၍ သင္က သတင္းအစီအစဥ္ရဲ႕ ေဘးမွာ ေပၚလာမွာကို သင္စိုးရိမ္ေနရင္ ဂိမ္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအေျခခံတဲ့appေတြမွာ In-app မိုဘိုင္းစာရင္းကို အသုံးျပဳရန္ စဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။ ၎ပတ္ဝန္းက်င္က သင္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြဆီကို ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ Brandကို လုံၿခဳံေစတဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Think upper-funnel and brand building

ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု အေနနဲ႕ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ေရတိုကာလတိုကာလအတြင္း ဦး ေဆာင္ေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားနဲ႕ အေရာင္းအ၀ယ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အတြက္ မၾကာခဏ လ်စ္လ်ဴရႈခံရႏိုင္ပါတယ္။အထူးသျဖင့္ ‘buy this’ ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးက ယခုအခ်ိန္မွာ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ဦးစားေပးမ်ားနဲ႕ အနည္းငယ္ကိုက္ညီမႈ ရွိရံုနဲ႕ မရပါ၊budget သာ မ်ားမ်ားသံုးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္က ဘာကိုကိုယ္စားျပဳတယ္၊ သင္ဘာေၾကာင့္ တည္ရွိေနတာလဲဆိုတာကို မိုဘိုင္း၊ desktop နဲ႔တီဗီေတြမွာ ဗြီဒီယိုေၾကာ္ျငာေတြ သုံးၿပီး ေၾကာ္ျငာဖို႔ကိုစဥ္းစားပါ။ပရိသတ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ဆြဲေဆာင္ဖို႔ ဒီနည္းလမ္း အခြင့္အေရးကိုသုံးပါ။ပုံမွန္အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္သြားတဲ့အခါ ပံုမွန္ အေရာင္းနည္းဗ်ဴဟာေတြကို ျပန္ၿပီးအာ႐ုံစိုက္ႏိုင္ပါတယ္။


Use location to get people into your stores – where it’s safe to do so

ဤအခ်က္က အမွတ္တံဆိပ္တိုင္း အတြက္ သင့္ေတာ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ Apple က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပင္ပမွာရွိတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ စတိုးဆိုင္အားလုံးကို ပင္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။သို႔ေသာ္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာမွာ သင္က သင္ရဲ႕ စတိုးဆိုင္မ်ားသို႔ ၀ယ္ယူသူမ်ားကို လာေရာက္၀ယ္ယူေစႏိုင္ပါတယ္။ သင္ရဲ႕ စတိုးဆိုင္ရဲ႕ လမ္းေလွ်ာက္မႈေတြမွာ လူေတြ ကိုပစ္မွတ္ထားၿပီး ၅မိနစ္တစ္ခါ သတိေပးရပါမယ္၊သင္ရဲ႕ ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္နဲ႕ မည္သည့္ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈကိုမဆို ေၾကာ္ျငာရပါမယ္။ ေရာဂါလကၡဏာရွိရင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာသိေစရန္ ေဖာက္သည္ေတြကို သတိေပးပါ။ မိုဘိုင္းနဲ႕ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ စေတာ့ရွယ္ယာရွာေဖြတဲ့ API က သင့္ေဖာက္သည္ေတြမွာ သင္၌ သူတို႔လိုအပ္တဲ့ အရာမ်ားရွိ မရွိသိေစႏိုင္ပါတယ္။

Take time to regroup

SARS ကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ စားသုံးသူမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းက ယခင္ကထက္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေၾကာင္း သမိုင္းကျပသထားပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္သုံးစြဲမႈသို႔ ျပန္သြားတဲ့ အခါစားသုံးသူမ်ားက သင္ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္မ်ား မဟုတ္ဘဲ သင္ရဲ႕ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ေျပာင္းလဲရန္အေရးႀကီးပါတယ္။ သင္က သင္ရဲ႕ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ လုပ္ကိုင္မႈကို အစီအစဥ္ေတြ ေသခ်ာစြာထားရွိၿပီး ေသခ်ာစြာဆက္သြားပါ၊ ေသခ်ာတဲ့အရာေတြရည္႐ြယ္ပါ၊ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳေလ့က်င့္ထားပါ။

ဤသည္မွာ လူတိုင္းအတြက္ ခက္ခဲေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေစ်းကြက္သမားမ်ားက ကမာၻေပၚရွိ တီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈနဲ႕ စီးပြား စြမ္းေဆာင္ရွင္ စိတ္ဓာတ္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေရွ႕ဆက္တက္လမ္းအေနနဲ႕ ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ေတြရွိပါတယ္။သင္ရဲ႕အိမ္နီးခ်င္းေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ WHO ရဲ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာပါ ၿပီးေတာ့ လုံၿခဳံစြာေနပါ။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

ခင်ဗျားရဲ့ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းကို ဘေးအန္တရာယ်မှလွတ်မြောက်စေမယ့် အစီအစဉ်

ယခုနှစ် ခန့်မှန်းချက်များအရ ၂၀၂၀ ရဲ့အကြီးမားဆုံးသော အောင်မြင်သူများအဖြစ် လက်သန့်ရှင်းဆေးက ဦးဆောင်နေတယ်လို့ပြောရမလိုပဲ။ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုရဲ့သုံးလကြာပြီးနောက် ဖောက်သည်တွေက နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာလမ်းကြောင်းအတွက် ရှာဖွေခြင်းတွေကို ရပ်တန့်လိုက်ပြီး ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အဖိုးအဖွားတွေ လူကြီးမိဘတွေ ကျိန်းသေအသိအမှတ်ပြုမယ့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကိုသာ အားကိုးနေကြရပါတယ်။

၂၀၂၀က မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီများအတွက် အဓိကအားဖြင့် ဆိုင်ခွဲတွေမှာ ခက်ခဲနေပါတယ်။သို့သော် အဖြစ်က ပစ်မှတ်များထိမှန်ရန်နဲ့ စီးပွားရေးအစီအစဉ်များ ဆက်လက်ရှိနေသေးပါတယ်။ထို့ကြောင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးရှုထောင့်မှ သင် ဒီဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ သင်မြေပြင်ပေါ်ကို ရောက်ဖို့သေချာအောင် ဘာတွေများလုပ်ဆောင်နိုင်သလဲ။

Keep talking to your customer

ဖွင့်ချိန်တိုးချဲ့ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များကမ်းလှမ်းခြင်း၊ အစိုးရအကြံဉာဏ်များဖြန့်ဝေခြင်း၊ သတင်းအတုများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းစတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောကြားရန် ကြိုးစားခြင်းက သင်ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေဖို့က
အရေးကြီးပါတယ်။မိုဘိုင်းကြော်ငြာက ပိုကျယ်ပြန်တဲ့ ပရိသတ်တွေဆီကို ရောက်ရှိဖို့ ကူညီပေးနေချိန်မှာ အီးမေးလ် comms များကို အသုံးပြုခြင်းက ရွေးချယ် သူများအတွက် ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်က သတင်းအစီအစဉ်ရဲ့ ဘေးမှာ ပေါ်လာမှာကို သင်စိုးရိမ်နေရင် ဂိမ်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအခြေခံတဲ့appတွေမှာ In-app မိုဘိုင်းစာရင်းကို အသုံးပြုရန် စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ၎င်းပတ်ဝန်းကျင်က သင်ရဲ့ ပရိသတ်တွေဆီကို ရောက်ရှိနိုင်သော Brandကို လုံခြုံစေတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

 

ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် McDonald’s ၊John Lewis နဲ့ Primarkတို့ ပိတ်ဖို့ ဖိအားပေးခံရ

 

Think upper-funnel and brand building

ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး နည်းဗျူဟာတစ်ခု အနေနဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို ရေတိုကာလတိုကာလအတွင်း ဦး ဆောင်သော မျိုးဆက်များနဲ့ အရောင်းအဝယ် မဟာဗျူဟာများ အတွက် မကြာခဏ လျစ်လျူရှုခံရနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ‘buy this’ ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးက ယခုအချိန်မှာ ဖောက်သည်တွေရဲ့ ဦးစားပေးများနဲ့ အနည်းငယ်ကိုက်ညီမှု ရှိရုံနဲ့ မရပါ၊budget သာ များများသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်က ဘာကိုကိုယ်စားပြုတယ်၊ သင်ဘာကြောင့် တည်ရှိနေတာလဲဆိုတာကို မိုဘိုင်း၊ desktop နဲ့တီဗီတွေမှာ ဗွီဒီယိုကြော်ငြာတွေ သုံးပြီး ကြော်ငြာဖို့ကိုစဉ်းစားပါ။ပရိသတ်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွဲဆောင်ဖို့ ဒီနည်းလမ်း အခွင့်အရေးကိုသုံးပါ။ပုံမှန်အခြေအနေကို ပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါ ပုံမှန် အရောင်းနည်းဗျူဟာတွေကို ပြန်ပြီးအာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။


Use location to get people into your stores – where it’s safe to do so

ဤအချက်က အမှတ်တံဆိပ်တိုင်း အတွက် သင့်တော်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Apple က တရုတ်နိုင်ငံ ပြင်ပမှာရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ စတိုးဆိုင်အားလုံးကို ပင်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။သို့သော် လုံခြုံစိတ်ချရသော နေရာမှာ သင်က သင်ရဲ့ စတိုးဆိုင်များသို့ ဝယ်ယူသူများကို လာရောက်ဝယ်ယူစေနိုင်ပါတယ်။ သင်ရဲ့ စတိုးဆိုင်ရဲ့ လမ်းလျှောက်မှုတွေမှာ လူတွေ ကိုပစ်မှတ်ထားပြီး ၅မိနစ်တစ်ခါ သတိပေးရပါမယ်၊သင်ရဲ့ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်နဲ့ မည်သည့်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုကိုမဆို ကြော်ငြာရပါမယ်။ ရောဂါလက္ခဏာရှိရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိစေရန် ဖောက်သည်တွေကို သတိပေးပါ။ မိုဘိုင်းနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ စတော့ရှယ်ယာရှာဖွေတဲ့ API က သင့်ဖောက်သည်တွေမှာ သင်၌ သူတို့လိုအပ်တဲ့ အရာများရှိ မရှိသိစေနိုင်ပါတယ်။

Take time to regroup

SARS ကဲ့သို့သော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် စားသုံးသူများ ဝယ်ယူခြင်းက ယခင်ကထက် ပိုမိုအားကောင်းလာကြောင်း သမိုင်းကပြသထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်သုံးစွဲမှုသို့ ပြန်သွားတဲ့ အခါစားသုံးသူများက သင်ရဲ့ပြိုင်ဘက်များ မဟုတ်ဘဲ သင်ရဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို ပြောင်းလဲရန်အရေးကြီးပါတယ်။ သင်က သင်ရဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်မှုကို အစီအစဉ်တွေ သေချာစွာထားရှိပြီး သေချာစွာဆက်သွားပါ၊ သေချာတဲ့အရာတွေရည်ရွယ်ပါ၊ အနာဂတ်အတွက် ကြိုလေ့ကျင့်ထားပါ။

ဤသည်မှာ လူတိုင်းအတွက် ခက်ခဲသောကာလဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဈေးကွက်သမားများက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနဲ့ စီးပွား စွမ်းဆောင်ရှင် စိတ်ဓာတ်ရှိသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းများ အတွက် ရှေ့ဆက်တက်လမ်းအနေနဲ့ ကောင်းတဲ့ အချိန်တွေရှိပါတယ်။သင်ရဲ့အိမ်နီးချင်းတွေကို စောင့်ရှောက်ပါ။ WHO ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ ပြီးတော့ လုံခြုံစွာနေပါ။

 

Reference Source:The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

အျမဲတမ္း သူေဌးျကီးေတြက အေတြ႔အျကံုေတြ, ဗဟုသုတေတြကို မ်ွေဝေပးျကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမွန္တကယ္ မွတ္သားတဲ့သူရွားပါးတယ္။

Published in Tips

မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေက facebook ကိုတော်တော်တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။

Published in Tips

မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးများဆုံး လူမှုမီဒီယာကဘာလဲ လို့မေးလိုက်တာနဲ့ ပရိသတ်အားလုံးရဲ့အဖြေက ~~~~~~

Facebook လို့တညီတသံတည်း ထွက်ကြမှာပါ။

Published in Tips

ဒီနေ့ခေတ်က နည်းပညာခေတ်/ နည်းပညာခေတ်ဆိုတဲ့အတိုင်း လူမှုမီဒီယာက တွင်ကျယ်လာပါတယ်

Published in Tips

လူႀကီးလူေကာင္းေတြပာာ -

ဘယ္ေသာအခါမွ သူတို႔ရဲ႕ျပႆနာေတြ , လူမႈ့ေရးအခက္အခဲေတြ သို႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာျပႆနာေတြကို ဘယ္သူ႔ကိုမွေျပာျပေလ့မရွိပါဘူး ဘာလို႔ဆိုဘယ္သူနဲ႔မွမဆိုင္လူတိုင္းဘာမွမလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့သူ႔ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမို႔ေတြမို႔ပါ။

Published in Rules & Regulations
Friday, 04 October 2019 15:13

Primary functions of advertising

ေၾကာ္ျငာျခင္းအတြက္အေရးၾကီးဆုံးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

1.Advertisements increase sales

ေၾကာ္ျငာျခင္းရဲ႕အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က မိမိကုန္ပစၥည္းရဲ႕ေရာင္းအားကိုတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ဖုိ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကာျ္ငာျခင္းမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုမိတ္ဆက္ၿပီး consumer အသစ္ေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႕အဓိကျဖစ္ပါတယ္။

2. Advertising Persuades dealers to stock

မိမိ္တုိ႕ရဲ႕ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေဝးလံတဲ့ေဒသေတြထိျဖန္႕ျဖဴးေပးႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရရွိေအာင္ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ေၾကာ္ျငာကကူညီေပးနုိင္ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာျခင္းကိုအသုံးျပဳၿပီး မိမိတုိ႕ကုန္ပစၥည္းကို စားသံုးသူကသိရွိဝယ္ယူႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေ၀းလံတဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ တစ္ဆင့္ခံအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြထံက ၀ယ္ယူႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

3. Advertising assists dealers to liquidate stock

ေၾကာ္ျငာျခင္းက ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူေတြကိုသာမက လက္လီ၊လကၠားေရာင္းသူေတြကိုပါ ေၾကာ္ျငာကုန္စည္ေတြကို ေရာင္းခ်ႏုိင္ေအာင္ေထာက္ပံ့ေပးေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ေၾကာ္ျငာကုန္စည္ေတြကိုလက္လီ၊လကၠားေရာင္းခ်သူေတြက ေရာင္းအားေကာင္းၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ားရရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေတြကလည္းထိေရာက္တဲ့ေၾကာ္ျငာနည္းလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

4. Advertising increases per-capita use

ကုန္ပစၥည္းရဲ႕features နဲ႕အသုံးျပဳပုံေတြကုိ ထပ္ခါထပ္ခါေၾကာ္ျငာျခင္းကလည္း အသုံးျပဳသူကုိတုိးလာေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သံုးစဲြသူေတြျမင္မိတဲ့ဘက္ကေန content ေတြဖန္တီးတတ္ဖုိ႔ ေတာ့လုိပါတယ္။

5. Advertising recognizes quality

ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးကိုအဓိကထားၿပီး ေၾကာ္ျငာျခင္းက အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကိုထုတ္လုပ္ထားၿပီးတဲ့ကုမၸဏီတခုကို စားသုံးသူေတြကအားေပးလက္ခံၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

စားသုံးသူေတြကသူတို႕အေကာင္းဆုံးပစၥည္းကုိသာထုတ္လုပ္တယ္လုိ႕ယူဆထားတဲ့ကုမၸဏီက ထပ္မံထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ဘယ္ကုန္ပစၥည္းကိုမဆုိ စားသုံးသူကလက္ခံအသုံးျပဳေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

6. Advertising protects manufacturers’ interests

ေၾကာ္ျငာထားတဲ့ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု (သို႕) ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုကို သူတုိ႕နဲ႕ဆင္တူရုိးမွားျဖစ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားတဲ့ကုမၸဏီကယွဥ္ျပိဳင္ဖုိ႕ခက္ခဲမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူတုိ႕ကုန္ပစၥည္းကိုေၾကာ္ျငာလိုက္တဲ့ခ်ိန္မွာ စားသုံးသူက သူတို႕ကုမၸဏီ Image နဲ႕ Brand Name ကုိပါတခါတည္းသိရွိလက္ခံသြားတာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ေၾကာ္ျငာျခင္းကအရမး္ကုိထိေရာက္တဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

7. Advertisements eliminate seasonal fluctuations

ေၾကာ္ျငာျခင္းမွာ ရာသီအလုိက္ေၾကာ္ျငာအတက္အက်ဆိုတာမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ ဥပမာ-ေရခဲေသတၱာကို ေႏြရာသီမွာ အေအးရဖို႕အသုံးျပဳေသာ္လည္း မုိးရာသီနဲ႕ ေဆာင္းရာသီမွာလည္း အသား၊ ငါးေတြမပုပ္မသုိးေအာင္သုိေလွာင္ထားနိုင္တယ္ဆုိတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာတဲ့အခါမွာ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲဘယ္ေလာက္ရွိရွိ ဘယ္လုိအသုံးျပဳႏုိင္တယ္ဆုိတာကို ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာဖုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။

8. Advertising creates demand

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားတူညီတဲ့ထုတ္ကုန္ေတြကိုအျပိဳင္အဆုိင္ေၾကာ္ျငာၾကတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္းရဲ႕အသုံးျပဳပုံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ အားသာခ်က္ေတြကိုထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာေပးဖုိ႕လိုပါတယ္။

ဒါမွလည္းကိုယ့္ကုန္ပစၥည္းရဲ႕ဝယ္လုိအားေတြကိုတက္လာေအာင္ ဖန္တီးလုိ႕ရႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

9. Advertisements raises standard of living

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြေၾကာင့္ မိမိတုိ႔လုိခ်င္တဲ့အရာေတြကို ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ေတြနဲ႔ သံုးစဲြသူေတြေရြးခ်ယ္ခြင့္ရတာ ၀မ္းသာစရာပါ။ ဒီအတြက္ ေၾကာ္ျငာျခင္းကပဲ လမ္းခင္းေပးခဲ့တာပါ။ ဥပမာအေနနဲ႔ တစ္ခ်ိန္က တီဗီတစ္လံုး ဆုိတာက လူတုိင္းအတြက္ အိမ္မက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရိွမွာေတာ့ အိမ္တုိင္းလုိလုိမွာတီဗီေတြရိွေနခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ေၾကာ္ျငာျခင္းက လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေစဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 <<< Unicode >>>


ကြော်ငြာခြင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

1.Advertisements increase sales

ကြော်ငြာခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က မိမိကုန်ပစ္စည်းရဲ့ရောင်းအားကိုတက်လာအောင် ပြုလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

ကြောြ်ငာခြင်းမှ ကုန်ပစ္စည်းများကိုမိတ်ဆက်ပြီး consumer အသစ်တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အဓိကဖြစ်ပါတယ်။

2. Advertising Persuades dealers to stock

မိမိတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေထိဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်များရရှိအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြော်ငြာကကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။

ကြော်ငြာခြင်းကိုအသုံးပြုပြီး မိမိတို့ကုန်ပစ္စည်းကို စားသုံးသူကသိရှိဝယ်ယူနိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝေးလံတဲ့နေရာတွေမှာတော့ တစ်ဆင့်ခံအရောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေထံက ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

3. Advertising assists dealers to liquidate stock

ကြော်ငြာခြင်းက ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေကိုသာမက လက်လီ၊လက္ကားရောင်းသူတွေကိုပါ ကြော်ငြာကုန်စည်တွေကို ရောင်းချနိုင်အောင်ထောက်ပံ့ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

ထို့ကြောင့်ကြော်ငြာကုန်စည်တွေကိုလက်လီ၊လက္ကားရောင်းချသူတွေက ရောင်းအားကောင်းပြီး အကျိုးအမြတ်များများရရှိတာတွေ့ရပါတယ်။

ဒါတွေကလည်းထိရောက်တဲ့ကြော်ငြာနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။

4. Advertising increases per-capita use

ကုန်ပစ္စည်းရဲ့features နဲ့အသုံးပြုပုံတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါကြော်ငြာခြင်းကလည်း အသုံးပြုသူကိုတိုးလာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးစွဲသူတွေမြင်မိတဲ့ဘက်ကနေ content တွေဖန်တီးတတ်ဖို့ တော့လိုပါတယ်။

5. Advertising recognizes quality

ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုအဓိကထားပြီး ကြော်ငြာခြင်းက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။

အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ထားပြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတခုကို စားသုံးသူတွေကအားပေးလက်ခံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

စားသုံးသူတွေကသူတို့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းကိုသာထုတ်လုပ်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့ကုမ္ပဏီက ထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဘယ်ကုန်ပစ္စည်းကိုမဆို စားသုံးသူကလက်ခံအသုံးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။

6. Advertising protects manufacturers’ interests

ကြော်ငြာထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု (သို့) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို သူတို့နဲ့ဆင်တူရိုးမှားဖြစ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းမျိုးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကယှဉ်ပြိုင်ဖို့ခက်ခဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

သူတို့ကုန်ပစ္စည်းကိုကြော်ငြာလိုက်တဲ့ချိန်မှာ စားသုံးသူက သူတို့ကုမ္ပဏီ Image နဲ့ Brand Name ကိုပါတခါတည်းသိရှိလက်ခံသွားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။

ဒါကြောင့်ကြော်ငြာခြင်းကအရမ်းကိုထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။

7. Advertisements eliminate seasonal fluctuations

ကြော်ငြာခြင်းမှာ ရာသီအလိုက်ကြော်ငြာအတက်အကျဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဥပမာ-ရေခဲသေတ္တာကို နွေရာသီမှာ အအေးရဖို့အသုံးပြုသော်လည်း မိုးရာသီနဲ့ ဆောင်းရာသီမှာလည်း အသား၊ ငါးတွေမပုပ်မသိုးအောင်သိုလှောင်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။

ဒါကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာတဲ့အခါမှာ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲဘယ်လောက်ရှိရှိ ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကို ထည့်သွင်းကြော်ငြာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

8. Advertising creates demand

ပစ္စည်းအမျိုးအစားတူညီတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုအပြိုင်အဆိုင်ကြော်ငြာကြတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့အသုံးပြုပုံအမျိုးမျိုးနဲ့ အားသာချက်တွေကိုထည့်သွင်းကြော်ငြာပေးဖို့လိုပါတယ်။

ဒါမှလည်းကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ဝယ်လိုအားတွေကိုတက်လာအောင် ဖန်တီးလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

9. Advertisements raises standard of living

ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကြောင့် မိမိတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေကို ဈေးပြိုင်စနစ်တွေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေရွေးချယ်ခွင့်ရတာ ဝမ်းသာစရာပါ။ ဒီအတွက် ကြော်ငြာခြင်းကပဲ လမ်းခင်းပေးခဲ့တာပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ တစ်ချိန်က တီဗီတစ်လုံး ဆိုတာက လူတိုင်းအတွက် အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာတီဗီတွေရှိနေခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့်ကြော်ငြာခြင်းက လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားစေဖို့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။

 Ref:accountlearning

Published in Tips
Page 1 of 12