-->


စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအက်ိဳးေမွ်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဖြဲ႕စည္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအက်ိဳးေမွ်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဖြဲ႕စည္း Google

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အားေပးရန္ အမ်ားနဲ႔ အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ လူမႈေရးအက်ိဳးေမွ်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဥကၠ႒အျဖစ္ပါဝင္မွာ ျဖစ္ျပီး အျခားေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေလးဦးကအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။


ဒါ့အျပင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ား၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ေကာ္မရွင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉ဦးနဲ႔ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေငြအရင္းအနွီးမလုိပဲ ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့ ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္
လူမႈဝန္းက်င္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးသြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ုကကပ့ကကအတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူသာမက စားသံုးသူ၊ အလုပ္သမားဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား ကြင္းဆင္းအက်ိဳးရွိေစရန္နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္တိုးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အားစိုက္လုပ္ကိုင္လာၾကပါတယ္။ ယခုလတြင္လည္း ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းတြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအတြက္ သင္တန္းကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ပထမဆံုးအႀကိမ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။


မိသားစုကုမၸဏီမ်ားအဆင့္မွ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ ရွယ္ယာရွင္သူေဌးမ်ားနဲ႔ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကို သီးသန္႔ခြဲ ျခားၿပီး ေကာ္ပုိရိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္ေစရန္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားရဲ႕စီမံခန္႔ ခြဲမႈကို ျမႇင့္တင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆန္ဆန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္သို႔သြားႏိုင္ရန္ က်င့္ထံုးမ်ားလည္း ေရးဆြဲေနတယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကေျပာပါတယ္။

 

Source; 7Day Daily
Myanmar Advertising Directory

 

Read 110 times
Rate this item
(1 Vote)