-->


သင့္ေၾကာ္ျငာအတြက္ Impression နဲ႔ Reach ဘယ္ဟာသံုးမလဲ

သင့္ေၾကာ္ျငာအတြက္ Impression နဲ႔ Reach ဘယ္ဟာသံုးမလဲ Google

Impression နဲ႔ Reach ကို နားလည္ေအာင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုကို လူတစ္ဦးကသူ႕ရဲ႕ ဖုန္း ဒါမွမဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာကေန ၁၀ၾကိမ္တိတိ ထပ္ခါတလဲလဲျပခဲ႔မယ္ဆိုရင္ Impression အေနျဖင့္ (၁၀)ၾကိမ္အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး Reach အေနျဖင့္ (၁)ၾကိမ္သာသက္မွတ္တာမ်ိဳးကုိ ဆုိုလိုတာပါ။

Impression ကိုသံုးမလား Reach ကိုသံုးမလားဆိုတာကေတာ့ Business Nature ေပၚမူတည္ျပီးေတာ့သာေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရတဲ႔ သေဘာပါ။

Impression

ေၾကာ္ျငာတစ္ခုကို User ဒါမွမဟုတ္ Device အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ကိုျဖစ္ေစ ျပၿပီးခဲ့တဲ့ အၾကိမ္အေရအတြက္ေပါင္းကုိဆုိလုိတာပါ။ User တစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ အဲဒီေၾကာ္ျငာကို ျပၿပီးၿပီး မၿပီးၿပီး တစ္ၾကိမ္မကပုိျပနုိင္ျပိး ေၾကာ္ျငာကို တစ္ၾကိမ္ျပရင္ Impression တစ္ၾကိမ္၊ ႏွစ္ၾကိမ္ျပရင္ Impression ႏွစ္ၾကိမ္ ဆုိျပီး ေရတြက္ပါတယ္။

သင္ကအခုမွ Online စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ စတင္လုပ္ကုိင္မယ့္သူဆုိရင္

Reach

Reach ဆုိုတာကေတာ့ ေၾကာ္ျငာကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့တဲ့ လူ ဒါမွမဟုတ္ Device အေရအတြက္ကို မွတ္ယူပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာကို လူတစ္ေယာက္တည္းသုိ႔ အၾကိမ္မ်ားစြာ ျပေပးခဲ့ေပမယ့္ အၾကိမ္အေရအတြက္အကုန္လံုးကို Impression အေရအတြက္အျဖစ္ မွတ္ယူပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့တဲ့ လူ ဒါမွမဟုတ္ Device အေရအတြက္ကေတာ့ Reach အေရအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။


Myanmar Advertising Directory

 

Read 128 times
Rate this item
(1 Vote)