-->


ေၾကာျ္ငာနယ္ပယ္သစ္ျဖစ္လာတဲ့ TikTok (၁)

ေၾကာျ္ငာနယ္ပယ္သစ္ျဖစ္လာတဲ့ TikTok (၁) Google

ဆုိရွယ္မီဒီယာနယ္ပယ္ထဲ TikTok ေနရာယူျခင္းသည္ တစ္ဟုန္ထုိး တုိးခ်ဲ႕ေနသည္မွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ေနသည္။

အမ်ားသိၿပီး ျဖစ္သည့္အတုိင္း  TikTok သည္ video app ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဗီဒီယုိ တင္ရန္သက္သက္သာ သုံးဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ TikTok ကို သုံးစြဲသူမ်ားျပားၿပီး ဗီဒီယုိ ဖန္တီးမႈလက္ရာမ်ားကုိ တင္ျပၾကသည္။ လူအမ်ားရွိရာ ေၾကာ္ျငာလာ ဆုိသည့္ ဆုိထုံးအတုိင္း လူစုလူေဝး ရွိသည့္ ေနရာတုိ႔တြင္ ေၾကာ္ျငာကုိ တင္ဆက္ၾကရေပရာ TikTok သည္ လူစုလူေဝးရွိရာ ေၾကာ္ျငာေနရာသစ္တစ္ခုျဖစ္လာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

TikTok ၏ သက္တမ္းမွာ ၂ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ သုံးစြဲသူတုိ႔က ဗီဒီယုိ႐ုိက္ၿပီး တင္ၾကသည္ကုိ သုံးစြဲသူတုိ႔က ၾကည့္ရႈၾကသည္။ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ TikTok  သည္ ယခုအခါ ေဈးကြက္ ၁၅၀ ခုတုိ႔တြင္ ေၾကာ္ျငာ၍ရေသာ video app အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ ဘာသာစကား ၇၅ မ်ဳိးျဖင့္ အသုံးျပဳ၍ ရသည္။ အၿမဲမျပတ္ သုံးစြဲသူဦးေရ လစဥ္ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနသည့္ ဗီဒီယုိ ပလက္ေဖာင္း ျဖစ္သည္။  အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ TikTok ကုိ download ရယူသည့္ ႀကိမ္ေရ သန္း ၈၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီဟု သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ဖတ္ရႈရသည္။ follower အမ်ားဆုံး အေကာင့္မွာ ဂ်ာမနီမွ အျမႊာ ညီအစ္မ ျဖစ္သည့္ Lisa and Lena တုိ႔၏ အေကာင့္ျဖစ္ၿပီး follower ၃၁ သန္းခြဲေက်ာ္ ရွိသည္။ 

ဆုိရွယ္မီဒီယာ နယ္ပယ္တြင္ လူႀကိဳက္မ်ား ေရပန္းစားသည့္ ဗီဒီယိုကားတုိ အက္ပ္မ်ားတြင္  TikTok သည္ ေနာက္မွေပၚသည့္ ေရႊၾကာပင္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါတုိ႔တြင္ Vine ေရပန္းစားသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ Kuaishou ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ TikTok ကဲ့သုိ႔ ကမၻာတစ္လႊား ေပါက္သြားသည့္ ဗီဒီယုိကားတုိ အက္ပ္ အျဖစ္သုိ႔ မေရာက္ၾကေခ်။ Vine က ဗီဒီယုိကုိ ၆ စကၠန္႔ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည္။  TikTok က ၁၅ စကၠန္႔အထိ ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၁၅ စကၠန္႔ဗီဒီယုိမ်ားကုိ တြဲခ်ိတ္ၿပီး ဇာတ္လမ္းခင္းလွ်င္ စကၠန္႕ ၆၀ (၁ မိနစ္) အထိ အရွည္ခင္း၍ ရသည္မွာစ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ TikTok သည္ အိႏိၵယမွာ သုံးစြဲသူ သန္း ၂၀၀ ဝန္းက်င္ကုိ သိမ္းသြင္းခဲ့သည္။

Read More>>>ေၾကာ္ျငာအတြက္ Content Video လုပ္ဖို႔အသံသြင္းေတာ့မယ္ဆုိရင္...

လက္ရွိတြင္ Facebook သည္ သုံးစြဲသူ သန္း ၃၀၀ ရွိၿပီး သက္တမ္းမွာ ၁၃ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အိႏိၵယတြင္ TikTok ၏ ေရပန္းစားပုံသည္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Instagram ကုိ download ရယူသည့္ ႀကိမ္ေရမွာ ၄၄၄ သန္း ျဖစ္သည္။ TikTok က ၆၆၃ သန္းျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။ ဆုိရွယ္မီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းႏွင့္ လစဥ္အၿမဲမျပတ္ သုံးစြဲသူ ပထမသန္း ၁၀၀ ရရွိရန္ ၾကာျမင့္ကာလ အားသာခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။တစ္ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ TikTok သည္ အိႏိၵယမွာ သုံးစြဲသူ သန္း ၂၀၀ ဝန္းက်င္ကုိ သိမ္းသြင္းခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ Facebook သည္ သုံးစြဲသူ သန္း ၃၀၀ ရွိၿပီး သက္တမ္းမွာ ၁၃ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အိႏိၵယတြင္ TikTok ၏ ေရပန္းစားပုံသည္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Instagram ကုိ download ရယူသည့္ ႀကိမ္ေရမွာ ၄၄၄ သန္း ျဖစ္သည္။ TikTok က ၆၆၃ သန္းျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။ 

ဆုိရွယ္မီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းႏွင့္ လစဥ္အၿမဲမျပတ္ သုံးစြဲသူ ပထမ သန္း ၁၀၀ ရရွိရန္ ၾကာျမင့္ကာလ

ေၾကာျ္ငာနယ္ပယ္သစ္ျဖစ္လာတဲ့ TikTok (၂) ဆက္ရန္>>>

Source: Campaign Asia-Pacific

Read times
Rate this item
(1 Vote)