-->

ယခုႏွစ္ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားအရ ၂၀၂၀ ရဲ႕အႀကီးမားဆံုးေသာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအျဖစ္ လက္သန႔္ရွင္းေဆးက ဦးေဆာင္ေနတယ္လို႔ေျပာရမလိုပဲ။ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုရဲ႕သုံးလၾကာၿပီးေနာက္ ေဖာက္သည္ေတြက ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ရွာေဖြျခင္းေတြကို ရပ္တန႔္လိုက္ၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အဖိုးအဖြားေတြ လူႀကီးမိဘေတြ က်ိန္းေသအသိအမွတ္ျပဳမယ့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္နဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြကိုသာ အားကိုးေနၾကရပါတယ္။

၂၀၂၀က မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းခ်တဲ့ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဓိကအားျဖင့္ ဆိုင္ခြဲေတြမွာ ခက္ခဲေနပါတယ္။သို႔ေသာ္ အျဖစ္က ပစ္မွတ္မ်ားထိမွန္ရန္နဲ႕ စီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနေသးပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးရႈေထာင့္မွ သင္ ဒီဗိုင္းရပ္စ္အားလုံးၿပီးဆုံးသြားတဲ့အခါ သင္ေျမျပင္ေပၚကို ေရာက္ဖို႔ေသခ်ာေအာင္ ဘာေတြမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလဲ။

 

Coronavirusျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ "Social Distancing"ေဆာင္ပုဒ္နဲ႕ ေၾကာ္ျငာေတြေႂကြးေၾကာ္လာတဲ့ Coke၊ Nike ႏွင့္ McDonald's

 

Keep talking to your customer

ဖြင့္ခ်ိန္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားကမ္းလွမ္းျခင္း၊ အစိုးရအႀကံဥာဏ္မ်ားျဖန႔္ေဝျခင္း၊ သတင္းအတုမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊လူေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္းစတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေျပာၾကားရန္ ႀကိဳးစားျခင္းက သင္ရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြနဲ႕အဆက္အသြယ္ရွိေနဖို႔က
အေရးႀကီးပါတယ္။မိုဘိုင္းေၾကာ္ျငာက ပိုက်ယ္ျပန္တဲ့ ပရိသတ္ေတြဆီကို ေရာက္ရွိဖို႔ ကူညီေပးေနခ်ိန္မွာ အီးေမးလ္ comms မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းက ေ႐ြးခ်ယ္ သူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။ အကယ္၍ သင္က သတင္းအစီအစဥ္ရဲ႕ ေဘးမွာ ေပၚလာမွာကို သင္စိုးရိမ္ေနရင္ ဂိမ္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအေျခခံတဲ့appေတြမွာ In-app မိုဘိုင္းစာရင္းကို အသုံးျပဳရန္ စဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။ ၎ပတ္ဝန္းက်င္က သင္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြဆီကို ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ Brandကို လုံၿခဳံေစတဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Think upper-funnel and brand building

ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု အေနနဲ႕ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ေရတိုကာလတိုကာလအတြင္း ဦး ေဆာင္ေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားနဲ႕ အေရာင္းအ၀ယ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အတြက္ မၾကာခဏ လ်စ္လ်ဴရႈခံရႏိုင္ပါတယ္။အထူးသျဖင့္ ‘buy this’ ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးက ယခုအခ်ိန္မွာ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ဦးစားေပးမ်ားနဲ႕ အနည္းငယ္ကိုက္ညီမႈ ရွိရံုနဲ႕ မရပါ၊budget သာ မ်ားမ်ားသံုးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္က ဘာကိုကိုယ္စားျပဳတယ္၊ သင္ဘာေၾကာင့္ တည္ရွိေနတာလဲဆိုတာကို မိုဘိုင္း၊ desktop နဲ႔တီဗီေတြမွာ ဗြီဒီယိုေၾကာ္ျငာေတြ သုံးၿပီး ေၾကာ္ျငာဖို႔ကိုစဥ္းစားပါ။ပရိသတ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ဆြဲေဆာင္ဖို႔ ဒီနည္းလမ္း အခြင့္အေရးကိုသုံးပါ။ပုံမွန္အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္သြားတဲ့အခါ ပံုမွန္ အေရာင္းနည္းဗ်ဴဟာေတြကို ျပန္ၿပီးအာ႐ုံစိုက္ႏိုင္ပါတယ္။


Use location to get people into your stores – where it’s safe to do so

ဤအခ်က္က အမွတ္တံဆိပ္တိုင္း အတြက္ သင့္ေတာ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ Apple က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပင္ပမွာရွိတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ စတိုးဆိုင္အားလုံးကို ပင္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။သို႔ေသာ္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာမွာ သင္က သင္ရဲ႕ စတိုးဆိုင္မ်ားသို႔ ၀ယ္ယူသူမ်ားကို လာေရာက္၀ယ္ယူေစႏိုင္ပါတယ္။ သင္ရဲ႕ စတိုးဆိုင္ရဲ႕ လမ္းေလွ်ာက္မႈေတြမွာ လူေတြ ကိုပစ္မွတ္ထားၿပီး ၅မိနစ္တစ္ခါ သတိေပးရပါမယ္၊သင္ရဲ႕ ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္နဲ႕ မည္သည့္ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈကိုမဆို ေၾကာ္ျငာရပါမယ္။ ေရာဂါလကၡဏာရွိရင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာသိေစရန္ ေဖာက္သည္ေတြကို သတိေပးပါ။ မိုဘိုင္းနဲ႕ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ စေတာ့ရွယ္ယာရွာေဖြတဲ့ API က သင့္ေဖာက္သည္ေတြမွာ သင္၌ သူတို႔လိုအပ္တဲ့ အရာမ်ားရွိ မရွိသိေစႏိုင္ပါတယ္။

Take time to regroup

SARS ကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ စားသုံးသူမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းက ယခင္ကထက္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေၾကာင္း သမိုင္းကျပသထားပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္သုံးစြဲမႈသို႔ ျပန္သြားတဲ့ အခါစားသုံးသူမ်ားက သင္ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္မ်ား မဟုတ္ဘဲ သင္ရဲ႕ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ေျပာင္းလဲရန္အေရးႀကီးပါတယ္။ သင္က သင္ရဲ႕ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ လုပ္ကိုင္မႈကို အစီအစဥ္ေတြ ေသခ်ာစြာထားရွိၿပီး ေသခ်ာစြာဆက္သြားပါ၊ ေသခ်ာတဲ့အရာေတြရည္႐ြယ္ပါ၊ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳေလ့က်င့္ထားပါ။

ဤသည္မွာ လူတိုင္းအတြက္ ခက္ခဲေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေစ်းကြက္သမားမ်ားက ကမာၻေပၚရွိ တီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈနဲ႕ စီးပြား စြမ္းေဆာင္ရွင္ စိတ္ဓာတ္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေရွ႕ဆက္တက္လမ္းအေနနဲ႕ ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ေတြရွိပါတယ္။သင္ရဲ႕အိမ္နီးခ်င္းေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ WHO ရဲ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာပါ ၿပီးေတာ့ လုံၿခဳံစြာေနပါ။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

ခင်ဗျားရဲ့ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းကို ဘေးအန္တရာယ်မှလွတ်မြောက်စေမယ့် အစီအစဉ်

ယခုနှစ် ခန့်မှန်းချက်များအရ ၂၀၂၀ ရဲ့အကြီးမားဆုံးသော အောင်မြင်သူများအဖြစ် လက်သန့်ရှင်းဆေးက ဦးဆောင်နေတယ်လို့ပြောရမလိုပဲ။ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုရဲ့သုံးလကြာပြီးနောက် ဖောက်သည်တွေက နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာလမ်းကြောင်းအတွက် ရှာဖွေခြင်းတွေကို ရပ်တန့်လိုက်ပြီး ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အဖိုးအဖွားတွေ လူကြီးမိဘတွေ ကျိန်းသေအသိအမှတ်ပြုမယ့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကိုသာ အားကိုးနေကြရပါတယ်။

၂၀၂၀က မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီများအတွက် အဓိကအားဖြင့် ဆိုင်ခွဲတွေမှာ ခက်ခဲနေပါတယ်။သို့သော် အဖြစ်က ပစ်မှတ်များထိမှန်ရန်နဲ့ စီးပွားရေးအစီအစဉ်များ ဆက်လက်ရှိနေသေးပါတယ်။ထို့ကြောင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးရှုထောင့်မှ သင် ဒီဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ သင်မြေပြင်ပေါ်ကို ရောက်ဖို့သေချာအောင် ဘာတွေများလုပ်ဆောင်နိုင်သလဲ။

Keep talking to your customer

ဖွင့်ချိန်တိုးချဲ့ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များကမ်းလှမ်းခြင်း၊ အစိုးရအကြံဉာဏ်များဖြန့်ဝေခြင်း၊ သတင်းအတုများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းစတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောကြားရန် ကြိုးစားခြင်းက သင်ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေဖို့က
အရေးကြီးပါတယ်။မိုဘိုင်းကြော်ငြာက ပိုကျယ်ပြန်တဲ့ ပရိသတ်တွေဆီကို ရောက်ရှိဖို့ ကူညီပေးနေချိန်မှာ အီးမေးလ် comms များကို အသုံးပြုခြင်းက ရွေးချယ် သူများအတွက် ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်က သတင်းအစီအစဉ်ရဲ့ ဘေးမှာ ပေါ်လာမှာကို သင်စိုးရိမ်နေရင် ဂိမ်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအခြေခံတဲ့appတွေမှာ In-app မိုဘိုင်းစာရင်းကို အသုံးပြုရန် စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ၎င်းပတ်ဝန်းကျင်က သင်ရဲ့ ပရိသတ်တွေဆီကို ရောက်ရှိနိုင်သော Brandကို လုံခြုံစေတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

 

ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် McDonald’s ၊John Lewis နဲ့ Primarkတို့ ပိတ်ဖို့ ဖိအားပေးခံရ

 

Think upper-funnel and brand building

ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး နည်းဗျူဟာတစ်ခု အနေနဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို ရေတိုကာလတိုကာလအတွင်း ဦး ဆောင်သော မျိုးဆက်များနဲ့ အရောင်းအဝယ် မဟာဗျူဟာများ အတွက် မကြာခဏ လျစ်လျူရှုခံရနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ‘buy this’ ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးက ယခုအချိန်မှာ ဖောက်သည်တွေရဲ့ ဦးစားပေးများနဲ့ အနည်းငယ်ကိုက်ညီမှု ရှိရုံနဲ့ မရပါ၊budget သာ များများသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်က ဘာကိုကိုယ်စားပြုတယ်၊ သင်ဘာကြောင့် တည်ရှိနေတာလဲဆိုတာကို မိုဘိုင်း၊ desktop နဲ့တီဗီတွေမှာ ဗွီဒီယိုကြော်ငြာတွေ သုံးပြီး ကြော်ငြာဖို့ကိုစဉ်းစားပါ။ပရိသတ်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွဲဆောင်ဖို့ ဒီနည်းလမ်း အခွင့်အရေးကိုသုံးပါ။ပုံမှန်အခြေအနေကို ပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါ ပုံမှန် အရောင်းနည်းဗျူဟာတွေကို ပြန်ပြီးအာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။


Use location to get people into your stores – where it’s safe to do so

ဤအချက်က အမှတ်တံဆိပ်တိုင်း အတွက် သင့်တော်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Apple က တရုတ်နိုင်ငံ ပြင်ပမှာရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ စတိုးဆိုင်အားလုံးကို ပင်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။သို့သော် လုံခြုံစိတ်ချရသော နေရာမှာ သင်က သင်ရဲ့ စတိုးဆိုင်များသို့ ဝယ်ယူသူများကို လာရောက်ဝယ်ယူစေနိုင်ပါတယ်။ သင်ရဲ့ စတိုးဆိုင်ရဲ့ လမ်းလျှောက်မှုတွေမှာ လူတွေ ကိုပစ်မှတ်ထားပြီး ၅မိနစ်တစ်ခါ သတိပေးရပါမယ်၊သင်ရဲ့ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်နဲ့ မည်သည့်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုကိုမဆို ကြော်ငြာရပါမယ်။ ရောဂါလက္ခဏာရှိရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိစေရန် ဖောက်သည်တွေကို သတိပေးပါ။ မိုဘိုင်းနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ စတော့ရှယ်ယာရှာဖွေတဲ့ API က သင့်ဖောက်သည်တွေမှာ သင်၌ သူတို့လိုအပ်တဲ့ အရာများရှိ မရှိသိစေနိုင်ပါတယ်။

Take time to regroup

SARS ကဲ့သို့သော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် စားသုံးသူများ ဝယ်ယူခြင်းက ယခင်ကထက် ပိုမိုအားကောင်းလာကြောင်း သမိုင်းကပြသထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်သုံးစွဲမှုသို့ ပြန်သွားတဲ့ အခါစားသုံးသူများက သင်ရဲ့ပြိုင်ဘက်များ မဟုတ်ဘဲ သင်ရဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို ပြောင်းလဲရန်အရေးကြီးပါတယ်။ သင်က သင်ရဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်မှုကို အစီအစဉ်တွေ သေချာစွာထားရှိပြီး သေချာစွာဆက်သွားပါ၊ သေချာတဲ့အရာတွေရည်ရွယ်ပါ၊ အနာဂတ်အတွက် ကြိုလေ့ကျင့်ထားပါ။

ဤသည်မှာ လူတိုင်းအတွက် ခက်ခဲသောကာလဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဈေးကွက်သမားများက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနဲ့ စီးပွား စွမ်းဆောင်ရှင် စိတ်ဓာတ်ရှိသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းများ အတွက် ရှေ့ဆက်တက်လမ်းအနေနဲ့ ကောင်းတဲ့ အချိန်တွေရှိပါတယ်။သင်ရဲ့အိမ်နီးချင်းတွေကို စောင့်ရှောက်ပါ။ WHO ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ ပြီးတော့ လုံခြုံစွာနေပါ။

 

Reference Source:The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

Coronavirus ကူးစက္ေရာဂါက High Street ေတြမွာ အဆိုး႐ြားဆုံး ေသဆုံးမႈနဲ႕အတူ အတင္းအၾကပ္ ကူးစက္ေနတာေၾကာင့္ McDonald's၊ John Lewis နဲ႕ Primark တို႔ကို ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ထပ္မံ မျပန႔္ပြားေစရန္ သူတို႔ရဲ႕ ဆိုင္ေတြကိုပိတ္ပစ္ဖို႔ ဖိအားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

Johnlewis.comမွာ အြန္လိုင္းကုန္သြယ္မႈက ပုံမွန္ အတိုင္းဆက္လက္တည္ရွိေနမယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယာယီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား ေခတၱရပ္နားလိုက္ျခင္းက ႏွစ္ ၁၅၅ ႏွစ္သမိုင္းေၾကာင္းမွာ John Lewis ရဲ႕ စတိုးဆိုင္ ၅၀လုံး ပထမဆုံးအႀကိမ္ ပိတ္ျခင္းကို ေတြ႕ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္က McDonald’sက social distancing လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ရန္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ၎ရဲ႕ ပါဆယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ အာ႐ုံစူးစိုက္ၿပီး ထိုင္ခံုေနရာမ်ားဖယ္ကာ ေရွာင္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။

 

ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် သူတို့ရဲ့Budgetကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်လဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်

 

မႀကဳံစဖူးအက်ပ္အတည္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္ထိခိုက္နစ္နာမႈတစ္ခုက Primark ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ စတိုးဆိုင္ ၁၈၉ခု စလုံးကို ေနာက္ထပ္သတိေပး ထုတ္ျပန္ခ်က္ မတိုင္မီ အခ်ိန္ထိ ပိတ္သိမ္းထားရေသာေၾကာင့္ စားသုံးသူဝယ္လိုအားကို က်ဆင္းသြားေစခဲ့ပါတယ္။

ဥကၠဌျဖစ္သူ Sharon Whiteက“ ဒီလက္တြဲတဲ့ဆက္ဆံေရးဟာ ၁၅၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ခဲ့ၿပီး၊ အဲဒီကာလအတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကမာၻ႔စစ္ပြဲ ၂ ခုနဲ႔ ၂၀၀၈ ဘဏၰာေရး အက်ပ္အတည္း အပါအဝင္ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ကာလမ်ားစြာကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေထာက္ပံ့သူေတြ၊သက္ဆိုင္သူေတြနဲ႕ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ုအားပိုေကာင္းလာခဲ့ပါတယ္။"လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

စတိုး ဆိုင္ပိတ္ရတာနဲ႕ ပက္သက္ၿပီးေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးေတြကေတာ့ John Lewis ရဲ႕ ေႏြဦးရာသီဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ ပိုမိုဆိုး႐ြားလာတဲ့ အက်ပ္အတည္းကို ရင္ဆိုင္ရန္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး အသုံးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းနဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ M&S ရဲ႕တုန႔္ျပန္မႈမ်ားကို ခံရျခင္း စတဲ့ အရာမ်ားထင္ဟပ္ေစခဲ့ပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် McDonald’s ၊John Lewis နဲ့ Primarkတို့ ပိတ်ဖို့ ဖိအားပေးခံရ

Coronavirus ကူးစက်ရောဂါက High Street တွေမှာ အဆိုးရွားဆုံး သေဆုံးမှုနဲ့အတူ အတင်းအကြပ် ကူးစက်နေတာကြောင့် McDonald's၊ John Lewis နဲ့ Primark တို့ကို ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှု ထပ်မံ မပြန့်ပွားစေရန် သူတို့ရဲ့ ဆိုင်တွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့ ဖိအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။

Johnlewis.comမှာ အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုက ပုံမှန် အတိုင်းဆက်လက်တည်ရှိနေမယ် ဖြစ်သော်လည်း ယာယီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအား ခေတ္တရပ်နားလိုက်ခြင်းက နှစ် ၁၅၅ နှစ်သမိုင်းကြောင်းမှာ John Lewis ရဲ့ စတိုးဆိုင် ၅၀လုံး ပထမဆုံးအကြိမ် ပိတ်ခြင်းကို တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ယခင်က McDonald’sက social distancing လိုအပ်ချက်များကို လွယ်ကူချောမွေ့ရန် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ၎င်းရဲ့ ပါဆယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ် အာရုံစူးစိုက်ပြီး ထိုင်ခုံနေရာများဖယ်ကာ ရှောင်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။

 

Coronavirusဖြစ်ပွားမှု မြင့်တက်လာသောကြောင့် "Social Distancing"ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ကြော်ငြာတွေကြွေးကြော်လာတဲ့ Coke၊ Nike နှင့် McDonald's

 

မကြုံစဖူးအကျပ်အတည်းရဲ့ နောက်ထပ်ထိခိုက်နစ်နာမှုတစ်ခုက Primark ဖြစ်ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ စတိုးဆိုင် ၁၈၉ခု စလုံးကို နောက်ထပ်သတိပေး ထုတ်ပြန်ချက် မတိုင်မီ အချိန်ထိ ပိတ်သိမ်းထားရသောကြောင့် စားသုံးသူဝယ်လိုအားကို ကျဆင်းသွားစေခဲ့ပါတယ်။

ဥက္ကဌဖြစ်သူ Sharon Whiteက“ ဒီလက်တွဲတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ ၁၅၅ နှစ်ကျော် ကုန်သွယ်ခဲ့ပြီး၊ အဲဒီကာလအတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ္ဘာ့စစ်ပွဲ ၂ ခုနဲ့ ၂၀၀၈ ဘဏ္ဏာရေး အကျပ်အတည်း အပါအဝင် ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ အခါအားလျော်စွာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖောက်သည်တွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထောက်ပံ့သူတွေ၊သက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ နှစ်ရှည်လများ ဆက်ဆံမှုများကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ုအားပိုကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။"လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

စတိုး ဆိုင်ပိတ်ရတာနဲ့ ပက်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲ အကျိုးတွေကတော့ John Lewis ရဲ့ နွေဦးရာသီဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ပိုမိုဆိုးရွားလာတဲ့ အကျပ်အတည်းကို ရင်ဆိုင်ရန် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး အသုံးစရိတ်လျှော့ချခြင်းနဲ့ ပြိုင်ဘက် M&S ရဲ့တုန့်ပြန်မှုများကို ခံရခြင်း စတဲ့ အရာများထင်ဟပ်စေခဲ့ပါတယ်။

 

Reference Source:The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

ဘရာဇီးလ္ရွိ McDonald's ၊ US ရွိ ကိုကာကိုလာနဲ႕ Nike တို႔က COVID-19 ကို မပ်ံ႕ႏွံ႔ေစေသာ အဓိကေသာ့ခ်က္က social distancing ျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းစကားမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ဘရာဇီးတာဝန္ရွိသူမ်ားက McDonald'sရဲ႕ ေရႊေရာင္အခံုး၂ခုကို ခြဲထုတ္ကာ “separated for a moment to always be together” "ခဏတာခြဲတာက အၿမဲတမ္း အတူတူျဖစ္ဖို႔" ဟု ဆိုကာ ၎တို႔ရဲ႕ တြစ္တာစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ကုမၸဏီရဲ႕တံဆိပ္ကိုေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။Brandရဲ႕ Logoေတြကို ေျပာင္းလဲမႈလုပ္တာက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ေတြအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။

Image result for mcdonalds social distancing

 

ေအာက္တိုဘာလထိ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္တဲ့ Cannes Lions Festival

 

Times Square ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မွာ ကိုကာကိုလာက ေၾကာ္ျငာထားေသာ ေၾကာ္ျငာပံုစံကို ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။
Coca Colaက ပံုမွန္ဆိုရင္ အတူတူေပါင္းေရးထားတာျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုပုံက တစ္လံုးနဲ႕တစ္လံုးကြဲေနေသာ အကၡရာမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ “Staying apart is the best way to stay connected” "အကြာအေ၀းျခားၿပီးေနတာက ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခုရဲ႕ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း" လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကိုကာကိုလာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ၎ကို Times Square တြင္သာေတြ႕ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

Image result for coca cola social distancing ad

 

Nike ကsocial distancingကို ျမႇင့္တင္ေပးေနတယ္လို႔ USA Today ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။အားကစားကုမၸဏီက အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ စတိုးဆိုင္ေတြကို မတ္လ ၂၇ ရက္ အထိပိတ္ထား႐ုံသာမက၊ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေၾကာ္ျငာအသစ္ကို ေၾကာ္ျငာခဲ့ၿပီး ၎ေၾကာ္ျငာက တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ အကြာအေ၀းတစ္ခုမွ ေနရန္တြန္အားေပးတဲ့ေၾကာင္ျငာပဲျဖစ္ပါတယ္။“If you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance. Play inside, play for the world.” "အကယ္၍ ကမ႓ာေပၚမွာ မီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ကစားဖို႔ ခင္ဗ်ားမွာ အိပ္မက္ရွိတယ္ဆိုရင္ အခုက ခင္ဗ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးပဲ ကမ႓ာႀကီးအတြက္ ကစားဖို႔ အထဲမွာပဲ ကစားၾကပါ"လို႔ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။Michael Nike ကဲ့သို႔ေသာ အားကစားၾကယ္ပြင့္မ်ားက ၎သတင္းကို စတင္ေဝငွခဲ့ၾကပါတယ္။

Image result for nike social distancing ad

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

Coronavirusဖြစ်ပွားမှု မြင့်တက်လာသောကြောင့် "Social Distancing"ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ကြော်ငြာတွေကြွေးကြော်လာတဲ့ Coke၊ Nike နှင့် McDonald's

ဘရာဇီးလ်ရှိ McDonald's ၊ US ရှိ ကိုကာကိုလာနဲ့ Nike တို့က COVID-19 ကို မပျံ့နှံ့စေသော အဓိကသော့ချက်က social distancing ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းစကားများကို အများပြည်သူသိရှိစေရန် ကြိုးစားကြပါတယ်။

ဘရာဇီးတာဝန်ရှိသူများက McDonald'sရဲ့ ရွှေရောင်အခုံး၂ခုကို ခွဲထုတ်ကာ “separated for a moment to always be together” "ခဏတာခွဲတာက အမြဲတမ်း အတူတူဖြစ်ဖို့" ဟု ဆိုကာ ၎င်းတို့ရဲ့ တွစ်တာစာမျက်နှာပေါ်မှာ ကုမ္ပဏီရဲ့တံဆိပ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။Brandရဲ့ Logoတွေကို ပြောင်းလဲမှုလုပ်တာက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်တွေအတွက် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။

Image result for mcdonalds social distancing

 

Times Square ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်မှာ ကိုကာကိုလာက ကြော်ငြာထားသော ကြော်ငြာပုံစံကို ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။
Coca Colaက ပုံမှန်ဆိုရင် အတူတူပေါင်းရေးထားတာဖြစ်သော်လည်း ယခုပုံက တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကွဲနေသော အက္ခရာများဖြစ်ပြီး၊ “Staying apart is the best way to stay connected” "အကွာအဝေးခြားပြီးနေတာက ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုရဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း" လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကိုကာကိုလာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ၎င်းကို Times Square တွင်သာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်။

Image result for coca cola social distancing ad

 

Corona Beerဟာ Coronavirus ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ ဒေါ်လာ ၂၆၀ မီလီယံထိ ရောင်းအားတက်ခဲ့

 

Nike ကsocial distancingကို မြှင့်တင်ပေးနေတယ်လို့ USA Today ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အားကစားကုမ္ပဏီက အချို့သောနိုင်ငံများရဲ့ စတိုးဆိုင်တွေကို မတ်လ ၂၇ ရက် အထိပိတ်ထားရုံသာမက၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကြော်ငြာအသစ်ကို ကြော်ငြာခဲ့ပြီး ၎င်းကြော်ငြာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကွာအဝေးတစ်ခုမှ နေရန်တွန်အားပေးတဲ့ကြောင်ငြာပဲဖြစ်ပါတယ်။“If you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance. Play inside, play for the world.” "အကယ်၍ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မီလီယံပေါင်းများစွာ ကစားဖို့ ခင်ဗျားမှာ အိပ်မက်ရှိတယ်ဆိုရင် အခုက ခင်ဗျားရဲ့ အခွင့်အရေးပဲ ကမ္ဘာကြီးအတွက် ကစားဖို့ အထဲမှာပဲ ကစားကြပါ"လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။Michael Nike ကဲ့သို့သော အားကစားကြယ်ပွင့်များက ၎င်းသတင်းကို စတင်ဝေငှခဲ့ကြပါတယ်။

Image result for nike social distancing ad

 

Reference Source:FOX 13

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

Cannes Lionsမွစီစဥ္သူမ်ားက ႏွစ္စဥ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တီထြင္ဖန္တီးမႈပြဲေတာ္ကို ဇြန္လတြင္ က်င္းပမည္မဟုတ္ပဲ ေအာက္တိုဘာလ သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၾကမည္ျဖစ္ပါတယ္။

Coronavirus ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈနဲ႕အျခားကမာၻ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားၾကားတြင္ ျပင္သစ္ပြဲေတာ္ကို စီစဥ္သူမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ကအေရးေပၚအစီအစဥ္ ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၎ကို "အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ေနစဥ္" တြင္ အတည္မျပဳခဲ့ၾကပါ။မၾကာမီတြင္ ျပင္သစ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Edouard Philippeက အမ်ားျပည္သူစုေဝးျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းနဲ႕နယ္နိမိတ္ကို ယာယီပိတ္ပစ္ျခင္း အပါအဝင္ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို တားဆီးရန္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။

(မတ္လ ၁၈ ရက္) ဥကၠဌ Philip Thomasနဲ႕ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဆိုင္မြန္ကြတ္ခ္တို႔က အခ်ိန္ဇယားေျပာင္းလဲမႈကို အတည္ျပဳတဲ့ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

Cook က“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိုင္းအဝိုင္းက မႀကဳံစဖူးစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

 

Corona Beerဟာ Coronavirus ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မွာ ေဒၚလာ ၂၆၀ မီလီယံထိ ေရာင္းအားတက္ခဲ့

 

“ ပြဲေတာ္ကိုစီစဥ္ျခင္းနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တိုရဲ႕ ႏွလုံးသားမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသိုင္းအဝိုင္းမွစီးပြားေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ထူးကဲေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ေသခ်ာေစရန္ ယခုကၽြန္ေတာ္တို႔ အာ႐ုံစိုက္ထားပါတယ္။ ”လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Cannes Lions ကျပင္သစ္ေတာင္ဘက္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ မွ ၃၀ အထိ ဇြန္လ ၂၂-၂၆ ရက္တြင္အစားထိုးက်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးရက္ၾကာက်င္းပေသာပြဲတြင အဓိက Palais ၌က်င္းပသည့္ညီလာခံအျပင္ ၎ရဲ႕ ဆုမ်ားႏွင့္ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ေလွမ်ားေပၚတြင္ပါဝင္ပါတယ္။ပုံမွန္အားျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွတက္ေရာက္သူ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။

သို႔ေသာ္၊ ျပကၡဒိန္တြင္ ေအာက္တိုဘာလအထိေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္းက တစ္ခုတည္းေသာျဖစ္ရပ္မဟုတ္ပါဘူး။ Advertising Week New York ႏွင့္ National ေၾကာ္ျငာသူမ်ားရဲ႕ 'Marketing of Masters' ညီလာခံသည္ ယခုလတြင္ပင္က်င္းပၾကပါလိမ့္မယ္။coronavirus ရဲ႕ ရလဒ္အေနျဖင့္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ စီစဥ္ထားေသာပြဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

 

<<<Unicode>>>

 

အောက်တိုဘာလထိ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့ Cannes Lions Festival

Cannes Lionsမှစီစဉ်သူများက နှစ်စဉ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တီထွင်ဖန်တီးမှုပွဲတော်ကို ဇွန်လတွင် ကျင်းပမည်မဟုတ်ပဲ အောက်တိုဘာလ သို့ပြောင်းရွှေ့ကြမည်ဖြစ်ပါတယ်။

Coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုနဲ့အခြားကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်များကို ဖျက်သိမ်းခြင်းများကြားတွင် ပြင်သစ်ပွဲတော်ကို စီစဉ်သူများသည် ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကအရေးပေါ်အစီအစဉ် ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ၎င်းကို "အခြေအနေစောင့်ကြည့်နေစဉ်" တွင် အတည်မပြုခဲ့ကြပါ။မကြာမီတွင် ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ်Edouard Philippeက အများပြည်သူစုဝေးခြင်းကို တားမြစ်ခြင်းနဲ့နယ်နိမိတ်ကို ယာယီပိတ်ပစ်ခြင်း အပါအဝင်ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးရန်ကန့်သတ်ချက်များကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။

(မတ်လ ၁၈ ရက်) ဥက္ကဌ Philip Thomasနဲ့ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဆိုင်မွန်ကွတ်ခ်တို့က အချိန်ဇယားပြောင်းလဲမှုကို အတည်ပြုတဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

Cook က“ ကျွန်တော်တို့ အသိုင်းအဝိုင်းက မကြုံစဖူးစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။

“ ပွဲတော်ကိုစီစဉ်ခြင်းနဲ့ ကျွန်တော်တိုရဲ့ နှလုံးသားများသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းမှစီးပွားရေး၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ထူးကဲသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန်သေချာစေရန် ယခုကျွန်တော်တို့ အာရုံစိုက်ထားပါတယ်။ ”လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

 

Coronavirus ပျံ့နှံ့ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ကူညီအားဖြည့်ပေးတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း Brand (၈)မျိုး

 

Cannes Lions ကပြင်သစ်တောင်ဘက်တွင် အောက်တိုဘာ ၂၆ မှ ၃၀ အထိ ဇွန်လ ၂၂-၂၆ ရက်တွင်အစားထိုးကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

လေးရက်ကြာကျင်းပသောပွဲတွင အဓိက Palais ၌ကျင်းပသည့်ညီလာခံအပြင် ၎င်းရဲ့ ဆုများနှင့်ကမ်းခြေများနှင့်လှေများပေါ်တွင်ပါဝင်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှတက်ရောက်သူ ၂၀၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။

သို့သော်၊ ပြက္ခဒိန်တွင် အောက်တိုဘာလအထိရွှေ့ဆိုင်းခြင်းက တစ်ခုတည်းသောဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး။ Advertising Week New York နှင့် National ကြော်ငြာသူများရဲ့ 'Marketing of Masters' ညီလာခံသည် ယခုလတွင်ပင်ကျင်းပကြပါလိမ့်မယ်။coronavirus ရဲ့ ရလဒ်အနေဖြင့်ဖျက်သိမ်းလိုက်သော သို့မဟုတ် ပြန်လည် စီစဉ်ထားသောပွဲများကို ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

 

Reference Source:The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးဘီယာ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Brewer Anheuser-Busch InBev (AB InBev) က Coronavirus ကမ႓ာေပၚ ပ်ံ႕ႏွံ့ျဖစ္သြားမႈေၾကာင့္ Corona Beer ရဲ႕ေရာင္းအားသည္ ေဒၚလာ ၂၆၀ မီလီယံထိ ေရာက္ရွိခဲ့တယ္လို႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

လူအမ်ားစုက ဘီယာေသာက္ျခင္းက ဗိုင္းရပ္စ္ ကိစၥနဲ႕ ပက္သက္ေနတယ္လို႔ ထင္ျမင္ေနၾကပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ လက Corona lager ကို “beer virus” ႏွင့္ “Corona beer virus” ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ၁၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးလာခဲ့ေၾကာင္း Google ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံအေျခစိုက္ AB InBev က Corona ၊Budweiser နဲ႕ Stella Artois အပါအဝင္ ကမာၻ႔ေရာင္းအားအႀကီးဆုံး ဘီယာအမွတ္တံဆိပ္အခ်ိဳ႕ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဘီယာကုမၸဏီက ယခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္ဝင္ေငြသည္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ က်ဆင္းသြားႏိုင္တယ္လို႔ တင္ျပခဲ့သျဖင့္ AB InBev ရဲ႕ရွယ္ယာ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ဟာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

AB InBev ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ေၾကညာခ်က္တစ္ခုမွာ“ Covid-19 ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ခံရမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားက ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။"

“ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈက တ႐ုတ္ရဲ႕ on-premiseနဲ႕ in-homeခ်န္နယ္ေတြမွာ ၀ယ္လိုအားကို သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားေစပါတယ္။ဒါ့အျပင္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးကာလအတြင္းမွာ ဝယ္လိုအားက ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္နည္းေနၿပီး၊ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားမႈနဲ႕ တိုက္ဆိုင္ေနပါတယ္။"

ဒီအေတာအတြင္းမွာ US ရွိ Coronaက ဗိုင္းရပ္စ္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ hard seltzers အသစ္အတြက္ အြန္လိုင္း ေၾကာ္ျငာကို မသင့္ေလ်ာ္ဘူးလိ့ု သတ္မွတ္ၿပီး ေနာက္တြင္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

၎ေၾကာ္ျငာက “coming ashore soon”နဲ႕ အတူေၾကာ္ျငာမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Pradaရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေနမႈကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္တဲ့ Coronavirus

 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တြစ္တာ အသုံးျပဳသူမ်ားက ၎အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ tagline ကိုမေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

လူအမ်ားက ၎ေၾကာ္ျငာကို“ အလြန္ညံ့ဖ်င္းေသာအရသာ” "in extremely poor taste" လို႔ ေခၚၾကၿပီး ကုမၸဏီကို“ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈ” “do better” ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

“ တကယ့္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အက်ပ္အတည္းကို အျမတ္ထုတ္တဲ့အတြက္ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုရွက္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဘီယာဝယ္လိုက္ရင္ Corona ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။"လို႔ စာမ်ားေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္။

သို႔ေသာ္ Brandက ေဝဖန္မႈလုံးဝမရွိခဲ့ပါဘူး။ Business Insider ကိုေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ ဦး က“ Corona နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာက လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၃၀ လုံးလုံးလႈပ္ရွားခဲ့ေသာလႈပ္ရွားမႈနဲ႕ ကိုက္ညီၿပီး စားသုံးသူေတြရဲ႕ စိတ္ေပၚ မူတည္ပါတယ္။

"ဒီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကူးစက္ခံရတဲ့သူေတြကိုစာနာမိၿပီး အေျခအေနကိုဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေနတုန္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စားသုံးသူေတြကဒီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စီးပြားေရး အၾကားဆက္ႏြယ္မႈမရွိဘူးဆိုတာ ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ပါတယ္"လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

 

<<<Unicode>>>

 

Corona Beerဟာ Coronavirus ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ ဒေါ်လာ ၂၆၀ မီလီယံထိ ရောင်းအားတက်ခဲ့

ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘီယာ ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Brewer Anheuser-Busch InBev (AB InBev) က Coronavirus ကမ္ဘာပေါ် ပျံ့နှံ့ဖြစ်သွားမှုကြောင့် Corona Beer ရဲ့ရောင်းအားသည် ဒေါ်လာ ၂၆၀ မီလီယံထိ ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။

လူအများစုက ဘီယာသောက်ခြင်းက ဗိုင်းရပ်စ် ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်နေတယ်လို့ ထင်မြင်နေကြပါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့ လက Corona lager ကို “beer virus” နှင့် “Corona beer virus” ရှာဖွေသူများသည် ၁၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ တိုးလာခဲ့ကြောင်း Google ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဘယ်လ်ဂျီယံအခြေစိုက် AB InBev က Corona ၊Budweiser နဲ့ Stella Artois အပါအဝင် ကမ္ဘာ့ရောင်းအားအကြီးဆုံး ဘီယာအမှတ်တံဆိပ်အချို့ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။

ဘီယာကုမ္ပဏီက ယခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်ဝင်ငွေသည် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ တင်ပြခဲ့သဖြင့် AB InBev ရဲ့ရှယ်ယာ ၈ ရာခိုင်နှုန်းအောက်ဟာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။

AB InBev ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ကြေညာချက်တစ်ခုမှာ“ Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရမှုကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီးပွားရေး အပေါ်သက်ရောက်မှုများက ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။"

“ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုက တရုတ်ရဲ့ on-premiseနဲ့ in-homeချန်နယ်တွေမှာ ဝယ်လိုအားကို သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားစေပါတယ်။ဒါ့အပြင် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကာလအတွင်းမှာ ဝယ်လိုအားက ယခင်နှစ်များထက်နည်းနေပြီး၊ ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။"

ဒီအတောအတွင်းမှာ US ရှိ Coronaက ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိ ကြောက်ရွံ့မှုများကြောင့် hard seltzers အသစ်အတွက် အွန်လိုင်း ကြော်ငြာကို မသင့်လျော်ဘူးလိ့ု သတ်မှတ်ပြီး နောက်တွင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။

၎င်းကြော်ငြာက “coming ashore soon”နဲ့ အတူကြော်ငြာမှာဖြစ်ပါတယ်။

 

Coronavirus ပျံ့နှံ့ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ကူညီအားဖြည့်ပေးတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း Brand (၈)မျိုး

 

မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ တွစ်တာ အသုံးပြုသူများက ၎င်းအခြေအနေများကြောင့် tagline ကိုမကျေမနပ် ဖြစ်နေကြပါတယ်။

လူအများက ၎င်းကြော်ငြာကို“ အလွန်ညံ့ဖျင်းသောအရသာ” "in extremely poor taste" လို့ ခေါ်ကြပြီး ကုမ္ပဏီကို“ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှု” “do better” ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။

“ တကယ့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အကျပ်အတည်းကို အမြတ်ထုတ်တဲ့အတွက် ခင်ဗျားတို့ကိုရှက်တယ်။ နောက်တစ်ခါ ဘီယာဝယ်လိုက်ရင် Corona ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။"လို့ စာများရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။

သို့သော် Brandက ဝေဖန်မှုလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ Business Insider ကိုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ် ဦး က“ Corona နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြော်ငြာက လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃၀ လုံးလုံးလှုပ်ရှားခဲ့သောလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ကိုက်ညီပြီး စားသုံးသူတွေရဲ့ စိတ်ပေါ် မူတည်ပါတယ်။

"ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေကိုစာနာမိပြီး အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေတုန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားသုံးသူတွေကဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေး အကြားဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးဆိုတာ ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်"လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

 

Reference Source: Bandt

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

အလွအပဆိုတာ လူတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ အရာတစ္ခုပါ။တစ္ကမ႓ာလံုးမွာ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ့လာသည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟာ က်ရွံုးမႈေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း အလွအပBrandမ်ားက ကမ႓ာႀကီးအတြက္ Covid-19 သက္ေရာက္မွဳကို အေကာင္းဆံုးတံု႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အတူတတကြ လက္တြဲ ပါ၀င္လာၾကၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။သံုးစြဲသူ ေဖာက္သည္ အမ်ားစုဟာ အိမ္မွာေနၾကရတယ္၊ ေစ်း၀ယ္ထြက္နဲ လာၾကတဲ့အခါ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႕ သူတို႔ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ေတြမွာ ပါ၀င္လာၾကပါတယ္။ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ့မႈေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီရဲ႕ ဆိုင္ခြဲေတြဟာ ပိတ္ထားရတဲ့အခါ Farmacy Beauty ၊L’Orealစတဲ့ Brandေတြ အပါအ၀င္ တျခားBrandေတြဟာ လည္း လူထုရဲ႕ လိုအပ္မႈေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ႀကိဳးစားလာၾကပါတယ္။

သူတို႔ ဘယ္လို ပါ၀င္ ကူညီလာၾကတယ္ဆိုတာကို အနဲနဲ႕ အမ်ား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Farmacy Beauty

Farmacy Honeymoon Glow

တစ္ကမ႓ာလံုးမွာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏွံ့လာမွဳနဲ႕ ပက္သက္ၿပီး all-natural skincare Brandျဖစ္ေသာ Farmacy Beautyက သူတို႔တတ္ႏိုင္သေလာက္ကူညီဖို႔အတြက္ FeedingAmericaကို အကူအညီေပးတဲ့အေနနဲ႕ အစားအစာပြဲေပါင္း ၁၀၀၀၀ကို ေန႔စဥ္ လွဴဒါန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလွဴဒါန္းမႈဟာ ေနာက္ထပ္ ရက္ေပါင္း၃၀ထိ ေန႔တိုင္း လွဴဒါန္းသြားမွာပါ။

billie

billie shaver

ွShaving toolလို႔ Social Mediaမွာ လူအမ်ားသိၾကတဲ့ billieဟာ COVID-19ကယ္ဆယ္ေရး ရန္ပံုေငြအတြက္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀ကို လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ဒီလွဴဒါန္းမႈရဲ႕ ပိုက္ဆံေတြကို ျပည္တြင္း အစားအစာ ဘဏ္သို႔ ေပးအပ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးေက်ာင္း ေန႔လည္စာအတြက္ အဓိကရည္ၫႊန္းပါတယ္။ဒီလို ပရဟိတ ထက္သန္တဲ့ ကုမၸဏီ Billieဟာ dry shampoosနဲ႕ lip balmsကို အၿမဲ ထုတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

The Body Shop

The Body Shop

The Body Shop brandဟာ သူ႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ ၃၀၀၀၀ကို ျပည္တြင္းေဂဟာ၊ ရိပ္သာေတြနဲ႕ U.S၊Canadaမွာရွိတဲ့ စီနီယာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

 

Pradaရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေနမႈကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္တဲ့ Coronavirus

 

Grande Cosmetics

Grande Cosmetics

makeup Brand ျဖစ္ေသာ Grande Cosmetics ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ အြန္လိုင္း ေစ်း၀ယ္ယူမွဳေတြမွ ၁၅%ကို Feeding Americaကို ကေလးေတြနဲ႕ မိသားစုေတြအတြက္ အစားအစာပြဲမ်ားကို အေထာက္အပံ့အေနနဲ႕ ကူညီသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Haus Laboratories

Haus Laboratories

COVID-19 ပ်ံ႕ႏွံ့ေနခ်ိန္မွာ Lady Gagaရဲ႕ အလွကုန္ပစၥည္း ကုမၸဏီက Los Angeles နဲ႕ New York City မွာရွိတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ အပတ္ အြန္လိုင္းကေန ေရာင္းခ်မႈကေနရေသာ အျမတ္ရဲ႕ ၂၀%ကို လွဴဒါန္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

L'Oreal Paris

L'Oreal

ဗိုင္းရပ္စ္ ဂယက္ထေနခ်ိန္မွာ L’Oréalေဖာင္ေဒးရွင္းက ၁ မီလီယံ eurosကို သူ႔ရဲ႕လက္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ non-profit organisationsသို႔ လွဴဒါန္းရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။non-profit organisationsရဲ႕ အလုပ္သမားေတြ၊volunteerေတြနဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ေဖာ္ေဆာင္သူေတြကို L’Oréalေဖာင္ေဒရွင္းကေနၿပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေရာဂါကာကြယ္ေရးနဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရး ကိရိယာမ်ား၊ လက္သန္႕ေဆးရည္မ်ား ေထာက္ပံ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Soap & Glory

Soap & Glory

Soap & Gloryက The Hygiene Bankနဲ႕ အတူ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္ၿပီး သူတို႔က shampooနဲ႕ body washကို မတတ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြကို ေထာက္ပံ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

L'OCCITANE

LOccitane

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ luxury body နဲ႕ perfume brandျဖစ္တဲ့ L'OCCITANEက hand lotionေတြကို လွဴဒါန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။L'OCCITANEရဲ႕ ကမ္းလွမ္းမႈက ဥေရာပတစ္ခုလံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ့သြားပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

Coronavirus ပျံ့နှံ့ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ကူညီအားဖြည့်ပေးတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း Brand (၈)မျိုး

အလှအပဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရောဂါပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာ ကျရှုံးမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သို့သော်လည်း အလှအပBrandများက ကမ္ဘာကြီးအတွက် Covid-19 သက်ရောက်မှုကို အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက် အတူတတကွ လက်တွဲ ပါဝင်လာကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သုံးစွဲသူ ဖောက်သည် အများစုဟာ အိမ်မှာနေကြရတယ်၊ ဈေးဝယ်ထွက်နဲ လာကြတဲ့အခါ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်တွေမှာ ပါဝင်လာကြပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဆိုင်ခွဲတွေဟာ ပိတ်ထားရတဲ့အခါ Farmacy Beauty ၊L’Orealစတဲ့ Brandတွေ အပါအဝင် တခြားBrandတွေဟာ လည်း လူထုရဲ့ လိုအပ်မှုတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ကြိုးစားလာကြပါတယ်။

သူတို့ ဘယ်လို ပါဝင် ကူညီလာကြတယ်ဆိုတာကို အနဲနဲ့ အများ ဖော်ပြထားပါတယ်။

Farmacy Beauty

Farmacy Honeymoon Glow

တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဆက်လက်ပျံ့နှံ့လာမှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး all-natural skincare Brandဖြစ်သော Farmacy Beautyက သူတို့တတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖို့အတွက် FeedingAmericaကို အကူအညီပေးတဲ့အနေနဲ့ အစားအစာပွဲပေါင်း ၁၀၀၀၀ကို နေ့စဉ် လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှူဒါန်းမှုဟာ နောက်ထပ် ရက်ပေါင်း၃၀ထိ နေ့တိုင်း လှူဒါန်းသွားမှာပါ။

 

Qatar Airwaysဟာ ဘာကြောင့် ကြော်ငြာတွေကို ဆက်ကြော်ငြာနေတာလဲ

 

billie

billie shaver

ှShaving toolလို့ Social Mediaမှာ လူအများသိကြတဲ့ billieဟာ COVID-19ကယ်ဆယ်ရေး ရန်ပုံငွေအတွက် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ကို လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဒီလှူဒါန်းမှုရဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ပြည်တွင်း အစားအစာ ဘဏ်သို့ ပေးအပ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးကျောင်း နေ့လည်စာအတွက် အဓိကရည်ညွှန်းပါတယ်။ဒီလို ပရဟိတ ထက်သန်တဲ့ ကုမ္ပဏီ Billieဟာ dry shampoosနဲ့ lip balmsကို အမြဲ ထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။

The Body Shop

The Body Shop

The Body Shop brandဟာ သူ့ရဲ့ ထုတ်ကုန် ၃၀၀၀၀ကို ပြည်တွင်းဂေဟာ၊ ရိပ်သာတွေနဲ့ U.S၊Canadaမှာရှိတဲ့ စီနီယာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။

Grande Cosmetics

Grande Cosmetics

makeup Brand ဖြစ်သော Grande Cosmetics ကတော့ သူ့ရဲ့ အွန်လိုင်း ဈေးဝယ်ယူမှုတွေမှ ၁၅%ကို Feeding Americaကို ကလေးတွေနဲ့ မိသားစုတွေအတွက် အစားအစာပွဲများကို အထောက်အပံ့အနေနဲ့ ကူညီသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Haus Laboratories

Haus Laboratories

COVID-19 ပျံ့နှံ့နေချိန်မှာ Lady Gagaရဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီက Los Angeles နဲ့ New York City မှာရှိတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ် အွန်လိုင်းကနေ ရောင်းချမှုကနေရသော အမြတ်ရဲ့ ၂၀%ကို လှူဒါန်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

L'Oreal Paris

L'Oreal

ဗိုင်းရပ်စ် ဂယက်ထနေချိန်မှာ L’Oréalဖောင်ဒေးရှင်းက ၁ မီလီယံ eurosကို သူ့ရဲ့လက်ဖော်ကိုင်ဖက် non-profit organisationsသို့ လှူဒါန်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။non-profit organisationsရဲ့ အလုပ်သမားတွေ၊volunteerတွေနဲ့ အကျိုးအမြတ်ဖော်ဆောင်သူတွေကို L’Oréalဖောင်ဒေရှင်းကနေပြီးတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ကိရိယာများ၊ လက်သန့်ဆေးရည်များ ထောက်ပံ့သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Soap & Glory

Soap & Glory

Soap & Gloryက The Hygiene Bankနဲ့ အတူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီး သူတို့က shampooနဲ့ body washကို မတတ်နိုင်တဲ့ သူတွေကို ထောက်ပံ့သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

L'OCCITANE

LOccitane

ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ luxury body နဲ့ perfume brandဖြစ်တဲ့ L'OCCITANEက hand lotionတွေကို လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။L'OCCITANEရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုက ဥရောပတစ်ခုလုံးကို ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်။

 

Reference Source: HOLA!

Myanmar Advertising Directory

 

Published in Global

အီတလီ luxury fashion house Prada Group က အျခားဖက္ရွင္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားကို Coronavirus ျဖစ္ပြားမႈက ၎တို႔ရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို“ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္” ဟု သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

Prada နဲ႕ Miu Miu ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ပါ၀င္ေသာ Group အတြက္ အသားတင္ ၀င္ေငြသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ေပါင္ ၂.၉ ဘီလီယံအထိ ၂.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

"၂၀၁၉ခုႏွစ္က ခိုင္မာတိုးတက္မႈရဲ႕ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ အစပ်ိဳးမႈမ်ားက ယခုအခါ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ထုတ္ကုန္အေရာင္းနဲ႕ ၀ယ္ယူျခင္းသို႔ ထင္ရွားစြာ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္တယ္” လို႔ Prada အဖြဲ႕ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Patrizio Bertelli ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

Coronavirus ပ်ံ႕ႏွံ့မႈျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းသတင္းစာ လုပ္ငန္းမ်ား စည္းလံုး

 

Bertelli က ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အစက Covid-19 ေရာဂါကူးစက္မႈကို ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။Coronavirusျဖစ္ပြားမႈက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႀကီးထြားမႈလမ္းေၾကာင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတယ္။

ကူးစက္ေရာဂါရဲ႕ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကို ခန႔္မွန္းရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ရလဒ္မ်ားအေပၚ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိေသာေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္နဲ႕ ညံ့ဖ်င္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းအေပၚမွာ မွီခိုေနပါတယ္။ ၎ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပည့္စုံေသာ အေရးေပၚအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။

၎အဖြဲ႕ အစီရင္ခံတာကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမွ
ျပန္လည္ နာလန္ထူလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရာင္းအားက တိုးတက္လာေနၿပီ လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ အီတလီရွိ ၎ရဲ႕စက္႐ုံမ်ားကလက္ရွိမွာ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရးကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ စြမ္းရည္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္သာ လည္ပတ္ေနရပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ပါရီနဲ႕ မီလန္ ကဲ့သို႔ ဖက္ရွင္ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၌ ဥေရာပသည္ အာရွနဲ႕အတူ Prada ရဲ႕ အႀကီးဆုံးေစ်းကြက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ကုမၸဏီက ၎ရဲ႕ ေရာင္းအား အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

Pradaရဲ့ အောင်မြင်နေမှုကို ဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ Coronavirus

အီတလီ luxury fashion house Prada Group က အခြားဖက်ရှင် လက်လီရောင်းချသူများကို Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုက ၎င်းတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကို“ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်” ဟု သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

Prada နဲ့ Miu Miu နှစ်မျိုးလုံး ပါဝင်သော Group အတွက် အသားတင် ဝင်ငွေသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် တစ်နှစ်လျှင်ပေါင် ၂.၉ ဘီလီယံအထိ ၂.၇ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။

"၂၀၁၉ခုနှစ်က ခိုင်မာတိုးတက်မှုရဲ့ နှစ်တစ်နှစ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အစပျိုးမှုများက ယခုအခါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ထုတ်ကုန်အရောင်းနဲ့ ဝယ်ယူခြင်းသို့ ထင်ရှားစွာ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်” လို့ Prada အဖွဲ့ရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Patrizio Bertelli ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

Bertelli က ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိသော်လည်း ယခုနှစ်အစက Covid-19 ရောဂါကူးစက်မှုကို ခံခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Coronavirusဖြစ်ပွားမှုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြီးထွားမှုလမ်းကြောင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။

ကူးစက်ရောဂါရဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ခန့်မှန်းရန် ခက်ခဲသော်လည်း ယခုနှစ်ရလဒ်များအပေါ် အပျက်သဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မျှော်လင့်နေပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ရှိသောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်နဲ့ ညံ့ဖျင်းသော အဖွဲ့အစည်းအပေါ်မှာ မှီခိုနေပါတယ်။ ၎င်းကို လျှော့ချရန် ပြည့်စုံသော အရေးပေါ်အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်နေပါတယ်။

 

Qatar Airwaysဟာ ဘာကြောင့် ကြော်ငြာတွေကို ဆက်ကြော်ငြာနေတာလဲ

 

၎င်းအဖွဲ့ အစီရင်ခံတာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုမှ
ပြန်လည် နာလန်ထူလာသည်နှင့်အမျှ ရောင်းအားက တိုးတက်လာနေပြီ လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

သို့သော် အီတလီရှိ ၎င်းရဲ့စက်ရုံများကလက်ရှိမှာ အလုပ်သမားများရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ရန်အတွက် စွမ်းရည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်သာ လည်ပတ်နေရပါတယ်။

အထူးသဖြင့် ပါရီနဲ့ မီလန် ကဲ့သို့ ဖက်ရှင်မြို့တော်များ၌ ဥရောပသည် အာရှနဲ့အတူ Prada ရဲ့ အကြီးဆုံးဈေးကွက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ကုမ္ပဏီက ၎င်းရဲ့ ရောင်းအား အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေရန် မျှော်လင့်နေပါတယ်။

 

Reference Source: Retail Gazette

Myanmar Advertising Directory

 

Published in Global

Qatar Airwaysက အလြန္ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားစီးဆင္းေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခြၽင္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ေငြအေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၊ မႀကဳံစဖူးဝယ္လိုအားက်ဆင္းမႈ နဲ႕ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရပ္နားထားသည့္ ေလယာဥ္မ်ားနဲ႕ လေပါင္းမ်ားစြာ အသုံးျပဳရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။သို႔ေသာ္လည္း Qatar Airwaysက ေၾကာ္ျငာလႈပ္ရွားမႈကို တဟုန္တိုးဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

Qatar Airways က "ခရီးသည္ေတြဟာ ႏွစ္သိမ့္မႈနဲ႔ခရီးသြားႏိုင္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္"။ ၎က“ ေလေၾကာင္းလိုင္းရဲ႕ လုံၿခဳံမႈ၊ တစ္ကိုယ္ေရသန႔္ရွင္းမႈစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားနဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ သူတို႔က အဆင့္အျမင့္ဆံုးရွိတယ္" လိ့ုဆိုထားပါတယ္။ coronavirus ျပန႔္ပြားမႈကို တားဆီးရန္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက အႀကံျပဳထားသည္မွာ social distancing အေနနဲ႕ ၆ေပခြဲျခားထားျခင္းက ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈနဲ႕ ပတ္သက္ေသာ ၎ရဲ႕ အမႊန္းတင္မႈမ်ားကို မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သြားပါတယ္။

သို႔ေသာ္ Qatar Airwaysက ခရီးသည္မ်ားအား စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ခရီးသြားအစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္လို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ခရီးသည္မ်ားက အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အခမဲ့ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ဒီအခ်က္က ကမာၻလုံးဆိုင္ရာေလေၾကာင္းခရီးစဥ္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာရွိတယ္လို႔ အနဲဆံုးအေနနဲ႕ ၀န္ခံသြားပါတယ္။

 

Covid-19 ကယ္ဆယ္ေရးသို႔ ေၾကာ္ျငာbudgetမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးမယ့္ Coca-Cola PHL

 

တကယ္လို႔Qatar Airwaysက ခရီးသည္ေတြကို အေၾကာင္းအရာေတြမေဖာ္ျပပါက အကယ္၍ တိုင္းျပည္က ၎ရဲ႕ နယ္နိမိတ္ကိုပိတ္လိုက္ပါက Qatar မွာ ခရီးသည္ေတြ ပိတ္မိေနႏိုင္ပါတယ္။
ဟားမတ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္, ေလယာဥ္တင္သေဘၤာရဲ႕အခ်က္အခ်ာကႀကီးမားပါတယ္။ ၎သည္တစ္ႏွစ္လွ်င္အနည္းဆုံးခရီးသည္ သန္း ၅၀ ကိုင္တြယ္ပါတယ္။ေသာင္းနဲ႕ ခ်ီေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာခရီးသြားမ်ားကို မသယ္ေဆာင္ပဲ ထြက္ခြာႏိုင္တယ္ လို႔ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အျခားေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားနဲ႕ မတူတဲ့ Qatar Airways ကေတာ့ Rich Parentျဖစ္တဲ့ Qatar အစိုးရရွိပါတယ္။ ကာတာႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ေနသူမွာ ခန႔္မွန္းေျခ အသားတင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံရွိၿပီး ဧကရာဇ္မင္းနဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ Tamim bin Hamad Al Thani ျဖစ္ပါတယ္။သီအိုရီအရဆိုလွ်င္ ကာတာေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ခရီးသည္ လုံးဝမရွိရင္လည္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ အားလုံးကိုျဖတ္သန္းႏိုင္ပါတယ္။

Qatar ေလေၾကာင္းလိုင္းက ပိုက္ဆံေတြကို စၿပီးဆုံးရႈံးေနၿပီလား?တကယ္လို႔ အဲ့လိုျဖစ္လာရင္ သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕အေျခအေနကိုမျပတာပဲျဖစ္ျဖစ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားေတြကို အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း စတာေတြကိုစီစဥ္ထားပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

 

<<<Unicode>>>

 

Qatar Airwaysဟာ ဘာကြောင့် ကြော်ငြာတွေကို ဆက်ကြော်ငြာနေတာလဲ

Qatar Airwaysက အလွန်ဆိုးဆိုးရွားရွားစီးဆင်းနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ချွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ငွေအရေးပေါ်အခြေအနေများ၊ မကြုံစဖူးဝယ်လိုအားကျဆင်းမှု နဲ့ ရာပေါင်းများစွာသော ရပ်နားထားသည့် လေယာဉ်များနဲ့ လပေါင်းများစွာ အသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သို့သော်လည်း Qatar Airwaysက ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုကို တဟုန်တိုးဆက်လက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။

Qatar Airways က "ခရီးသည်တွေဟာ နှစ်သိမ့်မှုနဲ့ခရီးသွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်"။ ၎င်းက“ လေကြောင်းလိုင်းရဲ့ လုံခြုံမှု၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုစံချိန်စံညွှန်းများနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် သူတို့က အဆင့်အမြင့်ဆုံးရှိတယ်" လိ့ုဆိုထားပါတယ်။ coronavirus ပြန့်ပွားမှုကို တားဆီးရန် ကျွမ်းကျင်သူများက အကြံပြုထားသည်မှာ social distancing အနေနဲ့ ၆ပေခွဲခြားထားခြင်းက ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့ ပတ်သက်သော ၎င်းရဲ့ အမွှန်းတင်မှုများကို မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားပါတယ်။

သို့သော် Qatar Airwaysက ခရီးသည်များအား စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ ခရီးသွားအစီအစဉ်များကို ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ခရီးသည်များက အပြောင်းအလဲများကို အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအချက်က ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေကြောင်းခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာရှိတယ်လို့ အနဲဆုံးအနေနဲ့ ဝန်ခံသွားပါတယ်။

 

Coronavirus ပျံ့နှံ့မှုဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ ပြည်တွင်းသတင်းစာ လုပ်ငန်းများ စည်းလုံး

 

တကယ်လို့Qatar Airwaysက ခရီးသည်တွေကို အကြောင်းအရာတွေမဖော်ပြပါက အကယ်၍ တိုင်းပြည်က ၎င်းရဲ့ နယ်နိမိတ်ကိုပိတ်လိုက်ပါက Qatar မှာ ခရီးသည်တွေ ပိတ်မိနေနိုင်ပါတယ်။
ဟားမတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်, လေယာဉ်တင်သင်္ဘောရဲ့အချက်အချာကကြီးမားပါတယ်။ ၎င်းသည်တစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံးခရီးသည် သန်း ၅၀ ကိုင်တွယ်ပါတယ်။သောင်းနဲ့ ချီသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားများကို မသယ်ဆောင်ပဲ ထွက်ခွာနိုင်တယ် လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

အခြားလေကြောင်းလိုင်းများနဲ့ မတူတဲ့ Qatar Airways ကတော့ Rich Parentဖြစ်တဲ့ Qatar အစိုးရရှိပါတယ်။ ကာတာနိုင်ငံကို ဦးဆောင်နေသူမှာ ခန့်မှန်းခြေ အသားတင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံရှိပြီး ဧကရာဇ်မင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော Tamim bin Hamad Al Thani ဖြစ်ပါတယ်။သီအိုရီအရဆိုလျှင် ကာတာလေကြောင်းလိုင်းသည် ခရီးသည် လုံးဝမရှိရင်လည်း စီးပွားရေးကျဆင်းမှု အားလုံးကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။

Qatar လေကြောင်းလိုင်းက ပိုက်ဆံတွေကို စပြီးဆုံးရှုံးနေပြီလား?တကယ်လို့ အဲ့လိုဖြစ်လာရင် သူတို့က သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုမပြတာပဲဖြစ်ဖြစ် သို့မဟုတ် အလုပ်သမားတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်း စတာတွေကိုစီစဉ်ထားပါတယ်။

 

Reference Source: 24/7 Wall St.

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

ဖိလစ္ပိုင္တြင္COVID-19သက္ေရာက္မႈက ႀကီးမားလာၿပီး အထူးသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းကို ထိခိုက္မႈ အမ်ားအျပား က်ေရာက္လာတာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။Coca-Colaဖိလစ္ပိုင္က Coca-Colaအျပင္ တိုင္းျပည္ရွိ သူတို႔ပိုင္ေသာ တျခားကုန္အမွတ္တံဆိပ္အားလုံး ရဲ႕စီးပြားျဖစ္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေၾကာ္ျငာသြားမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားထံ ထုတ္ျပန္ေသာ စာတြင္ Coca-Cola ဖိလစ္ပိုင္president နဲ႕အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Winn Everhart တို႔ကကုမၸဏီရဲ႕ က်ဴးလြန္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာေနရာမ်ား နဲ႕ဘတ္ဂ်က္မ်ားအားလုံးကို COVID-19 ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ထိခိုက္နစ္နာမႈအမ်ားဆုံးခံရေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမ်ား အတြက္ လႉဒါန္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဦးတည္သြားမယ္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

Everhart မွေဖာ္ျပခဲ့တာကေတာ့ Budgetရဲ႕P 150သန္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ယခုအပတ္မွာ စတင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီရဲ႕ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားနဲ႕အညီျဖစ္ပါတယ္။

 

ေလွ်ာက္လမ္းကို စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားနဲ႕ ျပဳလုပ္တဲ့ London Fashion Week

 

-က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႕ေရွ႕တန္းစစ္သားမ်ားအတြက္ hydrationလိုအပ္မႈကို ေန႔စဥ္ေထာက္ပံ့ေပးသြားပါမယ္။

-ကုမၸဏီက အမ်ားျပည္သူနဲ႕ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ား သို႔ အခ်ိဳရည္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားကို စတင္ျဖန႔္ျဖဴးခဲ့ၿပီး လိုအပ္သလိုဆက္လက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။

-TOWNS ေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႕ UP Medical Foundation တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအကာအကြယ္ေပးသည့္ ကိရိယာမ်ား (PPEs) ကိုေပးသြားပါမယ္။အထိခိုက္လြယ္ဆုံး မိသားစုမ်ားနဲ႕ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား သို႔အစားအစာမ်ားထုပ္ပိုး ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊အျပင္ Coca-Cola ဖိလစ္ပိုင္က NGOမိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ေသာ Caritas မနီလာနဲ႕ Rise Against Hunger တို႔ႏွင့္အတူတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

-တိုးခ်ဲ႕ထားေသာ credit termsအရ အေသးစား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာsari-sari-store မ်ားနဲ႕ carinderias မ်ားကို ျဖန႔္ျဖဴးေသာ Partnersမ်ားကိုကူညီျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သြားပါမယ္။

“ ဒီအခ်ိန္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး အတြက္ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တတ္ႏိုင္သမွ်အားလုံးကို လုပ္ဖို႔အျပည့္အဝကတိျပဳပါတယ္။ဒါကအစပဲရွိပါေသးတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္းအျမစ္ေတြကို စုေဆာင္းရင္း ေကာင္းတာထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။ ဒီအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးအတြက္ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် အစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္ရန္ အျပည့္အဝကတိျပဳပါတယ္"လို႔ Everhartမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

Covid-19 ကယ်ဆယ်ရေးသို့ ကြော်ငြာbudgetများ လွှဲပြောင်းပေးမယ့် Coca-Cola PHL

ဖိလစ်ပိုင်တွင်COVID-19သက်ရောက်မှုက ကြီးမားလာပြီး အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝန်းကို ထိခိုက်မှု အများအပြား ကျရောက်လာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။Coca-Colaဖိလစ်ပိုင်က Coca-Colaအပြင် တိုင်းပြည်ရှိ သူတို့ပိုင်သော တခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံး ရဲ့စီးပွားဖြစ် ကြော်ငြာများကို ထိထိရောက်ရောက် ကြော်ငြာသွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။

မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် သက်ဆိုင်သူများထံ ထုတ်ပြန်သော စာတွင် Coca-Cola ဖိလစ်ပိုင်president နဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာ Winn Everhart တို့ကကုမ္ပဏီရဲ့ ကျူးလွန်ထားသော ကြော်ငြာနေရာများ နဲ့ဘတ်ဂျက်များအားလုံးကို COVID-19 ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ထိခိုက်နစ်နာမှုအများဆုံးခံရသော လူမှုအသိုင်းအဝန်းများ အတွက် လှူဒါန်းဖို့ ကြိုးပမ်းမှုများကို ဦးတည်သွားမယ်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။

Everhart မှဖော်ပြခဲ့တာကတော့ Budgetရဲ့P 150သန်းကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်က ယခုအပတ်မှာ စတင်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီရဲ့ကြိုးပမ်းမှုများနဲ့အညီဖြစ်ပါတယ်။

 

McDonald's logo ဘာ့ကြောင့် ကွဲသွားရသလဲ

 

-ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများနဲ့ရှေ့တန်းစစ်သားများအတွက် hydrationလိုအပ်မှုကို နေ့စဉ်ထောက်ပံ့ပေးသွားပါမယ်။

-ကုမ္ပဏီက အများပြည်သူနဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများ သို့ အချိုရည် အားဖြည့်အချိုရည်များကို စတင်ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပြီး လိုအပ်သလိုဆက်လက် ကူညီလုပ်ဆောင်သွားမယ်။

-TOWNS ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ UP Medical Foundation တို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကျန်းမာရေးလုပ်သားများအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကာအကွယ်ပေးသည့် ကိရိယာများ (PPEs) ကိုပေးသွားပါမယ်။အထိခိုက်လွယ်ဆုံး မိသားစုများနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ သို့အစားအစာများထုပ်ပိုး ပို့ဆောင်ခြင်း၊အပြင် Coca-Cola ဖိလစ်ပိုင်က NGOမိတ်ဖက်များဖြစ်သော Caritas မနီလာနဲ့ Rise Against Hunger တို့နှင့်အတူတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။

-တိုးချဲ့ထားသော credit termsအရ အသေးစား ဝန်ဆောင်မှုပေးသောsari-sari-store များနဲ့ carinderias များကို ဖြန့်ဖြူးသော Partnersများကိုကူညီခြင်းများပြုလုပ်သွားပါမယ်။

“ ဒီအချိန်ဟာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အတွက်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်သမျှအားလုံးကို လုပ်ဖို့အပြည့်အဝကတိပြုပါတယ်။ဒါကအစပဲရှိပါသေးတယ်၊ ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက် ကူညီဖို့ ကျွန်တော်တို့ အရင်းအမြစ်တွေကို စုဆောင်းရင်း ကောင်းတာထက်ကျော်လွန်ပြီး ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ ဒီအချိန်က ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအတွက် ခက်ခဲတဲ့အချိန်များဖြစ်သဖြင့် ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်ရန် အပြည့်အဝကတိပြုပါတယ်"လို့ Everhartမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

 

Reference Source:BusinessMirror

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

Coronavirus ျဖစ္ပြားမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး လူေတြ နားလည္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံအႏွံ႔မွျပည္တြင္းသတင္းစာလုပ္ငန္းေတြက စာဖတ္သူမ်ားမွ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သတင္းေတြကို သံသယမရွိေစရန္ တြန္းအားေပး ပက္သက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

#ThereWithYou ဆိုတဲ့ hashtagကိုအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဤအဖြဲ႕သည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားနဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို အတူတူပူးေပါင္း ထိန္းသိမ္းထားရန္ရည္႐ြယ္လာပါတယ္။

(မတ္လ ၂၀ ရက္) တြင္Archant မွ Reach, JPI Media မွ Iliffe သို႔ ထုတ္ေဝသူမ်ားပိုင္တဲ့ သတင္းစာမ်ားရဲ႕ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ 'သင္တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေနရင္ ငါတို႔က အတူရွိေနမယ္' ‘When you’re on your own, we are there with you' ဟူေသာ စကားလုံးမ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝၾကပါတယ္။

Archant မွ chief content officer, Matt Kellyက ေဒသဆိုင္ရာ သတင္းစာေတြက "ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။သူတို႔ကမ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္၊ ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ကာလနဲ႔မေကာင္းတဲ့အရာေတြပါ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသိုင္းအ၀ိုင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အလိုအပ္ဆုံးအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေနတဲ့ အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အေကာင္းဆုံး အေနအထားပါပဲ"လို႔ ရွင္းျပသြားပါတယ္။

 

Coronavirusဂယက္ထေနခ်ိန္တြင္ hard seltzer အသစ္ကို အေရာင္းႁမွင့္တင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ Corona

 

၎လႈပ္ရွားမႈကို စက္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာအသင္း၊ သတင္းစာႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ားက ဝိုင္း၀န္းေထာက္ပံ့ၾကပါတယ္။

Newsquest's editorial development director, Toby Granville က "ဒီခက္ခဲတဲ့ ေန႔ရက္ေတြ၊ ရက္သတၱပတ္ေတြနဲ႕ လမ်ားအတြင္းအေရးႀကီးတဲ့၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ သတင္းမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊လူေတြကို အတူတကြစုစည္းၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေရးႀကီး မရွိမျဖစ္တဲ့ အခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမႈအသိုက္အ၀န္းရွိ အထိခိုက္လြယ္ဆုံးေသာအဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုလည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးလိုပါတယ္။" လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမႈအသိုက္အ၀န္းရွိ အထိခိုက္လြယ္ဆုံးေသာအဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုလည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးလိုပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

Coronavirus ပျံ့နှံ့မှုဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ ပြည်တွင်းသတင်းစာ လုပ်ငန်းများ စည်းလုံး

Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေ နားလည်လာသည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံအနှံ့မှ ျပည္တြင္းသတင္းစာလုပ္ငန္းေတြက စာဖတ်သူများမှ သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်သတင်းတွေကို သံသယမရှိစေရန် တွန်းအားပေး ပက်သက်လာခဲ့ကြပါတယ်။

#ThereWithYou ဆိုတဲ့ hashtagကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဤအဖွဲ့သည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများနဲ့ အားနည်းချက်တွေကို အတူတူပူးပေါင်း ထိန်းသိမ်းထားရန်ရည်ရွယ်လာပါတယ်။

(မတ်လ ၂၀ ရက်) တွင်Archant မှ Reach, JPI Media မှ Iliffe သို့ ထုတ်ဝေသူများပိုင်တဲ့ သတင်းစာများရဲ့ ရှေ့စာမျက်နှာများတွင် 'သင်တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေရင် ငါတို့က အတူရှိနေမယ်' ‘When you’re on your own, we are there with you' ဟူသော စကားလုံးများကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကြပါတယ်။

Archant မှ chief content officer, Matt Kellyက ဒေသဆိုင်ရာ သတင်းစာတွေက "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကမျိုးဆက်တွေအတွက်၊ ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလနဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အသိုင်းအဝိုင်းက ကျွန်တော်တို့ကို အလိုအပ်ဆုံးအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံး အနေအထားပါပဲ"လို့ ရှင်းပြသွားပါတယ်။

 

McDonald's logo ဘာ့ကြောင့် ကွဲသွားရသလဲ

 

၎င်းလှုပ်ရှားမှုကို စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော သတင်းမီဒီယာအသင်း၊ သတင်းစာနှင့် အယ်ဒီတာများက ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ကြပါတယ်။

Newsquest's editorial development director, Toby Granville က "ဒီခက်ခဲတဲ့ နေ့ရက်တွေ၊ ရက်သတ္တပတ်တွေနဲ့ လများအတွင်းအရေးကြီးတဲ့၊ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သတင်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊လူတွေကို အတူတကွစုစည်းပြီး ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းရင်းများကို ထုတ်ပြန်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရေးကြီး မရှိမဖြစ်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းရှိ အထိခိုက်လွယ်ဆုံးသောအဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးလိုပါတယ်။" လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းရှိ အထိခိုက်လွယ်ဆုံးသောအဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးလိုပါတယ်။

 

Reference Source: CNBC

Myanmar Advertising Directory

Published in Global
Page 7 of 45