-->

London Fashion Weekမွာ Marble LDNက John Doe Communicationsကို ဖန္တီးမႈတစ္ခုအတြက္ခိုင္းေစခဲ့ပါတယ္။၎ရဲ႕ ထီထြင္ဖန္တီးမႈကေတာ့ ေလွ်ာက္လွမ္းမွာ Absolut’s limited edition ျဖစ္ေသာ vodkaပုလင္းေတြကို ျပန္လည္အသံုးခ်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။Marble ကေဒသခံအရက္ဆိုင္မ်ား၊ LFW ပါတီမ်ားနဲ႕ ၂၄၀ ကီလိုဂရမ္ သမုဒၵရာစြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွအမႈိက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဒီဇိုင္းပညာရွင္မ်ားအတြက္ သူတို႔ရဲ႕စုေဆာင္းမႈမ်ားကို ျပသရန္ ပလက္ေဖာင္း အစီအစဥ္တစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။

Backgroung (ေနာက္ခံ)

အားလုံးေသာ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈရဲ႕၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖက္ရွင္လုပ္ငန္းက တာဝန္ယူထားေသာေၾကာင့္ Absolut ကဲ့သို႔ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားက ေျပာင္းလဲမႈ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းၾကပါတယ္။။ Absolutရဲ႕ ေရရွည္ခံၿပီး မာေၾကာတဲ့ အခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္နဲ႕ ၄၁% recycledဖန္ထည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ၎တို႔ရဲ႕ limited edition Vodkaပုလင္းအသစ္ကို ေၾကာ္ျငာသလိုျဖစ္ေစရန္အတြက္ Absolut သည္ John Doe Communications နဲ႕Marble LDN တို႔ရဲ႕ London Fashion Week တြင္ ပထမဆုံးေသာ recycledလုပ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လမ္းကို ဖန္တီးရန္တာဝန္ေပးခံရပါတယ္။

 

Coronavirusဂယက္ထေနခ်ိန္တြင္ hard seltzer အသစ္ကို အေရာင္းႁမွင့္တင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ Corona

 

Strategy (နည္းဗ်ဴဟာ)

Marble LDN စိတ္မွာေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမွဳနဲ႕ မလိုအပ္ေသာစြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ား ကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ Absolut Trash စိန္ေခၚမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္အားထက္သန္စြာ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီတင္ဆက္မႈတစ္ခုလုံးမွာ တစ္ႀကိမ္ပဲ အသုံးျပဳတဲ့ ပလပ္စတစ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာသစ္သားနဲ႕ PVC မဟုတ္တဲ့ ဗီႏိုင္းမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္း၊ သတ္မွတ္ဒီဇိုင္းအတြက္ LFW မွအမႈိက္မ်ားကိုျပန္လည္ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ဒီပြဲၿပီးပါက အျခား ထုတ္ကုန္ေတြမွာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမွတျခားဖန္တီးဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသြားေစဖို႔ေတြကို ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ပြဲေတာ္ကို ၁၀၀% ပလပ္စတစ္မပါပဲ ျပဳလုပ္ရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကို တာ၀န္ေပးခဲ့ပါတယ္။
ဆိုလိုသည္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္တိုင္းမွာ ျပန္လည္အသုံးျပဳထားေသာ ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းနဲ႕ ဧည့္သည္ေတြ အတြက္ပလပ္စတစ္ အစားမထိုးျခင္းတို႔ကိုဆိုလိုပါတယ္။
၎အရာကို ရရွိဖို႔အတြက္Orca Sound Project မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႕ အတူတူ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၎တို႔က စြန္႕ပစ္ပစၥည္းေတြကို ပတ္၀န္းက်င္မွာျပန္လည္ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ အၾကံဉာဏ္ေတြေပးၿပီး သမုဒၵရာသို႔ စြန္႕ပစ္ပလပ္စတစ္မ်ားကိုစုေဆာင္းၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ အေျခေနျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

Process (လုပ္ငန္းစဥ္)

ယူကရိန္းကမ္းေျခမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ ပလပ္စတစ္စြန႔္ပစ္ပစၥည္း ၂၄၀ ကီလိုဂရမ္နဲ႕ ညီမွ်တဲ့
Orca boards ရွစ္ခုကို အသုံးျပဳၿပီး catwalk fascia ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ Absolut
Brandက ေၾကမြေနေသာ ဖန္သား ပုလင္း ၄၆ ပုလင္းမွ ဖန္တီးထားေသာ limited editionပုလင္းအသစ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ခံနံရံမ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ၿပီး ေနရာခ်ထားေသာ ဖိနပ္မ်ားျဖင့္ဖန္တီးထားၿပီး catwalk backstageကို ေဒသမ်ားမွစုေဆာင္းေသာအမႈိက္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ထိုတြင္ ပလတ္စတစ္ပုလင္းမ်ား၊ အိတ္မ်ား၊ ခ်ိတ္ဆြဲမ်ား၊ ကတ္ထူျပားမ်ား၊အ၀တ္အစား အပိုစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား နဲ႕ အျခားအသံုးအေဆာင္မ်ားကို အေလအလြင့္မရွိေစရန္ စနစ္တက် သူ႔ေနရာနဲ႕သူ ျပင္ဆင္ျပသထားပါတယ္။

စုစုေပါင္း catwalk show ေလးခုရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖက္ရွင္ရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္ ဒီဇိုင္နာမ်ားျဖစ္တဲ့ Valentina Karellas၊ 10T Online၊ Bottle Top၊ Apollonia Studios၊ P.I.C. Style၊ Esfera၊ Cafin၊Boita၊ Urban Trenches London၊ Labo Mono၊ Revival London၊ Elvis & Kresse တို႔ပါ၀င္ပါတယ္။ဒီအစီအစဥ္က လာေရာက္အားေပးသူ ပရိသတ္ေတြကို ေလွ်ာက္လွမ္းကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းအားျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖက္ရွင္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔အတြက္ ရည္႐ြယ္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ရလဒ္ကေတာ့ အလြန္အံ့အားသင့္စရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ITV သတင္းမ်ားနဲ႕ ျပပြဲေလးခုမွ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားရရွိၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Recycledထားတဲ့ ေလွ်ာက္လမ္းက အဓိကပိုင္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္၍ တက္ႂကြေသာ ဒီဇိုင္းသမားမ်ားရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးမႈကို ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ျပသခဲ့ပါတယ္။
Marbleက စြန႔္ပစ္ပစၥည္းစုစုေပါင္း ေလးပုံတစ္ပုံရဲ႕ ေရရွည္တည္တံ့မႈကို ျပသရန္အတြက္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိူင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ London Fashion Week မွာ
ပထမဆုံးRecycled ေလွ်ာက္လမ္း နဲ႕ လူအမ်ားအျပားရဲ႕ ပထမဆုံးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးသည္ ကမ႓ာ၊Digital Advertising၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး၊Advertising ႏွင့္ ေအဂ်င္စီတို႔ကိုရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

လျှောက်လမ်းကို စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ London Fashion Week

London Fashion Weekမှာ Marble LDNက John Doe Communicationsကို ဖန်တီးမှုတစ်ခုအတွက်ခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။၎င်းရဲ့ ထီထွင်ဖန်တီးမှုကတော့ လျှောက်လှမ်းမှာ Absolut’s limited edition ဖြစ်သော vodkaပုလင်းတွေကို ပြန်လည်အသုံးချသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။Marble ကဒေသခံအရက်ဆိုင်များ၊ LFW ပါတီများနဲ့ ၂၄၀ ကီလိုဂရမ် သမုဒ္ဒရာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှအမှိုက်များကို အသုံးပြု၍ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဒီဇိုင်းပညာရှင်များအတွက် သူတို့ရဲ့စုဆောင်းမှုများကို ပြသရန် ပလက်ဖောင်း အစီအစဉ်တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။

Backgroung (နောက်ခံ)

အားလုံးသော ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုရဲ့၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းက တာဝန်ယူထားသောကြောင့် Absolut ကဲ့သို့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များက ပြောင်းလဲမှု လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်းကြပါတယ်။။ Absolutရဲ့ ရေရှည်ခံပြီး မာကြောတဲ့ အချက်များကို ထိန်းသိမ်းရန်နဲ့ ၄၁% recycledဖန်ထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ၎င်းတို့ရဲ့ limited edition Vodkaပုလင်းအသစ်ကို ကြော်ငြာသလိုဖြစ်စေရန်အတွက် Absolut သည် John Doe Communications နဲ့Marble LDN တို့ရဲ့ London Fashion Week တွင် ပထမဆုံးသော recycledလုပ်ထားသော လျှောက်လမ်းကို ဖန်တီးရန်တာဝန်ပေးခံရပါတယ်။

Strategy (နည်းဗျူဟာ)

Marble LDN စိတ်မှာရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနဲ့ မလိုအပ်သောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ကိုလျှော့ချခြင်းအတွက် Absolut Trash စိန်ခေါ်မှုကို ကျွန်တော်တို့ စိတ်အားထက်သန်စွာ လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က ဒီတင်ဆက်မှုတစ်ခုလုံးမှာ တစ်ကြိမ်ပဲ အသုံးပြုတဲ့ ပလပ်စတစ်ကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောသစ်သားနဲ့ PVC မဟုတ်တဲ့ ဗီနိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ သတ်မှတ်ဒီဇိုင်းအတွက် LFW မှအမှိုက်များကိုပြန်လည် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဒီပွဲပြီးပါက အခြား ထုတ်ကုန်တွေမှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှတခြားဖန်တီးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိသွားစေဖို့တွေကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။

ပွဲတော်ကို ၁၀၀% ပလပ်စတစ်မပါပဲ ပြုလုပ်ရန် ကျွန်တော်တို့ ကို တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ ဆောက်လုပ်ရေးအဆင့်တိုင်းမှာ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းနဲ့ ဧည့်သည်တွေ အတွက်ပလပ်စတစ် အစားမထိုးခြင်းတို့ကိုဆိုလိုပါတယ်။
၎င်းအရာကို ရရှိဖို့အတွက်Orca Sound Project မှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အတူတူ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ၎င်းတို့က စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေပေးပြီး သမုဒ္ဒရာသို့ စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်များကိုစုဆောင်းပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အခြေနေဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။

 

McDonald's logo ဘာ့ကြောင့် ကွဲသွားရသလဲ

 

Process (လုပ်ငန်းစဉ်)

ယူကရိန်းကမ်းခြေများတွင် တွေ့ရသော ပလပ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ၂၄၀ ကီလိုဂရမ်နဲ့ ညီမျှတဲ့
Orca boards ရှစ်ခုကို အသုံးပြုပြီး catwalk fascia ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ Absolut
Brandက ကြေမွနေသော ဖန်သား ပုလင်း ၄၆ ပုလင်းမှ ဖန်တီးထားသော limited editionပုလင်းအသစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ် ပြီးတော့ နောက်ခံနံရံများကို ပြန်လည် ပြုပြင်ပြီး နေရာချထားသော ဖိနပ်များဖြင့်ဖန်တီးထားပြီး catwalk backstageကို ဒေသများမှစုဆောင်းသောအမှိုက်များဖြင့် ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ထိုတွင် ပလတ်စတစ်ပုလင်းများ၊ အိတ်များ၊ ချိတ်ဆွဲများ၊ ကတ်ထူပြားများ၊အဝတ်အစား အပိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ နဲ့ အခြားအသုံးအဆောင်များကို အလေအလွင့်မရှိစေရန် စနစ်တကျ သူ့နေရာနဲ့သူ ပြင်ဆင်ပြသထားပါတယ်။

စုစုပေါင်း catwalk show လေးခုရှိပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ဖက်ရှင်ရဲ့ ရှေ့ဆောင် ဒီဇိုင်နာများဖြစ်တဲ့ Valentina Karellas၊ 10T Online၊ Bottle Top၊ Apollonia Studios၊ P.I.C. Style၊ Esfera၊ Cafin၊Boita၊ Urban Trenches London၊ Labo Mono၊ Revival London၊ Elvis & Kresse တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်က လာရောက်အားပေးသူ ပရိသတ်တွေကို လျှောက်လှမ်းကို သူတို့ကိုယ်တိုင်လမ်းလျှောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအားဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။

ရလဒ်ကတော့ အလွန်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ITV သတင်းများနဲ့ ပြပွဲလေးခုမှ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တုံ့ပြန်ချက်များရရှိပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recycledထားတဲ့ လျှောက်လမ်းက အဓိကပိုင်းအဖြစ် ပြုလုပ်၍ တက်ကြွသော ဒီဇိုင်းသမားများရဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုကို ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းဖြင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။
Marbleက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစုစုပေါင်း လေးပုံတစ်ပုံရဲ့ ရေရှည်တည်တံ့မှုကို ပြသရန်အတွက် အောင်မြင်စွာ ပြန်လည်အသုံးပြုနိူင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ London Fashion Week မှာ
ပထမဆုံးRecycled လျှောက်လမ်း နဲ့ လူအများအပြားရဲ့ ပထမဆုံးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။

ဤဆောင်းပါးသည် ကမ္ဘာ၊Digital Advertising၊ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး၊Advertising နှင့် အေဂျင်စီတို့ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

 

Reference Source:The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္က McDonaldဟာ Delivery serviceပါ၀င္ေသာ သူတို႔ရဲ႕Appကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။၎ Appဟာ လူအမ်ားရဲ႕ ေထာက္ခံမွဳကို ရရွိၿပီး စားသံုးသူ ေဖာက္သည္ေတြကို စိတ္ေက်နပ္မွဳေပးႏိုင္တဲ့ Appတစ္ခုလည္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ထို Serviceမွာ McDonald'sရဲ႕ အစားအစာမ်ားကို အိမ္သို႔မပို႔မွီအခ်ိန္ထိ စိတ္ၾကဳိက္မွာယူႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အိမ္သို႔လာပို႔သည္အခါတြင္လည္း ပို႔ေဆာင္ေပးသူဟာ ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေရး၀တ္စံုအျပည့္၀တ္ဆင္ၿပီး စားသံုးနဲ႕ "Social Distancing"အရ အကြာအေ၀း တစ္ခုမွ ေန၍ ပို႔ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါမွာေတာ့ Safety Firstဆိုတဲ့အတိုင္း McDonald's နဲ႕Tesco stores ေတြဟာ သူတို႔ဆိုင္အတြင္းရဲ႕ ၾကမ္းျပင္မွာ အဝါေရာင္ အမွတ္အသားboxေလးေတြထားရွိၿပီး Social Distancingကို လိုက္နာ၍ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Fast-food chainမွာ စားသံုးသူတစ္ေယာက္က ၎ဆိုင္ရဲ႕ ၾကမ္းျပင္ရွိ အဝါေရာင္ အမွတ္အသားBox ေပၚမွာ အစားအစာမွာၿပီး မတ္တပ္ရပ္ေစာင့္ေနစဥ္မွာ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ အကြာအေ၀းတစ္ခုက ရပ္ေစာင့္ေနၾကရပံုကို ဗီဒီယိုတစ္ခုကို ႐ိုက္ကူးခဲ့ပါတယ္။

 

Coronavirus ပ်ံ႕ႏွံ့မႈေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္မ်ား ေဒၚလာ ၃ဘီလီယံထိ ေလ်ာ့က်ႏိုင္

 

UKရွိMcDonald'sတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္အားလံုးကို ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ ပိတ္ရက္ေတြမွာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ပိတ္မွာျဖစ္ေပမယ့္ လွမ္းမွာယူႏိုင္ၿပီး ပို႔ေဆာင္ေပးမယ့္ ၀န္ေဆာင္မႈကေတာ့ ဖြင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။McDonald'sရဲ႕ ကစားစရာေနရာေတြအားလံုးလည္းပိတ္ထားပါတယ္။

Haydockမွာရွိတဲ့ Tesco Storeတစ္ခုက အနက္ေရာင္တိပ္မ်ားနဲ႕ ၎တို႔ရဲ႕ ၾကမ္းျပင္မွာ ေဖာက္သည္ေတြ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ မနီးကပ္ေစရန္ ဂ႐ုစိုက္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခု အေနနဲ႕ ကပ္ေပးထားပါတယ္။ၿပီးေတာ့ စာမ်ားကပ္ထားပါတယ္။၎စာကေတာ့ "Social Distancing အရ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေရွ႕ကလူ ၀ယ္ယူေနစဥ္တြင္ တိပ္အေနာက္မွာမတ္တပ္ရပ္ေနေပးမွာ ဒါဟာ ခင္ဗ်ားကိုယ္ ခင္ဗ်ား ကာကြယ္တာျဖစ္ၿပီး တျခားသူမ်ားကို ကာကြယ္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။"ပဲျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔သာ Storeေတြအကုန္လံုးက အခုလို တိပ္ေတြကပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္ေဆာင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဗိုင္းရပ္စ္ကိုတုန္႕ျပန္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကိုေရာက္ရွိလာမွာပါ။

"Social Distancing"ဆိုတာကေတာ့ လူတစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး အကြာအေ၀းတစ္ခုမွာေနျခင္း၊လူထုအမ်ားႀကီးကိုေရွာင္ရွားတာျဖစ္ၿပီး လူစုလူေ၀းေတြ၊ေနရာအေသးေလးမႈလူေတြစုေနျခင္းေတြ ဥပမာ Pubs၊႐ုပ္ရွင္ရံုမ်ား၊စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ကဇာတ္႐ုံုမ်ား၊ဘားမ်ားနဲ႕ ကလပ္ေတြ စတာေတြကိုေရွာင္ရွားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ခင္ဗ်ားအျပင္မွာ လမ္းေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ေတာင္တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ အနဲဆံုး ၂မီတာ ျခားၿပီးေနရတာကို ဆိုလိုပါတယ္။

McDonald'sရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက"အစိုးရရဲ႕ Social Distancing ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထိုင္ခံုေတြရဲ႕ေနရာေတြကို ပိတ္လိုက္ပါတယ္ ၿပီးေတာ့ ကစားတဲ့ေနရာေတြကိုေရာေပါ့။ဒါေပမယ့္ mobileကေန မွာယူႏိုင္ၿပီး အိမ္သို႔ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့၀န္ေဆာင္မွဳေတာ့ ခဏတာအခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြက္ ရွိေနေသးပါတယ္"

"ဖြင့္ေနေသးတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ေတြက စားသံုးသူေတြကို အသိပညာမွ်ေ၀ရမယ္ ၿပီးေတာ့ အစိုးရရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္သတင္းေတြကို အသိေပးရမယ္ ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ မီတာျခားေနရမယ္ဆိုတာေတြကို အၿမဲေၾကညာေနရမယ္။"လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။

24hour storeေတြက ဒီအပတ္ေတြမွာ ေစာေစာပိတ္ၾကပါတယ္။10pmကေန 6amထိကို ကုန္ပစၥည္းေတြျပန္ျဖည့္ဆည္းျခင္းနဲ႕ သန္းရွင္းေရးအတြက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္သူေတြကိုလည္း ကန္႕သတ္ခ်က္တစ္ခုထားထားပါတယ္။ကုန္စိမ္းေတြနဲ႕ အိမ္သံုးကုန္ပစၥည္းထုတ္ကုန္ေတြကို ၃ခုထပ္ပို၀ယ္လို႔မရပါဘူး။ဒါဟာ လူေတြရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းျပတ္ေတာက္မႈမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

McDonald's logo ဘာ့ကြောင့် ကွဲသွားရသလဲ

ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်က McDonaldဟာ Delivery serviceပါဝင်သော သူတို့ရဲ့Appကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။၎င်း Appဟာ လူအများရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ရရှိပြီး စားသုံးသူ ဖောက်သည်တွေကို စိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်တဲ့ Appတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထို Serviceမှာ McDonald'sရဲ့ အစားအစာများကို အိမ်သို့မပို့မှီအချိန်ထိ စိတ်ကြိုက်မှာယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အိမ်သို့လာပို့သည်အခါတွင်လည်း ပို့ဆောင်ပေးသူဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံအပြည့်ဝတ်ဆင်ပြီး စားသုံးနဲ့ "Social Distancing"အရ အကွာအဝေး တစ်ခုမှ နေ၍ ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။

ယခုအခါမှာတော့ Safety Firstဆိုတဲ့အတိုင်း McDonald's နဲ့Tesco stores တွေဟာ သူတို့ဆိုင်အတွင်းရဲ့ ကြမ်းပြင်မှာ အဝါရောင် အမှတ်အသားboxလေးတွေထားရှိပြီး Social Distancingကို လိုက်နာ၍ ဖောက်သည်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။

Fast-food chainမှာ စားသုံးသူတစ်ယောက်က ၎င်းဆိုင်ရဲ့ ကြမ်းပြင်ရှိ အဝါရောင် အမှတ်အသားBox ပေါ်မှာ အစားအစာမှာပြီး မတ်တပ်ရပ်စောင့်နေစဉ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကွာအဝေးတစ်ခုက ရပ်စောင့်နေကြရပုံကို ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။

UKရှိMcDonald'sတဲ့ စားသောက်ဆိုင်အားလုံးကို ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ ပိတ်ရက်တွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပိတ်မှာဖြစ်ပေမယ့် လှမ်းမှာယူနိုင်ပြီး ပို့ဆောင်ပေးမယ့် ဝန်ဆောင်မှုကတော့ ဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။McDonald'sရဲ့ ကစားစရာနေရာတွေအားလုံးလည်းပိတ်ထားပါတယ်။

Haydockမှာရှိတဲ့ Tesco Storeတစ်ခုက အနက်ရောင်တိပ်များနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ ကြမ်းပြင်မှာ ဖောက်သည်တွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မနီးကပ်စေရန် ဂရုစိုက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု အနေနဲ့ ကပ်ပေးထားပါတယ်။ပြီးတော့ စာများကပ်ထားပါတယ်။၎င်းစာကတော့ "Social Distancing အရ ကျေးဇူးပြု၍ ရှေ့ကလူ ဝယ်ယူနေစဉ်တွင် တိပ်အနောက်မှာမတ်တပ်ရပ်နေပေးမှာ ဒါဟာ ခင်ဗျားကိုယ် ခင်ဗျား ကာကွယ်တာဖြစ်ပြီး တခြားသူများကို ကာကွယ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။"ပဲဖြစ်ပါတယ်။

တကယ်လို့သာ Storeတွေအကုန်လုံးက အခုလို တိပ်တွေကပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတုန့်ပြန်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာမှာပါ။

"Social Distancing"ဆိုတာကတော့ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အကွာအဝေးတစ်ခုမှာနေခြင်း၊လူထုအများကြီးကိုရှောင်ရှားတာဖြစ်ပြီး လူစုလူဝေးတွေ၊နေရာအသေးလေးမှုလူတွေစုနေခြင်းတွေ ဥပမာ Pubs၊ရုပ်ရှင်ရုံများ၊စားသောက်ဆိုင်များ၊ကဇာတ်ရုံများ၊ဘားများနဲ့ ကလပ်တွေ စတာတွေကိုရှောင်ရှားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

နောက်တစ်မျိုးကတော့ ခင်ဗျားအပြင်မှာ လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်တောင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အနဲဆုံး ၂မီတာ ခြားပြီးနေရတာကို ဆိုလိုပါတယ်။

 

Coronavirusဂယက်ထနေချိန်တွင် hard seltzer အသစ်ကို အရောင်းမြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ Corona

 

McDonald'sရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက"အစိုးရရဲ့ Social Distancing ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကျွန်တော်တို့က ထိုင်ခုံတွေရဲ့နေရာတွေကို ပိတ်လိုက်ပါတယ် ပြီးတော့ ကစားတဲ့နေရာတွေကိုရောပေါ့။ဒါပေမယ့် mobileကနေ မှာယူနိုင်ပြီး အိမ်သို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတော့ ခဏတာအချိန်အတိုင်းအတာအတွက် ရှိနေသေးပါတယ်"

"ဖွင့်နေသေးတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေက စားသုံးသူတွေကို အသိပညာမျှဝေရမယ် ပြီးတော့ အစိုးရရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်သတင်းတွေကို အသိပေးရမယ် ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် မီတာခြားနေရမယ်ဆိုတာတွေကို အမြဲကြေညာနေရမယ်။"လို့ ပြောသွားပါတယ်။

24hour storeတွေက ဒီအပတ်တွေမှာ စောစောပိတ်ကြပါတယ်။10pmကနေ 6amထိကို ကုန်ပစ္စည်းတွေပြန်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့ သန်းရှင်းရေးအတွက် အချိန်သတ်မှတ်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

ဈေးဝယ်သူတွေကိုလည်း ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုထားထားပါတယ်။ကုန်စိမ်းတွေနဲ့ အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်တွေကို ၃ခုထပ်ပိုဝယ်လို့မရပါဘူး။ဒါဟာ လူတွေရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းပြတ်တောက်မှုမှ ကြိုတင်ကာကွယ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။

 

Reference Source: The Sun

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

Constellation အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ျပႆနာနဲ႕ နာမည္ပိုႀကီးလာၿပီး တြစ္တာတြင္ တင္ထားေသာ နိင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ လူအမ်ားရဲ႕ တုန္႕ျပန္မႈကို လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ Corona Hard Seltzer အသစ္အတြက္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးတြန္းအားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။Corona Hard seltzer အရသာအသစ္မ်ားကို ေစ်းကြက္သို႔ မၾကာမီ ေရာက္ရွိလာေတာ့မယ္ လို႔ ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။

Corona Extra၊ Modelo Especial ႏွင့္ Svedka Vodka တို႔ပါဝင္တဲ့ Constellation
ကၿပီးခဲ့သည့္လက ေစ်းကြက္တြင္ေပၚေပါက္လာေသာ ၄င္းရဲ႕ seltzer အရသာအသစ္ ေလးခုကို ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာသန္း ၄၀ ေက်ာ္သုံးစြဲရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်ိန္အခါဟာ coronavirus ျပန႔္ပြားမႈနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနပါတယ္။ၾကာသပေတးေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းပိုင္းက စေတာ့ရွယ္ယာေဈးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ စေတာ့၆% နီးပါးက်ဆင္းခဲ့ရပါတယ္။

ယခုသီတင္းပတ္ အေစာပိုင္းက တြစ္တာမွာ Constellationရဲ႕ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး ေၾကာ္ျငာတစ္ခုသည္ ကမ္းေျခမွာ “Coming ashore soon” ဟူေသာ စကားလုံးပါၿပီး ေသာင္ျပင္ေပၚမွာ seltzerရဲ႕ သံဗူးေလးခုကိုျပသထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။၎ ေၾကာ္ျငာကို ေ၀ဖန္တဲ့သူမ်ားကေတာ့ ဒီseltzerရဲ႕ အရသာဟာေကာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး၊ဒါဟာ “bad timing” အခ်ိန္ေကာင္းမဟုတ္ဘူး စသျဖင့္ ေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။

 

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အမွတ္တံဆိပ္ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ က်ရွံုးျခင္း

 

"Corona နဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာက လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၃၀
လုံးလုံးလႈပ္ရွားခဲ့ေသာ campaignျဖစ္ၿပီး ကိုက္ညီတဲ့ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတဲ့ စားသုံးသူေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကိုအေျခခံပါတယ္” လို႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက CNBC သို႔အီးေမးလ္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

"ဒီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ ထိခိုက္ရတဲ့ သူေတြကို စာနာမိၿပီး အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတုန္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စားသုံးသူ ေဖာက္သည္ေတြက ဒီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အၾကားဆက္ႏြယ္မႈမရွိဘူးဆိုတာကို နားလည္ထားၾကပါတယ္"

iSpot ရဲ႕အဆိုအရ Coronaက ယခုသီတင္းပတ္အေစာပိုင္းမွာ hard seltzer
အတြက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေၾကာ္ျငာကိုစတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

Coronavirus ျဖစ္ပြားမႈမ်ား အၾကား Corona ရဲ႕ Brandသေဘာထား ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာမဲ႐ုံ နဲ႕ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ကုမၸဏီ YouGov က ဗုဒၶဟူးေန႔ကထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေႏြရာသီ အေဖ်ာ္ယမကာျဖစ္ေသာ္လည္း Coronaကို ၀ယ္ယူမႈႏႈန္းက ၂ႏွစ္အတြင္းအနိမ့္ဆုံး ျဖစ္ၿပီး ကမ္းေျခအားလပ္ရက္မ်ားနဲ႕ ဆက္စပ္မႈက သိသိသာသာ ရာသီအလိုက္ အတက္အက်ရွိတာ ကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ” ကုမၸဏီအေနနဲ႕ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈက Corona ဘီယာပတ္၀န္းက်င္မွာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ေစႏိုင္တယ္ လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ အႀကီးမားဆုံးမိတ္ဆက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒါကိုေကာ္ပိုေရးရွင္းအတြက္ အသုံးခ်တယ္ဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္” "ဒါေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ သိသိသာသာရွယ္ယာရရွိလိမ့္မယ္ လို႔ယုံၾကည္ေနပါတယ္။ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ကုန္ေတြကို ျဖန္႕ခ်ီဖို႔ မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။"
လိ့ု စီအီးအို ဘီလ္နယူးလန္က ၿပီးခဲ့တဲ့ လ“ Mad Money” အင္တာဗ်ဴးတြင္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

Coronavirusဂယက်ထနေချိန်တွင် hard seltzer အသစ်ကို အရောင်းမြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ Corona

Constellation အမှတ်တံဆိပ်များသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပြဿနာနဲ့ နာမည်ပိုကြီးလာပြီး တွစ်တာတွင် တင်ထားသော နိင်ငံရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် လူအများရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် Corona Hard Seltzer အသစ်အတွက် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးတွန်းအားကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။Corona Hard seltzer အရသာအသစ်များကို ဈေးကွက်သို့ မကြာမီ ရောက်ရှိလာတော့မယ် လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။

Corona Extra၊ Modelo Especial နှင့် Svedka Vodka တို့ပါဝင်တဲ့ Constellation
ကပြီးခဲ့သည့်လက ဈေးကွက်တွင်ပေါ်ပေါက်လာသော ၎င်းရဲ့ seltzer အရသာအသစ် လေးခုကို ဈေးကွက်တွင် ဒေါ်လာသန်း ၄၀ ကျော်သုံးစွဲရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ဤအချိန်အခါဟာ coronavirus ပြန့်ပွားမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက်နေပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းပိုင်းက စတော့ရှယ်ယာဈေးကျဆင်းမှုကြောင့် စတော့၆% နီးပါးကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်။

ယခုသီတင်းပတ် အစောပိုင်းက တွစ်တာမှာ Constellationရဲ့ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ကြော်ငြာတစ်ခုသည် ကမ်းခြေမှာ “Coming ashore soon” ဟူသော စကားလုံးပါပြီး သောင်ပြင်ပေါ်မှာ seltzerရဲ့ သံဗူးလေးခုကိုပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်း ကြော်ငြာကို ဝေဖန်တဲ့သူများကတော့ ဒီseltzerရဲ့ အရသာဟာကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး၊ဒါဟာ “bad timing” အချိန်ကောင်းမဟုတ်ဘူး စသဖြင့် ဝေဖန်ကြပါတယ်။

 

Coronavirus ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်များ ဒေါ်လာ ၃ဘီလီယံထိ လျော့ကျနိုင်

 

"Corona နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြော်ငြာက လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃၀
လုံးလုံးလှုပ်ရှားခဲ့သော campaignဖြစ်ပြီး ကိုက်ညီတဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ စားသုံးသူဖောက်သည်တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပါတယ်” လို့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက CNBC သို့အီးမေးလ်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

"ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ထိခိုက်ရတဲ့ သူတွေကို စာနာမိပြီး အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေတုန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စားသုံးသူ ဖောက်သည်တွေက ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အကြားဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကို နားလည်ထားကြပါတယ်"

iSpot ရဲ့အဆိုအရ Coronaက ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာ hard seltzer
အတွက် ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။

Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုများ အကြား Corona ရဲ့ Brandသဘောထား ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို နိုင်ငံတကာမဲရုံ နဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ကုမ္ပဏီ YouGov က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ နွေရာသီ အဖျော်ယမကာဖြစ်သော်လည်း Coronaကို ဝယ်ယူမှုနှုန်းက ၂နှစ်အတွင်းအနိမ့်ဆုံး ဖြစ်ပြီး ကမ်းခြေအားလပ်ရက်များနဲ့ ဆက်စပ်မှုက သိသိသာသာ ရာသီအလိုက် အတက်အကျရှိတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။ ” ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုက Corona ဘီယာပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆိုးကျိုးများ သက်ရောက်စေနိုင်တယ် လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

“ အကြီးမားဆုံးမိတ်ဆက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က ဒါကိုကော်ပိုရေးရှင်းအတွက် အသုံးချတယ်ဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်” "ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် သိသိသာသာရှယ်ယာရရှိလိမ့်မယ် လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ကုန်တွေကို ဖြန့်ချီဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး။"
လိ့ု စီအီးအို ဘီလ်နယူးလန်က ပြီးခဲ့တဲ့ လ“ Mad Money” အင်တာဗျူးတွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

 

Reference Source: CNBC

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွာ အသက္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္မက အသက္ဆုံးရႈံးေစတဲ့ Coronavirus ကူးစက္ေရာဂါဟာ ႐ုတ္တရက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈျမန္ဆန္ၿပီး ျဖစ္ပြားမႈတိုးလာပါတယ္။ ေသာၾကာေန႔က သမၼတ Trump ရဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚအေျခအေနအျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့ျခင္းအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေဈးကြက္ရွာေဖြသူမ်ားက အဆင္သင့္ မျဖစ္ၾကေသးပါဘူး။ အမွတ္တံဆိပ္ ပိုင္ရွင္မ်ားစြာက အခုလိုရႈပ္ေထြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာေတြ (သို႔မဟုတ္)ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔ ေရွ႕ကို ဘယ္လိုဆက္ရမလဲဆိုတာကို ေဆြးေနၾကပါတယ္။ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဝဖန္ခံရၿပီး ပယ္ခ်ခံရေသာ သို႔မဟုတ္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေခတ္ျပန္စားလာေသာ ေၾကာ္ျငာအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ASOS

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ASOS သည္ပထမဆုံးေသာ chainmail face maskမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္တဲ့အခါ e-commerce လက္လီအေရာင္းဆိုင္သည္ သူတို႔၏ဒီဇိုင္းအတြက္ အြန္လိုင္းမွေလွာင္ေျပာင္ခံရပါတယ္။ စတင္ျဖန႔္ခ်ီတဲ့ အခ်ိန္မွာ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားက“ ပြဲေတာ္ရာသီ / တုပ္ေကြးရာသီ / အနီးကပ္စကားေျပာသူမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံျခင္း၊မင္းရဲ႕တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေစမယ့္အရာ” လို႔အေရာင္းျမႇင့္တင္ရန္ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။သူတို႔က လြန္ခဲ့တဲ့လအနည္းငယ္က ဖက္ရွင္ေတြအတြက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မယ္။သို႔ေသာ္ face maskမ်ားသည္ coronavirus ဂယက္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာရဲ႕ အရင္းျမစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအပတ္ Facebook ႏွင့္ Google တို႔ကFace mask မ်ားအတြက္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုပိတ္ပင္ထားရသည္ အထိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။လြန္ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတြင္း၊ တြစ္တာမွ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ face maskေၾကာ္ျငာေတြ ေတြ႕ရလြန္းလို႔ တိုင္တဲ့အထိေတာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေငြေရာင္ နဲ႔ ေ႐ႊေရာင္ face maskမ်ားကို၁၇ ေဒၚလာ ျဖင့္ေရာင္း ခ်သည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ ASOS ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ Userမ်ားက အလိုအေလ်ာက္Share ယူသြားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီက မၾကာေသးမီက ထုတ္ကုန္မ်ားကို အကုန္တင္ပို႔လိုက္ၿပီလို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

 

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ့ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္အတြင္း iPad နဲ႕ Keyboard အသစ္ကို မိတ္ဆက္လိုက္တဲ့ Apple

 

Norwegian Cruise Lines

Norwegian Cruise Lines ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ပတ္ခန႔္က ေနရာတိုင္းလိုလိုျဖစ္ေသာ တီဗြီႏွင့္လႊင့္ျခင္း၊ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ လူမႈမီဒီယာပလက္ေဖာင္းမ်ားေပၚတြင္ ေနရာယူထားၾကပါတယ္။ နယူးေယာက္တိုင္းမ္သတင္းစာအရ ယခုႏွစ္ဒီဂ်စ္တယ္ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ Wayfair ႏွင့္ Expedia ကဲ့သို႔ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းနီးပါးေပးခဲ့တယ္လို႔ နယူးေယာက္တိုင္းမ္စ္သတင္းစာက CNN ျပပြဲ “Erin Burnett OutFront” တြင္ Norwegian Cruise Lines ေၾကာ္ျငာကို အဆင္မေျပေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာမွာ လူေတြ သူတို႔ရဲ႕ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာေပၚမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနေၾကာင္းျပသထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ iSpot.tv ၏အဆိုအရ ၎သည္မတ္လ ၁၁ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါcruise lineသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္တားျမစ္ေနခ်ိန္မွ ထုတ္လႊင့္တာက ကံမေကာင္းတာပါပဲ။ဗိုင္းရပ္စ္ကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ တားျမစ္မႈေတြက Cruise လုပ္ငန္းကိုအႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး ေသာၾကာေန႔က Norwegian Cruise Linesသည္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ခရီးစဥ္မ်ားေခတၱရပ္ဆိုင္းမယ္ လိ့ုေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

Lysol

ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း မွာကုန္အမွတ္တံဆိပ္အားလုံးဟာ နာမည္ႀကီးလာတာမဟုတ္ပါဘူး။ သန႔္ရွင္းေရးတံဆိပ္မ်ားဟာ ေရာင္းထြက္ေနၾကၿပီး၊ Reckitt Benckiser ရဲ႕ Lysol ကအေကာင္းဆုံးတံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။RB ရဲ႕ Lysol ဦး ေဆာင္ေသာ sprayသန႔္စင္ေဆးသည္ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ကထက္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း Nielsen ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။သို႔ေသာ္ စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ Lysol wipes ႏွင့္sprayမ်ားျပတ္ေတာက္မႈရွိေနၿပီး Lysol ၏လက္ရွိေၾကာ္ျငာသည္ လူမ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုအလြယ္တကူ ဝယ္ယူရန္ တတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားသည္ မသုံးႏိုင္ေလာက္တဲ့ထိျဖစ္ၾကရပါတယ္။

Lysol သည္တီဗြီႏွင့္social mediaတို႔တြင္ေၾကာ္ျငာသုံးခုတင္ထားပါတယ္။ႏွစ္ခုသည္ ၎ရဲ႕spray ကိုအေရာင္းျမႇင့္တင္ထားပါသည္။ iSpot.TV ၏အဆိုအရ၎တို႔သည္ ေၾကာ္ျငာကို မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ထိ ထုတ္လႊင့္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေၾကာ္ျငာကေတာ့ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦး က သူရဲ႕ ႏွာေစးေနေသာႏွာေခါင္းကိုပြတ္တိုက္ၿပီး အနီးအနားရွိ အ႐ုပ္တစ္႐ုပ္ကို ကပ္သုတ္သည့္ဗီဒီယိုတစ္ခုတြင္ ေဆးမႈတ္သည့္ Sprayသည္ Coronavirus မဟုတ္ဘဲ H3N2 တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ကို ေသေစသည္ဟုေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ထုတ္ေဝရန္ အခ်ိန္မီ မမီကို Reckitt Benckiser ကဘာမွ တုံ႔ျပန္မေျပာေသးပါဘူး။

KFC

ၾကာသပေတးေန႔တြင္, KFC ရဲ႕ေၾကာ္ျငာက ၾကက္ေၾကာ္စားၿပီးေနာက္ Chopin စႏၵရားဂီတ ေနာက္ခံျဖင့္ Customerမ်ားက မိမိတို႔ရဲ႕ လက္ေခ်ာင္းမ်ားလ်က္ေနတဲ့ “finger lickin’ good”ေၾကာ္ျငာပဲျဖစ္ပါတယ္။Mother London ေအဂ်င္စီက ဖန္တီးထားတာျဖစ္ၿပီး လမ္းေဘးေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ေတြမွာ လူေတြဟာသူတို႔ရဲ႕လက္ေခ်ာင္းေတြကို “It’s and “good” ဆိုတဲ့ စကားလုံးေတြနဲ႔ လ်က္ေနတယ္ဆိုတာျပသထားပါတယ္။ U.K. ရွိ ေၾကာ္ျငာစံခ်ိန္စံၫႊန္းဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕က Ad Age ကိုေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္တန္းမႈ ၁၆၃ ခုလက္ခံရရွိေၾကာင္း၊ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ တားစီးထားတဲ့အရာေတြကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

"ဒီCampaign ကိုထုတ္လႊင့္ဖို႔ အခ်ိန္သင့္ေတာ္တယ္လ့ို မခံစားရေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေၾကာ္ျငာကိုေခတၱရပ္နားဖို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ကြၽန္ေတာ္တို႔ တကယ္ဂုဏ္ယူတယ္၊ ေနာက္မွေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ျပန္လာဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ "လို႔ KFCမွေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ ကြော်ငြာများ အောင်မြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျရှုံးခြင်း

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အသက်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်မက အသက်ဆုံးရှုံးစေတဲ့ Coronavirus ကူးစက်ရောဂါဟာ ရုတ်တရက် ပျံ့နှံ့မှုမြန်ဆန်ပြီး ဖြစ်ပွားမှုတိုးလာပါတယ်။ သောကြာနေ့က သမ္မတ Trump ရဲ့နိုင်ငံတော် အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် ကြေငြာခဲ့ခြင်းအပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဈေးကွက်ရှာဖွေသူများက အဆင်သင့် မဖြစ်ကြသေးပါဘူး။ အမှတ်တံဆိပ် ပိုင်ရှင်များစွာက အခုလိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ ကြော်ငြာတွေ (သို့မဟုတ်)ရွှေ့ဆိုင်းထားတဲ့ ကြော်ငြာတွေနဲ့ ရှေ့ကို ဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုတာကို ဆွေးနေကြပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင် ဝေဖန်ခံရပြီး ပယ်ချခံရသော သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ခေတ်ပြန်စားလာသော ကြော်ငြာအချို့ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။

ASOS

၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ASOS သည်ပထမဆုံးသော chainmail face maskများကို စတင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါ e-commerce လက်လီအရောင်းဆိုင်သည် သူတို့၏ဒီဇိုင်းအတွက် အွန်လိုင်းမှလှောင်ပြောင်ခံရပါတယ်။ စတင်ဖြန့်ချီတဲ့ အချိန်မှာ လက်လီရောင်းချသူများက“ ပွဲတော်ရာသီ / တုပ်ကွေးရာသီ / အနီးကပ်စကားပြောသူများနဲ့ ဆက်ဆံခြင်း၊မင်းရဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုက်နှစ်သက်စေမယ့်အရာ” လို့အရောင်းမြှင့်တင်ရန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့က လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်က ဖက်ရှင်တွေအတွက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။သို့သော် face maskများသည် coronavirus ဂယက်တွင် သတင်းအချက်အလက်များစွာရဲ့ အရင်းမြစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုအပတ် Facebook နှင့် Google တို့ကFace mask များအတွက် ကြော်ငြာများကိုပိတ်ပင်ထားရသည် အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း၊ တွစ်တာမှ သုံးစွဲသူများသည် face maskကြော်ငြာတွေ တွေ့ရလွန်းလို့ တိုင်တဲ့အထိတောင် ဖြစ်နေပါတယ်။

ငွေရောင် နဲ့ ရွှေရောင် face maskများကို၁၇ ဒေါ်လာ ဖြင့်ရောင်း ချသည့် ကြော်ငြာများသည် ASOS ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ Userများက အလိုအလျောက်Share ယူသွားကြသည်။ သို့သော် ကုမ္ပဏီက မကြာသေးမီက ထုတ်ကုန်များကို အကုန်တင်ပို့လိုက်ပြီလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။

 

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပက်သက်သော အချက်အချာကျတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စတင်ထုတ်ပြန်တော့မယ့် WhatsApp

 

Norwegian Cruise Lines

Norwegian Cruise Lines ကြော်ငြာများသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ခန့်က နေရာတိုင်းလိုလိုဖြစ်သော တီဗွီနှင့်လွှင့်ခြင်း၊ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များနှင့် လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် နေရာယူထားကြပါတယ်။ နယူးယောက်တိုင်းမ်သတင်းစာအရ ယခုနှစ်ဒီဂျစ်တယ်ကြော်ငြာများအတွက် Wayfair နှင့် Expedia ကဲ့သို့သော ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ကြော်ငြာများအတွက် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းနီးပါးပေးခဲ့တယ်လို့ နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်သတင်းစာက CNN ပြပွဲ “Erin Burnett OutFront” တွင် Norwegian Cruise Lines ကြော်ငြာကို အဆင်မပြေကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

ကြော်ငြာမှာ လူတွေ သူတို့ရဲ့ အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာ ပျော်မွေ့နေကြောင်းပြသထားတဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ iSpot.tv ၏အဆိုအရ ၎င်းသည်မတ်လ ၁၁ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဆိုပါcruise lineသည် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တားမြစ်နေချိန်မှ ထုတ်လွှင့်တာက ကံမကောင်းတာပါပဲ။ဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် တားမြစ်မှုတွေက Cruise လုပ်ငန်းကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့ပြီး သောကြာနေ့က Norwegian Cruise Linesသည် ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ခရီးစဉ်များခေတ္တရပ်ဆိုင်းမယ် လိ့ုကြေညာခဲ့ပါတယ်။

Lysol

ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း မှာကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးဟာ နာမည်ကြီးလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ သန့်ရှင်းရေးတံဆိပ်များဟာ ရောင်းထွက်နေကြပြီး၊ Reckitt Benckiser ရဲ့ Lysol ကအကောင်းဆုံးတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။RB ရဲ့ Lysol ဦး ဆောင်သော sprayသန့်စင်ဆေးသည် လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကထက် ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း Nielsen ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သို့သော် စတိုးဆိုင်များတွင် Lysol wipes နှင့်sprayများပြတ်တောက်မှုရှိနေပြီး Lysol ၏လက်ရှိကြော်ငြာသည် လူများအတွက် ထုတ်ကုန်များကိုအလွယ်တကူ ဝယ်ယူရန် တတ်နိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့် အချို့သောအရာများသည် မသုံးနိုင်လောက်တဲ့ထိဖြစ်ကြရပါတယ်။

Lysol သည်တီဗွီနှင့်social mediaတို့တွင်ကြော်ငြာသုံးခုတင်ထားပါတယ်။နှစ်ခုသည် ၎င်းရဲ့spray ကိုအရောင်းမြှင့်တင်ထားပါသည်။ iSpot.TV ၏အဆိုအရ၎င်းတို့သည် ကြော်ငြာကို မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ထိ ထုတ်လွှင့်နေဆဲဖြစ်ပြီး ကြော်ငြာကတော့ ယောက်ျားလေးတစ်ဦး က သူရဲ့ နှာစေးနေသောနှာခေါင်းကိုပွတ်တိုက်ပြီး အနီးအနားရှိ အရုပ်တစ်ရုပ်ကို ကပ်သုတ်သည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် ဆေးမှုတ်သည့် Sprayသည် Coronavirus မဟုတ်ဘဲ H3N2 တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေသည်ဟုဖော်ပြထားပါတယ်။ ထုတ်ဝေရန် အချိန်မီ မမီကို Reckitt Benckiser ကဘာမှ တုံ့ပြန်မပြောသေးပါဘူး။

KFC

ကြာသပတေးနေ့တွင်, KFC ရဲ့ကြော်ငြာက ကြက်ကြော်စားပြီးနောက် Chopin စန္ဒရားဂီတ နောက်ခံဖြင့် Customerများက မိမိတို့ရဲ့ လက်ချောင်းများလျက်နေတဲ့ “finger lickin’ good”ကြော်ငြာပဲဖြစ်ပါတယ်။Mother London အေဂျင်စီက ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး လမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တွေမှာ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့လက်ချောင်းတွေကို “It’s and “good” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ လျက်နေတယ်ဆိုတာပြသထားပါတယ်။ U.K. ရှိ ကြော်ငြာစံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့က Ad Age ကိုကြော်ငြာများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းမှု ၁၆၃ ခုလက်ခံရရှိကြောင်း၊ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တားစီးထားတဲ့အရာတွေကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

"ဒီCampaign ကိုထုတ်လွှင့်ဖို့ အချိန်သင့်တော်တယ်လ့ို မခံစားရသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ကြော်ငြာကိုခေတ္တရပ်နားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ တကယ်ဂုဏ်ယူတယ်၊ နောက်မှအောင်မြင်မှုနဲ့ ပြန်လာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ "လို့ KFCမှပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။

 

Reference Source: Ad Age

Myanmar Advertising Directory

 
Categories Link
Kay Khing Kyaw
Henry Phyo Nyein Aung
Phyo Thazin Shwe
Hninn Yu San
Pwint Thitsar Lin
Win Win Htwe
Share
Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)
Screen reader support enabled.
 
 
Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)
Henry Phyo Nyein Aung has joined the document.
Published in Global

Apple Brandဟာ သံုးစြဲတဲ့ေဖာက္သည္ေတြကို ထူးျခားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႕ အၿမဲထိေတြ႕ ေပးေလ့ရွိပါတယ္။တျခား ကုမၸဏီေတြနဲ႕ မတူတဲ့ ဖန္တီးမႈေတြနဲ႕ ေနရာယူတတ္တဲ့ Appleဟာ ကမ႓ာတစ္၀ွမ္းရွိ ႏိုင္ငံေတြ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္နဲ႕တိုက္ခိုက္ေနၾကရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႔က iPad Proနဲ႕ Keyboard အသစ္တို႔ကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ဒီထုတ္ကုန္အသစ္၂ခုက MacBook Airေလာက္ေစ်းမႀကီးေပမယ့္ 2TB storageထိ ႁမွင့္ႏိုင္ၿပီး Mac Miniေလာက္ရွိပါတယ္။ယေန႔မွာေတာ့ iPad Proနဲ႕ ဒီMagic Keyboardဟာ အမွန္တကယ္ကို ေတာက္ပေနတဲ့ၾကယ္ အတိုင္းပါပဲ။

iPad Proအသစ္က မႏွစ္ကထုတ္ထားတဲ့ modelနဲ႕ သိပ္မကြာျခားေပမယ့္ သူ႔မွာ ပိုျမန္တဲ့ Processorနဲ႕ အတြင္းဘက္မွာ Camera systemအသစ္လည္းပါ၀င္ေနပါတယ္။Systemသစ္ရဲ႕ အဓိကအရာမွာ“ LiDAR” Scannerျဖစ္ၿပီး Apple အဆိုအရ ကင္မရာဟာ အတိမ္အနက္ ကိုဖမ္းယူႏိုင္သည့္ အျပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားကို တိုးႁမွင့္ထားပါတယ္။အသံကို ပိုေကာင္းေအာင္႐ိုက္ကူးႏိုင္မယ့္ စတူဒီယို အရည္အေသြးရွိ မိုက္ခ႐ိုဖုန္း ၅လုံးအျပင္ "immersive sound experience"ျဖစ္ေစမယ့္ စပီကာ ၄လံုးပါရွိတာေၾကာင့္ pro userေတြအတြက္ အလြန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေစမယ့္ အရာတစ္ခုျဖစ္မွာပါ။

 

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စတင္ထုတ္ျပန္ေတာ့မယ့္ WhatsApp

 

ယခု trackpad ပါ၀င္ေသာ Magic Keyboard အသစ္က backlit ျဖစ္ၿပီး "scissor" ယႏၲရားကို အေထာက္အပံ့ေပးပါတယ္။Apple ရဲ႕laptop keyboard မ်ားနဲ႕ မတူဘဲ keyမ်ားႏွိပ္လိုက္ပါက ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္ေကာင္းတဲ့ တစ္ခ်က္ကေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အခု iPad Proဟာ float above လုပ္ၿပီး ၾကည့္လို႔ရတဲ့ အတြက္ အရမ္းမိုက္ေနမွာပါ။

iPadOS အသစ္မွာ trackpad ပါလာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ iPadကို တကယ့္ laptopလိုမ်ဳိးအသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီ featureကို ရဖို႔အတြက္ ခင္ဗ်ားက အခုထြက္ထားတဲ့ Keyboardအသစ္ကို ၀ယ္စရာမလိုပါဘူး။iPadကို Bluetooth ဒါမွမဟုတ္ USBနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တဲ့ ဘယ္mouseမဆို ဒီfeatureကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

iPad Pro အသစ္ကို Apple ရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ယေန႔မွ စ၍ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ။၎သည္ လာမည့္အပတ္မွစလို႔ စတိုးဆိုင္ေတြမွာ ၀ယ္လို႔ရေတာ့မွာျဖစ္ေသာ္လည္း coronavirus ကူးစက္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ Apple လက္လီေရာင္းခ်ေသာ ေနရာမ်ားအားလုံးကို အကန႔္အသတ္မရွိ ပိတ္ထားရပါတယ္။

 

Image result for ipad pro 2020

 

iPad Pro အသစ္သည္အ႐ြယ္အစားႏွစ္မ်ိဳး (၁၁ လက္မႏွင့္ ၁၂.၉ လက္မ) နဲ႕ အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳး (space gray ႏွင့္ေငြေရာင္) ရွိပါတယ္။ေဈးအေပါဆုံး Wi-Fi only modelက ၇၉၉ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး၊ေဈးအေပါဆုံး cellular model က ၉၄၉ေဒၚလာ ကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္။trackpad ပါသည့္ Magic Keyboard ကို ေမလတြင္ ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး iPad Pro အေသး ၁၁လက္မအတြက္ ၂၉၉ ေဒၚလာ၊ ပိုႀကီးသည့္ ၁၂.၉လက္မ iPad Pro အတြက္ကေတာ့ ၃၄၉ ေဒၚလာက်သင့္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့ ဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်း iPad နဲ့ Keyboard အသစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Apple

Apple Brandဟာ သုံးစွဲတဲ့ဖောက်သည်တွေကို ထူးခြားတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ အမြဲထိတွေ့ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။တခြား ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ မတူတဲ့ ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ နေရာယူတတ်တဲ့ Appleဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံတွေ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတဲ့ အချိန်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က iPad Proနဲ့ Keyboard အသစ်တို့ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီထုတ်ကုန်အသစ်၂ခုက MacBook Airလောက်ဈေးမကြီးပေမယ့် 2TB storageထိ မြှင့်နိုင်ပြီး Mac Miniလောက်ရှိပါတယ်။ယနေ့မှာတော့ iPad Proနဲ့ ဒီMagic Keyboardဟာ အမှန်တကယ်ကို တောက်ပနေတဲ့ကြယ် အတိုင်းပါပဲ။

iPad Proအသစ်က မနှစ်ကထုတ်ထားတဲ့ modelနဲ့ သိပ်မကွာခြားပေမယ့် သူ့မှာ ပိုမြန်တဲ့ Processorနဲ့ အတွင်းဘက်မှာ Camera systemအသစ်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။Systemသစ်ရဲ့ အဓိကအရာမှာ“ LiDAR” Scannerဖြစ်ပြီး Apple အဆိုအရ ကင်မရာဟာ အတိမ်အနက် ကိုဖမ်းယူနိုင်သည့် အပြင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် စွမ်းရည်များကို တိုးမြှင့်ထားပါတယ်။

 

Coronavirus ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်များ ဒေါ်လာ ၃ဘီလီယံထိ လျော့ကျနိုင်

 

အသံကို ပိုကောင်းအောင်ရိုက်ကူးနိုင်မယ့် စတူဒီယို အရည်အသွေးရှိ မိုက်ခရိုဖုန်း ၅လုံးအပြင် "immersive sound experience"ဖြစ်စေမယ့် စပီကာ ၄လုံးပါရှိတာကြောင့် pro userတွေအတွက် အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်စေမယ့် အရာတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။ယခု trackpad ပါဝင်သော Magic Keyboard အသစ်က backlit ဖြစ်ပြီး "scissor" ယန္တရားကို အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။Apple ရဲ့laptop keyboard များနဲ့ မတူဘဲ keyများနှိပ်လိုက်ပါက ကျေနပ်လောက်အောင်ကောင်းတယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကောင်းတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ ခင်ဗျားရဲ့ အခု iPad Proဟာ float above လုပ်ပြီး ကြည့်လို့ရတဲ့ အတွက် အရမ်းမိုက်နေမှာပါ။

iPadOS အသစ်မှာ trackpad ပါလာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် iPadကို တကယ့် laptopလိုမျိုးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ featureကို ရဖို့အတွက် ခင်ဗျားက အခုထွက်ထားတဲ့ Keyboardအသစ်ကို ဝယ်စရာမလိုပါဘူး။iPadကို Bluetooth ဒါမှမဟုတ် USBနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ ဘယ်mouseမဆို ဒီfeatureကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

iPad Pro အသစ်ကို Apple ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ယနေ့မှ စ၍ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။၎င်းသည် လာမည့်အပတ်မှစလို့ စတိုးဆိုင်တွေမှာ ဝယ်လို့ရတော့မှာဖြစ်သော်လည်း coronavirus ကူးစက်မှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ Apple လက်လီရောင်းချသော နေရာများအားလုံးကို အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်ထားရပါတယ်။

 

Image result for ipad pro 2020

 

iPad Pro အသစ်သည်အရွယ်အစားနှစ်မျိုး (၁၁ လက်မနှင့် ၁၂.၉ လက်မ) နဲ့ အရောင်နှစ်မျိုး (space gray နှင့်ငွေရောင်) ရှိပါတယ်။ဈေးအပေါဆုံး Wi-Fi only modelက ၇၉၉ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး၊ဈေးအပေါဆုံး cellular model က ၉၄၉ဒေါ်လာ ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။trackpad ပါသည့် Magic Keyboard ကို မေလတွင် ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး iPad Pro အသေး ၁၁လက်မအတွက် ၂၉၉ ဒေါ်လာ၊ ပိုကြီးသည့် ၁၂.၉လက်မ iPad Pro အတွက်ကတော့ ၃၄၉ ဒေါ်လာကျသင့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။

 

Reference Source: BuzzFeed News

Myanmar Advertising Directory

 

Published in Global

Coronavirus ကူးစက္မႈသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကာ္ျငာနဲ႕ ေစ်းကြက္အသုံးစရိတ္မ်ားမွေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံအထိေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာသစ္တစ္ခုအရ သိရပါတယ္။

ထိုအစီရင္ခံစာ ေရးသားသူျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္
ေစ်းကြက္ကိုေျခရာခံခဲ့ေသာ Jack Myers က“ ဒါဟာ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ လူ႔ေဘးအႏၲရာယ္ပဲ ၿပီးေတာ့ ကုမၸဏီတိုင္းကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတယ္။"လို႔ေျပာသြားပါတယ္။

Myers က COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈရဲ႕ ေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ နဲ႕ပတ္သက္ေသာ ခန႔္မွန္းခ်က္အသစ္ တစ္ခုကို တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
သူ့ရဲ႕ ယခင္ခန႔္မွန္းခ်က္က ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ အထိထိုးတက္သြားၿပီး Broadway ကိုပိတ္ဆို႔ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ
စက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးသို႔ ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာမႈေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံနီးပါး ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က အဆိုးဆုံးျမင္ကြင္းေတြ ကြၽန္ေတာ္ျမင္ခဲ့ရလို႔ အခုကၽြန္ေတာ္ အျဖစ္ႏိုင္ဆုံး အေျခအေနကို
ခန့္မွန္းလိုက္တာပါ လို႔ Myers က Media Ink သို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

ကို႐ိုနာ ေရာဂါ ျဖစ္ပြါးစဥ္ကုန္ပစၥည္းႏႈန္းထားကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္တဲ့ ဒိန္းမတ္မွ စူပါမားကတ္

 

Coronavirus ေၾကာင့္ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားနဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေနရာမ်ား မပိတ္မီက Myersသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၆.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ၂၀၂၀မွာ အေမရိကန္တြင္
ေၾကာ္ျငာနဲ႕ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး အတြက္ ေဒၚလာ ၂၂၇ဘီလီယံ သုံးစြဲမယ္လို႔ ခန႔္မွန္းခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၂၂၄ ဘီလီယံသို႔ေရာက္ရွိျခင္းက ယခင္ခန႔္မွန္းခ်က္ထက္
၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းတယ္လို႔ဆိုလိုပါတယ္။ေၾကာ္ျငာနဲ႕ ေစ်းကြက္အသုံးစရိတ္က လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ကေလာက္
မျဖစ္ေပမယ့္ ၄.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ႏိုင္ေသးတယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

နာမည္ႀကီး မီဒီယာမ်ားရဲ႕ ေၾကာ္ျငာေတြက တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာတာကို ေတြ႕ေနရသလို
တစ္ဖက္မွာလည္း Facebook ႏွင့္ Snap တို႔ရဲ႕ ပလက္ေဖာင္းမ်ားမွ ဆိုရွယ္မီဒီယာရဲ႕ ေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္က
ေဒၚလာ ၃၀.၈ ဘီလီယံအထိ ျမင့္တက္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ လို႔ Myers ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Coronavirus ေၾကာင့္ လူေတြကို အိမ္မွာေနဖို႔ တြန္းအား ပိုေပးၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္းေစတာနဲ႕အညီ Hulu, Pluto, Roku နဲ႔ Direct TV တို႔လို ဗီဒီယိုပလက္ေဖာင္းေတြမွာ ေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္ဟာ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဒၚလာ ၂.၆ ဘီလီယံအထိ တိုးလာတာကိုေတြ႕ရၿပီး ၄င္းရဲ႕ pre-Coronavirus ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းခ်က္က ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။

Broadcast TV သည္ ႏို၀င္ဘာလ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္အထိ ႏိုင္ငံေရးေၾကာ္ျငာမ်ား နဲ႕ အိုလံပစ္ဂိမ္းပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာတာကို အမွန္တကယ္ေတြ႕ျမင္ရၿပီး network TVေၾကာ္ျငာမ်ား ေရာင္းအား ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း (သို႔) ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ အထိျမင့္တက္လာတာကို Myersက ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ေႏြရာသီအိုလံပစ္ဂိမ္းပြဲကလည္း ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။ၿပီးေတာ့ အားကစားအစီအစဥ္ေတြကလည္းရပ္ဆိုင္းထားရပါေသးတယ္။

အကယ္၍ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြကို ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္တန႔္ျခင္း နဲ႕ ျပၿပီးသားေတြျပန္ ျပသျခင္း စတဲ့စနစ္ေတြကို အသုံးျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းပါက ေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္ ေလ်ာ့နည္းလာမွာ ကိုေတြ႕ရမွာပါ။

Myers က coronavirus မတိုင္ခင္က Cableအတြက္ ၃.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက်လိမ့္မယ္လို႔ ႀကိဳခန႔္မွန္းထားခဲ့ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ အခုအေျခအေန အရ သူက ေဒၚလာ ၈၀၀ မီလီယံမွေဒၚလာ ၂၇ ဘီလီယံအထိ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းလိမ့္မယ္ လို႔ခန႔္မွန္းလိုက္ပါတယ္။

Myersက ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းWebsite ေၾကာ္ျငာအတြက္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းေနတာကို သိေသာ္လည္း Coronavirusက သတင္းစာေၾကာ္ျငာသုံးစြဲမႈကို အမွန္တကယ္ ကူညီႏိုင္လိမ့္မယ္ လို႔ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

Coronavirus ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်များ ဒေါ်လာ ၃ဘီလီယံထိ လျော့ကျနိုင်

Coronavirus ကူးစက်မှုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကြော်ငြာနဲ့ ဈေးကွက်အသုံးစရိတ်များမှဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံအထိလျှော့ချနိုင်ကြောင်း အစီရင်ခံစာသစ်တစ်ခုအရ သိရပါတယ်။

ထိုအစီရင်ခံစာ ရေးသားသူဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းက ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်
ဈေးကွက်ကိုခြေရာခံခဲ့သော Jack Myers က“ ဒါဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူ့ဘေးအန္တရာယ်ပဲ ပြီးတော့ ကုမ္ပဏီတိုင်းကို အကျိုးသက်ရောက်စေတယ်။"လို့ပြောသွားပါတယ်။

Myers က COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုရဲ့ ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်အပေါ် သက်ရောက်မှု နဲ့ပတ်သက်သော ခန့်မှန်းချက်အသစ် တစ်ခုကို တနင်္လာနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ယခင်ခန့်မှန်းချက်က ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ အထိထိုးတက်သွားပြီး Broadway ကိုပိတ်ဆို့ခြင်း ကဲ့သို့သော
စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးသို့ ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့လာမှုကြောင့် ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံနီးပါး လျော့နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က အဆိုးဆုံးမြင်ကွင်းတွေ ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရလို့ အခုကျွန်တော် အဖြစ်နိုင်ဆုံး အခြေအနေကို
ခန့်မှန်းလိုက်တာပါ လို့ Myers က Media Ink သို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

 

Coronavirus အခက်အခဲတွေကြောင့် လမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်း WPPရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကို အိမ်မှ အလုပ်လုပ်ရန် နှိုးဆော်

 

Coronavirus ကြောင့် လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနဲ့ ဖျော်ဖြေရေးနေရာများ မပိတ်မီက Myersသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၆.၂ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခုနှစ် ၂၀၂၀မှာ အမေရိကန်တွင်
ကြော်ငြာနဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး အတွက် ဒေါ်လာ ၂၂၇ဘီလီယံ သုံးစွဲမယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။

ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံကျဆင်းမှုကြောင့် ဒေါ်လာ ၂၂၄ ဘီလီယံသို့ရောက်ရှိခြင်းက ယခင်ခန့်မှန်းချက်ထက်
၁ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ကြော်ငြာနဲ့ ဈေးကွက်အသုံးစရိတ်က လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကလောက်
မဖြစ်ပေမယ့် ၄.၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

နာမည်ကြီး မီဒီယာများရဲ့ ကြော်ငြာတွေက တစ်နှစ်လျှင် တစ် ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာတာကို တွေ့နေရသလို
တစ်ဖက်မှာလည်း Facebook နှင့် Snap တို့ရဲ့ ပလက်ဖောင်းများမှ ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်က
ဒေါ်လာ ၃၀.၈ ဘီလီယံအထိ မြင့်တက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ် လို့ Myers ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

Coronavirus ကြောင့် လူတွေကို အိမ်မှာနေဖို့ တွန်းအား ပိုပေးပြီး အချိန်ဖြုန်းစေတာနဲ့အညီ Hulu, Pluto, Roku နဲ့ Direct TV တို့လို ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းတွေမှာ ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်ဟာ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဒေါ်လာ ၂.၆ ဘီလီယံအထိ တိုးလာတာကိုတွေ့ရပြီး ၎င်းရဲ့ pre-Coronavirus ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်က ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။

Broadcast TV သည် နိုဝင်ဘာလ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်အထိ နိုင်ငံရေးကြော်ငြာများ နဲ့ အိုလံပစ်ဂိမ်းပွဲများကြောင့် ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်များ မြင့်တက်လာတာကို အမှန်တကယ်တွေ့မြင်ရပြီး network TVကြော်ငြာများ ရောင်းအား ၄ ရာခိုင်နှုန်း (သို့) ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ အထိမြင့်တက်လာတာကို Myersက တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။

နွေရာသီအိုလံပစ်ဂိမ်းပွဲကလည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ အားကစားအစီအစဉ်တွေကလည်းရပ်ဆိုင်းထားရပါသေးတယ်။

အကယ်၍ လူကြိုက်များသော ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ထုတ်လုပ်မှု ရပ်တန့်ခြင်း နဲ့ ပြပြီးသားတွေပြန် ပြသခြင်း စတဲ့စနစ်တွေကို အသုံးပြုရန် ကြိုးပမ်းပါက ကြော်ငြာအသုံးစရိတ် လျော့နည်းလာမှာ ကိုတွေ့ရမှာပါ။

Myers က coronavirus မတိုင်ခင်က Cableအတွက် ၃.၃ ရာခိုင်နှုန်းကျလိမ့်မယ်လို့ ကြိုခန့်မှန်းထားခဲ့ပါသည်။ ဒါပေမယ့် အခုအခြေအနေ အရ သူက ဒေါ်လာ ၈၀၀ မီလီယံမှဒေါ်လာ ၂၇ ဘီလီယံအထိ ၆ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းလိမ့်မယ် လို့ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။

Myersက ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းWebsite ကြော်ငြာအတွက် ၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းနေတာကို သိသော်လည်း Coronavirusက သတင်းစာကြော်ငြာသုံးစွဲမှုကို အမှန်တကယ် ကူညီနိုင်လိမ့်မယ် လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။

 

Reference Source: NewYork Post

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

WHOမွ Coronavirusကို ကမ႓ာ့ကပ္ေရာဂါလို႔ ေၾကညာလိုက္တဲ့အခါ လူေတြရဲ႕ အေၾကာက္တရားဟာပိုမိုႀကီးထြားလာၾကပါတယ္။ထို႔အျပင္ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလို ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ့မႈဟာ တိုးပြားလာပါတယ္။

ထိုcoronavirus ျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ WPP ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို အိမ္မွ“ တတ္ႏိုင္သေလာက္” အလုပ္လုပ္ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။မတ္လ၁၄ရက္ စေနေန႔က ၀န္ထမ္း ၁၀၀၀၀၀ေက်ာ္ကို အသိေပးခဲ့တဲ့
စာမွာေတာ့ ကုမၸဏီရဲ႕ CEO Mark Readက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရံုးကို စီးပြားေရးအရ ဆက္လက္ဖြင့္သြားမွာပါ
ဒါေပမယ့္ အစိုးရရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ရံုးမွာ လူစုလူေ၀းပမာဏကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔စီစဥ္လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

စကၤာပူျပည္သူေတြအတြက္ ပံုစံအသစ္နဲ႕ ေရာက္ရွိလာတဲ့ Heinekenရဲ႕ Public Fridge

 

Mark Readက "COVID-19 သည္ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ဘဝေတြကို ထိပါးလာပါၿပီ။ ဒီမၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အရာက ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသက္ေရာက္မႈေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရမ်ား၊သိပၸံပညာရွင္မ်ားနဲ႕ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအႀကံေပးမ်ားက ကုမၸဏီေတြကို
၁။ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေတြကို အကန္႕အသတ္နဲ႕ ဒါမွမဟုတ္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရန္
၂။စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြကို ဆက္ထိန္းသိမ္းထားရန္
စတဲ့အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ဒါမွ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ အသက္၀င္လည္ပတ္လာမွာ ျဖစ္ၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ ပ်ံ႕ႏွံ့မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Leadershipကလည္း စီးပြားေရးခရီးသြားလာျခင္းကို ကန႔္သတ္ထားပါတယ္။ကုမၸဏီမွ CEO မ်ားရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ေတြသံုးလို႔မရပါဘူး။တကယ့္ ႁခြင္းခ်က္အေျခအေနေတြကလြဲၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ျငင္းပယ္လို႔၊ေတာင္းဆိုလို႔ရပါတယ္။

အီတလီနဲ႕ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ရဲ႕ အိမ္နဲ႕ပက္သက္ေသာထုတ္ျပန္ခ်က္အသစ္ ႏွင့္ခရီးသြားလာခြင့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အေဝး(အိမ္) မွအလုပ္လုပ္ ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19အေျခအေနေၾကာင့္ Google, Ford ႏွင့္ Unilever အပါအ၀င္ WPP ရဲ႕ အႀကီးမားဆုံးေဖာက္သည္အခ်ိဳ႕သည္ Home Policy အရ အိမ္မွအလုပ္လုပ္ရန္ ေရႊ႕ဆိုင္းၾကရပါတယ္။

"လာမယ့္လ အနည္းငယ္ဟာ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေျခအေနကို အတူတကြရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စြမ္းရည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ယုံၾကည္ပါတယ္" Mark Readက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းက အေရးပါတယ္ဆိုတာကို အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အခက္အခဲမ်ားကို သူနဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ရန္အားေပးခဲ့ပါတယ္။

CEO Mark Readက "ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ မိသားစုေတြကို စိုးရိမ္ေနၾကတာခ်င္းအတူတူပါပဲ ၿပီးေတာ့ အိမ္မွာျဖစ္ျဖစ္ အေ၀းမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းက စိန္ေခၚမႈတစ္ခု၊စိတ္ေမာစရာ အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္။ခင္ဗ်ားရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္လုပ္ေပးပါလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္ သူတို႔ေတြကိုဂ႐ုစိုက္ပါ။ေသးငယ္တဲ့လုပ္ေဆာင္မွဳ အမူအရာေလးတစ္ခုက ဒီအခ်ိန္မွာ အဓိပၸာယ္ေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေစပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ။"

"ဒါဟာအေရးႀကီးပါတယ္ ၿပီးေတာ့ ထူးျခားကြဲျပားတဲ့ အရာေတြျဖစ္ေပၚေစမွာပါ။အကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားမွာ
နားမလည္တာ မရွင္းတာေတြရွိလို႔ ေမးခ်င္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီရဲ႕ Leadership ဒါမွမဟုတ္ လူထုအဖြဲ႕ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းတိုက္႐ိုက္ေရးၿပီး တင္ျပႏိုင္ပါတယ္။"လို႔ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

Coronavirus အခက်အခဲတွေကြောင့် လမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်း WPPရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကို အိမ်မှ အလုပ်လုပ်ရန် နှိုးဆော်

WHOမှ Coronavirusကို ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါလို့ ကြေညာလိုက်တဲ့အခါ လူတွေရဲ့ အကြောက်တရားဟာပိုမိုကြီးထွားလာကြပါတယ်။ထို့အပြင်နိုင်ငံတိုင်းလိုလို ရောဂါပျံ့နှံ့မှုဟာ တိုးပွားလာပါတယ်။

ထိုcoronavirus ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ WPP ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို အိမ်မှ“ တတ်နိုင်သလောက်” အလုပ်လုပ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မတ်လ၁၄ရက် စနေနေ့က ဝန်ထမ်း ၁၀၀၀၀၀ကျော်ကို အသိပေးခဲ့တဲ့
စာမှာတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO Mark Readက ကျွန်တော်တို့က ရုံးကို စီးပွားရေးအရ ဆက်လက်ဖွင့်သွားမှာပါ
ဒါပေမယ့် အစိုးရရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေကြောင့် ရုံးမှာ လူစုလူဝေးပမာဏကို လျော့ချဖို့စီစဉ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။

Mark Readက "COVID-19 သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘဝတွေကို ထိပါးလာပါပြီ။ ဒီမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိက ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသက်ရောက်မှုတွေ ကျွန်တော်တို့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် လျော့နည်းလာစေရန် အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။

 

ကိုရိုနာ ရောဂါ ဖြစ်ပွါးစဉ်ကုန်ပစ္စည်းနှုန်းထားကို ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ ဒိန်းမတ်မှ စူပါမားကတ်

 

အစိုးရများ၊သိပ္ပံပညာရှင်များနဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေးများက ကုမ္ပဏီတွေကို
၁။ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးတွေကို အကန့်အသတ်နဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ဆောင်ရန်
၂။စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ဆက်ထိန်းသိမ်းထားရန်
စတဲ့အချက်နှစ်ချက် လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါမှ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ အသက်ဝင်လည်ပတ်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

Leadershipကလည်း စီးပွားရေးခရီးသွားလာခြင်းကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ကုမ္ပဏီမှ CEO များရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလေကြောင်း ခရီးစဉ်တွေသုံးလို့မရပါဘူး။တကယ့် ခြွင်းချက်အခြေအနေတွေကလွဲပြီး ခွင့်ပြုချက်ကို ငြင်းပယ်လို့၊တောင်းဆိုလို့ရပါတယ်။

အီတလီနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အလုပ်ရဲ့ အိမ်နဲ့ပက်သက်သောထုတ်ပြန်ချက်အသစ် နှင့်ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ်ချက်များကို ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အဝေး(အိမ်) မှအလုပ်လုပ် ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

COVID-19အခြေအနေကြောင့် Google, Ford နှင့် Unilever အပါအဝင် WPP ရဲ့ အကြီးမားဆုံးဖောက်သည်အချို့သည် Home Policy အရ အိမ်မှအလုပ်လုပ်ရန် ရွှေ့ဆိုင်းကြရပါတယ်။

"လာမယ့်လ အနည်းငယ်ဟာ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအခြေအနေကို အတူတကွရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကို ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်" Mark Readက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းက အရေးပါတယ်ဆိုတာကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းများရဲ့ အခက်အခဲများကို သူနဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရ အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန်အားပေးခဲ့ပါတယ်။

CEO Mark Readက "ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေကို စိုးရိမ်နေကြတာချင်းအတူတူပါပဲ ပြီးတော့ အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ် အဝေးမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းက စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု၊စိတ်မောစရာ အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အဆင်ပြေချောမွေ့အောင်လုပ်ပေးပါလို့ ခင်ဗျားတို့ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ် သူတို့တွေကိုဂရုစိုက်ပါ။သေးငယ်တဲ့လုပ်ဆောင်မှု အမူအရာလေးတစ်ခုက ဒီအချိန်မှာ အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်စောင့်ရှောက်ကြပါ။"

"ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ် ပြီးတော့ ထူးခြားကွဲပြားတဲ့ အရာတွေဖြစ်ပေါ်စေမှာပါ။အကယ်လို့ ခင်ဗျားမှာ
နားမလည်တာ မရှင်းတာတွေရှိလို့ မေးချင်ရင် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ Leadership ဒါမှမဟုတ် လူထုအဖွဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်ဆီကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုက်ရိုက်ရေးပြီး တင်ပြနိုင်ပါတယ်။"လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။

 

Reference Source: Campaign US

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

ယမကာနဲ႕ ကင္းတဲ့ လူဆိုတာ ကမ႓ာေပၚမွာ မရွိသေလာက္ရွားပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ အရက္ကုမၸဏီမ်ားကလည္း စားသံုးသူေဖာက္သည္ေတြကို ဆြဲေဆာင္ဖို႔ သူ႔ထက္ငါအၿပိဳင္ ထီထြင္ဖန္တီးလာၾကပါတယ္။စကၤာပူလူမ်ိဳးေတြရဲ႕
ျပင္းျပတဲ့စိတ္ဆႏၵေတြကို ေျဖသိမ့္ဖို႔အတြက္ ကားမေမာင္းခင္ ဘီယာေအးေအးေလးတစ္လံုးေသာက္ႏိုင္ရန္ Heinekenဟာ public beer fridgeကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

ဒီမိတ္ဆက္မႈက အရက္ေသစာေသာက္သံုးၿပီး ကားေမာင္းဖို႔ တိုက္တြန္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ဒါေပမယ့္ ၎ေၾကာ္ျငာက Heinekenရဲ႕ non-alcoholic 0.0ကို အေရာင္းႁမွင့္တင္ဖို႔ စတင္လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ကိုရုိနာ ဗိုင္းရပ္က ေၾကာ္ျငာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သက္ေရာက္မႈ႕ ရွိပါသလား

 

ဒီCampaignကို Publicis Singaporeေအဂ်င္စီက တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ၿပီး 'The Driver’s Fridge'လို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။Fridgeကို ေခတ္ေပၚကားတစ္စီးရဲ႕ တံခါးအတိုင္း တူညီတဲ့ အသြင္အျပင္မ်ား၊နည္းပညာမ်ားနဲ႕ ဒီဇိုင္းဆြဲထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။Fridgeကို ကားေသာ့တစ္ခုနဲ႕သာဖြင့္ႏိုင္ၿပီး Fridgeဟာ ကားေသာ့ကို ရွာေဖြၿပီး ႀကိမ္ႏႈန္းေတြလႊတ္ၿပီး အလိုအေလ်ာက္ ပြင့္သြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Heineken 0.0ဟာ ကားေမာင္းသမားေတြအတြက္ အျပစ္ကင္းလြတ္ေအာင္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ထားပါတယ္။The Driver's Fridgesကို စကၤာပူရဲ႕ Orchard Road၊Clarke Quayစတဲ့ ေနရာေတြမွာ ထားရွိမွာျဖစ္တယ္။

"Heineken 0.0က ကားေမာင္းသမားေတြအတြက္ ကာလအသစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးမွာပါ ၿပီးေတာ့ စကၤာပူႏိုင္ငံထဲမွာ စတင္မိတ္ဆက္မွာပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘီယာခ်စ္သူေတြကို ျမင့္မားတဲ့ အၾကံဉာဏ္ေတြနဲ႕ သူတို႔တစ္ခါမွ မစဥ္းစားဖူးတဲ့ အရာတစ္ခုကို သူတို႔ခံစားႏိုင္ေအာင္လို႔ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။"

"ကၽြန္ေတာ္တို႔က အရမ္းအေကာင္းျမင္တတ္ၾကပါတယ္ ဒါေပမယ့္ fridgeရဲ႕ zero-alcohol beerကို ဒီေလာက္အာရံုစိုက္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ တစ္ခါမွ စိတ္ကူးမယဥ္ဖူးပါဘူး။"လို႔ အာရွပစိဖိတ္ အရက္ခ်က္စက္ရံု စကၤာပူရဲ႕ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးဒါ႐ိုက္တာ Faye Weeကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးသည္ စကၤာပူ၊Heineken၊ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ဒီဂ်စ္တယ္၊Events၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး၊တီထြင္ဖန္တီးမွဳႏွင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တို႔ကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

 

<<<Unicode>>>

 

စင်္ကာပူပြည်သူတွေအတွက် ပုံစံအသစ်နဲ့ ရောက်ရှိလာတဲ့ Heinekenရဲ့ Public Fridge

ယမကာနဲ့ ကင်းတဲ့ လူဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် အရက်ကုမ္ပဏီများကလည်း စားသုံးသူဖောက်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ သူ့ထက်ငါအပြိုင် ထီထွင်ဖန်တီးလာကြပါတယ်။စင်္ကာပူလူမျိုးတွေရဲ့
ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကို ဖြေသိမ့်ဖို့အတွက် ကားမမောင်းခင် ဘီယာအေးအေးလေးတစ်လုံးသောက်နိုင်ရန် Heinekenဟာ public beer fridgeကို စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။

ဒီမိတ်ဆက်မှုက အရက်သေစာသောက်သုံးပြီး ကားမောင်းဖို့ တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့်
၎င်းကြော်ငြာက Heinekenရဲ့ non-alcoholic 0.0ကို အရောင်းမြှင့်တင်ဖို့ စတင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။

 

Facebookသည် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ထောက်ပံ့ငွေများနဲ့ကြော်ငြာခရစ်ဒစ်များသို့ ဒေါ်၁၀၀မီလီယံထုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ၎င်းရဲ့Covid-19 ရည်ရွယ်ချက်ကိုတွေ့ရှိ

 

ဒီCampaignကို Publicis Singaporeအေဂျင်စီက တီထွင်ဖန်တီးခဲ့ပြီး 'The Driver’s Fridge'လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။Fridgeကို ခေတ်ပေါ်ကားတစ်စီးရဲ့ တံခါးအတိုင်း တူညီတဲ့ အသွင်အပြင်များ၊နည်းပညာများနဲ့ ဒီဇိုင်းဆွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။Fridgeကို ကားသော့တစ်ခုနဲ့သာဖွင့်နိုင်ပြီး Fridgeဟာ ကားသော့ကို ရှာဖွေပြီး ကြိမ်နှုန်းတွေလွှတ်ပြီး အလိုအလျောက် ပွင့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

Heineken 0.0ဟာ ကားမောင်းသမားတွေအတွက် အပြစ်ကင်းလွတ်အောင် သေချာပြုလုပ်ထားပါတယ်။The Driver's Fridgesကို စင်္ကာပူရဲ့ Orchard Road၊Clarke Quayစတဲ့ နေရာတွေမှာ ထားရှိမှာဖြစ်တယ်။

"Heineken 0.0က ကားမောင်းသမားတွေအတွက် ကာလအသစ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ပေးမှာပါ ပြီးတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံထဲမှာ စတင်မိတ်ဆက်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့က ဘီယာချစ်သူတွေကို မြင့်မားတဲ့ အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ သူတို့တစ်ခါမှ မစဉ်းစားဖူးတဲ့ အရာတစ်ခုကို သူတို့ခံစားနိုင်အောင်လို့ ပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။"

"ကျွန်တော်တို့က အရမ်းအကောင်းမြင်တတ်ကြပါတယ် ဒါပေမယ့် fridgeရဲ့ zero-alcohol beerကို ဒီလောက်အာရုံစိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ တစ်ခါမှ စိတ်ကူးမယဉ်ဖူးပါဘူး။"လို့ အာရှပစိဖိတ် အရက်ချက်စက်ရုံ စင်္ကာပူရဲ့ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ Faye Weeကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဤဆောင်းပါးသည် စင်္ကာပူ၊Heineken၊ကြော်ငြာခြင်း၊ဒီဂျစ်တယ်၊Events၊ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး၊တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တို့ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

Reference Source: The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

ကမၻာ့ ေၾကာ္ျငာ ေရးရာ နယ္ပယ္က ေတာ့ ရံဖန္ရံခါအခု လိုပဲ အက်ပ္အတည္းနဲ႕ ၾကံဳေနရတာပါပဲ။အခု လို Covid - 19 ေရာဂါ တစ္ကမၻာ့ လံုးနဲ႕ အမ်ွ ခံစားေနရတာနဲ႕ အမ်ွ နိုင္ငံ အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ အစိုးရ အဖြဲ႕ ဝင္ေတြကလည္း တုိင္းသူျပည္သားေတြအတြက္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ႕ အေျမွာက္အမ်ား မျဖစ္ေစ ရေအာင္ကာကြယ္ဖို႕ ၾကိဳးစားၾကပါေတာ့တယ္။

WPP , Google , Microsoft , Twitter , Hitachi , Apple , Amazon , Chevron , Salesforce , Spotify စတဲ့ လုပ္ငန္းစုၾကီးမ်ား အျပင္ အဂၤလန္ နိုင္ငံ ၊ အေမရိကန္ နိုင္ငံ နွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံရဲ႕ လုပ္ငန္းစုၾကီးအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ျပီးခဲ့တဲ႕ ရက္အနည္းငယ္က ေနစတင္ကာ အိမ္မွ အလုပ္လုပ္တဲ့ စနစ္ကို စတင္ေနျပီသိရပါတယ္။

 

ပံုစံအသစ္နဲ႕ ထုတ္ေဖာ္လိုက္တဲ့ Tiger Bar Snacks

 

ေၾကာ္ျငာ ေအဂ်င္စီေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား အေနျဖင့္ တခ်ိဳ႕ လုပ္လို႕ရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတ ြကိုသာ အိမ္မွ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိျပီး လူစု လူေ​ဝးျဖင့္လုပ္ရမဲ့ ေၾကာ္ျငာ ပိုင္းဆိုင္ရာ Billboard လမ္းမထက္ထားရွိ ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား ၊ ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္ေၾကာ္ျငာ ထည့္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အျပင္ လူစုလူေဝးျဖင့္ တီဗီေၾကာ္ျငာ ရုိက္ကူးရမည့္ ကိစၥေတြကို ေရွာင္ၾကည္ထားတယ္သိရပါတယ္။

ထို႕ အျပင္ Talk Show အစီအစဥ္မ်ားလဲ မရွိ္ေတာ့ ကာ ၾကားျဖတ္ေၾကာ္ျငာ ေတြလဲ မေတြ႕ရေတာ့ ဘူးေပါ့ Jimmy Kimmel , Jimmy Fallon နွင့္ Ellen စတဲ့ နာမည္ၾကီး Talk Show အေက်ာ္အေမာ္ ေတြလဲ အိမ္မွာပဲ ေနေန ၾကပါတယ္။ရုပ္သံဌာန ေတြကလည္း ဝန္ထမ္းေတြ ကို အိမ္ကေနပဲ အလုပ္လုပ္ခိုင္းပါေတာ့တယ္။

The Marketing Society က လူေတြရဲ႕ ေျပာဆိုပံု အရဆို ကိုရုိနာ ေရာဂါျဖစ္တာ ေၾကာင့္ ၎ေရာဂါ စစျဖစ္တဲ့
ရက္ထဲ ကေၾကာ္ျငာ ေရးရာ နယ္ပယ္ က ေအးစက္လာပါတယ္တဲ့ အခုအခါမွာလည္း အေတာ္ေလး ေၾကာ္ျငာ ေရး ရာ ကိစၥရပ္ လုပ္ကိုင္သူအနည္းပါးက ေၾကာ္ျငာ Industry ရပ္တန္႕ သလိုေတာင္ျဖစ္လာေတာ့ မယ္လို႔သိရပါတယ္။ေၾကာ္ျငာေရးရာသာမက ကမ႓ာတစ္၀န္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ ဆုတ္ယုတ္မႈေတြနဲ႕ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်က ကြော်ငြာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို သက်ရောက်မှု့ ရှိပါသလား

ကမ္ဘာ့ ကြော်ငြာ ရေးရာ နယ်ပယ်က တော့ ရံဖန်ရံခါအခု လိုပဲ အကျပ်အတည်းနဲ့ ကြုံနေရတာပါပဲ။အခု လို Covid - 19 ရောဂါ တစ်ကမ္ဘာ့ လုံးနဲ့ အမျှ ခံစားနေရတာနဲ့ အမျှ နိုင်ငံ အသီးသီးက ခေါင်းဆောင်တွေ အစိုးရ အဖွဲ့ ဝင်တွေကလည်း တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု့ အမြှောက်အများ မဖြစ်စေ ရအောင်ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတော့တယ်။

WPP , Google , Microsoft , Twitter , Hitachi , Apple , Amazon , Chevron , Salesforce , Spotify စတဲ့ လုပ်ငန်းစုကြီးများ အပြင် အင်္ဂလန် နိုင်ငံ ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံ နှင့် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံရဲ့ လုပ်ငန်းစုကြီးအတော်များများဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က နေစတင်ကာ အိမ်မှ အလုပ်လုပ်တဲ့ စနစ်ကို စတင်နေပြီသိရပါတယ်။

ကြော်ငြာ အေဂျင်စီတွေ အတော်များများ အနေဖြင့် တချို့ လုပ်လို့ရတဲ့ ကိစ္စရပ်တေ ွကိုသာ အိမ်မှ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး လူစု လူဝေးဖြင့်လုပ်ရမဲ့ ကြော်ငြာ ပိုင်းဆိုင်ရာ Billboard လမ်းမထက်ထားရှိ ရမည့်ကိစ္စရပ်များ ၊ ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်ကြော်ငြာ ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများ အပြင် လူစုလူဝေးဖြင့် တီဗီကြော်ငြာ ရိုက်ကူးရမည့် ကိစ္စတွေကို ရှောင်ကြည်ထားတယ်သိရပါတယ်။

 

Facebookသည် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ထောက်ပံ့ငွေများနဲ့ကြော်ငြာခရစ်ဒစ်များသို့ ဒေါ်၁၀၀မီလီယံထုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ၎င်းရဲ့Covid-19 ရည်ရွယ်ချက်ကိုတွေ့ရှိ

 

ထို့ အပြင် Talk Show အစီအစဉ်များလဲ မရှိတော့ ကာ ကြားဖြတ်ကြော်ငြာ တွေလဲ မတွေ့ရတော့ ဘူးပေါ့ Jimmy Kimmel , Jimmy Fallon နှင့် Ellen စတဲ့ နာမည်ကြီး Talk Show အကျော်အမော် တွေလဲ အိမ်မှာပဲ နေနေ ကြပါတယ်။ရုပ်သံဌာန တွေကလည်း ဝန်ထမ်းတွေ ကို အိမ်ကနေပဲ အလုပ်လုပ်ခိုင်းပါတော့တယ်။

The Marketing Society က လူတွေရဲ့ ပြောဆိုပုံ အရဆို ကိုရိုနာ ရောဂါဖြစ်တာ ကြောင့် ၎င်းရောဂါ စစဖြစ်တဲ့
ရက်ထဲ ကကြော်ငြာ ရေးရာ နယ်ပယ် က အေးစက်လာပါတယ်တဲ့ အခုအခါမှာလည်း အတော်လေး ကြော်ငြာ ရေး ရာ ကိစ္စရပ် လုပ်ကိုင်သူအနည်းပါးက ကြော်ငြာ Industry ရပ်တန့် သလိုတောင်ဖြစ်လာတော့ မယ်လို့သိရပါတယ်။ကြော်ငြာရေးရာသာမက ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုဟာ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။

 

Reference Source: Ad week

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

ကမ႓ာေပၚမွာ ယမကာနဲ႕ကင္းတဲ့ လူသားဟာ အန္မတန္မွ ရွားပါးပါတယ္။တခ်ိဳ႕ကေဆးျဖစ္ဝါးျဖစ္မွီဝဲၾကေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕က အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးၾကပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ အမွတ္တံဆိပ္ကုမၸဏီေတြက သူမ်ားနဲ႕မတူ တမူထူးျခားေအာင္အသစ္ အသစ္ေတြဖန္တီးကာ သံုးစြဲသူေဖာက္သည္ေတြကို ဆြဲေဆာင္ၾကပါတယ္။ယခုအခါမွာေတာ့
Tiger Beer’s snacks အမွတ္တံဆိပ္၊ Tiger Bar snacksဟာ နယူးဇီလန္မွာရွိတဲ့ သူ႔ရဲ႕အာရွအေမြအႏွစ္ကို ပလက္ေဖာင္းအသစ္တစ္ခုအေနနဲ႕ သိသာထင္ရွားေအာင္ ျပသခဲ့ပါတယ္။

 

Facebookသည္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားနဲ႕ေၾကာ္ျငာခရစ္ဒစ္မ်ားသို႔ ေဒၚ၁၀၀မီလီယံထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၎ရဲ႕Covid-19 ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေတြ႕ရွိ

 

Colenso BBDO မွဖန္တီးထားေသာ East Of What You Knowဟုေခၚေသာပလက္ေဖာင္းသည္ Tiger Bar Snacks အဆိုအရ လူေတြကို“ထူးဆန္းၿပီး ကြဲျပားျခားနားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လက္ခံျခင္း” ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

Magdalena Wosinska မွ႐ိုက္ကူးသည့္ အေရွ႕ပိုင္း တက္တူးအႏုပညာရွင္မ်ား၊ အကသမားမ်ား၊ DJsမ်ား ႏွင့္ rappers မ်ားပါ၀င္ထားသည့္ out-of-home အီလက္ထရစ္ စီးရီးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္အြန္လိုင္းဗီဒီယိုမ်ားမွတဆင့္ ၎snack campaignကိုျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

"ဒီcampaignက ကမာၻေပၚရွိ Tigerရဲ႕လန္းဆန္းေစေသာအျမင္ကို ထပ္မံ အေလးေပး႐ုံတင္မကဘဲ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေသာက္သံုးသူမ်ားကို အမွန္တကယ္ ေတြ႕ႀကဳံခံစားေစတဲ့ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခု ေပးၿပီး သူတို႔သိထားတဲ့ အေရွ႕ႏိုင္ငံ ကအေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုခုကို မွ်ေ၀မွာျဖစ္ပါတယ္။ "လို႔ု DB Breweries Ltd. ရဲ႕ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးဒါ႐ိုက္တာ Sean O'Donnell ကေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးသည္ နယူးဇီလန္၊ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ဒီဂ်စ္တယ္၊ဒီဂ်စ္တယ္ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး၊မိုဘိုင္း၊ထီထြင္မႉႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္တို႔ကိုရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

ပုံစံအသစ်နဲ့ ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ Tiger Bar Snacks

ကမ္ဘာပေါ်မှာ ယမကာနဲ့ကင်းတဲ့ လူသားဟာ အန်မတန်မှ ရှားပါးပါတယ်။တချို့ကဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်မှီဝဲကြသော်လည်း တချို့က အလွန်အကျွံသောက်သုံးကြပါတယ်။ထို့ကြောင့် အမှတ်တံဆိပ်ကုမ္ပဏီတွေက သူများနဲ့မတူ တမူထူးခြားအောင်အသစ် အသစ်တွေဖန်တီးကာ သုံးစွဲသူဖောက်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်ကြပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့
Tiger Beer’s snacks အမှတ်တံဆိပ်၊ Tiger Bar snacksဟာ နယူးဇီလန်မှာရှိတဲ့ သူ့ရဲ့အာရှအမွေအနှစ်ကို ပလက်ဖောင်းအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ သိသာထင်ရှားအောင် ပြသခဲ့ပါတယ်။

 

McDonald'sနဲ့Starbucks တို့ရဲ့ "to go" ဗျူဟာဖြင့် ဈေးကွက်ဖြန့်ကျက်ခြင်းက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့ မှုကို လျော့နည်းစေ

 

Colenso BBDO မှဖန်တီးထားသော East Of What You Knowဟုခေါ်သောပလက်ဖောင်းသည် Tiger Bar Snacks အဆိုအရ လူတွေကို“ထူးဆန်းပြီး ကွဲပြားခြားနားသော နည်းလမ်းများဖြင့် လက်ခံခြင်း” ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။

Magdalena Wosinska မှရိုက်ကူးသည့် အရှေ့ပိုင်း တက်တူးအနုပညာရှင်များ၊ အကသမားများ၊ DJsများ နှင့် rappers များပါဝင်ထားသည့် out-of-home အီလက်ထရစ် စီးရီးကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း နှင့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများမှတဆင့် ၎င်းsnack campaignကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်။

"ဒီcampaignက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ Tigerရဲ့လန်းဆန်းစေသောအမြင်ကို ထပ်မံ အလေးပေးရုံတင်မကဘဲ ကျွန်ုပ်တို့သောက်သုံးသူများကို အမှန်တကယ် တွေ့ကြုံခံစားစေတဲ့ နည်းလမ်းသစ်တစ်ခု ပေးပြီး သူတို့သိထားတဲ့ အရှေ့နိုင်ငံ ကအတွေ့အကြုံတစ်ခုခုကို မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။ "လို့ DB Breweries Ltd. ရဲ့ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ Sean O'Donnell ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။

ဤဆောင်းပါးသည် နယူးဇီလန်၊ကြော်ငြာခြင်း၊ဒီဂျစ်တယ်၊ဒီဂျစ်တယ်ကြော်ငြာခြင်း၊ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး၊မိုဘိုင်း၊ထီထွင်မှူနှင့် အမှတ်တံဆိပ်တို့ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

Reference Source: The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global
Page 8 of 45