-->


စိတ္ကူးႏွင့္ ေဈးကြက္

လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္နည္းပညာ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းအရတုိ႔တြင္ အက်ဳိး အျမတ္ ရရွိေရးအတြက္

နည္းလမ္းသစ္မ်ား ဖန္တီး ၾကရသည္။ ေရွးအခါက ပထ၀ီအရ နီးကပ္ေသာ တစ္ရြာႏွင့္ တစ္ရြာ၊ တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္ၿမိဳ႕ စသျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ခဲ့ၾကရာမွ လူမႈ ကြန္ရက္မ်ားထံမွ အက်ဳိးအျမတ္ရေအာင္ႀကံေဆာင္ လာၾကရသည္။ စီးပြားေရးႀကံဆပုံ ေျပာင္းလဲသြား သည္။ အေရြ႕မ်ား ရွိၾကရသည့္အျပင္ တုိးတက္မႈ မ်ားလည္း ရွိၾကရေပသည္။ လူမႈ၀န္းက်င္၏ လုိလား ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မွန္က ထပ္တူထပ္မွ် ပုံရိပ္ေဖာ္သည့္ႏွယ္ လုပ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ၾကရသည္။ သာဓကအားျဖင့္ Apple သည္ တစ္ ကုိယ္ေရသုံးကြန္ပ်ဴတာ ထုတ္လုပ္သည့္အျပင္ လူ အမ်ားတုိ႔၏ လုိလားခ်က္ျဖစ္သည့္ အြန္လုိင္း ေတးဂီတႏွင့္ ဗီဒီယုိ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ ကြန္ပ်ဴတာကုိ ဖုန္းအျဖစ္ သုံးႏုိင္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာကုိ ဖုန္းျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အုိင္ ဖုန္းကုိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးသည္ လုိလားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားရွာသည့္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းေၾကာင့္ စြဲမက္စရာ ေကာင္းေနေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ စီးပြား ေရးသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ၀န္းရံေပးထားသည့္ အေန အထားသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ ဘ၀မ်ားကုိ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေပးေနသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဘာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းမည္ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားၾကရာ၌ လူအမ်ား တုိ႔၏ လုိလားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ ဆည္းေပးရင္း လူအမ်ားတု႔ိ၏ လူေနမႈဘ၀မ်ား သာယာေစေရးကုိ ေဆာင္က်ဥ္းႏုိင္ေအာင္ ႀကံစည္ စိတ္ကူးၾကရသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္မႈမ်ား၏ အစျပဳရာအမွတ္ သည္ ‘စိတ္ကူး’ ျဖစ္သည္။ ထုိစိတ္ကူးက စီးပြားေရး ၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးသည္။
စိတ္ကူး ရရွိထားသျဖင္ လုပ္ငန္းအသစ္တစ္ခု ထူေထာင္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ ပြင့္သစ္စလုပ္ငန္းတုိ႔ သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စစခ်င္း သုံးႏွစ္တာကာလ အတြင္း က်ဆုံးသြားေလ့ရွိသည္။ အခက္အခဲမ်ားကုိ တြန္းလွန္ပစ္ႏုိင္ေရးသည္ ပြင့္သစ္စလုပ္ငန္းတုိ႔အဖုိ႔ အေတာ္ခက္ခဲသည္။ စိတ္ကူးသည္ မည္မွ်ပင္ ေကာင္းေနပါေသာ္လည္း စြန္႔စား၀ံ့သည့္သတိၱရွိဖုိ႔ လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္ စိတ္ ဓာတ္ ရွိဖုိ႔လည္း လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိစိတ္ဓာတ္ မရွိသူသည္ စိတ္ကူးမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေခ်။
စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္စိတ္ဓာတ္ရွိၿပီး လက္ ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အရင္းတည္သည့္ စိတ္ကူးသည္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ဖုိ႔ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုတ္ကုန္ကုိ ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ အေလာ တႀကီး အေရာက္ပုိ႔ဖုိ႔သာ ႀကိဳးစားမည္ဆုိလွ်င္ အ႐ူး သဖြယ္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ အစီအစဥ္ ခ်ၿပီး လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္သည္။
တစ္နည္းဆုိရေသာ္ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စြန္႔စားလုပ္ကုိင္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ မခ်မွတ္ဘဲ လုပ္ကုိင္ပါက မုိက္႐ူးရဲဟု သတ္မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ ေသာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေစရန္ အတြက္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးႏုိင္သည္တုိ႔ကုိ အရဲစြန္႔ၿပီး လုပ္ကုိင္၀ံ့ဖုိ႔လုိသည့္အျပင္ ၎နစ္နာဆုံး႐ႈံးမည့္ အေရးကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သူ ျဖစ္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ေပ သည္။
တစ္ဆင့္ခ်င္း ၾကည့္ၾကမည္။ ဦးစြာပထမ လုပ္ရဲကုိင္ရဲသည့္ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္ စိတ္ ဓာတ္ ရွိရမည္။ ထုိေနာက္ စိတ္ကူး ရွိရမည္။ ဤ သည္မွာ ပထမအဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေနၾကသည့္ အျခင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိအဆင့္ၿပီးသြားေသာ အခါ ဘ႑ာေရးဟူသည္ တန္းမ်ားကုိ တန္းေက်ာ္ ေျပးရေတာ့မည္။
ပြင့္သစ္စလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕သည္ ေငြလုံးေငြရင္း အနည္းငယ္သာ လုိအပ္သည္။ အခ်ဳိ႕သည္ မလုိအပ္ ေခ်။ သို႔ေသာ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ရွိဖုိ႔လုိကုိလုိ အပ္သည္။ ေျခေခါက္လဲေသာအခါ ျပန္ထူေပးဖုိ႔ အတြက္ ဘ႑ာေရးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ရွိဖုိ႔လုိ သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္း မစခင္ႏွင့္ စစခ်င္းတုိ႔တြင္ ဘ႑ာေရး ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မရရွိေသးပါက ဘ႑ာေရးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ရရွိေရးကုိ လုပ္ ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိအတြက္ ေငြေပးမည့္သူ တုိ႔ကုိ မိမိ၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား၊ မိမိ၏ တတ္ ကၽြမ္းမႈမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေအာင္ ျပသႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ အျပင္ စိတ္ကူးသည္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပႏုိင္ရမည္။
အခ်ဳိ႕စိတ္ကူးတုိ႔သည္ စာရြက္ေပၚတြင္အလြန္ ေကာင္းေနၾကသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ လုပ္ကုိင္ေသာအခါ စီးပြားမျဖစ္သည့္စိတ္ကူး ျဖစ္ေန တတ္သည္။ ေနာက္ထပ္ စဥ္းစားရမည္အခ်က္မ်ားမွာ
● မိမိ တာထြက္လုိက္ၿပီးခ်ိန္၌ ရွိေနႏုိင္သည့္ ၿပိဳင္ ဘက္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ထားရမည္။
●မိမိ ပတ္သက္မည့္ ေစ်းကြက္မ်ားကုိလည္း ေလ့ လာထားရမည္။
●၀ယ္ယူသုံးစြဲသူထံမွ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြတုိ႔ကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ ရယူမည့္သူမ်ားကုိ ေလ့လာထားရမည္။
●ထုိသူတုိ႔သည္ မိမိထုတ္မည့္ ကုန္စည္အတုိင္း ထုတ္လုပ္ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ပါ က အစားထုိးေနရာယူႏုိင္သည့္ပစၥည္းျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ရမည္။
●ၿပိဳင္ဘက္တုိ႔သည္ ေစ်းကြက္ကုိ မည္သုိ႔ နား လည္ထားၾကသနည္း။ မည္သုိ႔ ခံယူက်င့္သုံးေန ၾကသနည္း။
●ေစ်းကြက္ အရြယ္အစားမည္သုိ႔ ရွိသနည္း။ ေစ်း ကြက္အမ်ားစုတုိ႔သည္ တစ္ကမာၻလုံး အတုိင္း အတာျဖင့္ တည္ရွိေနၾကသည္။ မိမိက်င္လည္ မည့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကုိ ျပည္ပမွ ထုိးေဖာက္ အႏုိင္ယူျခင္းမ်ား ရွိေနႏုိင္သည္။ ေစ်းကြက္မ်ားထဲ မိမိတစ္ဦးတည္းသာ စီးပြားအခြင့္အလမ္း ရရွိေန ဖုိ႔ ခဲယဥ္းသည္။ ၿပဳံတုိးေနၾကသည္က မ်ားမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားလည္း ရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။
က်င္လည္မည့္ ေစ်းကြက္မ်ားထဲ မိမိမွ ေခါင္း တစ္လုံး ပုိျမင့္ေနႏုိင္ရန္အတြက္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ တစ္မူထူးျခားမႈမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ ေအာင္ ႀကံဆထားရမည္။ ကြဲျပားျခားနားစြာျဖင့္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ဘက္တုိ႔ထံမွ မရရွိႏုိင္သည့္ အခ်က္မ်ား မိမိမွ ပုိင္ဆုိင္ထားေအာင္ စီမံေပးထားရမည္။
ဤအခ်က္တုိ႔သည္ မဟာဗ်ဴဟာပုိင္းတြင္ အေရး ပါသည့္အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းလုပ္ကုိင္ေပးရ မည္ ျဖစ္သည္။ ကုန္ၾကမ္းမွ ကုန္ေခ်ာ၊ ကုန္ေခ်ာ ေရာင္းခ်ၿပီးသည့္ေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ကုိင္မႈ မ်ားအထိ ဤအခ်က္တုိ႔ကုိ စဥ္းစားေပးရမည္ျဖစ္ သည္။ ၿပိဳင္ဘက္တုိ႔ထက္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာေစဖုိ႔ကုိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရာ၌ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အနက္ တစ္ခ်က္ကုိ အားျပဳၾကသည္။ စီးပြားအခြင့္အလမ္း သာျခင္းကုိ ယာယီအားျဖင့္ မိမိတစ္ဦးတည္း သိမ္း ပုိက္ရယူရန္အတြက္ မိမိမွ အရင္ဆုံး လုပ္ကုိင္ျခင္း သည္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ က်န္သည္အခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ ၿပိဳင္ဘက္တုိ႔ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားစြာျဖင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသည့္ ဥပမာတစ္ခု မွာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၌ eBay ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီးအြန္လုိင္း ေလလံေစ်းကြက္ကုိ လက္ဦးမႈ ရယူခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ ႀကီးစုိးထားခဲ့သည္။ Volvo သည္ အိႏိၵယေစ်းကြက္၌ ဇိမ္ခံဘတ္စ္ကားမ်ား အဦးဆုံး ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သူျဖစ္ ၿပီး ယေန႔ထက္တုိင္ ေရာင္းအားျမင့္မားသည့္အေျခ အေနကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။
၎တုိ႔ႏွင့္ မတူသည္မွာ Facebook ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ပထမဆုံး အြန္လုိင္းလူမႈကြန္ရက္မဟုတ္ ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ အေအာင္ျမင္ဆုံး လူမႈကြန္ရက္အျဖစ္ သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ သူ၏ ႏွာတစ္ဖ်ားသာခ်က္ မွာ ပုိေကာင္းသည္ထက္ ပုိေကာင္းေအာင္ အစဥ္ လုပ္ကုိင္ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ကုမၸဏီကုိ ထူေထာင္ၿပီးခ်ိန္၌ ရင္ဆုိင္ရမည္ စိန္ေခၚမႈ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ယခုအခါလုပ္ေဆာင္ ေပးရမည့္ကိစၥမ်ားမွာ ေရာင္းအားကုိ ဆက္ထိန္းထား ရန္ႏွင့္ ေရတုိေရရွည္ ႀကီးထြားမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေရးတုိ႔ ျဖစ္ေပသည္။

Read 1462 times
Rate this item
(1 Vote)