-->


စြန္႔ဦးတီထြင္သူ ျဖစ္ခ်င္လွ်င္ ဘယ္အဆင္႔ေတြကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ရမလဲ

စြန္႔ဦးတီထြင္သူ ျဖစ္ခ်င္လွ်င္ ဘယ္အဆင္႔ေတြကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ရမလဲ google.com

အဂၤလိပ္စာျဖင့္ Entrepreneur ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္ဟု ျမန္မာလို ျပန္ဆိုၾကပါသည္။ အဂၤလိပ္အဘိဓာန္တြင္ (a person who sets up a business or businesses, taking on financial risks in the hope of profit) ဟူ၍ ဖြင့္ဆိုပါသည္။ စြန္႔ဦးဆိုျခင္းထက္ အခက္အခဲမ်ားကို စြန္႔စားၿပီး ေက်ာ္လႊားကာ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ ျဖစ္ခ်င္လွ်င္ အဆင့္ေလးဆင့္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၁။ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ရွာတတ္ရမည္
၂။ ေဈးကြက္ကို သုေတသနလုပ္တတ္ရမည္
၃။ ပညာရွာရမည္
၄။ တစ္ဆင့္ခ်င္း တက္သြားႏိုင္ရမည္

အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရွာျခင္းဆိုသည္မွာ ဘာလုပ္မည္နည္းဆိုသည္ကို ပထမဆံုးေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူတိုင္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ ျဖစ္ခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာလုပ္မည္နည္းဆိုလိုက္လွ်င္ ေဝဝါးကုန္သည္။ ေလွ်ာက္လုပ္တိုင္း အလုပ္ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ ဘာလုပ္လွ်င္ ခ်မ္းသာႏိုင္မည္နည္းဆိုသည္ကို ပထမဆံုး အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ သိျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။

ပရိေဘာဂလုပ္သူက ခိုင္းသမွ်ထိုင္လုပ္လွ်င္ မႀကီးပြားႏိုင္။ မည္သို႔ပံုစံ ဒီဇိုင္းထြင္ၿပီး ထိုးေဖာက္ရမည္ကို ႀကံဆႏိုင္ရမည္။ စားေသာက္ဆိုင္တြင္လုပ္သူကလည္း မွာသမွ် ထိုင္ခ်က္ျပဳတ္ေပးေနသမွ် သူေဌး ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ မည္သို႔ေသာ အစားအေသာက္မ်ိဳးကို တီထြင္ၿပီး ေဖာက္ထြက္ရမည္ကို ကိုယ္တိုင္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏိုင္မွျဖစ္မည္။

ႀကီးပြားခ်မ္းသာခ်င္သူသည္ တီထြင္မႈကို ျမတ္ႏိုးရသည္။ စြန္႔စားေဖာက္ထြက္ျခင္းကို သေဘာက်သည္။ ခိုင္းတာလုပ္ရျခင္းထက္ မခိုင္းဘဲ တီထြင္ၿပီး စမ္းသပ္ေနရျခင္းကို ျမတ္ႏိုးတတ္သည္။ သူသည္ အၿမဲထိုင္ေနသူမဟုတ္။ အိပ္ေနလွ်င္ပင္ တီထြင္ေဖာက္ထြက္ေနတတ္သူျဖစ္သည္။

ကိုယ္လုပ္မည့္လုပ္ငန္းသည္ ထုတ္ကုန္သက္သက္ ထိုင္ထုတ္ေနရန္မဟုတ္။ ကိုယ့္ထုတ္ကုန္ကို ေဈးကြက္ရေစရန္ ရွာေဖြႏိုင္စြမ္းလည္းရွိရမည္။ ေဈးကြက္က ဘာေတြလိုသနည္း၊ ဘယ္ေလာက္လို သနည္း။ ငါ ဘယ္ေလာက္ ထုတ္ရမည္နည္း ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။

ဥပမာ ထမင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို ရပ္ကြက္အတြင္း ဖြင့္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ဤရပ္ကြက္အတြင္း၌ အလားတူ ဆိုင္ေပါင္း မည္မွ်ရွိေနသနည္း။ စားသံုးသူမ်ားသည္ ေဈးေပါေပါႀကိဳက္သလား၊ ေဈးႀကီးေသာ္လည္း ေကာင္းေကာင္းႀကိဳက္သလား၊ မည္သို႔ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ႀကိဳက္သနည္း စသည္တို႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာစိစစ္ၿပီးမွဖြင့္လွ်င္ ပိုၿပီးေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။

စြန္႔ဦးတီထြင္သူ ျဖစ္ခ်င္သူတစ္ဦးသည္ အၿမဲတမ္း ေလ့လာသင္ယူေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ရမည္။ ေအာင္ျမင္သူတိုင္း ပညာတတ္ၾကသည္၊ စာဖတ္ၾကသည္။ ပညာတတ္ဆိုသည္မွာ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ဒဂရီႀကီးမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။

အတတ္ပညာႏွင့္ အသိပညာကို ေပါင္းစပ္ၿပီး တီထြင္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။ အမွားအမွန္ ဆင္ျခင္ခြဲျခားႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအေပၚ ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကိုလည္း ပညာဟုေခၚပါသည္။ ကိုယ္လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ အၿမဲတမ္း တိုးတက္ေစရန္ သက္ဆိုင္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာေနျခင္းကလည္း ပညာျဖစ္သည္။ ယေန႔ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ အြန္ထရယ္ပရယ္နား ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ဘြဲ႔ဒီဂရီတစ္ခုခု ရရွိထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေစရန္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား တက္သြား၍မရပါ။ တစ္ဆင့္ခ်င္း တက္လွမ္းသြားႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ ေအာင္ျမင္သူ အြန္ထရယ္ပရယ္နားတို႔၏ ျဖတ္သန္းမႈခရီးလမ္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ သူတို႔ တစ္ဆင့္ခ်င္း တက္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ၾကရပါလိမ့္မည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူတို႔ဘဝေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီးမွ ထိပ္ဆံုးတြင္ ေနရာေလးတစ္ေနရာ ရလာၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းေအာင္ျမင္သည္ဟု ထင္ေကာင္းထင္ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ အျခားေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ဘဝကိုႏွစ္ထားေသာ္လည္း၊ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္သည့္အလုပ္ကို စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနတတ္မွန္း သိခ်င္မွသိမည္။

စြန္႔ဦးတီထြင္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရန္ မလြယ္ပါ။ အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီးေပးကာ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕လည္း စိတ္မရွည္ႏိုင္သျဖင့္ စြန္႔လႊတ္သြားခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စြန္႔စားအားထုတ္ရမႈသည္ လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္သူတိုင္း လြယ္လြယ္ေလးႏွင့္ အေနအထားတစ္ခုကို ေရာက္လာသည္မဟုတ္။ သူတို႔တြင္ ရင္းႏွီးခဲ့ရေသာ စြန္႔လႊတ္နစ္နာခဲ့မႈေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ဘဝကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ထားသင့္သည္။

Read-ေအာင္ျမင္ခ်င္သူေတြ ေလ႔လာသင့္တဲ႔ Dell ရဲ႕မတူညီတဲ႔ အေတြးအေခၚ

Source; The Voice

 

Read times
Rate this item
(3 votes)