-->


လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္တဲ႔အခါ ဘာေတြစဥ္းစားသင့္လဲ...?

လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္တဲ႔အခါ ဘာေတြစဥ္းစားသင့္လဲ...? Google

အနာဂါတ္မွာ ေနထိုင္သလိုေတြးေတာပါ။ ကိုယ္လက္ရွိ အခ်ိန္ထက္ ေနာက္လာမယ့္ အခ်ိန္မွာ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေတြးေတာပါ။

ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္လုိအရာေတြက ေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္ဆုိတာ။ ဘယ္လုိအရာေတြက ပတ္၀န္းက်င္မွာ တကယ္လုိအပ္ေနလည္းဆုိတာ ရွာေဖြပါ။

မိမိပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ႏုိင္တဲ႔ လုပ္ငန္းအိုင္ဒီယာ ေတြကို ခ်ေရးပါ။

လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ မူၾကမ္းနမူနာပံုစံတစ္ခု တည္ေဆာက္ၾကည့္ပါ။

ကိုယ္တုိင္တည္ေဆာက္ထားတဲ႔ နမူနာမူႀကမ္းကုိ လူအေယာက္၁၀၀ ကိုျပသပါ။

မိမိလုပ္ေဆာင္ေနတာကို အမ်ားသိေအာင္ စတင္မိတ္ဆက္ပါ။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တာေတြကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း စတင္ပါ။

Apple နဲ႔ McDonald တုိ႔ ဘာေၾကာင့္ေအာင္ျမင္တဲ့ တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္လာတာလဲ...?

မိမိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းကို မွတ္ပုံတင္ပါ။ ရွယ္ယာတန္ဖိုးကို အညီအမွ် ခြဲေ၀ထားပါ။

တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္မယ့္ ၀ါသနာတူတစ္ေယာက္ကို ရွာေဖြပါ။

နမူနာပံုစံကုိ တကယ့္အစစ္ပံုစံအထိ ျဖစ္လာေအာင္ ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာင္းလဲမွဳေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

သံုးစြဲသူေတြကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာမွဳေတြ လုပ္ေဆာင္ပါ။ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းေပၚမွာ သံုးစြဲသူေတြ ႏွစ္သက္မွဳရွိမရွိ ဆက္လက္သံုးစြဲမွဳရွိမရွိိကို အၿမဲဆန္းစစ္ပါ။

သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ဆက္လက္သံုးစြဲမွု ရွိတယ္ဆုိရင္ သံုးစြဲသူအေယာက္ ၁၀၀၀ထိေရာက္ရွိေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

တစ္ပတ္လွ်င္ သံုးစြဲသူဦးေရ ၅ရာခုိင္ႏွဳန္းအထိ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။(ခက္ခဲေပမယ့္ ဒီပမာဏက ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကို သက္ေသျပလုပ္ေဆာင္ပါ)

ေနာက္ထပ္ေလးႏွစ္တာကာလအထိ ဒီရာခုိင္ႏွဳန္းအတိုင္း ဆက္လက္တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဒီကာလအတြင္း သံုးစြဲသူဦးေရ ၂၅မီလီယံအထိ ေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။

သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ဆက္လက္သံုးစြဲမွဳ မရွိေတာ့ဘူးဆုိရင္ အထပ္ထပ္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမွဳေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ သံုးစြဲသူေတြ မိမိထုုတ္ကုန္ကို ပံုမွန္သံုးစြဲသည္အထိ ထပ္မံမိတ္ဆက္ပါ။

(Air BnB ) က ခုလုိ မိတ္ဆက္ျခင္းကို သံုးႀကိမ္အထိ လုပ္ဆာင္ခဲ႔ပါတယ္။

Source; Internet Journal
Myanmar Advertising Dircetory

 

Read 420 times
Rate this item
(1 Vote)